Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Adresa školyRadlinského 665/2, 95701 Bánovce n.B.
Telefón+421/38/7602852
E-mailinfo@gymbn.tsk.sk
WWW stránkagymradbn.edupage.org
ZriaďovateľTrenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Elena Kacvinská038/76031600901918461elena.kacvinska@gymbn.tsk.sk
ZRŠIng. Igor Marko038/76028520901918462igor.marko@gymbn.tsk.sk
ZRŠPaedDr.Dušan Zajac038/76028520901918463dusan.zajac@gymbn.tsk.sk

Rada školy

Rada školy pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou (ďalej len „rada školy“) bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení po voľbách dňa 12. 04., 10.5., 11.5. a 16.5.2016. Funkčné obdobie rady školy je na obdobie 4 rokov.

V priebehu 4-ročného funkčného obdobia rady školy nastali viaceré zmeny, niektorým členom zaniklo členstvo, uskutočnili sa doplňujúce volby, zriaďovateľ delegoval nových členov rady školy a náhradní členovia boli doplnení podľa poradia z poslednej voľby zástupcov rodičov do RŠ.

Funkčné obdobie rady školy, ktoré malo skončiťv máji 2020, bolo predĺžené z dôvodu mimoriadnej situácie v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19. Vyučovací proces na školách Trenčianskeho samosprávneho kraja bol prerušený od 10.3. 2020 na základe odporúčania Štábu pre krízové situácie TSK. Voľby do rady školy preto nebolo možné uskutočniť. Dňa 25. apríla 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 93/2020 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Tento zákon reaguje na vyhlásenie mimoriadnej situácie a rieši aj otázku školskej samosprávy nasledovne: „ Funkčné obdobie orgánu školskej samosprávy, ktoré uplynie v čase krízovej situácie, sa skončí uplynutím posledného dňa tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie, ak technické podmienky neumožňujú ustanoviť nový orgán školskej samosprávy.“

V školskom roku 2019/20 pracovala rada školy v zložení:

Rada školy spolupracuje so školou promptne, v mnohých prípadoch elektronicky.

Riaditeľka školy elektronicky predložila členom Rady školy „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/19“ dňa 11.10.2019. Zároveň riaditeľka školy požiadala členov RŠ o zaslanie stanoviska k predloženému návrhu do 25.10.2019.

Členovia RŠ si správu preštudovali a odporučili zriaďovateľovi správu schváliť.

Školský vzdelávací program, schválený RŠ 31.8.2017, zostal v platnosti aj pre školský rok 2019/20. Preto nebolo potrebné prerokovať jeho znenie s členmi RŠ.

Riaditeľka školy informovala členov rady školy o dianí v škole počas prerušeného vyučovania elektronicky. Zároveň zasielala členom rady školy na vedomie dôležité interné pokyny a usmernenia, ktorými sa škola riadila v čase prerušeného vyučovania.

Kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka štúdia na Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou pre školský rok 2020/2021 boli s členmi rady školy taktiež prerokované elektronicky - členovia rady školy boli s nimi oboznámení dňa 7.5.2020.

V pedagogickej rade Gymnázia Bánovce nad Bebravou bol dňa 8.6.2020 per rollam prerokovaný návrh počtu prijímaných žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2020/2021. Návrh spolu so zdôvodnením rozoslala riaditeľka školy dňa 8.6.2020 elektronicky členom Rady školy. RŠ odporučila zaslať zriaďovateľovi nasledovný počet prijímaných žiakov tried prvého ročníka pre školský rok 2021/2022:

1.ročník 4-ročnej formy štúdia, odbor 7902 J gymnázium: 2 triedy po 30 žiakov, spolu maximálne 60 žiakov,

1.ročník 8-ročnej formy štúdia, odbor 7902 J gymnázium: 1 trieda s počtom žiakov minimálne 22.

Spolupráca RŠ so školou je na veľmi dobrej úrovni, vzájomne sa informujeme a konzultujeme všetky aktuálne problémy. RŠ plní svoju funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a taktiež svoju funkciu poradného, iniciatívneho orgánu presadzujúceho verejné záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania na škole.

V školskom roku 2019/20 pracovala rada školy v zložení:


P.č.

Meno a priezvisko

Zvolený / delegovaný za:

Funkcia

1.

Bc. Ivana Škultétyová

nepedagogických zamestnancov

predsedníčka

2.

Ing.Zuzana Máčeková

zriaďovateľa - TSK

člen

3.

Ing. Mária Hajšová, PhD.

zriaďovateľa - TSK

člen

4.

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná

zriaďovateľa - TSK

člen

5.

Ing. Juraj Maláň

zriaďovateľa - TSK

člen

6.

Mgr.Andrea Dúcka

pedagogických zamestnancov

člen

7.

Mgr. Branko Rurák

pedagogických zamestnancov

člen

8.

Mgr. Denisa Kočišová

rodičov

člen

9.

Peter Žáčik

rodičov

člen

10.

Ing. Daniela Mináriková

rodičov

člen

11.

Ivana Pavlisová

študentov

člen

Poradné orgány školy

Všetci vyučujúci sú rozdelení do jednotlivých predmetových komisií podľa predmetov, ktoré učia.  Vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy sú zodpovední za úroveň predmetov, ktoré sú v ich predmetovej komisii. Tvoria poradný orgán riaditeľky školy, ktorý zasadá  pravidelne raz mesačne a zaoberá sa aktuálnymi úlohami v činnosti školy a prípravou práce školy na najbližšie obdobie.

 

Názov PK

Vedúci

Členovia PK

Zastúpenie predmetov

MAT, FYZ, INF, THD

RNDr. Terézia

Dolanová

RNDr. Elena Kacvinská,  Ing. Igor Marko,  Mgr. Elena Masárová,   Mgr. Miroslava Rešková, RNDr. Silvia Rosenbergová, PaedDr. Juraj Žitňanský

matematika, fyzika, informatika, technika

 

SJL, UKL,  PSY,HUV,

VYV

 

Mgr. Andrea

Dúcka

 

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, PaedDr. Elena Košíková, Mgr. Branko Rurák, PaedDr. Dušan Zajac

slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, psychológia, hudobná výchova, výtvarná výchova

ANJ, SJA

Mgr. Monika Filová

Mgr. Dana Švančarová, Mgr. Denisa Žitňanská, Mgr. Marcela Hlbočanová, Mgr. Michaela Páleníková (materská dovolenka), Mgr. Lenka Janáčová, Ing. Stella Aschengeschvandtnerová

anglický jazyk, španielsky jazyk

 

NEJ, RUJ

Mgr. Sláva

Hrebíčková

Mgr. Katarína Kováčová,  Mgr.Zuzana Sedláková, PaedDr.Dušan Zajac

nemecký jazyk, ruský jazyk

DEJ, OBN, ETV,

NBV, FIG

 

PaedDr. Elena

Košíková

 

PaedDr. Magdaléna Dobiašová, Mgr. Branko Rurák,  Mgr. Mário Kutiš, Mgr. Zuzana Sedláková, Mgr. Monika Filová, Ing. Jaroslava Žemberová,  PaedDr. Dušan Zajac, Mgr. Róbert Holečka (NBV-k), Mgr.Fojtíková Daniela (NBV-k),  Mgr.Malecová Katarína (NBV-k),  Mgr.Ivo Madzin (NBV - e)

dejepis, občianska náuka, finančná gramotnosť, etická výchova,

náboženská výchova

 

CHE, BIO, GEG, EKL

Mgr. Katarína

Kováčová

Mgr. Elena Masárová, Ing. Jaroslava Žemberová , Ing. Tatiana Gerbelová,  Mgr. Denisa Žitňanská, Mgr. Mário Kutiš, Mgr. Dana Hudecová  

chémia, biológia, geografia, ekológia

 

TSV

Mgr. Miroslava

Rešková

Mgr. Ján Ďuračka , Mgr. Lenka Janáčová, Mgr. Ján Bacho

telesná a športová výchova

 

K ďalším poradným orgánom riaditeľky školy patria:

- školská poradkyňa (výchovná a kariérová poradkyňa) PaedDr. Magdaléna Dobiašová

- školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní (koordinátorka antidrogovej prevencie, prevencie kriminality a  antidiskriminačnej činnosti) Ing. Jaroslava Žemberová

- koordinátor finančnej gramotnosti PaedDr. Dušan Zajac

- koordinátorka environmentálnej výchovy Ing. Tatiana Gerbelová

- kronikárka PaedDr.Elena Košíková

- hovorca školy Mgr.Branko Rurák

- vedúci zbierok, kabinetov

- žiacka školská rada, koordinátorka Mgr. Andrea Dúcka

- výbor rodičovského združenia

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 373

Počet tried: 16


TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
príma191
sekunda18 
tercia22 
kvarta21 
I.A32 
I.B24 
kvinta21 
II.A332
II.B33 
sexta23 
III.A27 
III.B20 
septima12 
IV.A25 
IV.B26 
oktáva171

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Na štúdium do štvorročného vzdelávacieho programu sa prihlásilo 81 žiakov. Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2020/2021 bol 56 žiakov.

Na základe rozhodnutia ministra školstva SR sa prijímacie skúšky do štvorročného vzdelávacieho programu pre školský rok 2020/2021 nekonali a postupovali sme podľa kritérií, prijatých dňa 5.5.2020.

Na štúdium do osemročného vzdelávacieho programu sa prihlásilo 19 žiakov. Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2020/2021 bol 19 žiakov. Prijímacia skúška sa konala 15.06.2020. Jeden prihlásený uchádzač sa bez ospravedlnenia nedostavil.

Celkové vyhodnotenie prijímacích skúšok pre školský rok 2020/2021 po zápise:

• do štvorročnej formy štúdia sa zapísalo 47 žiakov

• do osemročnej formy štúdia sa zapísalo 18 žiakov

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020:

• do štvorročnej formy štúdia nastúpilo 48 žiakov ( 1 žiak dodatočne prijatý prestupom)

• do osemročnej formy štúdia nastúpilo 17 žiakov, 1 zapísaný nenastúpil.


 Gym 8.ročGym 4.ročSpolu
prihlásení2675101
prijatí185977
% úspešnosti708076

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDEUEKLESVETVFIGFRJFYZGEGHUVCHEINFKAJ
príma1,4211,26      11,37 1,111,11 
sekunda1,561,331      1,281,22 1,111 
tercia1,51,321,09      1,551,45 1,731,05 
kvarta1,521,141,14      1,381,43 1,241,38 
I.A1,311,51,19      1,631,13 1,411,38 
I.B1,51,291,21      1,831 1,711,54 
kvinta1,331,191,14      1,621,14 1,671,52 
II.A1,521,611,12      1,611,18 1,31,3 
II.B1,671,151,12      1,331,18 1,481,3 
sexta1,4311,09      1,261,09 1,351,13 
III.A1,811,71,11      1,191,15 1,931,411,44
III.B1,451,71,15      1,41,15 1,451,351,2
septima1,581,331,33      1,421,33 1,331,331,33
IV.A2,16             2,32
IV.B1,38             1,58
oktáva2             1,82

TriedaKNJKFJLSEMATNBVNASNEJOBNPSYSPYPYERUJSEBSEDSEF
príma   1,53  1,471       
sekunda   1,44  11       
tercia   1,77  1,51,05       
kvarta   1,38  2,051       
I.A   1,44  1,46        
I.B   1,71  1,88        
kvinta   1,67  1,43        
II.A   1,36  1,81        
II.B   1,7  1,61    1,33   
sexta   1,43  1,83        
III.A  1,481,78   1,07   1,451,251,071
III.B  1,11,35  1,551    1,5711
septima  1,331,33  1,331,33    1,1721
IV.A  1,561,4  2,381,08   1,251,331,52,4
IV.B  11,15  1,541    1,221,141
oktáva  1,121,47  2,181    1,891 

TriedaSEGSECSENSEMSJLSPSSPRSJATHDTSVUKLVUMVYV
príma    1,37 1      
sekunda    1,22 1      
tercia    1,64 1      
kvarta    1,43 1      
I.A    1,03 11,47     
I.B    1,5 1      
kvinta    1,48 1      
II.A    1,27 11,59 11  
II.B    1,06 1      
sexta    1,52 1      
III.A1,751,511,671,411,0711,69     
III.B111,671,671,1511,05      
septima11111,3321      
IV.A 11,41,561,561,111      
IV.B 121,61,081,0712     
oktáva 1,2521,671,651,081  1   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
príma19171100000
sekunda18180000000
tercia22138100000
kvarta21137100000
I.A32265100000
I.B24138300000
kvinta21163110000
II.A33235500000
II.B33265200000
sexta23174200000
III.A27158400000
III.B20144200100
septima12110010000
IV.A25126700000
IV.B26196100000
oktáva1779100000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
príma1978241,1678241,1600,00
sekunda1867537,5067537,5000,00
tercia22125256,91125156,8610,05
kvarta21147070,00147070,0000,00
I.A32145745,53145745,5300,00
I.B24102742,79102742,7900,00
kvinta21162077,14162077,1400,00
II.A33168852,39168852,3900,00
II.B33189357,36189357,3600,00
sexta23115450,17115350,1310,04
III.A27261196,70261196,7000,00
III.B20160780,35159579,75120,60
septima1289274,3389274,3300,00
IV.A25116846,72116846,7200,00
IV.B26222185,42222185,4200,00
oktáva17121371,35120670,9470,41

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB268(28/40)    1931171 2,0068
Biológia 27(8/19)    15111  1,4827
Dejepis 14(4/10)    1121  1,2914
Fyzika 8(6/2)    341  1,758
Chémia 16(4/12)    1141  1,3816
Informatika 7(4/3)    52   1,297
Matematika 28(16/12)    10108  1,9328
Nemecký jazykB11(1/0)     1   2,001
Občianska náuka 35(13/22)    287   1,2035
Slovenský jazyk a literatúra 68(28/40)    43205  1,4468

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
príma7902 J gymnázium 
sekunda7902 J gymnázium 
tercia7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
kvinta7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
sexta7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
septima7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 
oktáva7902 J gymnázium 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

V školskom roku 2019/2020 pracovalo v škole 33 interných učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, z toho 9 mužov a 24 žien.

Ďalej sú zamestnancami školy 1 všeobecná účtovníčka, 1 mzdová účtovníčka - personalistka, 1 administratívna pracovníčka, 1 školník a 3 upratovačky.

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov na gymnáziu.

Abecedný zoznam pedagogických zamestnancov školy a skratka vyučovaných predmetov:

Aschengeschvandtnerová Stella, Ing. SJA

Bacho Ján, Mgr. TSV

Dobiašová Magdaléna, PaedDr. OBN

Dolanová Terézia, RNDr. MAT, FYZ

Dúcka Andrea, Mgr. SJL, HUV, VYV

Ďuračka Ján, Mgr. TSV

Filová Monika, Mgr. ANJ

Flimelová Miroslava, Mgr. ANJ

Fojtíková Daniela, Mgr. NBV-k

Gerbelová Tatiana, Ing. BIO, EKL

Hlbočanová Marcela, Mgr. ANJ, DEJ

Holečka Róbert, Mgr. NBV-k

Hudecová Dana, Mgr. BIO, CHE, INF

Janáčová Lenka, Mgr. ANJ, TSV

Kacvinská Elena, RNDr. MAT, INF

Košíková Elena, PaedDr. SJL, DEJ

Kováčová Katarína, Mgr. BIO, NEJ

Kutiš Mário, Mgr. DEJ, GEG, OBN

Madzin Ivo, Mgr. NBV-e

Malecová Katarína, Mgr. NBV-k

Marko Igor, Ing. INF, THD

Masárová Elena, Mgr. MAT, BIO

Novotná Rudolfa, PhDr. PaedDr. SJL

Podobová-Vožňáková Katarína, Mgr. RUJ

Rešková Miroslava, Mgr. MAT, TSV

Rosenbergová Silvia, RNDr. FYZ, INF

Rurák Branko, Mgr. SJL, DEJ

Sedláková Zuzana, Mgr. NEJ, DEJ

Švančarová Dana, Mgr. ANJ

Zajac Dušan, PaedDr. NEJ, SJL, FIG, INF

Žemberová Jaroslava, Ing. CHE, EKL

Žitňanská Denisa, Mgr. ANJ, GEG

Žitňanský Juraj, PaedDr. FYZ, INF

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03333
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu03333

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov je základným predpokladom zlepšovania výchovno - vzdelávacieho procesu v škole . Zákon 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch z 10.mája 2019 priniesol zmeny vo vzdelávaní pedagogických a odborných zamestnancov. Mnohé vzdelávacie programy, ktoré poskytovalo pedagógom najmä Metodicko-pedagogické centrum, stratili akreditáciu. Pedagogický zamestnanec je povinný udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania alebo sebavzdelávania. Aktualizovanie, inovovanie a rozširovanie svojich profesijných kompetencií preukazujú pedagogickí zamestnanci portfóliom, ktoré si začali vytvárať od 1.9.2019.

Dôraz vzdelávania v školskom roku 2019/20 bol predovšetkým v samoštúdiu a vo vzájomnej výmene informácií členov pedagogického kolektívu. Po prerušení vyučovania od 10.3.2020 sme boli postavení do veľmi neštandardnej situácie, keď sme bez akejkoľvek prípravy začali vzdelávať žiakov dištančne. Pedagógovia venovali množstvo hodín štúdiu informácií na edukačných portáloch a v odbornej literatúre pre učiteľov, zúčastňovali sa online webinárov a inšpiratívnych stretnutí (ponuka bola priebežne aktualizovaná na portáli ucimenadialku.sk), mimoriadne zdokonalili svoju prácu s IT technológiami a najmä prácu v prostredí EduPage (EduPage je IT systém pre školy, ktorý slúži na komunikáciu školy so žiakmi a zákonnými zástupcami).

Vzdelávanie pedagógov v školskom roku 2019/20 bolo mimoriadne intenzívne. Objavili sme nové možnosti a obrovskú potrebu vzdelávania. Mnohé vzdelávacie inštitúcie začali poskytovať vzdelávania najmä online, pričom pedagóg môže vzdelávaciu aktivitu absolvovať v čase, ktorý mu vyhovuje a kedykoľvek sa k nej vrátiť. Tieto fakty zaručujú, že v intenzívnom vzdelávaní budeme pokračovať aj v budúcnosti.


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia9 
2. atestácia15 
štúdium školského manažmentu3 
inovačné vzdelávania19 
špecializačné kvalifikačné vzdelávanie7 
aktualizačné vzdelávanie26 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky súťaží v školskom roku 2019/20:

Tento školský rok bola vzhľadom na situáciu obmedzená účasť našich žiakov v rôznych súťažiach. Plánované okresné a krajské kolá takmer všetkých súťaží boli zrušené. Iba minimum súťaží sa uskutočnilo dištančne. Do dištančných súťaží sa naši žiaci zapojili. V jednom prípade však došlo k zlyhaniu techniky – aj takéto úskalia priniesla neštandardná situácia.

Olympiáda zo SJL

Z vyššie uvedených dôvodov sme sa nezúčastnili žiadnej recitačnej súťaže ani súťaže školských časopisov. Napriek tomu sme absolvovali 3 kolá Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry a jednu súťaž vo vlastnej tvorbe.

V utorok  12. novembra 2019 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 19 žiakov v troch kategóriách (katerória C 5 žiakov, kategória B 12 žiakov, kategória A 2 žiaci). V rámci písomnej časti žiaci najskôr riešili test, ktorého úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením, ako aj na preverenie vedomostí z jednotlivých jazykových rovín a literatúry. Potom nasledovala transformácia textu, pri ktorej žiaci využívali vedomosti o znakoch a kompozícii zadaného slohového útvaru. Po krátkej prestávke sa konala ústna časť olympiády. Žiaci si pripravili a odprezentovali krátke rečnícke prejavy na určenú tému. Po spočítaní bodov sa konalo vyhodnotenie školského kola s nasledujúcimi výsledkami:

Kategória C (tercia a kvarta): 1. miesto – Matej Baško, kvarta; 2. miesto – Thea Kamila Gerbelová, kvarta; 3. miesto – Nina Ruráková, tercia;

Kategória B (1., 2. ročník, kvinta, sexta): 1. miesto – Jakub Filo, sexta; 2. miesto – Jakub Kupka, 2. B; 3. miesto – Tereza Selešová, 2. A;

Kategória A (3. 4. ročník, septima, oktáva): 1. miesto – Anna Kroupová, 4. A; 2. miesto – Alexej Mekyš, 4. A;

Všetci žiaci za účasť v školskom kole dostali sladkú odmenu a víťazi jednotlivých kategórií si s diplomom odniesli aj postup do okresného (kat. C) či krajského (kat. A, B) kola.

V stredu 27.11.2019 sa v CVČ Bánovce nad Bebravou konalo okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C (žiaci 8. a 9. ročníka ZŠ, žiaci tercie a kvarty osemročného gymnázia). Z ôsmich účastníkov sa iba štyrom podarilo získať titul úspešný riešiteľ olympiády. Naše gymnázium reprezentoval víťaz školského kola Matej Baško z kvarty, ktorý sa ziskom 46 bodov nielenže stal úspešným riešiteľom, ale sa aj prebojoval na najvyššiu priečku a okresné kolo olympiády vyhral. Postúpil tak do krajského kola, ktoré sa konalo 13.2.2020 v Trenčíne. Tu v silnej konkurencii takisto obstál najlepšie - obsadil 1. miesto. 13. februára sa konalo aj KK OSJL v kategóriách B a A. Reprezentovali nás víťazi školského kola Jakub Filo a Anna Kroupová. Tento raz však v silnej konkurencii neobstáli, nezískali pre našu školu žiadne cenné body.

Celkové umiestnenie žiakov v olympiáde zo SJL:

Matej Baško (kvarta, C kategória) – 1. miesto okresné kolo a 1.miesto krajské kolo.

Celoslovenské kolo, ktoré sa malo konať 20. - 21. apríla, sa nezrealizovalo. Náhradný termín celoslovenského kola bude pravdepodobne začiatkom nového školského roka.

Žiakov na olympiádu pripravovala Mgr. Andrea Dúcka.

Olympiáda z geografie:

Kategória F, okresné kolo: 

Gregor Baško, príma, úspešný riešiteľ

Samuel Sedlák, príma, úspešný riešiteľ

Kategória E, okresné kolo: 

Samuel Košík, kvarta, 1.miesto , postup do krajského kola.

Krajské kolo súťaže sa konalo online, Samuelovi sa nepodarilo zaregistrovať v dôsledku problémov s technikou. Aj napriek dôkladnej príprave, ktorá ho v súťaži predurčovala na úspech,  sa Samuel krajského kola nemohol zúčastniť.

Kategória Z , krajské  kolo:

Už sa pomaly stáva tradíciou, že študenti Gymnázia Janka Jesenského  v Bánovciach nad Bebravou  prinášajú z krajského kola geografickej olympiády tie najcennejšie trofeje.  Slovenská komisia Geografickej olympiády zareagovala na situáciu, ktorá v čase uzatvorených škôl neumožňovala realizáciu klasických súťažných kôl predmetových olympiád a pre žiakov stredných škôl zorganizovala v piatok dňa 27. 3. 2020 dištančné krajské kolo Geografickej olympiády pre kategórie  A, B a Z. Dištančného krajského kola Geografickej olympiády sa zúčastnilo až 645 stredoškolákov.

Víťazmi krajského kola a postupujúcimi do celoštátneho geografickej olympiády  v kategórii Z sa stali žiaci septimy Gymnázia Bánovce nad BebravouLucia KajanováJakub Mazák.

Úspech bánovských gymnazistov znásobuje fakt, že maximálny počet bodov zo 645 zúčastnených získali traja žiaci, pričom dvaja z nich boli Lucia Kajanová a Jakub Mazák. Ani jeden z menovaných nie je nováčikom vo svete geografickej olympiády. Jakub je niekoľkonásobným úspešným účastníkom krajských kôl  už od začiatku štúdia na našej škole.  Lucia po víťazstve v krajskom kole pred dvomi rokmi veľmi úspešne reprezentovala školu aj v celoštátnom kole geografickej olympiády.

Veľmi dobrý výsledok dosiahol aj Adam Strapek z 1.A a úspešnými riešiteľmi boli aj Tomáš Bystriansky 1.A a Bianka Bašková, 3.B,  čo je zárukou pokračovania úspešnej tradície aj do

V celoštátnom kole sa Lucia Kajanová umiestnila na 9.mieste a Jakub Mazák na 16.mieste.

Žiakov na súťaž pripravovala Mgr.Denisa Žitňanská.

Olympiáda ľudských práv:

V rámci predmetu občianska náuka sme sa zapojili do Olympiády ľudských práv.  Dňa 26. 11. 2019 sa v Gymnáziu J. Jesenského konalo školské kolo OĽP. Olympiáda pozostávala z 2 častí: úvahy na tému „Výzvy pre demokraciu a ľudské práva v Európe  21.storočia“ a testu. Zúčastnilo sa 12 žiakov. Výsledky školského kola olympiády: 1. miesto: Adam Briešťanský, 2.B – postup do krajského kola;  2. miesto:  Sofia Kmeťová, septima a Veronika Habalová, 3.B; 3. miesto:  Lívia Franková, 3. A.

Do krajského kola OĽP postúpil Adam Briešťanský, ktorého na súťaž pripravila PaedDr.Magdaléna Dobiašová. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo 6. februára 2020 v Prievidzi. Osemnásť súťažiacich si v ňom najskôr zmeralo svoje znalosti z oblasti ľudských práv a z aktuálneho spoločenského diania v písomnom vedomostnom teste. Najúspešnejší z nich postúpili na ústnu časť, kde sa k náhodne pridelenej ľudskoprávnej téme museli vyjadriť v päťminútovej rozprave. Následne tiež museli  zodpovedať na otázky poroty k danej téme. V prvej časti súťaže napísal test na najvyšší počet bodov. Tento test bol medzi súťažiacimi hodnotený ako mimoriadne náročný. Suverénne prvé miesto si následne potvrdil v ústnej časti v silnej konkurencii súťažiacich, z ktorých väčšina bola od neho staršia. Takto si zároveň zabezpečil postup na celoštátne kolo olympiády, ktoré sa malo uskutočniť v Omšení v apríli 2020. V dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 sa však krajské kolo OĽP neuskutočnilo, je preložené na jeseň 2020.

Olympiáda z biológie:

Kategória C prakticko-teoretická časť, okresné kolo:

Barbora Žatková, tercia, 1. miesto a  postup do krajského kola - pre mimoriadnu situáciu sa nekonalo.

Kategória A, B, D prakticko-teoretická  časť:

Konalo sa len školské kolo, vyššie kolá boli zrušené.

Žiakov na olympiádu pripravovali Mgr. Katarína Kováčová, Mgr. Dana Hudecová a Ing. Tatiana Gerbelová.

Olympiáda z matematiky:

V kategórii Z9 bol na 2.mieste v okresnom kole umiestnený Noel Vimpeľ z triedy kvarta.

Pripravovala ho Mgr. Elena Masárová.

V kategórii Z6 pripravovala v domácom kole súťaže Mgr. Miroslava Rešková 2 žiakov z prímy: Lukáša Kubričana a Romana Ševčíka. Ďalšie kolo súťaže sa nekonalo kvôli pandémii.

V kategórii C sa školského kola 28.1.2020 zúčastnilo 6 žiakov. 3 z nich splnili limit na postúpenie do krajského kola, ktoré sa už z dôvodu prerušenia vyučovania nekonalo. Žiakov pripravovala RNDr.Terézia Dolanová.

Olympiáda z anglického  jazyka:

Obvodné kolo:

Kategória 1B – Alexander Kramár,  kvarta – 3. miesto

Kategória 2A – Jakub Junas, 2.B– 1.miesto a postup do krajského kola; Michal Krchlík, 2.A -  2. miesto; Hana Bárdiová, 2.A- 3.miesto

Kategória 2B – Andrea Kolenová,4.A- 1.miesto a postup do krajského kola; Samuel Báčik, 4.B-  2. miesto; Jakub Mišina, 3.A- 3.miesto

Kategória 2 C2 (rodení hovoriaci): Matilda Emily Regan 1.A, postup do krajského kola

Krajské kolo  sa konalo 12.2.2020 v Trenčíne:

Kategória 2A – Jakub Junas - 2. miesto

Kategória 2B - Andrea Kolenová – 6. miesto

Kategória 2C2 - Matilda Emily Regan - 3.miesto.

Žiakov pripravovali Mgr. Monika Filová, Mgr. Miroslava Flimelová, Mgr. Dana Švančarová,  Mgr.Marcela Hlbočanová a Mgr. Lenka Janáčová.

Olympiáda zo španielskeho  jazyka:

V škole sa uskutočnilo školské kolo, ktorého víťaz postupuje priamo do krajského kola. Olympiádu zo SJA v našej škole vedie Ing. Stella Aschengeschvandtnerová. krajskom kole 10.2.2020 v Novom Meste nad

Váhom nás reprezentovali títo žiaci s nasledovnými výsledkami:

Kategória A – Alica Chudobová, 2.A – 5.miesto a Daniel Kyjac, 2.A – 7.miesto

Kategória B – Laura Košinová, 3.A – 7.miesto a Evelína Bobušová, 3.A – 9.miesto

Olympiáda z nemeckého jazyka:

Dňa 16. 1. 2020 sa na našej škole konalo regionálne kolo olympiády NEJ.

Víťazi obvodného kola :

kategória 2A: Jakub Filo, sexta

kategória 2B: Alena Duranziová, septima.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 11.2.2020 v Prievidzi. Jakub Filo v tomto kole súťaže obsadil 4.miesto a a Alena Duranziová 7.miesto.

Žiakov na súťaž pripravovali Mgr. Katarína Kováčová a Mgr. Zuzana Sedláková.

Olympiáda z dejepisu:

Školské kolo Dejepisnej olympiády – kategória A,B sa tento školský rok  neuskutočnilo.

Dňa 14.2. 2020 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády mladších žiakov. Žiak kvarty (kategória C) Samuel Košík sa umiestnil na 1. mieste (pripravovala ho PaedDr. Elena Košíková) a žiak tercie Martin Soporský (kategória C - pripravovala ho Mgr. M. Hlbočanová) sa umiestnil na 4. mieste. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. Do krajského kola postúpil Samuel Košík. Krajské kolo sa neuskutočnilo.

Olympiáda z fyziky:

Prípravu žiaka Noela Vimpeľa z kvarty realizovala RNDr. Silvia Rosenbergová v spolupráci s PaedDr. Jurajom Žitňanským (praktická časť), súťaž sa nakoniec nekonala z dôvodu pandémie.

Olympiáda z chémie:

Žiakov na súťaže pripravovala Ing. Jaroslava Žemberová, ale olympiády v jednotlivých kategóriách sa pre mimoriadnu situáciu nekonali.

Súťaž o HIV/ AIDS - Červené stužky

Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti AIDS dňa 2.12.2019  sa žiaci kvinty  Filip Milata, Samuel Kluvánek a Karin Holendová zúčastnili  celoslovenskej súťaže s touto témou. Súťaž pripravila  Mládež Slovenského červeného kríža v Bratislave. Celoslovenskému kolu predchádzalo online kolo, z ktorého do záverečnej časti postúpilo 10 najlepších tímov. Trojica našich žiakov z kvinty obsadila 7. miesto.

V rámci 13. ročníka kampane Červené stužky sme sa zapojili aj do výtvarnej súťaže pre základné a stredné školy na tému: Pohľadnica pre červené stužky. Žiaci prímy a sekundy sa snažili graficky vyjadriť zameranie kampane a zhotoviť tak rôznymi výtvarnými technikami pohľadnicu veľkosti A5. Počet prác, ktoré sme mohli do súťaže poslať, bol obmedzený na tri kusy, preto musel prebehnúť prísny výber, keďže bolo potrebné vybrať až z 31 prác. Nakoniec sme zaslali pohľadnice Tatiany Habalovej (sekunda), Sone Markovej (príma) a Tamary Čarackej (príma). Vyhodnotenie súťaže prebehlo 27. 11. 2019. Dievčatá síce popredné priečky neobsadili, ale zato úspešne reprezentovali našu školu. 

Internetová matematická olympiáda, celoslovenské kolo:

Olympiádu organizuje katedra matematiky VUT Brno, koná sa vždy posledný utorok v novembri. Sedemčlenné družstvo žiakov za 120 minút má vypočítať čo najviac z 10 zadaných príkladov a ešte ich aj musí elektronicky odoslať. Tento rok žiaci našej školy získali pekné  54.miesto z 203 účastníkov.

Súťažili títo žiaci: Zuzana Galková – 4.B,  Boris Pavlásek- 4.B, Ondrej Mišák - 4.B,

Samuel Znášik - 4.A, Lucia Kajanová –septima a Jakub Mazák-septima.

Expert Geniality show je súťaž žiakov v rôznych oblastiach, nielen v matematike. V Tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 20 žiakov školy (v SR súťažilo 13836 žiakov). Zmerali si svoje sily v dvoch zo 6 kategórií podľa vlastného výberu: Svetobežník; Mozgolamy; Dejiny, udalosti, umenie; Do you speak english; Góly, body, sekundy; Tajomstvá prírody. Najúspešnejší bol Tomáš Mazák z kvinty v kategórii Tajomstvá prírody a umiestnil sa na 3.mieste v rámci Slovenska. Jeho brat Jakub Mazák zo septimy v kategórii Svetobežník obsadil 12.miesto v rámci Slovenska. Obidvaja  obhájili titul TOP EXPERT; Súťaž v škole organizuje Mgr. Elena Masárová.

Pytagoriáda

Školské kolo kategórií P6, P7, P8 sa konalo 11.12.2019.  Do okresného kola  postúpilo 7 žiakov prímy v P6, 1 žiačka sekundy v P7 a nikto v kategórii P8. Okresné kolo sa malo konať 25.marca 2020 , nekonalo sa z dôvodu prerušenia vyučovania.

Matematický JUNIOR náboj

Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú súťaže v riešení matematických úloh NÁBOJ. Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Súčasne  prebiehala na Slovensku, v ČR a v Poľsku. Garantom súťaže je Katedra matematickej analýzy FMFI UK Bratislava a nezisková organizácia Trojsten. Tento rok sa do Bánoviec nad  Bebravou. prihlásilo 10 štvorčlenných tímov, zastúpenie mali všetky bánovské ZŠ a osemročné gymnázium.

Súťaž na pôde bánovského gymnázia už po štvrtýkrát pripravila a zrealizovala 22.novembra 2019 skupina  žiakov pod vedením Lucie  Kajanovej a Jakuba Mazáka zo septimy s odbornou garantkou RNDr.Teréziou Dolanovou. Úlohou súťažiacich bolo  za 120 minút  správne vyriešiť čo najviac z pripravených 42 úloh z matematiky a fyziky.

Priebeh súťaže bol dramatický a až po uplynutí 120 minút bol jasný víťaz. Zvíťazil tím žiakov kvarty osemročného gymnázia v zložení Matej Baško, Matúš  Filo, Karolína Marušincová a Noel Vimpeľ (úspešne v časovom limite vyriešili 30 úloh).

MAKS - celoslovenská matematická súťaž žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a prímy - kvarty osemročných gymnázií:

Súťaž dvojíc žiakov v riešení zaujímavých matematických úloh má 6 kôl. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov školy – 5 dvojíc tercia,  1 dvojica kvarta a Rebeka Kováčová sekunda. Najlepšie umiestnenie – 13.miesto v SR získala Rebeka Kováčová.  Barbora Žatková a Sofia Petranová z tercie skončili na 15.mieste v rámci SR; Sára Prekopová a Adriana Beláková – tercia- 16.miesto. Súťaž organizovala Mgr. Elena Masárová.

Matematický klokan, medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh, sa tento rok  konal dištančne. Zo školy sa zapojilo 28 študentov.  Úlohy riešili v čase 60 minút tisíce súťažiacich na svojich počítačoch doma nielen u nás na Slovensku, ale v ďalších 64 krajinách z celého sveta. Naše gymnázium svojimi vedomosťami reprezentovalo 28 študentov pod organizačným vedením Mgr. Eleny Masárovej  v štyroch vekových kategóriách. Medzi najúspešnejších riešiteľov sa zaradili: Karolína Dúcka, Laura Hederová, Roman Ševčík a Vilam Vaňko z prímy, Tomáš Mazák z kvinty, ktorý už po piatykrát obhájil vynikajúce vedomosti z matematiky a logiky. Medzi ocenenými nechýbali opäť ani Lucia Kajanová a Jakub Mazák zo septimy.

SUDOKU:

Už po  dvanástykrát sa na našom gymnáziu 12.novembra 2019 uskutočnila súťaž v riešení SUDOKU. O riešenie 16 zadaní SUDOKU v 3-členných tímoch je vždy veľký záujem, ale ten tohtoročný bol naozaj obrovský. Súťaže sa zúčastnilo  81 študentov čo predstavovalo 17 seniorských tímov a 10 juniorských. Takýto veľký záujem bol prekvapením aj pre organizátorov súťaže  RNDr.Teréziu Dolanovú a Mgr. Elenu Masárovú, keďže súťaž sa konala po vyučovaní.

Prvú priečku v kategórii junior obsadil tím dievčat  z tercie v zložení Ella Filová, Nina Ruráková a Magdaléna Mikušová. Zahanbiť sa však nedali ani Noel Vimpeľ, Oliver Mikuš  a Samuel Košík  z kvarty, ktorí si vybojovali 2.miesto. Na bronzovom mieste skončili Tatiana Habalová, Rebeka Kováčová a Ema Škorcová zo sekundy. V kategórii senior si prvenstvo vysúťažili Inez Escherová, Sofia Kmeťová a Ema Škorcová  zo septimy. Na druhom mieste sa umiestnili Jakub Filo,  Vladimír Saloň  a Adam Podoba zo sexty a o  tretiu priečku skvele zabojovala len dvojica dievčat Karin Holendová a Monika Kopecká  z kvinty. Absolútnymi víťazmi medzi jednotlivcami boli  Magdaléna Mikušová z tercie a  Ema Škorcová zo septimy.

Dejepisná súťaž gymnazistov, krajské kolo:

V tomto školskom roku sme sa pod vedením PaedDr. E. Košíkovej zapojili do medzinárodnej súťaže pod názvom Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR. Krajské kolo sa malo uskutočniť na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja 25. marca 2020 pod záštitou predsedu TSK Ing. J. Bašku. Hlavnou témou súťaže bola 1. svetová vojna – roky 1900-1939.  Na súťaž sa pripravovali – Veronika Habalová, Branislav Kopčan a Adam Strapek. Náhradný termín krajského kola je zatiaľ určený na 16. septembra 2020.

Pri príležitosti 30.výročia Nežnej revolúcie 17.novembra 1989 pripravilo Mesto Bánovce nad Bebravou a MsKS súťaž Krehké hranice slobody“. Víťazný projekt spracovali 3 žiačky našej školy Lenka Ďurčová 4.A, Terézia Fojtiková 4.A, V. Habalová 3.B.

Zapojili sme sa aj do esejistickej súťaže Susedia, na ktorých sme nezabudli. Vyhlasovateľmi súťaže sú prípravný výbor iniciatívy Čítanie mien obetí holokaustu, Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem a Dokumentačné stredisko holokaustu. Umiestnenie v tejto súťaži zatiaľ nepoznáme, pretože porota ešte práce nevyhodnotila. Práce do súťaže zaslali Adam Briešťanský z 2.B triedy a Veronika Habalová z 3.B triedy.

Pri príležitosti 75. výročia založenia Organizácie spojených národov (OSN) a ratifikácie Charty OSN vyhlásilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súťaž esejí pre študentov stredných škôl na Slovensku. Eseje do súťaže poslali Sofia Kmeťová, septima a Lívia Franková, 3.A. Výsledky zatiaľ nepoznáme.

JESENSKÝ 2019

V piatok 17. januára sa v Základnej umeleckej škole Dezidera Kardoša konalo vyhodnotenie 26. ročníka autorskej literárnej súťaže ZŠ a SŠ okresu Bánovce nad Bebravou „Jesenský 2019“. Porota v zložení Samuel Marec, Lucia Čermáková a Vladimíra Gáherová hodnotila spolu 261 prác v štyroch kategóriách. Čestným predsedom súťaže a zároveň moderátorom slávnostného vyhodnotenia bol pedagóg, spisovateľ a dramatik Silvester Lavrík. Svojou poéziou, prózou a publicistikou sa do súťaže zapojilo aj 6 žiakov nášho gymnázia. Traja z nich boli úspešní – získali titul „Mladý Jesenský“. V III. kategórii to bola Nina Ruráková (tercia) s poviedkou Tajomný pán, v IV. kategórii Anna Kroupová (4. A) s básňami V návale spomienok, Unesená a Adam Briešťanský (2. B) s publicistickým článkom Komu slúžia dezinformačné médiá?  Jazykovú korektúru prác vykonala Mgr.Andrea Dúcka.

Naša škola je organizátorom krajského kola Dejepisnej olympiády v kategóriách A, B (stredné školy), koordinátorom je Mgr. Mário Kutiš. Krajské kolo Dejepisnej olympiády, plánované v marci 2020 sa neuskutočnilo.

Súťaž Mladý Európan je presunutá na mesiac september 2020.

Športové súťaže:

Študenti našej školy sa v tomto školskom roku zapojili do viacerých športových súťaží pod vedením učiteľov TSV. V niektorých dosiahli veľmi pekné umiestnenia, ale v dôsledku prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie nemohli pokračovať v ďalších kolách a nadviazať na úspechy z minulého roka

1. – 4. ročník

Volejbal (CH) – 2. miesto okresné kolo

Volejbal (D) – 3. miesto regionálne kolo

Basketbal (CH) – 2. miesto regionálne kolo

Basketbal (D) – 2. miesto krajské kolo

Veľký futbal (CH) - 2. miesto regionálne kolo

Futsal (CH) - 2. miesto krajské kolo

Florbal (CH) - 2. miesto okresné kolo

Hádzaná (CH) – 2. miesto regionálne kolo

Hádzaná (D) – 2. miesto regionálne kolo

Bedminton (CH) – 2. miesto regionálne kolo

Bedminton (D) – 2. miesto regionálne kolo

Príma – kvarta

Basketbal (CH) – 3. miesto regionálne kolo 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Gymnázium je jediné v regióne a je na veľmi dobrej úrovni. Prioritou školy je príprava na maturitnú skúšku a vysokoškolské štúdium.

Ukazovateľom vzdelávacích výsledkov v celoslovenskom meradle je informácia o pridanej hodnote školy vo vzdelávaní (PHV) v predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL), vypracovaná Národným ústavom certifikačných meraní. PHV predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu žiakov, pričom zohľadňuje vedomostnú úroveň žiakov v SJL pri vstupe na strednú školu zachytenú Testovaním 9 (T9).  Na základe porovnania s priemerným výsledkom ostatných škôl toho istého druhu sú školy zaradené do troch kategórií:

- nad úrovňou očakávania, ak progres žiakov školy je štatisticky významne nadpriemerný,

- v súlade s očakávaním, ak progres žiakov nie je štatisticky významne odlišný od priemeru,

- pod úrovňou očakávania, ak je progres žiakov štatisticky významne podpriemerný.

Pomocou dát za tri ročníky absolventov, ktorí ukončili našu školu v rokoch 2017, 2018 a 2019, vypracoval NÚCEM pridanú hodnotu školy aj v roku 2019. Porovnával pritom 557 slovenských stredných škôl. PHV-SJL našej školy nachádza podobne ako minulé roky v kategórii v súlade s očakávaním.

O kvalite vzdelávania v našej škole svedčí aj umiestnenie v rebríčku, ktorý každoročne zverejňuje INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Metodika zohľadňuje výsledky žiakov v celonárodných testoch,  mimoriadne výsledky žiakov, mieru nezamestnanosti absolventov a množstvo ďalších merateľných ukazovateľov.  Gymnázium Bánovce n.B.  je podľa tejto metodiky  dlhodobo považovaná za školu s veľmi dobrými výsledkami.

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka 8-ročných gymnázií sa v roku 2020 nekonalo.

Škola využíva moderné metódy vzdelávania a je o ňu stabilizovaný záujem zo strany rodičov a žiakov.

Máme veľmi dobre prepracovanú webovú stránku školy. Na stránke sú umiestnené aktuálne a podrobné informácie zo života školy, informácie o dosiahnutých výsledkoch, o mimoškolskej činnosti. Rodičovská verejnosť má možnosť získať informácie prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Elektronicky, prostredníctvom webovej stránky, prebieha i komunikácia so študentmi v mnohých oblastiach výchovno-vyučovacieho procesu. Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy administruje tiež  FB- stránku  Gymnázium Janka Jesenského. Popri profile školy na Facebooku spravuje  ŽŠR aj svoj profil na Instagrame. Na oboch sociálnych sieťach sú zverejňované fotografie a krátke videá z aktivít prebiehajúcich v škole a na školských akciách - Deň otvorených dverí, noc v škole, exkurzie a pod. Uverejňujeme informácie o úspechoch školy, o oceneniach, ktoré naši žiaci získajú. Okrem toho na FB stránke sprostredkúvame aj informácie, ktoré môžu žiaci a návštevníci využiť pri svojich voľnočasových aktivitách, pri neformálnom vzdelávaní, pri príprave projektov. Takýmto spôsobom sa snažíme zlepšiť klímu v škole a zapojiť žiakov do najrôznejších aktivít.

Učitelia po celý školský rok podporovali študentov v aktivite a tvorivosti, čo dokazujú aj výsledky zo súťaží, z projektovej, školskej i mimoškolskej činnosti.

Mgr. Dúcka v rámci predmetu výtvarná výchova ozdobuje  a upravuje priestory školy výtvarnými prácami žiakov.

Študenti školy vydávajú svoj časopis S.O.S. Počas školského roka 2019/20 vydala redakčná rada pod vedením PaedDr. Eleny Košíkovej  iba jedno číslo školského časopisu. 

Posilňujeme environmentálne vedomie žiakov, pokračujeme v separácii odpadu,  v zbere papiera, žiariviek, batérií do 1kg a v zbere starých nepoužívaných elektrospotrebičov. Škola je zapojená do recyklačného programu Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií v spolupráci s organizáciou Asekol. Projekt Smerujeme k nulovému odpadu stále pokračuje. Naša škola sa tak už natrvalo stala zónou bez zbytočného odpadu.

Zber papiera sa žiaľ v plánovanom termíne na jar 2020 nemohol uskutočniť, ostatné komodity priebežne zberáme do nádob určených na ich zber.

Žiaci školy sa zúčastnili projektu Hodina Zeme v našom meste. Cieľom stretnutia bolo zbieranie odpadkov v okolí našej školy, na autobusovej stanici, na Záfortni a v okolí nemocnice. Taktiež v domácnostiach vypínali svetlo.

Boli sme účastníkmi filmového festival Ekotopfilm, ktorého 1. Ročník sa uskutočnil 29.10.2019. Podujatie bolo venované prezentácii viacero krátkych filmov na tému životného prostredia . Obsah filmov veľmi zaujímavým  spôsobom  poukazoval na alarmujúci stav našej planéty.

V októbri 2019 reagovali 13 naši maturanti na výzvu darovať krv. Všetci sa prihlásili ako prvodarcovia. Úspešní z nich boli piati.

V piatok 15. novembra sa 21 gymnazistov zúčastnilo 1. etapy dobrovoľníckej brigády sadenia stromov v meste. Spolu s ostatnými brigádnikmi vysadili 15 už odrastených stromov, ktoré našli svoje miesto v Mestskom parku a na Ulici A. Hlinku.  Chlapci sa do práce pustili s veľkým nasadením. A hoci to nebola fyzicky najľahšia práca, robili ju s radosťou a s dobrým pocitom, že mohli pomôcť pri skrášľovaní a ekologizácii mesta. Všetci sa zhodli v názore, že podobných aktivít by privítali viac. Od organizátorov brigády si vyslúžili vďaku a veľkú pochvalu za šikovnosť a pracovitosť.

Realizovali sme preventívne programy na podporu mentálneho zdravia žiakov,  podporné programy,  zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu obezity, programy a prednášky na ochranu žiakov pred negatívnymi spoločenskými javmi a pred civilizačnými ochoreniami.  Podporujeme boj proti drogám, alkoholu, fajčeniu.

Formou besied, násteniek a rozdávania stužiek v rámci kampane Červené stužky poukázali žiaci na dôležitosť prevencie HIV/AIDS. Žiaci  kvinty ( Filip Milata, Samuel Kluvánek a Karin Holendová ) sa zúčastnili  celoslovenskej súťaže s touto témou. Zapojili sme sa aj  do výtvarnej súťaže pre základné a stredné školy na tému: Pohľadnica pre červené stužky. Viac o súťaži je uvedené v príslušnej časti správy.

Prezentácia školy sa uskutočnila i na Prezentačno-propagačných dňoch stredných škôl. V deviatom ročníku základnej školy je mnoho žiakov už pevne rozhodnutých, kde budú ďalej študovať, ale je aj mnoho takých, ktorí sa ešte rozhodujú. Pre všetkých týchto žiakov sa 7.novembra 2019 konala Prezentácia stredných škôl. Stredné školy sa sústredili v Mestskom kultúrnom stredisku v Bánovciach nad Bebravou, kde mali pridelené svoje stanovištia. Svoje stanovište tu malo aj Gymnázium Janka Jesenského, kde tradične poskytuje informácie o štúdiu všetkým záujemcom. Pútavú prezentáciu školy pripravila v spolupráci s vedúcimi predmetových komisií a so študentmi  školy výchovná poradkyňa PaedDr.Magdaléna Dobiašová. Cieľom uvedenej akcie je informovať žiakov ZŠ v našom regióne, najmä žiakov 5. a 9. ročníkov a ich rodičov o možnostiach štúdia na našej škole. Výhodou je, že žiaci ZŠ, ale aj ich učitelia, príp. rodičia majú možnosť osobne hovoriť s výchovnou poradkyňou a žiakmi gymnázia. Návštevníci mali mnoho otázok, na ktoré sa gymnazisti snažili čo najpodrobnejšie odpovedať.

V decembrových dňoch dostalo Gymnázium Janka Jesenského zaujímavú ponuku od školskej jedálne NEDAX.  Prostredníctvom vedenia školy oslovila majiteľka jedálne žiakov k účasti na charitatívnej akcii - vianočné pečivo pre starších ľudí, sociálne slabšie rodiny či pre ľudí, ktorí žijú sami. V škole sa táto ponuka stretla s nečakane veľkým ohlasom. Mimo vyučovania sa aktivity zúčastnilo niekoľko desiatok žiakov, ktorí spolu s personálom jedálne napiekli najrôznejšie sladké pečivá. Tie potom putovali do Domova sociálnych služieb v Bánovciach nad Bebravou.

Pre záujemcov o štúdium v našej škole sme pripravili Deň otvorených dverí. Každoročne otvárame brány školy verejnosti, predovšetkým žiakom základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na gymnáziu, a ich rodičom. V školskom roku 2019/20 sa Deň otvorených dverí konal 21.februára 2020. Počas „Dňa otvorených dverí“ informovali gymnazisti návštevníkov o možnostiach štúdia, prezentovali pripravené aktivity z jednotlivých vyučovacích predmetov, premietali filmy a prezentácie zo školských i mimoškolských aktivít. Základom podujatia boli nápady samotných študentov. V spolupráci s učiteľmi vytvorili zaujímavý, podnetný  program. Škola v tento deň žila vynikajúcou atmosférou. Veľkí aj malí návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s obsahom gymnaziálneho vyučovania, s projektmi, do ktorých je škola zapojená, s činnosťou žiackej školskej rady či so spomienkami absolventov gymnázia na ich stredoškolské štúdium. Na jednotlivých stanovištiach sa žiaci zapájali do rôznych zaujímavých aktivít, kde si hravou formou overili svoje vedomosti. Pre každého žiaka ZŠ, ktorý v tento deň navštívil gymnázium a  zapájal sa do  programu, bola pripravená odmena, darčeky s motívmi školy. V posledných rokoch sa stupňuje  antikampaň na niektorých základných školách - jej hlavným cieľom je odradiť rodičov a žiakov od štúdia v osemročnom gymnáziu. Preto nás teší priaznivý ohlas  verejnosti na DOD.  Žiaci základných škôl, výchovní poradcovia i rodičia mali možnosť priamo vidieť inovácie, pútavosť a kreatívnosť vyučovacieho procesu. Zároveň sa mohli porozprávať so žiakmi i pedagógmi o živote v našej škole.

Súčasťou politiky otvorenej školy je aj realizácia prípravných stretnutí pre záujemcov o obidve formy štúdia v našej škole. Prípravné stretnutia  zo slovenského jazyka a literatúry mala viesť Mgr. Andrea Dúcka,  z matematiky RNDr.Terézia Dolanová a Mgr. Elena Masárová.  Stretnutia pre deviatakov boli plánované na mesiace marec a apríl, ale neuskutočnili sa. Piataci zo základných škôl si precvičili rôzne typy úloh z daných predmetov dištančne.

Riaditeľka školy RNDr.Elena Kacvinská a zástupcovia riaditeľky  školy PaedDr.Dušan Zajac a Ing. Igor Marko sa zúčastnili zimných rodičovských združení na základných školách v regióne bánovecko. Informovali o možnostiach štúdia v našej škole a o plánovanej koncepcii rozvoja školy. Pre rodičov a žiakov je osobný rozhovor s vedením školy prínosom pri ich rozhodovaní.

Na pôde školy sme zorganizovali  školské kolá olympiád zo slovenského jazyka  a literatúry, z cudzích jazykov, z biológie, geografie, chémie, dejepisu,  matematiky, olympiády ľudských práv a Pytagoriády podľa kalendáru predmetových olympiád  2019/2020. Víťazi postúpili do okresných resp. krajských kôl. Väčšina z týchto súťaží sa ale nekonala. V budúcom školskom roku chceme pokračovať v kvalitnej a systematickej príprave žiakov na súťaže

16.1.2020 sme usporiadali regionálne kolo olympiády z nemeckého jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci našej školy a zo Strednej odbornej školy strojníckej Bánovce n.B. 

Naša škola je organizátorom krajského kola dejepisnej olympiády v kategóriách A, B (stredné školy), koordinátorom je Mgr. Mário Kutiš. Krajské kolo dejepisnej olympiády sa neuskutočnilo.

Sme usporiadateľmi krajskej súťaže v rétorike „Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec“ - Súťaž sa taktiež nekonala.

Predmetová komisia matematika-fyzika-informatika- technika  zorganizovala  12.11.2019  12.ročník súťaže triednych trojčlenných tímov v  riešení SUDOKU. Súťaž má medzi žiakmi veľmi dobrý ohlas a každoročne sa na ňu žiaci tešia. Svedčí o tom aj stúpajúca zapojenosť súťažiacich – tomto roku to bolo 27 tímov. Vyhodnotenie súťaže je uvedené v príslušnej časti správy.

22.11.2019 sa štvrtýkrát v Bánovciach nad Bebravou konala matematická súťaž JUNIOR náboj opäť v našej škole. Spoluorganizátormi súťaže  pre 8-ročné gymnázium a základné školy  z mesta a okolia boli naši žiaci, konkrétne Lucia  Kajanová a Jakub Mazák zo septimy s odbornou garantkou RNDr.Teréziou Dolanovou.

V škole aktívne funguje žiacka školská rada. Prostredníctvom zástupcov zo všetkých tried vyjadrujú žiaci svoje názory, požiadavky k fungovaniu školy. Zasadnutia pod vedením Mgr. Andrei Dúckej sa konali minimálne raz mesačne, no zvyčajne sa jej členovia stretávali častejšie z dôvodu prípravy a organizácie plánovaných aktivít alebo riešenia aktuálnych problémov školy. Informácie zo stretnutí vždy členovia ŽŠR sprostredkovali ostatným študentom a pedagógom na triednických hodinách alebo prostredníctvom  nástenky či školského rozhlasu. Na podporu aktívnej účasti žiakov na dianí v škole mali členovia ŽŠR možnosť podieľať sa aj na riešení aktuálnych problémov školy, ale túto možnosť využívali málo. Členovia ŽŠR absolvovali teambuildingové aktivity na podporu komunikácie v tíme a efektívneho fungovania žiackej školskej rady. Plán práce ŽŠR na školský rok 2019/20 bol splnený do obdobia marca, ďalšie aktivity v dôsledku pandémie koronavirusu Covid-19 sa splniť nedali. 

Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2019/2020:

ŽŠR má členov: jeden člen zastupuje triedy príma – kvarta, jeden člen triedy 4. ročníka a ostatní deviati sú z každej triedy 1. – 3. ročníka a kvinty – septimy:

1.         Samuel Hainc, príma – kvarta

2.         Samuel Kluvánek, kvinta

3.         Richard Hainc, sexta

4.         Sofia Kmeťová, septima

5.         Daniel Zdychavský, 1.A

6.         Lea Molnárová, 1.B

7.         Alica Chudobová, 2. A

8.         Patrik Guniš, 2. B

9.         Samuel Švančara, 3. A

10.       Martin Filo, 3. B

11.       Ivana Pavlisová, 4.A, 4. B, oktáva

Ostatní žiaci, ktorí boli ochotní participovať na fungovaní ŽŠR, no nemajú právo hlasovať a schvaľovať návrhy, sa stali jej čestnými členmi:

Klára Vališová - kvinta

Laura Ačaiová– 2. A

Jakub Šiko, Peter Šiko – 4. A

Anton Zelenák, Martin Božik, Zuzana Šuhajdová, Tamara Styková, Dominika Šiveňová – všetci zo 4. B

12. septembra 2019 sa konalo prvé zasadnutie novoutvorenej ŽŠR. Tajným hlasovaní si členovia rady zvolili za svoju predsedníčku Ivanu Pavlisovú a podpredsedníčkou sa stala Alica Chudobová.

17. októbra 2019 sa v spolupráci s najstaršími študentmi uskutočnila imatrikulácia žiakov prímy a prvého ročníka. Imatrikulovaní žiaci sa v nezvyčajnom oblečení a za stáleho skandovania presunuli z budovy školy do MsKS, kde sa po splnení úloh a zložení sľubu stali právoplatnými členmi kolektívu študentov Gymnázia Janka Jesenského.

Bohatá nádielka drobných sladkostí a pozdravov od spolužiakov čakala na mnohých gymnazistov 6. decembra 2019 sa už tradične rozdávala Mikulášska pošta. V úlohe Mikuláša, anjelov a čertov sa s veľkou radosťou predstavili členovia ŽŠR. Za peknú báseň alebo pieseň dostali žiaci odmenu – anjeli rozdávali Kinder vajíčka so skrytým prekvapením. Čerti zasa poznačili tváre neposedníkov čiernym uhoľným podpisom. Mikuláš priniesol aj poštu – malé darčeky, sladkosti, pekné pozdravy, ktoré si žiaci pre svojich kamarátov, kamarátky i učiteľov pripravili a ktoré Mikuláš odovzdal ich adresátom.

13. decembra 2019 už po piatykrát prežili žiaci prímy až kvarty noc v škole. Žiacka školská rada celú akciu režírovala. Naši členovia ako animátori pripravili pre svojich mladších spolužiakov úlohy plné záhad a napätia, ale aj vtipu a zábavy. Žiaci z rady detailne pripravili všetky aktivity, na vysokej úrovni zvládli time management aj celú organizáciu, ukázali silu svojho tímového ducha. Príprava bola dlhodobá a náročná, ale výsledok stál za to. Vďaka tomu si všetci domov odnášali veľa spoločných zážitkov a dobrú náladu.

V piatok 7. februára 2020 sa konal ples študentov Gymnázia Janka Jesenského a Strednej odbornej školy strojníckej. Priestory ponúkla SOŠ, na organizácii plesu usilovne pracovali žiaci aj pedagógovia oboch škôl. Množstvo času strávené  prípravami plesu sa nakoniec vyplatilo. Žiaci boli nadšení. Takmer všetci pretancovali celú noc, a to aj bez pomoci alkoholu. Chytľavá hudba, skvelé jedlo, zaujímavý program, bohatá tombola či šikovná obsluha prispeli k dobrej nálade, ktorá pretrvala celý večer. Ples sa konal po niekoľkoročnej prestávke a napriek všetkým obavám sa naozaj vydaril.

Na Valentína naši žiaci potešili svojich spolužiakov i učiteľov pekným prianím a pozdravom. Valentínsku poštu - pekné, milé či zaľúbené pozdravy rozdávali členovia ŽŠR v piatok 14. februára 2020.

V piatok 5.júna 2020 sa po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou konalo teambuildingové stretnutie členov ŽŠR v priestoroch PEMA FARM v Látkovciach. Jeho cieľom boli aktivity vedúce k posilneniu tímového ducha rady a zároveň rozlúčka s odchádzajúcimi veľmi aktívnymi členmi a čestnými členmi ŽŠR.

Ďalšie aktivity školy:

Pod vedením bývalej žiačky Jany Števankovej, aktívnej členky Slovenského červeného kríža,  sa naši žiaci zapájajú do rôznych aktivít Mládeže Červeného kríža.

O dianí v škole informujeme verejnosť prostredníctvom regionálnych periodík a prostredníctvom vysielania a teletextu Bánovskej televízie.

Zúčastňujeme sa súťaží vo všetkých predmetových olympiádach, SOČ,  zapájame sa do celoslovenských literárnych a rétorických súťaží, do športových súťaží. O dobrej príprave študentov v Gymnáziu J.Jesenského svedčí množstvo ocenení a úspechov jeho nadaných študentov v rôznych stredoškolských súťažiach, kde nezriedka dosiahnu aj na najvyššie méty v celoštátnych kolách.

Trenčiansky kraj a mesto Bánovce n.B. každoročne oceňujú  talentovaných žiakov. V tomto roku sa oceňovania nekonali.

Za úspechmi študentov stoja kvalitní pedagógovia. Ocenenie „Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 2020  získala PaedDr. Magdaléna Dobiašová. Z dôvodu pandemickej situácie si pani Dobiašová nemohla ocenenie prevziať osobne, avšak právom jej patrí. Reflektuje jej dlhoročnú aktívnu prácu v prospech žiakov našej školy. Pani Dobiašová pracuje v našej škole ako učiteľka OBN, RUJ a etickej výchovy 27 rokov. 15 rokov pôsobí vo funkcii výchovnej poradkyne školy.  Zároveň bola 10 rokov vedúcou predmetovej komisie. Zabezpečuje kariérne poradenstvo pre študentov školy a sprevádza žiakov školy od ich prijatia na gymnázium až po odchod na vysoké školy. Každoročne organizuje besedy s osobnosťami – predstaviteľmi štátu, s úspešnými ľuďmi z praxe, zabezpečuje návštevu súdnych pojednávaní, čím približuje študentom reálny život. Podieľala sa na zabezpečení návštev našich žiakov v Europarlamente. Jej cieľom je vychovávať osobnosti, pripravené uplatniť sa nielen doma, ale i za hranicami našej vlasti. A naozaj, jej žiaci bez problémov úspešne študujú na vysokých školách a následne sa výborne uplatňujú v živote. Systematicky vedie žiakov pri tvorbe projektov a aktívne sa podieľa  na naplnení cieľov rôznych projektov. Táto práca priniesla v školskom roku 2014/15 svoje ovocie. Tím študentov pani Dobiašovej zvíťazil  v celoslovenskej súťaži „Máme radi samosprávu“. Víťazstvo bolo spojené i s finančnou odmenou pre školu. V školskom roku 2018/19 sa stala školskou koordinátorkou prvej dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách TSK. Počas svojho pôsobenia na Gymnáziu Bánovce n.B. sa pani Dobiašová venovala a stále venuje práci s talentovanými žiakmi. Dosiahla mnohé úspechy predovšetkým v Olympiáde ľudských práv. Za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech Olympiády ľudských práv získala v roku 2018 pani Dobiašová významné ocenenie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  udelilo z príležitosti 20. ročníka OĽP ďakovné listy trom najaktívnejším učiteľom, ktorí vysoko presahujú hranice v oblasti výchovy a výučby ľudských práv v Slovenskej republike. Jednou z trojice ocenených bola aj pani Dobiašová. Pani Dobiašová  je priateľskej, nekonfliktnej povahy,  má veľký zmysel pre zodpovednosť a vynikajúce pedagogické schopnosti. Patrí k mimoriadne obľúbeným pedagógom. Napriek množstvu pracovných povinností, zvláda ich plnenie na výbornú, jej prácu si vážia  žiaci i zamestnanci školy.

Koordinátori žiackych školských rád, členovia Medzisektorovej pracovnej skupiny Trenčianskeho samosprávneho kraja pre mládež a aktívni mladí ľudia si vo februári 2020 na pôde župného úradu v Trenčíne prevzali ocenenia. Ďakovný list oceneným osobne odovzdal Jaroslav Baška. Medzi ocenenými boli aj dve pedagogičky z našej školy. Za dlhodobú podporu rozvoja zastupiteľskej demokracie na stredných školách a angažovanie sa v práci s mladými ľuďmi získala ocenenie  koordinátorka žiackej školskej rady, Mgr.Andrea Dúcka. Za prínos pre rozvoj práce s mládežou v Trenčianskom kraji  si prevzala ocenenie  koordinátorka programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu, Mgr. Monika Filová.

Pani Dúcka a pani Filová sú nielen vynikajúce pedagogičky, ale sú aj líderkami neformálneho vzdelávania v našej škole. Majú veľkú zásluhu na tom, že život v našej  škole je zameraný  na vzdelávanie, ale  aj na rôznorodé život obohacujúce mimoškolské aktivity.  

Vymenované aktivity a udalosti svedčia o tom, že našu školu možno právom považovať za školu s veľmi dobrými výsledkami.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

V rámci programu Erasmus+ sa 18 študentov našej školy zúčastnilo pobytu v rumunskom Balane. 88 mladých ľudí, väčšina zo 4 krajín – Maďarska, Českej republiky, Slovenska a Rumunska spájala od 9. do 18.novembra 2019 spoločná téma DOBROVOĽNÍCTVO. Vďaka projektu spoznali účastníci obrovské množstvo úžasných mladých a inšpiratívnych ľudí a získali zážitky na celý život. Naučili sa nové veci o rôznych krajinách, kultúrach a o tom, že nie je dobré mať predsudky. Páčila sa im aj atmosféra hostiteľskej krajiny. Rumunsko označili naši žiaci za  čarovnú krajinu s kravičkami na cestách, ľuďmi v kočoch a nádhernými výhľadmi z okna. Atmosféra projektu bola priateľská a uvoľnená, tak ako aj všetci ľudia podieľajúci sa na ňom. Celkovo sa na tomto projekte stretli ľudia z 11 krajín a to Slovensko, Česko, Maďarsko, Rumunsko, Sýria, Jordánsko, Malajzia, Egypt, Pakistan, Kazachstan a Bangladéš. Dni boli vyplnené náročným programom. Pred starostom mesta Balan obhajovali účastníci projektu návrhy pre rozšírenie dobrovoľníctva. Tieto návrhy obhajovali aj v  parlamente mesta Miercurea – Ciuc. Určite si tým zlepšili komunikačné schopnosti v angličtine a  nadobudli sebavedomie predstúpiť pred ľudí. Skupiny vykonávali aj rôzne dobrovoľnícke činnosti, ktoré  prezentovali pred ostatnými, čím si opäť zlepšili komunikačné schopnosti a prácu v skupinách. Okrem iného žiaci jeden večer prezentovali Slovensko a naše mesto.  Všetkým mimoriadne chutili výrobky, ktorými nás v projekte podporila bánovská firma Milsy. Projekt Erasmus+ odborne zabezpečila a viedla Mgr. Lenka Janáčová: Pedagogický dozor našej skupiny v Balane bilo Mgr. Lenka Janáčová, Mgr. Dana Švančarová a group líderka Diana Jakubíková.

Škola v školskom roku 2019/20 pokračovala v realizácii programu „ Škola bez nenávisti, ktorého  cieľom je podporiť a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi; podporiť prevenciu šikanovania a kyberšikanovania, podporiť prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu; podporiť vzájomný rešpekt v komunikácii; podporiť zapájanie žiakov do projektov podporujúcich princípy demokracie a uplatňovania ľudských práv. Ukončenie tohto projektu bude v roku 2021.

V rámci tohto programu sme úzko spolupracovali s Informačným centrom mladých Partizánske a s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bánovciach nad Bebravou. Spolupráca školy s ICM Partizánske a s CPPPaP Bánovce n.B. je popísaná v príslušnej časti správy.

V dňoch 4.-6. októbra a 15.-17. novembra sa žiačky Bianka Provazníková a Dáša Šarinová(2.A) spolu so školskou koordinátorkou vo výchove a vzdelávaní Ing. Jaroslavou Žemberovou zúčastnili 2-fázového školenia Projekt je zmena v Nitre. V rámci tohto projektu sa študentky podieľali na tvorbe a realizácii programu (s názvom: Povedz mi...) pre študentov prvého ročníka zameraného na toleranciu, na vytvorenie si vzťahov navzájom medzi žiakmi, na komunikáciu a spoluprácu medzi sebou. 

 Veronika Habalová (3.B), Terézia Fojtíková (3.A) a Lenka Durčová (4.A) sa zapojili do projektu Krehké hranice slobody, ktoré pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie pripravilo Mesto Bánovce nad Bebravou v spolupráci s organizáciami. Ich úlohou bolo spracovať osudy ľudí z regiónu, ktorý boli nejakým spôsobom postihnutí bývalým režimom, príp. sa aktívne podieľali na udalostiach 89.roku. Žiačky odprezentovali priebeh tohto projektu publiku formou panelovej výstavy v rámci slávnostného spomienkového večera v Mestskom kultúrnom stredisku 15. novembra 2019. V súčasnosti nám panely slúžia ako výborná didaktická pomôcka na hodinách dejepisu.

Dňa 11.2.2020 sa traja žiaci školy – Adam Zdychavský (3.A), Matúš Kováčik (3.B), Jakub Mazák (septima) zúčastnili konferencie s názvom Digitálne občianstvo z pohľadu mladých. Preberali  rôzne témy; napríklad ako bojovať s falošnými správami a nenávisťou online, obraz mladých na sociálnych sieťach, ochrana osobných údajov online, sexting a materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí, neetický marketing, cyber zločin, online hry a právo na slobodu prejavu a hľadali odpovede na otázky týkajúce sa súborov cookies a dopadu technológií na modernú spoločnosť. Títo študenti potom prezentovali získané informácie svojim spolužiakom v triedach druhého a tretieho ročníka v rámci triednických hodín.

Školský tím programu Škola bez nenávisti zrealizoval niekoľko rovesníckych workshopov za supervízie koordinátora a triednych učiteľov, a to:

-zážitkové aktivity vedené študentami (Milata Filip a Vališová Klára z kvinty) k téme Diskriminácia, Rodová rovnosť, Ľudské práva (s pomocou príručky Kompasito) pre prímu až kvartu:          

·         sekunda, dňa 4.3, 45 minút

·         kvarta, dňa 20.2.2019, 45 minút

- workshop vedený študentkami (Alica Chudobová, Bianka Provazníková, Dáša Šarinová z 2.A) na tému Čo vidíme a kým sme (s využitím online vzdelávania Stories that move) pre prvý až tretí ročník: 

·         1.A, dňa 19.2.2019, 45 minút

·         Sexta, dňa 9.3.2019, 45 minút

·         3.B, dňa 10.2.2019, 45 minút

·         Septima, dňa 17.2 2019, 45 minút

·         1.B, dňa 6.3.2019, 45 minút

Cieľom zážitkových aktivít bolo diskutovať o rodových stereotypoch a rovnosti pohlaví, podnecovať a prehlbovať myšlienku tolerancie, názorne ukázať, ako vedú stereotypy k diskriminácii.

V dôsledku prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach sa plánované  workshopy v ostatných triedach neuskutočnili.

Informácie o všetkých aktivitách priebežne uverejňujeme na internetovej stránke školy, v miestnych médiách. Program Škola bez nenávisti má svoj blok na stránke školy.

Štátny pedagogický ústav pokračoval v školskom roku 2019/2020 v projekte Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu druhým ročníkom v 3 školách v SR. Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou bolo medzi týmito 3 školami. Prvá etapa pilotného testovania projektu Komunikácia – cesta k úspechu a porozumeniu v praxi bola zameraná na prípravu pedagógov. Druhá etapa overovania mala pokračovať vzdelávaním učiteľov, ale do tréningového procesu mali byť pridaní aj žiaci. Prieskumy ukázali, že len 16 percent žiakov a študentov  na Slovensku si nejakým spôsobom overujú informácie, ktoré sa dozvedia zo sociálnych sietí. Mladí ľudia necítia potrebu si informácie overovať, preto   je potrebné na nich aj prostredníctvom tréningov apelovať, aby si takýto zvyk osvojili Projekt začal formou tréningov učiteľov, následne získané zručnosti budeme aplikovať v pedagogickej praxi. Koronakríza ale prerušila aj realizáciu tohto projektu. Stihli sme zrealizovať iba jeden tréningový deň 29.1.2020 pod odborným vedením lektoriek doc. PhDr. Zory Hudíkovej, PhD., vedúcej Katedry umeleckej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava a Mgr. Viery Hincovej.

V  školskom roku 2019/20  sme boli už štvrtý rok  „Miestnym centrom programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Žiaci školy mali možnosť prihlásiť sa do prestížneho programu „The Duke of Edinburgh’s International Award“, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí vo veku 14-24 rokov na sebe komplexne pracovať, najmä sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu a mať trvalý dopad na mladých ľudí a ich praktické zručnosti, spoločenskú zodpovednosť a šancu uspieť v živote. Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej. Funguje vo viac ako 140 krajinách, pričom na Slovensku je do nej zapojených takmer 150 škôl a organizácií s vyše tisíckou študentov. Program sa realizuje v troch oblastiach – šport, rozvoj talentu a dobrovoľníctvo. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele a počas trvania programu sa ich snažia dosiahnuť. Nakoniec ich čaká dobrodružná expedícia. Počas pobytu v lese sa dva alebo tri dni spoliehajú len jeden na druhého, na tímového ducha a vlastné zásoby jedla. Záverom za mesiacmi úsilia je slávnostná ceremónia, na ktorej majú tí, ktorí prekonali samých seba a program dotiahli do konca, možnosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobným príbehom.

Koordinátorkou  programu v našej škole je Mgr. Monika Filová a vedúcimi jednotlivých skupín sú Mgr. Marcela Hlbočanová, Mgr. Andrea Dúcka a Mgr. Miroslava Flimelová.

Školský rok sme začali slávnostnou ceremóniou, na ktorej boli ocenení bronzoví účastníci programu za predchádzajúci školský rok. Ceremónia sa konala dňa 10.09.2019 v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave za účasti veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku, pána Andrewa Gartha, prezidentky Slovenskej republiky, pani Zuzany Čaputovej, a mnohých ďalších významných osobností z oblasti športu a biznisu. Na tejto slávnostnej ceremónii si prevzalo svoje ocenenie aj 22 absolventov bronzovej úrovne z Gymnázia Janka Jesenského -  Natália Adamusová, Alica Chudobová, Adam Kiripolský, Michaela Hovorková, Laura Ačaiová, Dáša Šarinová, Simona Chuťková, Tomáš Janega, Jakub Filo, Peter Žatko, Adam Podoba, Ema Hlaváčová, Michal Števanka, Lea Kulašiaková, Monika Kováčiková, Kristína Vavrová, Adrián Leštinský, Katarína Laušová, Paulína Balážová, Ivana Adamková, Petra Florová, Samuel Znášik.

Absolventi striebornej úrovne programu - Mária Dúcka, Peter Schubert, Evelína Bobušová - si mali svoje ocenenie prevziať na slávnostnej ceremónii spojenej s oceňovaním zlatých účastníkov na jar 2020. Ceremónia sa žiaľ neuskutočnila z dôvodu prepuknutia pandémie Covid-19. Podľa informácií z národnej kancelárie absolventi neprídu o svoj slávnostný deň, no ešte stále nie je jasné, kedy a ako sa slávnostné odovzdávanie ocenení uskutoční.

V školskom roku 2019/2020 sa do programu na bronzovej úrovni zapojilo 14 nových účastníkov a 14 absolventov bronzovej úrovne sa rozhodlo pokračovať na striebornej úrovni. Ich ciele boli opäť veľmi pestré. Strieľali z luku, poznávali liečivé rastliny, učili sa cudzie jazyky, získavali zručnosť vo varení, pečení či vyšívaní, jazdili na bicykli, behali, plávali, pomáhali postihnutým deťom, starým ľuďom, doučovali kamarátku hru na klavíri aj cudzí jazyk a pracovali na mnohých ďalších cieľoch. Avšak po vypuknutí pandémie Covid-19 nemohla väčšina účastníkov pokračovať v už rozbehnutých aktivitách, keďže boli väčšinou kolektívne alebo viazané na nejakú inštitúciu. Národná kancelária síce umožnila účastníkom pozmeniť si ciele alebo si ich zmeniť úplne, no strata každodenného režimu, niekoľkotýždňová úplná odluka od školy, kamarátov a svojich vedúcich programu spôsobili, že niektorí účastníci neukončili začatú úroveň do konca školského roka. Preto buď pokračovali v plnení cieľov aj cez prázdniny alebo ukončili svoju účasť v programe úplne.

Po uvoľnení opatrení súvisiacich s pandémiou najvytrvalejší účastníci absolvovali dobrodružnú expedíciu, ktorá preverila ich schopnosť orientovať sa v prírode, ich fyzickú a niekedy aj psychickú kondíciu. Počas expedície účastníci prekonávali nielen prevýšenia, ale i samých seba. Všetci si to užili o to viac, že to bolo po prvýkrát po troch mesiacoch, čo si mohli voľne užiť pobyt v prírode so svojimi kamarátmi. 

Expedície absolvovalo 10 účastníkov bronzovej a 7 účastníkov striebornej úrovne pod vedením školiteliek a hodnotiteliek dobrodružnej expedície –Mgr. Marcely Hlbočnovej, Mgr. Andrey Dúckej, Mgr.Moniky Filovej a Mgr.Michaely Páleníkovej. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu nebolo v tomto školskom roku potrebné, aby účastníci absolvovali cvičnú aj kvalifikačnú expedíciu. Z dôvodu časovej tiesne by strieborný tím nedokázal absolvovať obe expedície ešte počas školského roka, a preto absolvovali len kvalifikačnú expedíciu v Strážovských vrchoch. Účastníkom bronzovej úrovne sa podarilo absolvovať obe expedície, cvičnú v pohorí Strážovské vrchy a kvalifikačnú v pohorí Považský Inovec.

Bronzovú úroveň úspešne ukončilo 6 účastníkov: Hana Bardyová, Filip Milata, Monika Kopecká, Nikola Horníková, Emma Filová, Karolína Sobotovičová

Striebornú úrovne ukončili: Katarína Laušová, Michal Števanka a Paulína Balážová.

Počet zapojených žiakov v škole v školskom roku 2019/20 opäť stúpol napriek náročnosti programu. Svedči to o tom, že mladí ľudia majú záujem rozvíjať sa aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

V školskom roku 2018/19 sa na Gymnáziu Janka Jesenského úspešne realizoval projekt s názvom Participatívny rozpočet. Vďaka finančnej podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja a ďalších sponzorov mohli študenti navrhovať projekty, ktoré by na našej škole chceli vidieť zrealizované. Projekt presiahol až do jesene 2019. Dňa 11.10.2019 sa v kasárňach Trenčianskeho hradu  uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie pilotného ročníka projektu participatívnych rozpočtov na stredných školách. V mene Gymnázia J. Jesenského sa podujatia zúčastnila koordinátorka projektu PaedDr. Magdaléna Dobiašová spolu s tromi žiačkami - Lynette Adamcovou, Ivanou Pavlisovou a Ninou Pietrikovou. Participatívny rozpočet prebiehal v každej zo šestnástich škôl inak, a preto sa organizátori rozhodli oceniť každú školu za to, v čom pri priebehu participatívneho rozpočtu vynikala najviac. Naša škola získala ocenenie za koofinancovanie projektov, čo znamená, že financie na projekty neboli čerpané len zo samotného participatívneho rozpočtu, ale aj z iných zdrojov.

Vyhodnotenie Participatívneho rozpočtu v našej škole sa uskutočnilo 28.októbra 2019.

Na prvej priečke sa umiestnil – vzhľadom na svoju výnimočnú kvalitu určite zaslúžene – projekt Cíťme sa v našej škole dobre, ktorý navrhli Lynette Adamcová z oktávy a Ivana Pavlisová zo 4.B. V rámci tohto projektu boli na školské toalety zakúpené dávkovače na servítky, stojany na toaletné papiere, mydlá a zrkadlá. Na druhom mieste sa umiestnil projekt Vonkajšia oddychová zóna. Navrhovateľmi projektu boli Lynette Adamcová z oktávy a Tamara Richtárechová a Peter Stano z tercie. Jeho účelom bolo skrášliť okolie školy lavičkami, stolmi a kvetmi. Okolo lavičiek bol osadený plot, kde si môžu triedy, zaľúbenci alebo kamaráti zamknúť svoje zámky. Tretiu priečku obsadil projekt Školské mikiny, navrhovateľmi boli Dominika Zelenáková a Nina Pietriková zo 4.A. Pätnásti najúspešnejší študenti, ktorí pomáhali škole pri jej aktivitách a úspešne ju reprezentovali, dostali za svoju snahu odmenu v podobe mikín s novým logom školy. Štvrtú priečku obsadil projekt Dresy, navrhovateľmi boli Peter Šiko a Jakub Šiko zo 4.A a Anton Zelenák zo 4.B. Študenti, ktorí naše gymnázium reprezentovali na rôznych športových podujatiach, budú môcť na týchto súťažiach využívať dresy vo farbách školy. Študenti opäť ukázali, že nestačí pasívne čakať na príkazy zhora, v správny čas je treba prejaviť iniciatívu a aktívne konať v záujme spoločnosti.

V dňoch 24.11.2019 – 28.11.2019 navštívila Nina Pietriková zo 4.A Štrasburg. Pobyt v Štrasburgu získala od TSK ako odmenu za aktívnu účasť v projekte  Participatívny rozpočet.

Škola stále pokračuje v recyklačnom programe Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. V rámci projektu získavajú školy body za zber malého elektroodpadu i za plnenie jednotlivých úloh. Na hornej chodbe je umiestnený kontajner na zber starých a nepoužívaných elektrospotrebičov, ktorý prebieha v spolupráci s organizáciou Asekol a kontajner na zber použitých batérii, ktorý prebieha v spolupráci s organizáciou Insa.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2019/20 sa v škole neuskutočnila žiadna inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súčasnosti sídli škola v hlavnej budove na Radlinského ulici z 20. rokov 20. storočia, v neďalekej budove na Jesenského ulici a prenajímame si aj priestory v budove Športového centra (tzv. Sokolovňa) od mesta Bánovce nad Bebravou. V tejto budove využívame aj telocvičňu, pretože škola nemá vlastné priestory na cvičenie. S priestorovými problémami zápasíme najmä pri delení tried na vyučovaní cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. V hlavnej budove na Radlinského ulici sa vyučovanie uskutočňuje v 14 kmeňových triedach, 2 triedy sú v budove na Jesenského ulici, v budove Športového centra sú umiestnené odborné učebne - biologické laboratórium a jazykové laboratórium.

Škola je umiestnená v blízkosti centra mesta. Autobusová stanica je vzdialená asi 200 metrov, vlaková 500 metrov od školy.

Budova školy na Radlinského ulici prešla v roku 2011 rozsiahlou rekonštrukciou v rámci úspešného projektu „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“, ktorý bol podaný v rámci ROP 1.1 - 2008/01, Infraštruktúra vzdelávania. Predmetom rekonštrukcie bola celková modernizácia školy - výmena okien, dverí, zateplenie obvodového plášťa budovy a strechy, fasáda, rekonštrukcia vykurovacieho systému, rekonštrukcia učebne fyziky a ostatných vnútorných priestorov a zariadení školy (sociálne zariadenia, vymaľovanie vnútorných priestorov, školský rozhlas).

V priestoroch hlavnej budovy máme tri odborné učebne informatiky, fyzikálnu učebňu a jednu multimediálnu učebňu, ktoré využívame aj na vyučovanie iných predmetov pomocou multimediálnych aplikácií. Učebne informatiky sú v prevažnej miere vyťažené vyučovaním predmetu informatika, v popoludňajších hodinách ich využívame na činnosť krúžkov. Multimediálnu učebňu využívame predovšetkým na vyučovanie cudzích jazykov. Fyzikálnu učebňu zmodernizovanú v rámci rekonštrukcie školy máme vybavenú interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a vizualizérom, projekčným plátnom, PC s pripojením na internet a ďalšou špecializovanou technikou potrebnou pre moderné vyučovanie nielen fyziky, ale aj predmetu technika v 8-ročnom gymnáziu. Aj vďaka novému zariadeniu vznikla

z tejto učebne v priestoroch školy malá multimediálna aula. Ďalšie špecializované učebne, ktoré boli zriadené v rámci projektov, sú jazykové laboratórium, biologické laboratorium a chemické laboratórium.

Súčasťou školy je i moderne vybavená školská knižnica, kde si žiaci môžu zapožičať rôzne knižné tituly. Knižný fond neustále aktualizujeme a dopĺňame.

Spolu máme v škole 50 počítačov, určených pre žiakov. Všetky počítače sú pripojené na internet. V roku 2020 bola dobudovaná WiFi sieť, v súčasnosti je vďaka tomu v každej učebni dostupné pripojenie na internet. Učitelia majú v zborovniach počítače s prístupom na internet a s možnosťou tlače. K dispozícii sú im aj dve veľkokapacitné kopírky. Každý vyučujúci má k dispozícii notebook, zastarané modely postupne nahrádzame novými. V priestoroch školy je zabudovaných 6 DVD prehrávačov, všetci učitelia cudzích jazykov majú CD prehrávač (spolu 15). Na vyučovanie biológie slúžia mikroskopy (15). V triedach je zabudovaných spolu 14 dataprojektorov s plátnom (vrátane špecializovaných učební), k dispozícii je aj 5 prenosných. V 5 učebniach je zabudovaný LCD televízor s DVD a videoprehrávačom, aby mohli učitelia využívať elektronické edukačné materiály. Učitelia majú prístup na rôzne edukačné portály a internetové stránky, odkiaľ môžu čerpať množstvo edukačných programov.

Z projektu „Moderným vzdelávaním do Európy“ sme získali aj špičkové počítačom podporované prírodovedné

laboratórium zo systému Vernier. Toto laboratórium slúži na modernizáciu vyučovania fyziky, chémie, biológie a geografie. Takisto sme z prostriedkov získaných v tomto projekte zakúpili do biologického laboratória moderný elektronický mikroskop. V priestoroch školy je inštalovaných 5 interaktívnych tabúľ, získaných pri rekonštrukcii školy alebo účasťou v projektoch. Na hlavnej chodbe na poschodí sú inštalované dve veľkoplošné obrazovky využívané na poskytovanie informácií žiakom a na prezentáciu života školy. V roku 2016 zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky na vybavenie prírodovedných laboratórií, za ktoré sme zakúpili moderný interaktívny dotykový displej a prenosné chemické súpravy do chemického laboratória, elektronické mikroskopy do biologického laboratória a

moderné pomôcky pre názorné vyučovanie do fyzikálneho laboratória.

V školskom roku 2017/2018 boli z rozpočtových prostriedkov školy zakúpené rôzne didaktické pomôcky, materiály a knihy, pomôcky na vyučovanie telesnej a športovej výchovy (florbalové vybavenie, bedmintonové vybavenie, švédska bedňa, rôzne lopty), nové notebooky.V interiéri školy bol modernizovaný žiacky nábytok v niektorých učebniach, vymenené stoly v zborovni. Zriaďovateľ vyčlenil finančné prostriedky na rekonštrukciu a odizolovanie podlahy v kotolni, na rekonštrukciu kanalizácie v areáli školy.

V školskom roku 2018/2019 sme z rozpočtových prostriedkov školy a s finančnou spoluúčasťou Rodičovského združenia zakúpili vybavenie tabletovej učebne do jazykového laboratória. Na Jesenského ulici sa nám z rozpočtových prostriedkov podarilo vymeniť žiacke lavice (ako v posledných triedach školy). V čase letných prázdnin pred začiatkom školského roka 2018/2019 sme z finančných prostriedkov zriaďovateľa rekonštruovali vo vnútorných priestoroch vstup do učebne č. 56 v hlavnej budove školy. Počas celého školského roka sme v spolupráci so zriaďovateľom školy a Krajským pamiatkovým úradom intenzívne pripravovali projekt rekonštrukcie Jesenského budovy.

V školskom roku 2019/2020 sme z rozpočtových prostriedkov školy zakúpili nové notebooky pre učiteľov školy. Postupne nahrádzame opotrebované a zastarané modely novými, aby sme vedeli reagovať na súčasný vývin nielen v oblasti technického pokroku, ale aj v súvislosti s novými možnosťami digitálneho vzdelávania, ako aj podmienkami vzdelávania žiakov dištančnou formou v prípade potreby. Z finančných prostriedkov Rodičovského združenia sme zakúpili vybavenie multimediálnej učebne. Bolo v nej vymenených 19 počítačov a dobudovaná WiFi sieť, čím sa rozšírilo pokrytie školy internetom.

V rámci hodín telesnej výchovy chodia žiaci pravidelne do posilňovne a na plaváreň. Prenájom týchto priestorov hradí Rodičovské združenie.

Stravovanie žiakov a zamestnancov formou obedov je zmluvne zabezpečené v jedálni na Farskej ulici. V priestoroch školy je v prevádzke bufet so širokým sortimentom potravín a nápojov.

V modernizácii školy pokračujeme ďalej podľa finančných a personálnych možností. Na tento účel

chceme využívať zdroje z rozličných projektov a výziev zo strany MŠVVaŠ SR, súkromných spoločností

a nadácií, europrojekty, a tak ako v minulosti aj prostriedky z Rodičovského združenia.


Názov vybaveniaPočetUmiestnenie
PC50odborné učebne
notebook38všetci vyučujúci
dataprojektor19kmeňové učebne, odborné učebne, 5 ks prenosné
interaktívna tabuľa53 odborné učebne, 2 triedy
DVD prehrávač6kmeňové učebne
CD prehrávač15vyučujúci podľa potreby
televízor5kmeňové učebne
veľkoplošný informačný panel2chodba
interaktívny dotykový displej1chemické laboratórium
elektronické mikroskopy5biologické laboratórium

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  -  rok 2019:

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu:

Normatívne prostriedky zo ŠR spolu:       807 777 € 

v tom:

mzdy:

537 108 €

odvody:

189 169 €

tovary a služby:

74 182 €, z toho:

cestovné

  1 805 €

energie 

26 374 €

materiál

  5 231 €

údržba

     904 €

nájomné

  5 951 €

ostatné

33 917 €

transfery:

388 € (náhrada príjmu pri dočasnej PN)

30 € (náhrada za bolesť – úrazy žiakov)

presunuté (nevyčerpané) normatívne FP z r.2019:

5 647 € (energie, interiérové vybavenie, učebné pomôcky,  nájomné)

Vratky, preplatky za minulé roky:

 

1 253 € (energie, poistné)

Priemerný počet žiakov za rok 2019:  370

Priemerná suma normatívnych FP zo ŠR na jedného žiaka:  2 183 €.

Nenormatívne prostriedky zo ŠR spolu:  23 150 €

v tom:

Vzdelávacie poukazy:                                     8 627 € (dohody, odvody)

Za mimoriadne výsledky žiakov:                        400 € (mzdy, odvody)

Príspevok na lyžiarske kurzy:                         11 550 €

Odchodné do dôchodku:                      2 573 €

2. Finančné prostriedky od zriaďovateľa poskytnuté na bežné výdavky spolu:  11 489 € 

Použitie:

Participatívny rozpočet:                                            1 000 €

Tematické zážitkové vzdelávanie a kultúra:   1 642 €

Príspevok na rekreácie zamestnancov:                     4 178 €

Príspevok na stravovanie žiakov:                  4 669 €

3. Iné zdroje spolu:   5 683 €

Príspevok od Okresného úradu Trenčín, odbor školstva, na zabezpečenie súťaže Štúrov   a Dubčekov rétorický Uhrovec: 300 € (použitie: dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní, stravovanie, materiálové zabezpečenie).

Príjem za prenájom priestorov:  1 471 € (použitie: cestovné DofE, učebné pomôcky, služby).

Príjem od žiakov, resp. rodičov (použitie: príspevok na exkurzie, za stratu učebníc, príspevok  na lyžiarsky kurz):  3 912 €.

Spolu bežné výdavky za rok 2019: 848 099 €.

4. Z kapitálových výdavkov sme v roku 2019 realizovali nasledovné investičné akcie:

- vybudovanie multifunkčného ihriska: 145 803 €

- projektová dokumentácia – odvlhčenie priestorov átria: 2 530 €.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky poskytol zriaďovateľ Trenčiansky samosprávny kraj.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Gymnázium Bánovce nad Bebravou je všeobecnovzdelávacia inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je výchova, vzdelávanie a príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Popri vzdelávaní sa v škole uskutočňuje celkové kreovanie osobnosti mladého človeka, osobnosti, ktorá je pripravená na celoživotné vzdelávanie a  uplatnenie sa v zjednotenej Európe. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa je samotný výchovno-vzdelávací proces a mimoškolská činnosť, organizovaná školou. Cieľ dlhodobo dosahujeme, výsledkom sú úspechy našich žiakov v súťažiach,  v externej časti maturitnej skúšky a v prijímacom konaní na vysoké školy.

Sme škola s jasnou víziou. Máme záujem, aby každý žiak zažíval úspech v duchu hesla: „Nie je dôležité, aby si bol lepší ako iní, ale dôležité je byť lepší, ako si bol včera.“  Žiakom poskytujeme vzdelávací program, ktorý umožňuje rozvoj nadania každého jednotlivca podľa jeho potrieb a možností. Žiak môže riadiť svoje vzdelávanie voľbou vlastnej vzdelávacej cesty, voľbou tzv. seminárov podľa svojej budúcej profesijnej orientácie. Nemalú mieru pri formovaní budúceho euroobčana zohráva aj dôraz na slobodu každého žiaka v rozhodovaní a zodpovednosť za vlastné výsledky. Pri napĺňaní vízie našej školy uplatňujeme moderné pedagogické princípy:

-           princíp uspokojovania potrieb partnerov vo vyučovacom procese

-           princíp orientácie na proces vo vyučovaní

-           princíp permanentného zdokonaľovania  vyučovacieho procesu

-           princíp vytvárania priaznivej klímy vo vyučovacom  procese.

 

Zhodnotenie plnenia cieľov školy:

Výchovno - vzdelávací proces

1. Prioritným cieľom školy i v tomto školskom roku bola realizácia Školského vzdelávacieho programu  - jeho tvorba, zdokonaľovanie, vyhodnocovanie priebežnej realizácie a prijímanie potrebných opatrení a zmien.

Cieľ bol splnený čiastočne. V dôsledku prerušenia prezenčnej formy vyučovania sa nepodarilo plne realizovať platný ŠkVP v niektorých triedach a predmetoch. Po návrate do školy v júni 2020 oznámili jednotliví vyučujúci, v ktorých triedach a predmetoch sa z objektívnych príčin nepodarilo splniť ŠkVP. Zároveň navrhli riešenie, akým spôsobom zabezpečiť prebratie učiva v nasledujúcom školskom roku. Vo väčšine prípadov sa jednalo o nie veľmi rozsiahle časti učiva. Tie  je možné dôkladne prebrať v nasledujúcom školskom roku v rámci času, ktorý je v tematických plánoch určený na opakovanie. V prípade, že časová rezerva v danom predmete nie je, zabezpečia vyučujúci splnenie ŠkVP formou pravidelných mimoriadnych stretnutí so žiakmi v budúcom školskom roku. 

2. Pri realizácii ŠkVP sa orientovať na procesy, posilňovať projektové a zážitkové vyučovanie. Dôraz klásť na získavanie kompetencií potrebných pre život v zjednotenej Európe (komunikačné, matematické, informačno-technologické zručnosti, právne vedomie, ap.).  Stavať pritom na vysoko zastúpenej inštrumentálnej motivácii.

Cieľ bol splnený.

3. Sledovať indikátory kvality školy. Na základe zisteného udržať, resp. zvýšiť  kvalitu vzdelávania, rozvoj vedomostí, schopností a zručností žiakov v našej škole. Dbať pritom na uspokojovanie potrieb štátu, zriaďovateľa, partnerov (rodičia, žiaci, odberatelia). Cieľom je udržať, prípadne zlepšiť výsledky školy vo všetkých ukazovateľoch. 

Cieľ priebežne plníme.

4. Venovať zvýšenú pozornosť realizácii maturitnej skúšky v príprave učiteľov a žiakov s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Cieľ bol splnený. Realizáciu maturitnej skúšky výrazne poznačili rozhodnutia MŠVVaŠ SR v dôsledku pandemickej situácie. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR zrušil externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020.  Známky na maturitnom vysvedčení  boli vypočítané tzv. administratívnou formou, tj. ako priemer známok z daných predmetov počas štúdia. Žiaci mali možnosť známku prijať alebo ju odmietnuť a následne maturovať ústne. V našej škole túto možnosť využili spolu 4 žiaci. Traja z nich  ústne maturovali z predmetu anglický jazyk a jeden z predmetu chémia. Obhájili o stupeň lepšie známky, než im boli vypočítané administratívne.  Tohtoroční  maturanti sú napriek tomu že neabsolvovali maturitnú skúšku štandardne, dobre pripravení  na život a v ďalšom štúdiu ukážu to, čo im nebolo umožnené realizáciou maturitnej skúšky.

5.  Školské projekty chápať ako súčasť vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti  s cieľom využiť ich ako motivačný prvok na zvýšenie angažovanosti žiakov a zvýšenie ich  záujmu o štúdium a dosahovanie lepších študijných výsledkov.

Cieľ bol splnený .

6. Zlepšovať kolegiálne vzťahy spoločnými mimoškolskými akciami, využiť pritom aj pomoc odborníkov na komunikáciu.

Cieľ priebežne plníme. 

7. Posilňovať v žiakoch ekologické vedomie, podporovať environmentálnu výchovu na všetkých vyučovacích predmetoch.

Cieľ priebežne plníme.

8. Pokračovať v zapájaní študentov v najväčšej možnej miere do rôznych predmetových súťaží, olympiád, SOČ ap. Študenti takto získajú okrem bežných vedomostí aj nadštandardné poznatky a zručnosti. Pokračovať v  tradícii víťazov týchto súťaží na krajskej a celoštátnej úrovni.

Cieľ bol splnený. Aj do plnenia tohto cieľa zasiahlo prerušenie vyučovania, v dôsledku čoho sa nerealizovali vyššie kolá súťaží, plánované zväčša na mesiace marec- máj 2019. V tých častiach súťaží, ktoré boli zrealizované do prerušenia vyučovania, alebo sa uskutočnili dištančne, boli naši žiaci úspešní – viac je uvedené v časti „Prehľad výsledkov súťaží a olympiád“.

9. Umožniť učiteľom rôzne formy ďalšieho vzdelávania, motivovať ich k získavaniu nových poznatkov, nevyhnutných pre modernizáciu vzdelávacieho procesu. Udržiavať v učiteľoch nadšenie pre prácu, ktorú vykonávajú a ktorá nie je spoločensky docenená.

Cieľ bol splnený. Pedagogickí zamestnanci školy z dôvodu nečakaného prerušenia vyučovania a následne prechodu na dištančné vzdelávanie, venovali svojmu sebarozvoju obrovské množstvo času a úsilia. 

10. Pokračovať v pozitívnej propagácii školy, aby o úspechoch školy a jej študentov bola informovaná široká verejnosť.

Cieľ bol splnený. Osobitne k jeho splneniu prispel Deň otvorených dverí 21.2.2020, pár dní pred prerušením vyučovania.

11. Pokračovať v spolupráci so základnými školami v regióne, aj naďalej organizovať návštevy výchovného poradcu do ZŠ v meste a okolí, vymieňať si skúsenosti a informácie o profile absolventa, budúceho gymnazistu s učiteľmi ZŠ.

Cieľ bol splnený.

12. Podľa potreby a opodstatnených požiadaviek partnerov aktualizovať vnútorný poriadok školy.

Cieľ bol splnený.

13. Priebežne venovať pozornosť protidrogovej tematike, v spolupráci s odborníkmi, zdôrazňovať škodlivosť fajčenia, alkoholu, besedovať s lekármi a odborníkmi z praxe.

Cieľ bol splnený.

14. Naďalej umožňovať žiakom pracovať v rôznorodých záujmových krúžkoch.

Cieľ bol splnený čiastočne. Práca väčšiny krúžkov však bola prerušená od 10.3.2020. Plánované aktivity krúžkov boli úplne splnené iba v krúžkoch DoFE, ktoré mohli pokračovať v práci aj dištančne a aktivity dokončili v čase letných prázdnin.

Materiálno - technické podmienky

1. Pokračovať v modernizácii školy, priebežne dopĺňať nové učebné pomôcky a prostriedky IKT, postupne vybavovať triedy novými lavicami a stoličkami, neustále sa aj v spolupráci so sponzormi starať o obnovenie vybavenia odborných učební, o modernizáciu vo všetkých oblastiach.

Cieľ priebežne plníme.

2. Zaviesť internetovú prípojku do každej triedy, resp. rozšíriť  WiFi pokrytie na celú školu.

Cieľ bol splnený. Plné pokrytie školy WiFi signálom sa podarilo zrealizovať v apríli 2020.

3. Udržať vyrovnaný rozpočet školy dôslednou realizáciou rôznych úsporných opatrení. Dbať pritom, aby neutrpela kvalita školy.

Cieľ bol splnený,  úsporné opatrenia ale neprispievajú k skvalitňovaniu vyučovacieho procesu .

4. Dodržiavať platné zákony,  normy, vyhlášky, zmluvy, dohody a pravidlá slušnosti, rešpektovať ľudské práva.

Cieľ priebežne plníme.

Personalistika

1. Udržiavať stabilný, plne kvalifikovaný kolektív zamestnancov.

Cieľ bol splnený.

2. Prenášať zodpovednosť a právomoc na svojich spolupracovníkov.

Cieľ priebežne plníme.

3. Usilovať sa o efektívny spôsob vedenia kolektívu, správnymi rozhodnutiami podporovať zdravé medziľudské vzťahy.

Cieľ pribežne plníme.

4. Naďalej uskutočňovať jasnú, slušnú a spravodlivú politiku získavania, výberu, hodnotenia, odmeňovania pracovníkov školy.

Cieľ priebežne plníme.

5.  Viesť otvorenú personálnu politiku, informovať pracovníkov pravdivo a včas o všetkých dôležitých skutočnostiach, rešpektovať názory kolektívu. Takáto politika je potrebná pre udržanie dobrej pracovnej atmosféry v škole.

Cieľ priebežne plníme.

6. Vytvárať a udržiavať priaznivé pracovné podmienky, maximálne sa usilovať o ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov pri práci.

Cieľ priebežne plníme.

7. Vedenie školy motivovať k neustálemu rozvíjaniu umenia pracovať a riadiť, nedovoliť strnulosť, rutinnosť konania.

Cieľ priebežne plníme.

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

SILNÉ STRÁNKY

§   vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

§   kvalitná tímová práca pedagógov

§   kvalitný školský vzdelávací program

§   vysoko zastúpená oblasť inštrumentálnej motivácie u žiakov

§   úspešnosť študentov  v uplatnení sa na trhu práce a v ďalšom štúdiu

§   výborná poloha školy v meste

§   pozitívna sociálna atmosféra v triedach,  pozitívna klíma a kultúra školy, škola rodinného typu

§   aktívna činnosť žiackej školskej rady

§   zlepšujúce  sa  materiálno-technické vybavenie školy

§   aktuálna a dobre prepracovaná internetová stránka školy

§   škola na facebooku  a instagrame

§   dobrá spolupráca s rodičmi

§   dobrá spolupráca so zriaďovateľom

§   dobrá spolupráca s regionálnymi informačnými médiami

SLABÉ STRÁNKY

§   priestorové problémy

§   nízka potreba prestíže u žiakov

§   nízka motivácia žiakov k učeniu

§   slabší výber žiakov v dôsledku klesajúcej demografickej krivky

§   vnútorný systém kontroly a hodnotenia

PRÍLEŽITOSTI

§   zlepšovanie vzťahov vzájomnej interakcie učiteľ – žiak monitorovaním situácie formou anonymných dotazníkov raz za dva roky

§   vzdelávanie učiteľov v oblasti uplatňovania nových foriem práce zodpovedajúcim súčasným trendom

§   profilácia žiakov kopírujúca potreby trhu práce

§   zapájanie do rôznych projektov

§   spolupráca s partnerskými školami, možnosť výmeny pedagogických skúseností

OHROZENIA

§   nepriaznivý demografický vývoj

§   nízka reálna hodnota štátnej podpory

§   nedostatočná podpora  gymnaziálneho školstva všeobecne (znižovanie povoleného počtu žiakov pre štúdium na gymnáziách)

§   „vyhorenie“  učiteľov

§   negatívne vplyvy na mladých ľudí

§   byrokratizácia spoločnosti

Návrhy na zlepšenie - strategický plán:

Je vhodné použiť ofenzívnu stratégiu SO, využiť silné stránky na získanie výhody.

Využiť moderné pedagogické stratégie na zvýšenie motivácie žiakov k učeniu. Dôraz vo vzdelávaní klásť na rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov, pracovných návykov a zručností žiakov, rozvíjanie komunikačných, občianskych a sociálnych kompetencií žiakov a rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti využívania IKT. Stavať pritom na vysoko zastúpenej inštrumentálnej motivácii.

Posilniť zodpovednosť učiteľov za kvalitu vyučovania každoročným  meraním a vyhodnocovaním sociálnej klímy výučby predmetu v triede.

Posilniť účasť žiakov na rozhodnutiach školy cez žiacku školskú radu.

Zvyšovať kvalitu školy procesom autoevalvácie.

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Štúdium úspešne ukončilo 68 žiakov 4.ročníka a oktávy. Všetci absolventi školy, ktorí mali záujem študovať na vysokej škole, sú umiestnení na vysokých školách v SR i v zahraničí, traja sa zaradili do pracovného pomeru.

16 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na technické vedy: informatika, chémia, stavebníctvo, strojárenstvo, architektúra, biológia, elektrotechnika ap.

21 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na humanitné vedy: právo, politológia, žurnalistika, filozofia, tlmočníctvo, pedagogika, psychológia.

13 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium medicíny, farmácie, fyzioterapie a zdravotníctva.

13 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na ekonómiu.

2 absolventi nastúpili na Akadémiu policajného zboru.

3 absolventi nemajú záujem študovať na VŠ a nastúpili do pracovného pomeru.

Z uvedených 68 absolventov nastúpilo 6 na vysoké školy do Českej republiky (Praha, Brno, Olomouc) a 1 študent pokračuje v štúdiu na VŠ v USA. Záujem o štúdium v zahraničí oproti minulému roku (17 žiakov) poklesol.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky vzdelávania v našej škole sú dobré. Pri tvorbe rozvrhu hodín rešpektujeme  zásady psychohygieny. Nie je to celkom možné, vzhľadom na priestorové problémy školy.

Výchova a vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje v zmysle platného školského vzdelávacieho programu, v ktorom sú podrobne rozpracované všetky náležitosti, súvisiace s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. K výchovno-vzdelávaciemu procesu patria aj exkurzie, lyžiarske kurzy, školy v prírode, plavecký kurz, návštevy kultúrnych podujatí, účasť na výstavách, koncertoch, návšteva hvezdárne, týždenné zájazdy do zahraničia a odborné prednášky, zamerané na výchovu právneho vedomia, zdravý životný štýl, voľba povolania, predchádzanie sociálno-patologickým javom.

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách  je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou. Výchovu a vzdelávanie v oblasti primárnej prevencie závislosti v školstve je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýl. K tomu prispievajú najmä športové aktivity a utváranie optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca. Naším dlhodobým cieľom je organizovať kultúrne a športové aktivity zamerané na posolstvo života bez drog a bez sociálno-patologických javov, medzi ktorými výrazne vystupuje v poslednom čase kyberšikana.  

Žiakov učíme dodržiavať správny režim dňa (triednické hodiny, ETV). Úzko spolupracujeme s CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou. Pod vedením odborných zamestnancov CPPPaP Bánovce nad Bebravou sa uskutočnili besedy, tréningy a testovania a výchovno - preventívne akcie. CPPPaP vypracovala prehľad činnosti a výchovná poradkyňa  po dohode s vedením školy a triednymi učiteľmi vybrala vhodné besedy pre jednotlivé ročníky. V spolupráci s CPPPaP vysvetľujeme žiakom, ako sa správne a efektívne učiť (triednické hodiny, ETV). Taktiež v spolupráci s pracovníčkami CPPPaP žiakom radíme, ako zvládať stres, trému, ako riešiť záťažové a problémové situácie (triednické hodiny, ETV, individuálne konzultácie s psychologičkami).

V školskom roku 2019/20 opäť zrealizovali pracovníčky CPPPaP pre žiakov a triednych učiteľov prvého ročníka a prímy psychosociálny výcvik, s cieľom zlepšiť adaptáciu žiakov v novom prostredí a v novom kolektíve. Na základe žiadosti Gymnázia J. Jesenského, Bánovce n. B. vyplývajúcej z ponuky zo strany CPPPaP sa v dňoch 1. 10. 2019 v triede 1.A, 2. 10. 2019 v triede 1.B   a 3. 10. 2019 v triede príma. V rozsahu 4 vyučovacích hodín sa v triedach uskutočnili zážitkové bloky aktivít zameraných na prispôsobenie sa žiakov novému kolektívu a školským podmienkam. Aktivity viedli dve psychologičky v prítomnosti triednych učiteľov, ktorí boli do aktivít zapojení rovnako ako žiaci. Žiaci tak mali možnosť zoznámiť sa s triednymi učiteľmi na inej úrovni, než je v školskom prostredí bežné v zmysle pedagóg – žiak. Aktivity boli zamerané na vzájomné spoznanie sa (formou rozhovorov a vzájomného predstavenia sa), dôležitosť vzájomného porozumenia a spolupráce, súťaživosť, ocenenie. Psychologičky  prediskutovali so žiakmi očakávania od nového prostredia a formy, akými môžu k splneniu svojich očakávaní napomôcť.

V dňoch 16. – 18. septembra 2019 zorganizovala žiacka školská rada už po druhý raz adaptačný pobyt v Látkovciach pre žiakov 1. ročníka a prímy. Cieľom  aktivity bolo podporiť komunikáciu medzi novými spolužiakmi, rôznymi teambuildingovými aktivitami dopomôcť k ich vzájomnému spoznávaniu sa a k budovaniu dobrého triedneho kolektívu.

V pondelok 16. 9. sa pobytu zúčastnilo 18 žiakov prímy a 14 žiakov sekundy, nakoľko minulý školský rok sme adaptáciu pre vtedajšiu prímu nerobili. Výhodou bol fakt, že sa žiaci prímy nielen navzájom spoznali, ale nadviazali nové kamarátstva aj s o rok staršími spolužiakmi. V utorok 17. 9. navštívilo Látkovce 24 žiakov z 1. B triedy a v stredu 29 žiakov z 1. A triedy. Animátormi aktivít boli členovia ŽŠR, čo prispelo k pozitívnej a tvorivej klíme. Pedagogický dozor vykonávali triedni učitelia, čo taktiež prispelo k stmeleniu jednotlivých kolektívov. 

V peknom prostredí rekreačného zariadenia PEMA FARM sa žiaci nielen zahrali, zašportovali si, ale si aj trochu potrápili hlavičky. Pripravený bol pre nich chutný obed a podvečer si pri ohni mohli opiecť, čo im z vlastných zásob chutilo. Adaptačný pobyt si čiastočne hradili žiaci sami a čiastočne bol hradený z prostriedkov rodičovského združenia.

Po akcii sa vo všetkých 4 triedach získavala formou krátkeho dotazníka spätná väzba, ktorú následne na svojom zasadnutí členovia ŽŠR vyhodnotili. Reakcie účastníkov pobytu boli veľmi pozitívne a inšpiratívne, čo žiacku školskú radu utvrdilo v názore, že táto akcia má zmysel a svoje opodstatnenie.    

V rámci umenovedných a výchovných predmetov sme sa snažili žiakom sprostredkovať živú skúsenosť najmä s výtvarným, hudobným, filmovým a tanečným umením. Prierezovo sme zaraďovali do výchovno-vzdelávacieho procesu aj prvky literárneho a dramatického umenia, čím sa intenzívne podporovali medzipredmetové vzťahy. Snažili sme sa formovať emocionalitu a intelekt žiakov nielen prostredníctvom tvorivých činností v čase vyučovania, ale aj prostredníctvom krúžkovej činnosti (žiacka školská rada). Charakter výchovných predmetov vyžaduje od učiteľa zaraďovať do procesu výučby vo väčšej miere inovatívne a aktivizujúce metódy a formy.

Všetci žiaci školy  sa  9.10.2019 zúčastnili večerného divadelného predstavenia  v DAB Nitra. Pedagógovia a žiaci našej školy mali možnosť vidieť divadelné spracovanie veselohry Jána Palárika Drotár. V inscenácii nechýbal zaujímavý pohľad na rad pozoruhodných postáv a postavičiek v rozmanitých situáciách, ako aj na v súčasnosti veľmi aktuálne národnostné a sociálne spory. Po divadelnom predstavení na hodinách SJL urobili žiaci s vyučujúcimi krátku interpretáciu inscenácie a navzájom zdieľali názory na spracovanie témy.

Dňa 26.11.2019 sa 46 študentov tretieho a  štvrtého ročníka spolu so študentmi septimy a oktávy zúčastnilo divadelného predstavenia v anglickom jazyku v divadle Wustenrot v Bratislave. Divadelné hry sú vždy adaptáciou britskej, alebo americkej klasickej literatúry. Tento šk. rok išlo o divadelnú adaptáciu románu Tom Sawyer od amerického autora Marka Twaina. Divadelného predstavenia v anglickom jazyku sa zúčastňujeme pravidelne, keďže je na vysokej úrovni a poskytuje študentom posledných ročníkov príležitosť precvičiť si počúvanie s porozumením pred maturitnou skúškou.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku  pre žiakov nižšieho stupňa 8 roč. gymnázia, plánované na jún 2020 v MsKS v Bánovciach nad Bebravou, sa neuskutočnilo pre pandemickú situáciu.

Žiaci počas hodín TSV okrem telocvične ( veľká + malá ), ihriska za školou a mestského parku využívali aj posilňovňu na sídlisku Sever, kde okrem pokynov a rád vyučujúcich mohli využiť aj znalosti a praktické zručnosti kvalifikovaných kondičných trénerov pôsobiacich v tomto fitnes. Zimný štadión sme s obľubou využívali najmä so žiakmi prímy až kvarty. Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) pre žiakov tretieho ročníka 4-ročného a septimy 8-ročného gymnázia a účelové cvičenia pre žiakov ostatných ročníkov boli realizované v mesiacoch september, október.  V rámci kurzu KOŽAZ je aj branný pretek pozostávajúci z behu, streľby zo vzduchovky, zdravotnej prípravy, topografie a orientácie v teréne. Druhá časť ÚC naplánovaná na máj 2020 sa  neuskutočnila.

Výborné prepojenie teórie s praxou prinášajú do školy rôzne besedy a semináre.

V spolupráci s CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou sa v školskom roku 2019/20 uskutočnili besedy:

trieda

téma

dátum

počet žiakov

časová dotácia

Príma

Adaptácia v novom kolektíve

3.10.2019

18

180 minút

 

Skupinová intervencia - šikana

12.12.2019

14

90 minút

 

Sebaponímanie

17.1.2020

16

90 minút

 

Práca s problémovým kolektívom

6.3.2020

17

90 minút

 

Konflikty a ich riešenie

plánované, neuskutočnené

 

Aj učiť sa treba vedieť učiť

plánované, neuskutočnené

Sekunda

Slušné správanie

plánované, neuskutočnené

 

Konflikty a ich riešenie

plánované, neuskutočnené

Tercia

Zmysel života

25.9.2019

22

45 minút

Kvarta

Partnerské vzťahy, riziká dospievania

25.9.2019

18

45 minút

Kvinta

Anorexia

17.1.2020

20

90 minút

 

Poruchy príjmu potravy

14.2.2020

18

90 minút

 

Problémy s prijímaním potravy

6.3.2020

18

45 minút

Naučme sa správne žiť

plánované, neuskutočnené

Sexta

Zmysel života

25.9.2019

21

45 minút

 

Profesijná orientácia

28.10.2019

22

135 minút

Septima

Body imidž

plánované, neuskutočnené

Oktáva

Kam po skončení školy

26.9.2019

14

45 minút

1.A

Adaptácia v novom kolektíve

1.10.2019

32

180 minút

 

Aj učiť sa treba vedieť učiť

plánované, neuskutočnené

 

Naučme sa správne žiť

plánované, neuskutočnené

1.B

Adaptácia v novom kolektíve

2.10.2019

21

180 minút

 

Aj učiť sa treba vedieť učiť

plánované, neuskutočnené

 

Naučme sa správne žiť

plánované, neuskutočnené

2.A

Profesijná orientácia

18.10.2019

30

135 minút

 

Láska alebo sex

plánované, neuskutočnené

 

Naučme sa správne žiť

plánované, neuskutočnené

2.B

Profesijná orientácia

16.10.2019

30

135 minút

 

Naučme sa správne žiť

plánované, neuskutočnené

3.A

Naučme sa správne žiť

15.1.2019

22

45minút

 

Láska alebo sex

plánované, neuskutočnené

3.B

Naučme sa správne žiť

15.1.2019

22

45 minút

 

Láska alebo sex

plánované, neuskutočnené

SPS1

Praktické využitie psychologických poznatkov

plánované, neuskutočnené

4.A

Kam po skončení strednej školy

  26.9.2019

21 

 45 minút

4.B

Kam po skončení strednej školy

  26.9.2019

19

 45 minút

V tabuľke sú uvedené triedy, besedy s dátumami, ktoré sa uskutočnili. Zároveň, sú v tabuľke uvedené triedy a názvy besied, ktoré sa mali uskutočniť do konca šk. roka, ale z dôvodu pandémie Covid 19 sa besedy neuskutočnili.

Veľkým prínosom boli aj interaktívne besedy, ktoré v škole už druhýkrát realizovalo Informačné centrum mladých z Partizánskeho:

trieda

téma

dátum

časová dotácia

počet žiakov

príma

--

 

 

 

sekunda

--

 

 

 

tercia

--

 

 

 

kvarta

--

 

 

 

kvinta

Prevencia látkových a nelátkových závislosti

4.3.2020

90 minút

14

sexta

Extrémizmus, nacionalizmus, xenofóbia

5.11.2019

90 minút

22

septima

Občianska participácia

4.12.2019

90 minút

11

oktáva

Prevencia obchodovania s ľuďmi - novodobé otrokárstvo

18.2.2020

90 minút

11

1.A

Prevencia látkových a nelátkových závislostí so zameraním na kult tela

4.3.2020

90 minút

26

1.B

Prevencia látkových a nelátkových závislosti so zameraním na kult tela

4.3.2020

90 minút

22

2.A

Extrémizmus, nacionalizmus, xenofóbia

5.11.2019

90 minút

29

2.B

Extrémizmus, nacionalizmus, xenofóbia

5.11.2019

90 minút

30

3.A

Občianska participácia

4.12.2019

90 minút

24

3.B

Občianska participácia

4.12.2019

90 minút

14

4.A

Prevencia obchodovania s ľuďmi - novodobé otrokárstvo

18.2.2020

90 minút

19

4.B

Prevencia obchodovania s ľuďmi - novodobé otrokárstvo

18.2.2020

90 minút

19

 

Výborný ohlas mali všetky besedy s pracovníčkami ICM. V besede s názvom „Prevencia novodobého otrokárstva“ mali žiaci možnosť pozrieť si krátky film, ktorý je založený na reálnych výpovediach obetí novodobého otrokárstva. Taktiež sa dozvedeli o možnostiach ako sa chrániť pred prípadným zneužitím.  Súčasťou besedy bola aj diskusia o osobných skúsenostiach a o nápadoch ako pomôcť obetiam novodobého otrokárstva. Všetci študenti sa tak zamysleli nad tým , ako by postupovali v prípade, že by sa nevedomky dostali do podobnej situácie. Naši žiaci spoločne spracovali zoznam veci, ktoré nám nesmú chýbať pri cestovaní do zahraničia a taktiež si každý poznačil dôležité čísla a linky, na ktoré sa môžu obrátiť počas pracovného pobytu v zahraničí. Aj keď by sme si mohli myslieť, že téma otrokárstvo sa viaže k stredoveku, bohužiaľ  je vysoko aktuálna aj v modernej dobe. Svet nám všetkým ponúka veľa možností vycestovať a zamestnať sa, avšak vždy by sme mali byť obozretní, chrániť svoje osobné údaje a preveriť si ponúkané možnosti.

Zaujímavá bola i beseda  na tému občianska participácia. Na začiatku besedy zásobili lektorky žiakov veľkým množstvom teórie k téme, ako napríklad čo je štruktúrovaný dialóg či európsky dialóg mladých. Následne si žiaci v rôznych aktivitách nadobudnuté poznatky otestovali. Napríklad aktivita „vysvetľovanie daného poznatku partnerovi za pomoci rúk“ ukázala na akej úrovni si žiaci dokážu rozumieť a ako sa poznajú. Ďalej v skupinách interpretovali  pojmy ako mládežnícky parlament, rodičia, žiacka školská rada a pod. Každá skupinka organizovala aj určité podujatie. V závere besedy si žiaci formou súťažného kvízu zopakovali všetko, čo sa naučili.

Beseda na tému diskriminácia bola venovaná pojmom xenofóbia, rasizmus, extrémizmus a nacionalizmus. Žiaci dostali priestor na vyjadrenie svojho názoru k ľubovoľnému zo štyroch spomínaných pojmov. Bolo im vysvetlené, aby si dávali pozor na xenofóbiu, keďže v súčasnosti sa často využívajú falošné správy na šírenie xenofóbnych a extrémistických názorov jednotlivcov alebo rôznych skupín. Naučili sa nerobiť unáhlené závery a neodsudzovať odlišné skupiny ľudí na základe prvotného pohľadu a bez predchádzajúcej osobnej skúsenosti. V téme Obchodovanie s ľuďmi si žiaci pozreli  aj reálne príbehy ľudí zo Slovenska, ktorí sa s obchodovaním stretli. Vďaka tomu sa im táto téma už nezdala až tak vzdialená a zistili, že obeťou sa môže stať naozaj ktokoľvek. Venovali sa aj pracovnej zmluve a všetkým náležitostiam, ktoré by mala obsahovať. V nasledujúcom šk. roku 2020/2021 chcú pracovníčky ICM ponúknuť besedy i pre prímu, sekundu, terciu a kvartu.  

V piatok  6.9.2019 sme už druhýkrát privítali na pôde  školy nášho bývalého absolventa, odborníka na klímu a zmeny, ktoré s ňou súvisia,  Mgr. Jozefa Pecha. Mgr. Jozef Pecho patrí k špičkovým odborníkom v oblasti meteorológie a klimatológie nielen v našej republike, ale dlhodobo pôsobil aj v Prahe v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. Pre záujemcov si pripravil prednášku na tému, ktorá sa týkala predpokladaných zmien klímy našej Zeme. Prednáška sa niesla v duchu informácií o klimatických zmenách a problémoch, ktoré tieto zmeny spôsobujú. Obsah bol prepojením fyzikálnych, geografických, biologických a chemických poznatkov. Žiaci mali možnosť sledovať štatistické údaje o teplotách a ich zmenách za posledné tisícročia. Dozvedeli sa alarmujúce správy o stave klímy, v ktorej žijeme. Niekedy si ani neuvedomujeme aký obrovský dopad na životné prostredie má náš  pohodlný životný štýl. Smutným príkladom je napríklad ostrov Kiribaty, ktorý v dôsledku globálneho otepľovania za pár desaťročí vymizne z mapy sveta. Ak svoje správanie nezmeníme, naše deti už nebudú poznať čaro jari, ktorá zanikne a bude nahradená dlhším letom. O pár rokov budú teploty na Slovensku takmer rovnaké ako teploty v Srbsku alebo v Grécku. Žiaci sa však dozvedeli aj o možnostiach, ktoré by mohli našej klíme pomôcť: menšia spotreba fosílnych palív, obmedzenie používania lietadiel, áut a dôsledná recyklácia odpadu.

V spolupráci s CPPPaP sa dňa 4.10.2019 uskutočnilo testovanie profesijnej orientácie kariérové poradenstvo žiakov druhých ročníkov a sexty. Cieľom bolo poradenstvo pri výbere vysokej školy, čomu predchádza výber zamerania a voľba seminára do tretieho ročníka. Výsledky boli podané žiakom osobne a formou písomnej správy počas individuálnych konzultácií v priestoroch školy, a to v dňoch:

16. 10. 2019 - 2. B (30 žiakov )

18. 10. 2019 - 2. A (30 žiakov)

28. 10. 2019 - sexta (22 žiakov).

Žiakom boli ponúknuté ďalšie možnosti a formy kariérového poradenstva v CPPPaP. Rodičia a zákonní zástupcovia študentov majú v prípade záujmu o podrobnejšie vysvetlenie výsledkov, ktoré sú obsahom písomnej správy, možnosť kontaktovať poradňu. Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie  bolo pre žiakov veľmi príťažlivé a preto budeme v tejto aktivite pokračovať.

Gymnázium Janka Jesenského Bánovce n.B. je partnerskou školou celonárodného projektu „IT akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.V rámci tohto projektu sa v našej škole uskutočnil dňa 5.11.2019 workshop pre nižšie ročníky osemročného gymnázia. Worshopom sme si zároveň pripomenuli Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Workshop bol  zameraný na popularizáciu a prezentáciu moderných trendov v IT. Žiaci sa zaoberali novinkami IT technológií – 3D tlač, tvorba animovaných filmov  a programovanie pomocou Mikrobitu (najjednoduchší programovateľný mikropočítač dostupný na súčasnom trhu). Svetom IT technológii previedli žiakov lektori, Ing. Eva Kalužáková a Ing. Jozef Vaško.

Dňa 8.11.2019 sa pre vybraných žiakov 3. a 4.ročníka konala prednáška spojená s besedou o civilizačnej chorobe rakovine. Prednášajúcim bol úspešný onkológ doc. Vladimír Bella, ktorý  pôsobí v Nemocnici sv. Alžbety v Bratislave. Mladí ľudia sa dozvedeli nové poznatky o vzniku, priebehu, dôsledku tejto zákernej choroby, ale najmä o prevencii ako chorobe predísť. Veríme, že informovanosť žiakov o prevencii a príznakoch ochorenia zachráni ľudské životy.

19. november je určený pre Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetovým dňom detí vyhláseným organizáciou UNICEF. Pri tejto príležitosti bola naša škola oslovená Mgr. Adrianou Andrášovou, koordinátorkou ochrany detí pred násilím (ÚPSVaR, Partizánske) zapojiť sa do akcie „Bubnovačka“. Bubnovačka mala symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Naši žiaci však nebubnovali, ale kreslili výkresy na výtvarnej výchove k tejto tematike, potom urobili  výstavu prác, na hodinách etickej výchovy  pozerali video a diskutovali, učitelia so žiakmi viedli rozhovory na vyučovacích hodinách.

Mesto Bánovce nad Bebravou v spolupráci s občianskym združením Post Bellum zorganizovalo dňa 22. novembra 2019 zážitkový workshop Tak toto neprejde pre študentov stredných škôl. Tento workshop absolvovali študenti 3.ročníka spoločenskovedného seminára. Workshop bol zameraný na tému ľudských práv. Cieľom bolo rozvíjať sociálnu a emočnú inteligenciu študentov, ako aj rozvíjať komunikačnú a argumentačnú skúsenosť študentov a ich schopnosť kriticky myslieť. Prostredníctvom zážitkovej hry  sa žiaci bližšie zoznámili s pojmami totalita, nedemokratické režimy, sloboda slova, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie.

Dňa 29.11. 2019 sa žiaci kvarty a kvinty zúčastnili besedy so spisovateľom, moderátorom, glosátorom a propagátorom literatúry Dadom Nagyom. Najprv nikto nevedel, čo má od stretnutia očakávať, no keď sa žiaci dozvedeli, že budú hrať kvíz, potešili sa. Boli rozdelení do ôsmich skupín a navzájom súťažili o zaujímavé knihy. Otázky boli zaujímavé a odpovede veľmi prekvapujúce. Žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o známych autoroch, akými sú napr. Agatha Christie či Arthur Conan Doyle. Kvíz nakoniec vyhral Skvelý tím v zložení Matúš Mucha, Thea Kamila Gerbelová, Radovan Vrška, Tamara Balážová a Janka Repová. Na druhom mieste sa umiestnil tím 2194 z kvinty a na treťom mieste tiež tím z kvinty s názvom Ešte nevieme. Všetci si užili veľa zábavy a každý člen troch víťazných tímov si odniesol domov cenu v podobe zaujímavej knihy.

V ten istý deň, 29.11.2019, absolvovali žiaci spoločenskovedného seminára tretieho ročníka a septimy besedu s našim absolventom, politológom Michalom Ondruškom.  

12.2.2020 sa tretiaci v rámci spoločenskovedného seminára zúčastnili pojednávania na Okresnom súde v Bánovciach nad Bebravou, kde sa prejednával trestný čin nebezpečného vyhrážania.

V rámci premetov občianska náuka a spoločenskovedný seminár vyučujúca týchto predmetov  PaedDr.Mgdaléna Dobiašová každoročne organizuje rozmanité besedy s lektormi z praxe. Besedy sú medzi študentmi veľmi obľúbené, užitočné, potrebné a hlavne prepojené so životom. V tomto školskom roku sa žiaľ neuskutočnili plánované besedy s ekonómom, právnikom a sociológom.

9. marca 2020, v posledný deň  prezenčného vyučovania, sa konala prednáška z fyziky spojená s experimentami.  RNDr.Aba Teleki a  RNDr.Boris Lačný sprístupnili vybraným študentom zaujímavé poznatky a využitie javu elektromagnetizmu v rôznych oblastiach života. Prednášku zorganizovala RNDr.Terézia Dolanová.

V termíne od 2.12. do 6.12.2019, denne od 10.00 do 12.00 hodiny, sa konal už po pätnástykrát zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov prímy 8-ročného gymnázia, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov z celkového počtu 19. Piati žiaci sa nezúčastnili zo zdravotných dôvodov.  Plavecký výcvik viedli učitelia telesnej a športovej výchovy Mgr. Rešková a Mgr. Bacho. Všetci žiaci absolvovali naplánovaný obsah, ciele a úlohy boli splnené. Žiaci usilovne plnili inštrukcie vyučujúcich a každý deň sa na výcvik veľmi tešili. Aj z bezpečnostného hľadiska môžeme hodnotiť plavecký výcvik veľmi pozitívne. Žiaci svedomito dodržiavali bezpečnostné predpisy, o ktorých boli poučení na triednickej hodine a počas výcviku sa nikto nezranil. Na záver výcviku sa konala súťaž v dvoch disciplínach (50 metrov voľný spôsob a plávanie pod vodou). Po vyhodnotení obidvoch disciplín boli víťazi odmenení diplomami a všetci účastníci výcviku za svoju aktivitu a snahu dostali sladkú odmenu. Plavecký výcvik absolvovali všetci žiaci bezplatne, pretože bol plne hradený z prostriedkov Rodičovského združenia.

Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz žiakov I.A a I.B triedy sa v školskom roku 2019/2020  konal v termíne od 9. – 14. februára 2020 v lyžiarskom stredisku Štrbské Pleso. Kurzu sa zúčastnilo 49 žiakov. Žiaci lyžovali pod vedením štyroch inštruktorov a mali k dispozícii aj zdravotníčku a piateho pedagóga, ktorý sa venoval zo zdravotných dôvodov nelyžujúcim žiakom. Vedúcou kurzu bola Mgr. Miroslava Rešková. Hneď prvý deň všetci začiatočníci zvládli základný výcvik a jazdili na lanovke. Žiaci prvého, druhého a tretieho družstva z dôvodu zlých poveternostných podmienok (nárazový vietor) jazdili na sedačkovej lanovke na Solisko až od tretieho dňa. Žiaci štvrtého družstva (začiatočníci) sa k nim pridali v posledný deň výcviku a zvládli to veľmi dobre. Počas kurzu sme mali jeden vážnejší úraz – zlomená ruka žiaka. Inak okrem drobných poranení z pádov, bolesti hrdla a brucha, pani zdravotníčka nemusela riešiť žiadny ďalší vážnejší zdravotný stav. Väčšina žiakov dodržiavala denný harmonogram. Menšie priestupky sa vyskytli po večierke, boli riešené priebežne.

Lyžiarsky výcvikový kurz žiakov prímy, kvarty a kvinty osemročného gymnázia  sa konal v termíne od 8. – 13. marca 2020. Kurzu sa zúčastnilo 41 žiakov, 4 inštruktori, pedagóg voľného času a zdravotníčka. Vedúcou kurzu bola Mgr. Lenka Janáčová.

Všetci žiaci prvého a druhého družstva od prvého dňa jazdili na sedačkovej lanovke na Solisko.

Vzhľadom na   zverejnené usmernenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti so šírením nového koronavírusu riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského zrušilo lyžiarsky kurz dňa 10.03.2020 na základe príkazu predsedu TSK č. 5/2020 zo dňa 09.03.2020 a po opakovane potvrdenej informácii zriaďovateľa školy ráno 10.03.2020 rozhodlo, že z lyžiarskeho kurzu sa žiaci  museli vrátiť bezodkladne domov. Úlohy a ciele LVK boli preto splnené len čiastočne.

Žiaci oboch kurzov boli ubytovaní v hoteli Litvor na Štrbskom Plese, kde bývali v 3 - 6 posteľových izbách. Na svah sa prepravovali skibusom. Stravovanie bolo zabezpečené 4x denne. Ubytovanie spĺňalo normu, strava bola pestrá a chutná. Snehové podmienky boli výborné, ako aj podmienky na lyžovanie. V stredisku sa nachádzajú svahy pre všetky úrovne lyžovania, od začiatočníkov až po pokročilých. Žiaci lyžovali pod vedením inštruktorov v 4 družstvách, rozdelení podľa výkonnosti. Mali veľkú snahu a aj výsledky ich práce boli vidieť. Javili o šport veľký záujem, o čom svedčí aj skutočnosť, že hneď prvý deň všetci začiatočníci zvládli základný výcvik a jazdili na lanovke. Lyžiarske kurzy môžeme  hodnotiť ako veľmi dobré, najmä po vzdelávacej úrovni. Žiaci získali základné poznatky o technike lyžovania a takisto o možnostiach ďalšieho zdokonaľovania sa v lyžovaní. Samotnou účasťou na LVK sa nám u mnohých žiakov podarilo vytvoriť, prípadne upevniť trvalý vzťah k lyžovaniu ako k súčasti aktívneho odpočinku.

Počas zatvorenia škôl sa 29.5.2020 spoločenskovedného seminára zúčastnili online workshopu o  OSN a kritickom myslení. Workshop nám ponúkol Slovenský inštitút mládeže IUVENTA.       Skladal sa z dvoch častí. V prvej časti  mládežnická delegátka  OSN Petra Pauerová  predstavila  OSN.  Zábavnou formou žiakom vysvetlila, ako OSN funguje a preverila ich vedomosti o tejto významnej inštitúcii. Vysvetlila, aké je poslanie mládežnického delegáta  a zdôraznila že sa ním môžu stať aj naši žiaci. V druhej časti workshop sa kritickému mysleniu a hoaxom venovala pani Andrea Cox. Jej výklad sprevádzali  rôzne zaujímavé videá a prezentácie.

 

Ďalej sme v školskom roku 2018/2019  uskutočnili tieto exkurzie:

Príma + sekunda + tercia

17.10.2019 - Alantis Levice, exkurzia finančne podporená TSK.

Škola v prírode  pre prímu a sekundu je presunutá na jún 2021.

Exkurzia do Banskej Štiavnice, plánovaná pre terciu a kvartu sa neuskutočnila.

2.roč. + sexta

Exkurzia  - vianočná Viedeň je akcia triedna,  spojená s výletom. Konala sa 5. 12. 2019 a zúčastnilo sa jej 81 žiakov. Žiaci navštívili Prírodovedné múzeum, absolvovali prehliadku centra mesta a vianočné trhy pred viedenskou radnicou. Pedagogický dozor: Mgr.Katarína Kováčová, Mgr.Zuzana Sedláková a triedne učiteľky Mgr. Andrea Dúcka, Mgr.Miroslava Flimelová, Mgr.Miroslava Rešková.

3.roč. + septima

- 19 . 9. 2019 sa konala exkurzia pre tretí ročník a septimu  do Viedne, zúčastnilo sa jej 53 žiakov pod vedením Mgr. Kataríny Kováčovej a Mgr. Zuzany Sedlákovej.

Cieľom exkurzie je okrem  utvrdenia jazykových schopností a zručností aj spoznávanie rozmanitosti  kultúr v praxi. Žiaci navštívili zámok Schoenbrunn, ZOO Schoenbrunn a prehliadli si centrum Viedne.

- 16.10. 2019 - exkurzia Myjava - Bradlo – Košariská, zodpovedná za exkurziu bola PaedDr.Elena Košíková. Študenti boli s touto exkurziou veľmi spokojní, páčilo sa im nielen náukové jadro, ale i prekrásna okolitá príroda. Exkurzie sa zúčastnilo 49 študentov + 2 pedagógovia.

- Plánovaná literárna exkurzia na Oravu (jún 2020), ktorá mapuje stopy slovenských realistických spisovateľov, sa neuskutočnila. 

4. roč. + oktáva

- 6. novembra 2019 – Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus  v Nitre. Každoročne túto udalosť absolvujú žiaci maturitného ročníka, akciu organizuje výchovná poradkyňa školy PaedDr.Magdaléna Dobiašová.  Veľtrh je miestom stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií a potenciálnych študentov. Cieľom veľtrhu je informovať študentov o možnosti štúdia na vysokých školách u nás na Slovensku i v zahraničí. Pre návštevníkov sú pripravené brožúry s informáciami o kritériách prijatia na univerzity, o zoznamoch fakúlt a ponuka študijných odborov, ktoré možno na daných vysokých školách študovať. Každý návštevník môže využiť poradenstvo poskytované zástupcami vysokých škôl, ktorí sa snažia odpovedať na otázky a podeliť sa aj o osobné skúsenosti. Veľtrh ponúka návštevníkom možnosť priameho kontaktu a diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov jednotlivých inštitúcií. Naši žiaci spolu s pedagogickým dozorom mali možnosť vypočuť si rady, ktoré im ochotne poskytli zástupcovia vysokých škôl. Veľtrh ponúkal viaceré možnosti informovania: prednášky, kariérne poradenstvo, testovacie centrum alebo poradenský servis. Exkurzia poskytla študentom možnosť sa orientovať  v ponuke vysokých škôl a pomohla tým, ktorí sa nevedia rozhodnúť.

- 24.septembra 2019 –  exkurzia do Osvienčimu a Krakova, zodpovední za exkurziu boli PaedDr. E. Košíková, RNDr.Terézia Dolanová a Mgr. Denisa Žitňanská. Exkurzie sa zúčastnilo 56 študentov. Osvienčim je synonymom bolesti a utrpenia. Študenti v tomto tábore hrôzy navštívili Náš zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj opäť podporil exkurziu sumou 500€.

29.1.2020 sa realizovala exkurzia výberu 37 žiakov školy do  Hvezdárne Malé Bielice, žiaci mali možnosť pozorovať nočnú oblohu, náučné filmy doplnil pán Vladimír Mešter  o ďalšie zaujímavé informácie, táto exkurzia mala u žiakov veľmi pozitívny ohlas. Exkrziu zorganizovala RNDr.Silvia Rosenbergová.

Plánovaná exkurzia Paríž, Londýn, ktorá sa mala uskutočniť v dňoch 12. – 19.5 2020 bola kvôli mimoriadnej situácii po dohode s cestovnou kanceláriou preložená na termín 20. - 27. 10. 2020.

Naďalej sme podporovali návštevnosť školskej knižnice, individuálne aj hromadné čítanie povinných či odporúčaných diel. Podporou fungovania školskej knižnice sa budoval v žiakoch celkový záujem o čítanie, literatúru, umenie a kultúru. Knižný fond školskej knižnice sme obohatili o nové tituly. Išlo prevažne o beletriu zo zoznamu diel povinnej literatúry, ale aj o tituly odbornej literatúry, ktoré sa využijú pri výučbe jazykovej a slohovej zložky.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2019/2020 boli otvorené nasledovné záujmové krúžky:

Športovo-turistický krúžok Mgr. Janáčová

Turistický krúžok Ing. Gerbelová

Zdravotnícky krúžok Mgr. Števanková (SČK)

Školský časopis PaedD. Košíková

Kultúrny krúžok - ŽŠR Mgr. Dúcka

Krúžok DofE 1 Mgr. Dúcka

Krúžok DofE 2 Mgr. Filová

Krúžok DofE 3 Mgr. Hlbočanová

Krúžok DofE 4 Mgr. Flimelová

Fyzikálny krúžok PaedDr. Žitňanský

Krúžok nemčiny Mgr. Sedláková

Žiaci v nich podľa svojich možností a záujmov mohli rozvíjať talent a zručnosti, nadobúdať nové vedomosti, získať nové skúsenosti, prípadne sa pripravovať na súťaže a olympiády. Predovšetkým krúžky realizované v zmysle programu DofE poskytujú možnosť na komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka. Pre život školy a jej kultúru majú význam krúžky koordinujúce vydávanie školského časopisu či činnosť Žiackej školskej rady.

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je vynikajúca a patrí medzi veľmi silné stránky školy. Výbor rodičovského združenia pracoval v nasledovnom zložení:

Predseda: Mgr. Denisa Kočišová

Hospodár: Ing. Ivan Jánošík

Členovia:

Mgr. Eva Vaňková

p.Tatiana Urbančoková

p. Alena Soporská

p.Štefan Adamka

p.Pavel Vališ

Mgr. Denisa Kočišová

Linda Čikelová

Ing. Alena Paulová

Ing. Ivan Jánošík

p.Simona Molnárová

PharmDr.Eva Chudobová

Ing. Rudolf Jánošík

Ing. Alena Zdychavská

Andrea Galuštáková

p. Katarína Žatková

p. Viera Petrušová

Rodičovské združenie úzko spolupracuje so školou. Finančne dotuje akcie, organizované školou pre študentov ( imatrikulácia, stužková slávnosť, príspevky na exkurzie, kultúrne podujatia, cestovné na súťaže, ap.). Odmenami za súťaže, olympiády, študijné výsledky a celkové zviditeľňovanie školy pomáha pri motivácii študentov k dosahovaniu úspechov pri reprezentácii školy. Prispieva na nákup nových učebných pomôcok a zariadenie odborných učební. Hradí prenájom posilňovní a plavárne.

Združenie rodičov pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou sa zaslúžilo o príjem 2% z daní, ktoré tomuto občianskemu združeniu poukazovali právnické a fyzické osoby. Získané prostriedky boli použité na vybavenie nákup ďalšieho vybavenia školy modernými učebnými pomôckami.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.

Uplynulý školský rok bude v pedagogickej praxi všetkých našich členov, ale aj ostatných pedagógov nezabudnuteľný, pretože sme v dôsledku pandémie koronavírusu Covid-19 takmer na štyri mesiace vymenili prezenčné vyučovanie za dištančné. Do 10. marca 2020 sme napĺňali výchovno-vzdelávacie ciele stanovené v ŠkVP na školský rok 2019/20, ale od 10. marca sme sa museli prispôsobiť novej životnej situácii, vo veľmi krátkom čase, takmer okamžite, zmeniť metódy a formy svojej práce a „za pochodu“ veľmi pružne a dynamicky reagovať na požiadavky, ktoré na nás boli kladené.

Úlohy a ciele, ktoré sme si stanovili do obdobia marca, boli splnené, po tomto období sme sa vzdali mnohých činností, pretože nám ich realizáciu situácia neumožňovala. Nekonalo sa Testovanie 9, písomná ani ústna forma maturitnej skúšky, žiaci sa nezúčastňovali súťaží, nezrealizovali sme viaceré plánované exkurzie. Prvé dni po prerušení vyučovania boli veľmi chaotické. Zabezpečovali sme najnutnejšie veci súvisiace s chodom školy. Keď už bolo jasné, že nejde o prerušenie na pár dní, začali sme sa zaoberať možnosťou vyučovania na diaľku.  V dnešnej internetovej dobe nie je až také ťažké nadviazať spojenie s tými, ktorí chcú. Už niekoľko rokov využívame na komunikáciu so žiakmi a rodičmi aplikáciu Edupage, komunikácia počas prerušeného vyučovania bola maximálne intenzívna. Využívali sme aj iné kanály a nástroje s cieľom poskytnúť žiakom učivo a spätnú väzbu na diaľku. Učitelia pracovali intenzívne a veľa – vyhľadávali vhodné materiály, skúmali edukačné portály, posielali úlohy žiakom, hľadali najvhodnejšie cesty spätnej väzby, učili online cez aplikáciu ZOOM. Vyučovanie na diaľku bolo mimoriadne náročné. Bez priameho kontaktu so žiakmi bolo všetko ťažšie a zdĺhavejšie. Pozitívami bolo, že učitelia naplno otvorili dvere svojej kreatívnosti, vzájomne sme sa zomkli, pomáhali sme si navzájom naprieč celým Slovenskom. Súkromné firmy poskytli bezplatný prístup k vynikajúcim edukačným portálom, vydavateľstvá  sprístupnili učebnice online, čím zjednodušili prácu učiteľom.

 Po uvoľnení opatrení sa na posledný týždeň do školy prezenčne vrátilo 169 z 305 žiakov, t.j. 55%. Žiaci trávili v škole čas od 8:00 hod. do 11:00 hod., prípadne dlhšie podľa typu aktivity v daný deň.  Jednotlivé triedy mali rozličné zamestnanie – odovzdávali a následne preberali učebnice, diskutovali  s vyučujúcimi o dištančnom vzdelávaní, spoločne hodnotili prácu v období prerušeného prezenčného vyučovania, uskutočňovali  športové aktivity v prírode. 20 žiakov bolo na dobrodružných expedíciách  v rámci programu  DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu). V jeden deň sme usporiadali futbalový turnaj žiakov prímy-kvarty. Lebo podľa slov žiakov, futbal im veľmi chýbal.

Vysvedčenia sme odovzdávali  30.6.2020. Aby sme každému umožnili prevziať si vysvedčenie,  vyhradili  sme špeciálny čas na individuálne prevzatie dokumentu pre tých, ktorí sa nechceli zo zdravotných dôvodov stretnúť s veľkou skupinou ľudí. Všetci pedagogickí zamestnanci počas prerušeného vyučovania pracovali z domu, vyučovali dištančne. Nepedagogickým zamestnancom, ktorým nebolo možné určiť prácu na doma, bola uplatnená prekážka na strane zamestnávateľa s náhradou mzdy vo výške 80% .

Pokyn riaditeľky školy k ďalšiemu postupu v dištančnom vzdelávaní zo dňa 30. marca  2020 tvorí prílohu č. 1 tejto správy.

Pokyn riaditeľky školy k ďalšiemu postupu v dištančnom vzdelávaní zo dňa 2. apríla  2020 tvorí prílohu č. 2 tejto správy.

Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo dňa 27.04.2020 tvorí prílohu č. 3 tejto správy

Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu, k samoštúdiu žiakov a k hodnoteniu žiakov počas mimoriadnej situácie prerušenia vyučovania zo dňa 18.05.2020 tvorí prílohu č. 4 tejto správy.

Metódy a formy práce:

Metódy a formy práce sme počas dištančného vzdelávania upravili, rovnako aj spôsob hodnotenia žiakov. Trvalo niekoľko dní a týždňov, až sme si vytvorili systém, ktorý vyhovoval nielen nám, ale aj našim žiakom. Každý vyučujúci vychádzal z rozvrhu jednotlivých tried a snažil sa v dňoch určených na výučbu komunikovať so žiakmi a zadávať im prácu. Hlavným komunikačným kanálom medzi učiteľmi a žiakmi bol portál EduPage. Prostredníctvom neho sme žiakov informovali o všetkých zadaniach, úlohách, aktivitách. Okrem tohto portálu využívali vyučujúci aj iné komunikačné kanály, ako napríklad e-mailovú komunikáciu, aplikáciu Messenger, alebo vyučovali online prostredníctvom videokonferenčného portálu ZOOM. Využívali sme aj portály Smartbooks, Bezkriedy, Planéta vedomostí. Učitelia žiakom  zasielali úlohy, pripravovali vlastné materiály ako poznámky, prezentácie, pracovné listy formou kariet priamo v prostredí EduPage, vyhľadávali edukačné videá  a materiály na internete, ktoré žiakom sprístupňovali, vytvárali aj vlastné videá. Vzhľadom na možnosti a povahu vyučovania veľmi dôležitou sa stala metóda samostatnej práce žiakov. Tí samostatne študovali materiály, ktoré sme im v podobe konspektov, prehľadov, zostručnených obsahov, prezentácií či videí posielali.

Spôsob hodnotenia v čase mimoriadnej situácie

Hodnotenie v strednej škole nemohlo  byť bez známok, preto bola väčšina predmetov, s výnimkou výchov,  hodnotená klasicky známkami. Toto rozhodnutie ministerstva nepovažujeme za šťastné, ale museli sme ho akceptovať. Podklady k hodnoteniu sme získali pred prerušením vyučovania a počas dištančného vzdelávania. Začiatkom apríla 2020 sme zverejnili pokyn k hodnoteniu žiakov. Následne predmetové komisie oboznámili žiakov s podmienkami a požiadavkami  na klasifikáciu jednotlivých predmetov. Hodnotili sme kvalitu plnenia zadaných úloh, dodržiavanie termínov, aktívnu účasť na online hodinách,  preukázanie získaných vedomostí a kompetencií, apod. Vyučujúci priebežne poskytovali žiakom konštruktívnu spätnú väzbu, upozorňovali ich na chyby a navrhovali postupy na zlepšenie ich práce. Záverečné hodiny dištančného vzdelávania sme venovali sebahodnoteniu žiakov, koncoročnému hodnoteniu a vzájomnej spätnej väzbe celého obdobia dištančného vzdelávania.  Hodnotenie známkami bola ťažká úloha, ale zvládli sme ju k spokojnosti všetkých. Tí žiaci, ktorí sa zo subjektívnych dôvodov nedostatočne zapájali do dištančného vzdelávania, boli dodatočne preskúšaní v auguste 2020. Z celej školy to boli iba 6 žiaci.

Materiálne podmienky:

Materiálne a technické podmienky dištančného vzdelávania veľmi ovplyvňovalo súkromné technické zázemie pedagógov. Pri svojej práci väčšinou vyučujúci využívali  školské notebooky, ktoré majú pridelené, ale z dôvodu ich zastaranosti aj vlastnú techniku ako počítače, mobilné telefóny, web kamery a vlastné internetové pripojenie. Vzhľadom na technické možnosti (slabý signál, nefunkčná technika) nie všetci vyučujúci využívali formu online hodín cez zoom. Žiaci mali vlastné príslušné materiálne vybavenie na takúto formu vzdelávania, občasné ich domáce technické problémy oznamovali triednym učiteľom, ktorí o nich informovali ostatných vyučujúcich.

Snažili sme sa podchytiť všetky prípady, kedy mal žiak problémy s internetom alebo technickým vybavením, a dohodli sme sa na postupe, ako takémuto žiakovi zabezpečiť študijný materiál. Nebolo však potrebné fyzicky nosiť žiakom pracovné listy, vďaka vzájomnej pomoci spolužiakov a rodičov sa to vždy realizovalo v elektronickej podobe.

Silné a slabé stránky:    

Silnou  stránkou je vôbec úspešné zvládnutie dištančného vzdelávania, pretože učitelia a školstvo ako také doteraz na takúto formu nebolo vôbec pripravené. Učitelia sa učili doslova za pochodu, zdokonaľovali sa v digitálnych zručnostiach, naučili sa vytvárať učebné materiály v online prostredí, mali možnosť pristupovať k sprostredkovaniu učiva inými spôsobmi. Všetci sme si vďaka vzniknutej situácii zlepšili počítačovú a technickú gramotnosť, zdokonalili sme sa v práci s portálom EduPage, ktorý sme doteraz využívali iba na zápis chýbajúcich hodín do dochádzky a známok do internetovej žiackej knižky. Zúčastňovali sme sa viacerých školení a webinárov, ktoré priniesli konkrétne nápady ako pristupovať k online vyučovaniu. Najsilnejšiu stánku tohto mimoriadneho obdobia vidíme najmä v samovzdelávaní. Nikto z nás by v takom krátkom čase neabsolvoval toľko samovzdelávacích aktivít, ak by ho k tomu nenasmerovali okolnosti. S tým súvisí aj fakt, že mnohé veci, ktoré sme sa naučili, využijeme aj počas prezenčnej formy vzdelávania a v prípade potreby budeme oveľa viac pripravení na zvládnutie podobnej situácie – ak by opäť nastala.

Za slabú stránkou dištančného vzdelávania považujeme najmä jeho obrovskú časovú náročnosť. Učiteľ v školskom prostredí komunikuje s celou triedou, nárazovo vynakladá námahu na prácu s kolektívom, pri dištančnom vzdelávaní je dôležitý a potrebný individuálny prístup, adresná a konkrétne spätná väzba, čo si naozaj vyžaduje obrovskú dávku trpezlivosti a veľa času. Časová náročnosť sa týkala najmä prípadov, kedy sme museli individuálne riešiť požiadavky a problémy našich žiakov alebo prípadov, kedy sme konkrétnych žiakov motivovali k aktivite a opakovane ich nabádali k plneniu si svojich povinností.

Ďalšou slabou stránkou dištančného vzdelávania bolo technické vybavenie učiteľov, ale aj žiakov. Už spomínaná výpomoc súkromnými zariadeniami veľmi dopomohla k napĺňaniu výchovno-vzdelávacích cieľov počas dištančného vzdelávania. Preto je potrebné zlepšiť technické vybavenie učiteľov.

Slabou stránkou bol aj počiatočný chaos, stres a  bezradnosť učiteľov ako teraz pracovať. Príslušné organizácie ako ŠPÚ, MPC  vôbec nereagovali na vzniknutú mimoriadnu situáciu. Až nové vedenie ministerstva školstva spustilo stránku www.ucimenadialku.sk. Získali sme tak portál, na ktorom boli všetky informácie týkajúce sa dištančného vzdelávania pohromade. Mínusom ale bolo, že  MŠ neustále menilo usmernenia. Škola si musela opäť sama nájsť vhodný systém, ako a kde  pracovať.

Splnenie  TVVP a ŠkVP:

Neodučené témy  TVVP boli vyznačené v priložených tabuľkách daného predmetu a odovzdané vedeniu školy.  Každý vyučujúci prehodnotil a navrhol spôsob, ako neprebraté témy preberie v nasledujúcom šk. roku.

Návrh opatrení:

V budúcnosti využívať to dobré, čo sme sa počas mimoriadnej situácie naučili. Viac využívať možnosti, ktoré nám poskytuje portál EduPage. Nedržať sa striktne učebnice, ale dať žiakom viac priestoru, aby mohli prejaviť svoju kreativitu, viac využívať slovné hodnotenie. Zabezpečiť technické vybavenie a internetové pokrytie tak, aby bolo aj na bežných hodinách v triedach možné pracovať na online úlohách, testoch, vyhľadávať informácie, pracovať s rôznymi webstránkami, posielať ich žiakom aj na domácu prípravu, zadávať častejšie projektovú činnosť.

Záver:

Posledné dni školského roka sme hodnotili spoločnú prácu počas obdobia koronakrízy.  Koronakríza bola pre každého ponaučením, objavovaním ako robiť veci inak, ale aj potvrdením, že mnohé robíme dobre. Zvládli sme dištančné vzdelávanie so cťou a vychádzame z neho obohatení a posilnení novými skúsenosťami.  Väčšina z nás si ale želá, aby sa obdobie, ktoré máme za sebou, už nikdy nezopakovalo v takej podobe, v akej sme ho zažili od prerušenia prezenčného vyučovania.

Príloha č. 1:

Pokyn riaditeľky školy k ďalšiemu postupu v dištančnom vzdelávaní zo dňa 30. marca  2020

Východiská

Rozhodnutím ústredného krízového štábu a ministra školstva pokračuje prerušenie yučovania do odvolania.

Národná rada SR prijala novelu zákona 245/2008 Z.z., ktorá umožňuje ministrovi školstva počas uzavretia škôl riadiť školstvo v určitom rozsahu výnosmi.

Minister vydal výnos, ktorým ruší EČMS, posúva ústne maturitné skúšky a posúva termín prijímacích skúšok.

Uzavretie škôl a súbežné zavedenie dištančného vzdelávania vytvára situáciu, ktorú legislatíva priamo nerieši, no v rámci platnej legislatívy v oblasti pracovno-právnych vzťahov vydávam tieto pokyny.

Princípy

1.)        Učenie sa žiakov

Napriek tomu, že žiaci študujú doma, a teda nemôžu absolvovať všetky aktivity, ktoré si učitelia plánovali, musia v rámci obmedzených možností vzdelávania postupne napĺňať výkonové štandardy.  Učitelia sú povinní premyslieť a plánovať ich prácu doma tak, aby úlohy, ktoré im zadávajú, ich viedli k tomuto postupnému napĺňaniu štandardov. Zároveň sú povinní premyslieť a plánovať spôsob verifikácie toho, ako sa to žiakom darí pre potreby hodnotenia, no hlavne pre potreby svojho ďalšieho plánovania (spätná väzba v procese riadenia).

2.)        Práca pedagogických zamestnancov

Považujem prácu, ktorú v súčasnosti vykonávame, za prácu mimo pracoviska podľa §7 zákona 138/2019 o pedagogických zamestnancoch. Je isté, že učiteľ ktorý organizuje učenie sa žiakov tak, že zabezpečuje, aby žiaci získali kompetencie podľa učebných osnov a vzdelávacích štandardov, plní svoje záväzky z pracovnej zmluvy. 

Výchova a vzdelávanie sa vykonáva metódami a formami, ktoré sme doteraz nikdy nepoužívali v takomto rozsahu. Preto je nemysliteľné, aby sme vychádzali z doterajších skúseností a plánov.

Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa v súčasnosti uskutočňuje školský vzdelávací program, sa vykonáva v domácom prostredí žiakov, a to formou samostatného učenia sa žiakov (ďalej učenie sa žiakov) bez prítomnosti učiteľa.

3.)        Riadenie školy

Hlavnou povinnosťou riaditeľa školy v oblasti pedagogického riadenia je v období vzniku mimoriadnej situácie v rámci dostupných obmedzených možností zabezpečiť „dodržiavanie ŠkVP“ a „úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy“ (§5 ods. 2 pís. a – f zákona č.596/2003 Z.z.).

Každý vedúci zamestnanec je povinný „riadiť a kontrolovať prácu zamestnancov“ (§82 pís. a Zákonníka práce).

Zásady

4.)        Učenie sa žiakov:

a)         Žiaci sa učia v „domácom prostredí“ tak, že vykonávajú aktivity, ktoré im naplánovali a elektronicky zadali vyučujúci. Spôsob zadávania úloh si určuje učiteľ, odporúča sa však EDUPAGE.

b)         Celý proces učenia sa žiaka tvorí len samostatná aktívna práca žiaka. Takouto prácou je aj vnímavé ( „s porozumením“) sledovanie  videa alebo iných „on-line“ zdrojov.

c)         Žiak má štúdiom v čase mimoriadnej situácie pri prerušení vyučovania v rámci obmedzených možností získavať určité (nie všetky) vedomosti, zručnosti a postoje, ktoré očakáva školský vzdelávací program. Keďže učenie sa žiaka je individuálne, prioritnou sa stáva sebareflexia, aké požadované vedomosti a zručnosti získal.

d)        Učiteľ zadáva po určitom období úlohy alebo zadania, splnením ktorých žiak preukazuje získané vedomosti a zručnosti, a preto sú podkladom pre hodnotenie, nie klasifikáciu žiaka.

e)         Zmyslom každej úlohy a zadania je, aby ich žiak samostatne spracoval a pri tejto činnosti sa niečo naučil. Cieľom nie je odovzdanie spracovanej úlohy a následná klasifikácia učiteľom, ale jej vypracovanie. V tom sa prejavujú postoje žiakov. Ak učiteľ zistí nedostatočnú mieru samostatnej práce žiaka pri splnení úlohy (napr. skopírované z internetu alebo skoro totožné s výsledkom spolužiaka), hodnotí prácu žiaka ako nevyhovujúcu. Takúto prácu vráti žiakovi ako nedostatočne spracovanú na doplnenie alebo prepracovanie.

f)         Očakáva sa, že všetky úlohy a zadania zadané žiakovi zo všetkých jeho predmetov na týždeň by mali byť splniteľné za cca 30 hodín. Plánovanie učenia sa si robí žiak sám tak, aby stihol splniť úlohy do termínov určených učiteľom. V prípade kumulácie úloh zo strany učiteľov žiak situáciu s učiteľmi komunikuje.  

g)         Aj keď je učenie sa individuálne, odporúča sa využívať konzultácie medzi žiakmi navzájom a medzi žiakom a učiteľom. Na konzultácie sa využíva elektronická komunikácia – správy cez EDUPAGE, e-maily, videokonferencie cez aplikáciu ZOOM.

5.)        Práca pedagogických zamestnancov:

a)         Učiteľ nevykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, ako predpokladá §6 ods. 1 písm. a, §7 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z.z. ( ďalej „Zákona“). Výchovno-vzdelávacia činnosť, ktorou sa uskutočňuje školský vzdelávací program, sa vykonáva v domácom prostredí žiakov, a to formou samostatného učenia sa žiakov bez prítomnosti učiteľa. Učiteľ toto učenie sa žiakov plánuje, organizuje a hodnotí. Činnosťou učiteľov v tomto období sú teda „ostatné činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou“ podľa §6 ods. 1 pís. b  Zákona ( ďalej OČSsVVČ), ktoré podľa pracovného poriadku školy môže učiteľ v súlade s §7 ods. 1 Zákona  vykonávať doma.  Z tohto dôvodu dočasne zaniká práca nadčas z titulu §7ods.4 Zákona.

b)         Situácia vznikla v dôsledku nariadení zriaďovateľa a krízového riadenia štátu. Tým vznikla v dňoch 10.03. – 13.03.2020 prekážka v práci na strane zamestnávateľa. Uplatňuje sa ustanovenie §142 ods. 3  Zákonníka práce, teda učiteľ má na úkor priamej výchovno-vzdelávacej činnosti voľno s náhradou mzdy. Od 16.03.2020 až do odvolania učiteľ vykonáva ostatné činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou v zmysle pracovnej zmluvy, a to mimo pracoviska. Riaditeľka školy posúdila zmenu náročnosti týchto činností a upravila ich rozsah nad 21 hodín týždenne pre zamestnancov s plným úväzkom (pri zamestnancoch s čiastočným úväzkom skrátený úmerne ich priamej výchovno-vzdelávacej činnosti). Vzhľadom na takúto úpravu pracovných činností patrí učiteľovi vykonávajúcemu OČSsVVČ stravná poukážka tak, ako v čase riadneho vykonávania výchovno-vzdelávacej činnosti.

c)         Dočasne upravujem evidenciu pracovného času. Pracovný čas sa v období prerušenia vyučovania neeviduje v dochádzkovom liste v systéme EDUPAGE. Počet hodín, ktoré venoval učiteľ OČSsVVČ, a to komunikácii s kolegami, žiakmi a rodičmi, vyhľadávaniu študijných materiálov, príprave a zadaniu úloh žiakom, kontrole plnenia úloh a hodnoteniu žiakov atď., uvedie vo výkaze vytvorenom pre túto situáciu v programe Excel. Týždenný súčet hodín v takomto výkaze sa má rovnať jeho týždennému úväzku a rozvrhu hodín. Takýto výkaz má každý pedagogický zamestnanec k dispozícii od 17.03.2020 a vyplnený ho za aktuálny týždeň odošle elektronicky na adresu zuzana.cuvalova@gymbn.tsk.sk vždy najneskôr v nedeľu do 24:00). Každý učiteľ je povinný v termíne do 02.04.2020 skontrolovať svoj dochádzkový list v systéme EDUPAGE za obdobie 02.03. – 09.03.2020 a riadne ho vyplniť. Dni od 10.03.2020 nechá učiteľ nevyplnené!!!

d)        Učiteľ vykonáva svoju prácu v cykle:

a.         analýza učebných osnov/vzdelávacích štandardov, osobitne výkonových požiadaviek z hľadiska foriem samostatného učenia sa žiakov,

b.         formulovanie cieľov vychádzajúcich/obsahujúcich výkonové požiadavky,

c.         formulovanie zadania úloh,

d.         odporúčanie sebahodnotiacich schém žiakovi,

e.         spôsob preukázania splnenia cieľov a hodnotenie,

f.         niektoré body môžu byť plánované implicitne (napríklad zadanie riešenia cvičných úloh z matematiky v sebe zahŕňa sebareflexiu podobne ako napísanie slohu zo SJL).

e)         Učiteľ má povinnosť evidovať svoju prácu vo vyššie uvedenom výkaze (písm. c tohto článku) ako podklad k vyplateniu platu.

f)         Pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov v 2. polroku aktuálneho školského roku sa učiteľom odporúča nasledovné:

         citlivo zvážiť možnosti hodnotenia samostatnej práce žiakov a ich klasifikáciu s ohľadom na učenie sa žiaka v domácom prostredí

         zadávať žiakom úlohy tak, aby si  títo mohli tvoriť „portfólio“, ktorého splnenie bude podkladom pre prípadnú záverečnú klasifikáciu

         komunikovať v rámci predmetových komisií a koordinovať spoločný postup pri hodnotení práce žiakov

g)         Odporúča sa v predmetových komisiách užšie komunikovať podnetné zdroje nájdené na internete, úspešné vlastné postupy, skúsenosti a reflexie výsledkov učenia sa žiakov.

h)         Odporúča sa medzi učiteľmi jedného ročníka užšie komunikovať, hlavne v príme až kvarte, z dôvodu rovnomernosti a primeranosti požiadaviek na žiakov.

i)          Dôrazne sa odporúča pri zadávaní úloh a pri komunikácii triezvo zvažovať možnosti vybavenia a zdieľania IKT v rodinách!!!

6.)        Riadenie školy:

a)         vedenie školy pracuje v cykle:

          sleduje externé zmeny a externé podnety a inšpirácie,

          podporuje optimalizáciu spôsobu práce učiteľov pokynmi a odporúčaniami,

          aktivizuje mechanizmy spätnej väzby na zisťovanie  realizácie  ŠkVP , teda ako sa žiaci doma učia, aké majú problémy a čo im pomáha,

          kontroluje, či učitelia postupujú podľa odporúčaných postupov, prípadne našli lepšie postupy,

          kontroluje, či učitelia plánujú úlohy žiakov vychádzajúc z výkonových požiadaviek ŠkVP.

b)         Vedenie školy očakáva podnety zo strany učiteľov, rodičov a žiakov na elimináciu konfliktov.

c)         Vedenie školy preferuje komunikáciu učiteľov so žiakmi cez EDUPAGE správy.

d)        Vedenie školy využíva pre komunikáciu s pedagogickými zamestnancami ich e-mailové schránky.

 

 

V Bánovciach nad Bebravou 30.03.2020

 

RNDr. Elena Kacvinská

riaditeľka školy

Príloha č. 2:

Pokyn riaditeľky školy k ďalšiemu postupu v dištančnom vzdelávaní zo dňa 2. apríla  2020

1.

Je potrebný jednotný postup pri používaní softvéru a rôznych portálov na online komunikáciu. Na online komunikáciu so žiakmi (a aj medzi sebou, napr. video porada) budeme jednotne používať systém ZOOM (www.zoom.us). Viacerí z nás už s ním majú skúsenosti. Je to relatívne jednoduchý systém, jednoducho sa inštaluje a aj používa. Na Youtube sú prístupné videá, ktoré Vás prevedú inštaláciou a základným používaním:

https://www.youtube.com/watch?v=nIvMg63WdmU&t=378s

https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2w-YEz2sSb7q94mAqa6AC-pUWobG-9hb99JbG5uXElMT6omiWHAMm_xZ8

Prosím každého z Vás o nainštalovanie ZOOM do nedele 8.4. do 24:00 hod., aby sme mohli budúci týždeň (a potom už pravidelne) usporiadať on-line pracovnú poradu.

Cez ZOOM sa môžete stretávať aj Vy navzájom, veľmi to potrebujeme.

Pokiaľ ide o používanie pre žiakov, zoberte do úvahy nasledovné:

Každý systém pre online komunikáciu (konferenčný videohovor) potrebuje kvalitné, rýchle a stabilné pripojenie do internetu. Takýto prístup nie je samozrejmosťou, často pracujú v domácnosti cez internet viacerí členovia domácnosti (viaceré deti, rodičia na homeoffice,...). Aj keď rodičia a žiaci vyslovili záujem o viac online kontaktu (najmä príma-kvarta), nemôžeme tento systém považovať za nosný pri výučbe na diaľku. Nie všetkým žiakom sa podarí pripojiť, môžu nastať rôzne technické problémy, jeden počuje, iný nie,... Naďalej preto odporúčame ako nosný systém pri výučbe používať offline metódy (edupage, smartbooks, ...) a systém ZOOM využiť ako doplnkový, v niektorých predmetoch len so žiakmi, ktorým treba niečo dovysvetliť, ukázať na PC a podobne. Ak sa rozhodnete systém použiť pre viacero žiakov, treba ho realizovať v čase, ked máte s danou triedou hodinu v rozvrhu! Samozrejme, jednotlivé konzultácie môžete po vzájomnej dohode so žiakom(žiakmi) realizovať aj v inom čase. Iné online systémy nepoužívajte, aby si žiaci nemuseli nič iné inštalovať a učiť sa to ovládať.

2.

Úlohy žiakom zadávajte denne v čase vyučovania, tj. 7:50 – 14:00.

Nepovažujte tento pokyn za obmedzujúci. Ide o duševné zdravie všetkých zúčastnených. Žiaci i my sedíme pri nepravidelnom zadávaní úloh celé dni pri počítačoch. To naozaj nie je žiadúce – naopak, treba si urobiť režim dňa ako keby sme boli normálne v práci. Pri každom pípnutí správy uteká žiak k počítaču, lebo je zvedavý, akú úlohu dostal – a tak je zavesený na internete celé dni. A my podobne. Nedá sa takto fungovať dlho, a ktovie ako dlho ešte budeme musieť pracovať z domu...

3.

Úlohy zadávame cez rôzne portály a aplikácie. Žiaci, najmä malí, majú problém dať si informácie dohromady. Je potrebné, aby vedeli nájsť všetky úlohy na jednom mieste. Preto: každú úlohu, ktorú zadáte, zapíšte žiakom aj do Edupage – stačí krátky oznam, napr. máte zadanú úlohu cez smartbooks, vypracujte do...

4.

Triedni učitelia komunikujte so svojimi triedami, ak je potrebné, riešte rozumné návrhy žiakov s vyučujúcimi vo Vašich triedach.

Vyučujúci, hláste plánované videokonferencie v triedach triednym učiteľom. Oznam o plánovanej videokonferencii zaveste aj na Edupage.

Triedny učiteľ má právo a povinnosť koordinovať videohovory, aby napr. v niektorej triede neboli 3 za deň, ap.

Pripájam zoznam učiteľov s ich mailovými adresami.

5.

Určite si prečítajte článok:

https://www.respekt.cz/spolecnost/nerozdavejte-on-line-koule-a-mluvte-s-detmi-o-pocitech

 

6.

V niektorých školách posielajú zamestnancom dodatky k pracovným zmluvám v súvislosti s home office (zmena miesta výkonu práce).  My to nemusíme robiť, lebo v pracovnom poriadku je uvedené:

"(13) Pedagogickí zamestnanci môžu vykonávať vymedzenú činnosť súvisiacu s výchovno-vzdelávacím procesom aj mimo pracoviska a to vtedy, ak nie sú poverení činnosťou, ktorú musia vykonávať v sídle zamestnávateľa. Počas pracovnej činnosti mimo pracoviska sú povinní dodržiavať všetky pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. "

V Bánovciach nad Bebravou 02.04.2020

RNDr. Elena Kacvinská, riaditeľka školy

 

Príloha č. 3:

Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

 

V zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov strednej školy, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 (aktualizácia),  ktoré 20. apríla 2020 publikovalo Ministerstvo školstva,  vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na portáli www.ucimenadialku.sk, vydáva riaditeľka Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou nasledovný pokyn:

 

V súlade s uvedeným usmernením riaditeľka školy oznamuje rodičom a žiakom, že všetky predmety, ktoré boli v  1. polroku šk. roka 2019/2020 klasifikované, nebudú v mimoriadnom období klasifikované známkou. Napriek tomu, že vyučovanie všetkých predmetov riadne prebieha dištančnou formou, nie je možné naplniť ciele týchto vyučovacích predmetov tak, ako by tomu bolo bez prerušenia vyučovania.  Prerušené vyučovanie najmä neumožňuje  zabezpečiť objektivitu priebežnej klasifikácie známkou. Priebežné hodnotenie má charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Má motivačný charakter, žiakom sú pomenované chyby, ktoré robia, a je im navrhovaný postup pri ich odstraňovaní. Prihliada sa pritom na možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu žiakov počas prerušeného vyučovania. Preto pedagogická rada dňa 17.4.2020 a opakovane dňa 27.4.2020 odporučila riaditeľke školy neklasifikovanie všetkých predmetov, ktoré boli pôvodne klasifikované.

Na vysvedčení v 2. polroku šk. roka 2019/2020  bude uvedené hodnotenie „absolvoval“ v prípade, ak sa žiak aktívne zúčastňoval dištančného vzdelávania a plnil si svoje povinnosti a úlohy. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky dištančného vzdelávania. Žiak, ktorý zo subjektívnych príčin neplní požiadavky dištančného vzdelávania, bude mať uvedené hodnotenie „neabsolvoval“ a bude mu nariadené preskúšanie. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.

O tejto dočasnej zmene budú žiaci a ich zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom správy zaslanej cez Edupage a na webovom sídle školy najneskôr do 30. 4. 2020.

 

V Bánovciach nad Bebravou, 27.4.2020                                     

RNDr.Elena Kacvinská v.r.

 

Príloha č. 4:

USMERNENIE K DIŠTANČNÉMU VZDELÁVANIU, K SAMOŠTÚDIU ŽIAKOV A K HODNOTENIU ŽIAKOV POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE PRERUŠENIA VYUČOVANIA

 

 

V nadväznosti na právne predpisy:

• Rozhodnutie ministra školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 2020/10610:1- A1030 zo dňa 26.3.2020 vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach od 30. marca 2020 do odvolania

• Usmernenie na hodnotenie žiakov SŠ, odborného učilišťa a praktickej školy v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 aktualizované 20.04.2020

riaditeľka Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou vydáva toto usmernenie ako doplnenie Pokynu riaditeľky Gymnázia Janka Jesenského k hodnoteniu žiakov (aktualizácia zo 4. mája 2020) určené všetkým žiakom a pedagógom školy:

 

I. ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA

1.         Predlžujem do odvolania mimoriadnej situácie dištančné vzdelávanie a samoštúdium všetkých žiakov školy prostredníctvom elektronickej komunikácie.

2.         Hlavným nástrojom komunikácie učiteľov so žiakmi je edukačný portál na webstránke školy https://gymradbn.edupage.org  (ďalej len „EDUPAGE“), v ktorom musia byť zverejnené všetky úlohy zadané počas prerušenia vyučovania od nadobudnutia účinnosti tohto pokynu. Učitelia môžu využívať aj alternatívne formy elektronickej komunikácie so žiakmi (sociálne siete, e-mail) len v prípade, že každú zadanú úlohu zverejnia aj v EDUPAGE.

3.         Počas vyučovacích dní sa rozvrhuje práca žiakov na tieto časti:

a.         Aktívny čas 08:00-14:00 – žiaci dostávajú nové úlohy z predmetov v rozvrhu na daný deň a plnia ďalšie povinnosti podľa čl. III bod 2, kontaktujú svojich učiteľov,

b.         Pasívny čas 14:00-18:00 – žiaci nedostávajú nové zadania, len samostatne vypracúvajú skôr zadané úlohy, vo výnimočných prípadoch kontaktujú učiteľov,

c.         Odpočinok od 18:00 – žiaci využijú na regeneráciu, nekontaktujú učiteľov.

II. POVINNOSTI ŽIAKOV

 

1.         Dištančné vzdelávanie a samoštúdium je povinné pre všetkých žiakov. Žiak sám zodpovedá za funkčnosť svojho zariadenia (PC, notebook, tablet a pod.), internetu, webového prehliadača, EDUPAGE aplikácie a prístupu do EDUPAGE účtu (v prípade straty prístupových údajov kontaktuje školu na info@gymbn.tsk.sk).

2.         Žiaci sú povinní denne v aktívnom čase:

a.         kontrolovať aktuálne zaslané úlohy/materiály na EDUPAGE v jednotlivých častiach (domáce úlohy, prezentácie, testy,...), po potvrdení ich prijatia začať s ich štúdiom a vypracovávaním,

b.         aktívne sa zúčastňovať zvolaných online hodín (odporúčaný je systém ZOOM), o ktorých ich informuje vyučujúci vopred,

c.         konzultovať pochopenie nového učiva s učiteľmi dostupnými elektronickými spôsobmi komunikácie – EDUPAGE správa, e-mail, chat alebo online rozhovor,

d.         vypracovávať zadané úlohy/materiály/testy.

3.         Žiaci sú povinní denne v pasívnom čase (ak im zostanú nevypracované úlohy) vypracovávať zadania a v stanovených termínoch ich posielať učiteľom na kontrolu.

4.         Žiaci posielajú učiteľom vypracované úlohy/zadania do stanoveného termínu počas aktívneho a pasívneho času, nie v čase odpočinku.

5.         Ak žiak nevypracuje niektorú úlohu do daného termínu, označí učiteľ túto úlohu ako „N“ (Neurobil) a upovedomí o tom žiaka. Ak žiak toto zadanie nestihol vypracovať (napr. z dôvodu technického zlyhania EDUPAGE), vysvetlí bezodkladne (najneskôr deň po termíne) dôvod nevypracovania vyučujúcemu a on mu po zvážení jedenkrát umožní dodatočné vypracovanie.

6.         Vážne objektívne príčiny nesplnenia požiadaviek na domácu prípravu (nefunkčný internet, zdravotné problémy a pod.) hlási žiak bezodkladne na posúdenie triednemu učiteľovi, ktorý potom v konkrétnych prípadoch ospravedlní žiaka u všetkých vyučujúcich. Učitelia potom označia úlohy nevypracované v danom období ako „OS“ (Ospravedlnené). Opakujúce sa a dlhodobé prípady triedny učiteľ ďalej konzultuje s riaditeľom školy.

 

III. ZVEREJŇOVANIE ZADANÍ ŽIAKOM

1.         Učitelia zverejňujú žiakom zadania (materiály na štúdium a úlohy na vypracovanie) v EDUPAGE v aktívnom čase podľa čl. I bod 3, z predmetov daného dňa, v primeranom rozsahu a náročnosti, pričom v úvodných pokynoch stanovia hlavné požiadavky zadania:

a.         presný termín na preštudovanie, vypracovanie a odovzdanie,

b.         spôsob a podmienky hodnotenia vypracovaného zadania.

2.         Učitelia využívajú najmä tieto prostriedky vzdelávania:

a.         sprístupnenie nového učiva (napr. študijné texty, EDUPAGE prezentácie, slideshow, video/audio nahrávky, online konferencie ...),

b.         motivácia, precvičenie a overenie pochopenia učiva (napr. pracovné listy, doplňovačky, krížovky, domáce úlohy,...),

c.         preskúšanie žiakov ústnou alebo písomnou formou, počas online hodiny/videokonferencie, formou časovo ohraničených online testov, online EDUPAGE testov apod.,

d.         dlhodobé samostatné práce (napr. projekty, praktické úlohy, elektronické prezentácie, referáty, tematické práce,...).

3.         O zverejnení nového zadania a čase jeho sprístupnenia učitelia informujú žiakov niektorým z obvyklých spôsobov (EDUPAGE správa, e-mail, správa na soc. sieti) s povinnosťou, že každú zadanú úlohu oznámia žiakom aj prostredníctvom EDUPAGE (minimálne ako správu):

a.         s min. 3-dňovým časovým predstihom v prípade online testov podľa bodu 2c), pričom naplánujú konanie tohto testu v časti Písomka/skúšanie s dodržaním pravidla, že v 1 deň môžu mať žiaci max. 1 online test,

b.         s min. 24 hod. časovým predstihom v prípade online konferencie, pričom naplánujú konanie tejto aktivity v spolupráci s triednymi učiteľmi jednotlivých tried tak, aby udalosti (online hodiny, online testy) navzájom nekolidovali,

c.         bez časového predstihu v prípade ostatných prostriedkov vzdelávania.

4.         Na prácu na zadaniach učitelia poskytnú žiakom termíny odovzdania:

a.         min. 24 hodín alebo do najbližšej vyučovacej hodiny v prípade prostriedkov vzdelávania 2a), 2b) alebo online testov,

b.         min. 45 min. s možnosťou otvoriť si test počas min. dvojhodinového intervalu v prípade online EDUPAGE testov,

c.         min. týždeň pri dlhodobých samostatných prácach 2d).

 

IV. KLASIFIKÁCIA A HODNOTENIE ŽIAKOV

1.         Vyučujúci dávajú žiakom konštruktívnu spätnú väzbu v procese učenia sa, upozorňujú ich na chyby, ktoré robia a navrhujú postupy na odstránenie chýb. Túto spätnú väzbu uskutočňujú vo forme:

a.         písaného textu do komentára k úlohe v EDUPAGE, do odpovede v e-maile alebo v správe na EDUPAGE/na sociálnej sieti alebo

b.         priamej reči pri audio/video spojení počas online vyučovacej hodiny alebo

c.         priamo do textu odovzdanej práce žiaka, ak to povaha úlohy umožňuje; následne takto okomentovanú úlohu zašlú späť žiakovi.

2.         Učiteľ pri každom zadaní úlohy žiakom informuje o spôsobe jeho hodnotenia (slovne, známkou, alternatívne,...) a o kritériách pre hodnotenie.

3.         Priebežné hodnotenie sa uskutočňuje zápisom do elektronickej žiackej knižky v EDUPAGE:

a.         klasickým spôsobom štvorstupňovou klasifikačnou stupnicou,

b.         alternatívnymi spôsobmi (napr. slovné hodnotenie, percentá, plus/mínus, odovzdal/neodovzdal, ABCDE,...).

4.         Povinné písomné práce podľa ŠKVP ani iné formy klasických písomných previerok (napr. štvrťročné školské práce) sa nezadávajú ani neklasifikujú. Neodporúča sa hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok.

5.         Spôsob priebežného hodnotenia klasifikácie práce žiakov za obdobie prerušenia štúdia od 16.3.2020 do 19.5.2020 bol prerokovaný na gremiálnej porade vedenia školy dňa 15.5.2020. Hodnotenie žiakov za toto obdobie bude doplnené priebežne do elektronickej žiackej knižky na základe podkladov získaných učiteľmi v dištančnom vzdelávaní za toto obdobie. Všetky spôsoby hodnotenia a klasifikácie žiakov zadané do elektronickej žiackej knižky do 19.5.2020 (aj v čase pred prerušením vyučovania) zostávajú v platnosti.

6.         Záverečné hodnotenie žiakov sa uskutoční vo forme štvorstupňovej klasifikácie (známkami) po zasadnutí klasifikačnej pedagogickej rady (klasickým alebo elektronickým spôsobom). V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak v záverečnom hodnotení klasifikovaný stupňom nedostatočný.

7.         Ak žiak nenahlásil alebo nemal uznané objektívne príčiny nesplnenia požiadaviek na domácu prípravu, považujú sa dôvody jeho nezapájania do dištančného vzdelávania a do samoštúdia počas mimoriadnej situácie za subjektívne. V tom prípade bude po prerokovaní v pedagogickej rade žiakovi nariadené preskúšanie najneskôr do 31.08.2020. Hodnotenie preskúšania sa uskutoční vo forme päťstupňovej klasifikácie, preto môže byť žiak v záverečnom hodnotení klasifikovaný aj stupňom nedostatočný.

 

Záverečné ustanovenia:

1.         Toto usmernenie je platné a účinné od utorka 19.05.2020. O jeho znení budú žiaci a ich zákonní zástupcovia informovaní prostredníctvom správy zaslanej cez Edupage a na webovom sídle školy najneskôr 19.05.2020.

2.         Týmto usmernením dopĺňam platný Pokyn riaditeľky školy k hodnoteniu žiakov Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 v aktualizovanom znení zo dňa 04.05.2020.

 

V Bánovciach nad Bebravou dňa 18.05.2020                                            

                                                                                              RNDr. Elena Kacvinská, v. r.

Záver

Vypracoval: RNDr. Elena Kacvinská

V Bánovciach nad Bebravou, 8. októbra 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.10.2020

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Trenčianskemu samosprávnemu kraju v Trenčíne schváliť správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou za školský rok 2019/2020.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 20.10.2020

Predseda rady školy: Bc. Ivana Škultétyová

Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne

schvaľuje - neschvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou za školský rok 2019/2020.