Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Dejepis DEJ
Dejiny umenia DEU
Ekológia EKL
Estetická výchova ESV
Etická výchova ETV
Finančná gramotnosť FIG
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Interaktívna informatika ITI
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v nemeckom jazyku KNJ
Konverzácia vo francúzskom jazyku KFJ
Literárny seminár LSE
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Náuka o spoločnosti NAS
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Psychológia PSY
Psychológia SPY
Psychosociálny tréning PYE
Ruský jazyk RUJ
Seminár z biológie SEB
Seminár z dejepisu SED
Seminár z fyziky SEF
Seminár z geografie SEG
Seminár z chémie SEC
Seminár z informatiky SEN
Seminár z matematiky SEM
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenskovedný seminár SPS
Správanie SPR
Španielsky jazyk SJA
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Umenie a kultúra UKL
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021