Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyGymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Adresa školyRadlinského 665/2, 95701 Bánovce n.B.
Telefón+421/38/7602852
E-mailinfo@gymbn.tsk.sk
WWW stránkagymradbn.edupage.org
ZriaďovateľTrenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Elena Kacvinská038/76031600901918461elena.kacvinska@gymbn.tsk.sk
ZRŠIng. Igor Marko038/76028520901918462igor.marko@gymbn.tsk.sk
ZRŠPaedDr.Dušan Zajac038/76028520901918463dusan.zajac@gymbn.tsk.sk

Rada školy

Údaje o Rade školy:

Rada školy pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 12. 04., 10.5., 11.5. a 16.5.2016.

Dňa 20. septembra 2017 sa konala doplňujúca voľba zástupcu žiakov do RŠ na základe zániku členstva  Anety Čmelovej z dôvodu ukončenia jej štúdia v Gymnáziu Bánovce n.B. Najviac hlasov získala Ivana Pavlisová, žiačka 2.B triedy, ktorá sa stala zástupcom žiakov v RŠ.

Od 30.1.2018 nastala zmena zriaďovateľom delegovaných členov rady školy.  Doc. PhDr. PaedDr. Karola Janasa, PhD. a Ľubomíra Želiezku nahradili noví členovia: PhDr.PaedDr.Rudolfa Novotná a Ing. Juraj Maláň.

Rada školy pracovala v školskom roku 2018/19 v zložení:

Bc. Ivana Škultétyová - predsedníčka , Mgr. Andrea Dúcka, Mgr. Branko Rurák, Mgr. Denisa Kočišová, Dana Kristianová, Mgr. Dana Balažovičová, Ing. Mária Hajšová, PhD., Ing. Zuzana Máčeková, PhDr.PaedDr.Rudolfa Novotná,  Ing. Juraj Maláň  a Ivana Pavlisová.

Podľa čl.5 odst. 10e) Štatútu Rady školy pri Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2 Bánovce nad Bebravou  zaniklo v máji 2019  členstvo v RŠ dvom zvoleným zástupcom rodičov, pretože ich deti prestali byť žiakmi školy. Členstvo zaniklo pani Dane Kristianovej a Mgr. Dane Balažovičovej.

Podľa čl. 5. odst. 11a)  náhradný člen je doplnený podľa poradia z poslednej voľby zástupcov rodičov do RŠ. Zo zápisnice z opakovanej voľby zástupcov rodičov do rady školy zo dňa 10.05.2016 vyplýva, že ďalším v poradí, kto spĺňa podmienku na  členstvo v rade školy je Ing. Daniela Mináriková a p. Peter Žáčik. Od 7.6.2019 sa preto novými členmi RŠ stali Peter Žáčik a Ing. Daniela Mináriková.

Rada školy spolupracuje so školou promptne, v mnohých prípadoch elektronicky.

Riaditeľka školy predložilačlenom RŠ elektronicky  „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2017/18“ dňa 10.10.2018. Zároveň riaditeľka školy požiadala členov RŠ o zaslanie  stanoviska k predloženému návrhu do 22.10.2018. Členovia RŠ si správu preštudovali a odporučili zriaďovateľovi správu schváliť.

Školský vzdelávací program, schválený RŠ 31.8.2017, zostal v platnosti aj pre školský rok 2019/20. Preto nebolo potrebné prerokovať jeho znenie s členmi RŠ.

Na zasadnutí 25.2.2019 sa členovia RŠ zaoberali kritériami pre prijatie na štúdium pre školský rok 2019/2020, finančnou situáciou školy, uskutočnenými a plánovanými investičnými akciami školy a  výsledkami školy v merateľných ukazovateľoch (študijné výsledky, súťaže žiakov, hodnotenie podľa INEKO ap.), ktoré sú stále veľmi dobré. Pozornosť venovali aj ďalším aktuálnym otázkam v živote školy.

V pedagogickej rade Gymnázia Bánovce nad Bebravou bol dňa 8.4.2019 prerokovaný návrh počtu prijímaných žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2020/2021.  Návrh spolu so zdôvodnením rozoslala riaditeľka školy dňa 6.6.2019 elektronicky členom Rady školy. RŠ navrhla nasledovný počet prijímaných žiakov tried prvého ročníka pre školský rok 2020/2021:

1.ročník 4-ročnej formy štúdia, odbor 7902 J gymnázium: 2 triedy po 30 žiakov, spolu maximálne 60 žiakov,

1.ročník 8-ročnej formy štúdia, odbor 7902 J gymnázium: 1 trieda s počtom žiakov minimálne 22.

Dňa 20.5.2019 sa uskutočnilo výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou. Do výberového konania sa prihlásila 1 uchádzačka RNDr.Elena Kacvinská. Výberové konanie prebehlo ústnym pohovorom a prezentáciou vlastnej koncepcie rozvoja školy. Voľba prebehla tajným hlasovaním. Rada školy navrhla zriaďovateľovi vymenovať na základe výsledkov výberového konania RNDr.Elenu Kacvinskú na obsadenie miesta riaditeľa Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou. Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja menoval RNDr.Elenu Kacvinskú do funkcie riaditeľky Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou od 1.7.2019 na päťročné funkčné obdobie.

Spolupráca RŠ so školou je na veľmi dobrej úrovni, vzájomne sa informujeme a konzultujeme všetky aktuálne problémy. RŠ  plní  svoju funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a taktiež svoju funkciu poradného, iniciatívneho orgánu presadzujúceho verejné záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania na škole.

 

Poradné orgány školy

Všetci vyučujúci sú rozdelení do jednotlivých predmetových komisií podľa predmetov, ktoré učia.  Vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy sú zodpovední za úroveň predmetov, ktoré sú v ich predmetovej komisii. Tvoria poradný orgán riaditeľky školy, ktorý zasadá  pravidelne raz mesačne a zaoberá sa aktuálnymi úlohami v činnosti školy a prípravou práce školy na najbližšie obdobie.

 

Názov PK

Vedúci

Členovia PK

Zastúpenie predmetov

MAT, FYZ, INF, THD

RNDr. Terézia

Dolanová

RNDr. Elena Kacvinská,  Ing. Igor Marko,  Mgr. Elena Masárová,   Mgr. Miroslava Rešková, RNDr. Silvia Rosenbergová, PaedDr. Juraj Žitňanský

 

matematika, fyzika, informatika, technika

 

SJL, UKL,  PSY,HUV,

VYV

 

Mgr. Andrea

Dúcka

 

PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná, PaedDr. Elena Košíková, Mgr. Branko Rurák, PaedDr. Dušan Zajac

 

slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, psychológia, hudobná výchova, výtvarná výchova

 

ANJ, SJA

Mgr. Monika Filová

Mgr. Dana Švančarová, Mgr. Denisa Žitňanská, Mgr. Marcela Hlbočanová, Mgr. Michaela Páleníková (materská dovolenka), Mgr. Lenka Janáčová, Ing. Stella Aschengeschvandtnerová

 

anglický jazyk, španielsky jazyk

 

NEJ, RUJ

Mgr. Sláva

Hrebíčková

Mgr. Katarína Kováčová,  Mgr.Zuzana Sedláková, PaedDr.Dušan Zajac

 

nemecký jazyk, ruský jazyk

DEJ, OBN, ETV,

NBV, FIG

 

PaedDr. Elena

Košíková

 

PaedDr. Magdaléna Dobiašová, Mgr. Branko Rurák,  Mgr. Mário Kutiš, Mgr. Zuzana Sedláková, Mgr. Monika Filová, Ing. Jaroslava Žemberová,  PaedDr. Dušan Zajac, Mgr. Martin Mičovský (NAV - k), Mgr. Martin Vitek (NAV – k), Mgr.Ivo Madzin (NAV - e)

 

dejepis, občianska náuka, finančná gramotnosť, etická výchova,

náboženská výchova

 

CHE, BIO, GEG, EKL

Mgr. Katarína

Kováčová

Mgr. Elena Masárová, Ing. Jaroslava Žemberová , Ing. Tatiana Gerbelová,  Mgr. Denisa Žitňanská, Mgr. Mário Kutiš, Mgr. Dana Hudecová  

 

chémia, biológia, geografia, ekológia

 

TSV

Mgr. Miroslava

Rešková

Mgr. Ján Ďuračka , Mgr. Lenka Janáčová, Mgr. Ján Bacho

 

telesná a športová výchova

 

 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 366

Počet tried: 16

TriedaPočet žiakovz toho ŠVVP
príma19 
sekunda22 
tercia21 
kvarta22 
I.A322
I.B33 
kvinta22 
II.A27 
II.B21 
sexta12 
III.A25 
III.B26 
septima17 
IV.A262
IV.B25 
oktáva16 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: 8. ročná forma- 26 / 10 dievčat

4.ročná forma- 75/ 43 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: 4.ročná forma-10 / 7 dievčat

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: 8.ročná forma- 18/9 dievčat

4.ročná forma- 52/26 dievčat

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: 59 / 32 dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: 64 / 36 dievčat


 Gym 8.ročGym 4.ročSpolu
prihlásení2675101
prijatí185977
% úspešnosti708076

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJDEUEKLESVETVFIGFRJFYZGEGHUVCHEINFKAJ
príma1,581,471,42      1,581,741,161,261 
sekunda1,361,551,18      22,181,141,51 
tercia1,91,671,81      1,711,76 1,761 
kvarta1,611,391,7      1,831,78 1,261,04 
I.A2,031,971,69 1,25    2,411,63 1,911,63 
I.B2,331,761,64 1    2,331,48 1,821,42 
kvinta1,731,821,91 1    2,231,5 1,771,68 
II.A2,32,111,67      2,371,89 2,31,89 
II.B2,1921,48      2,191,41 2,361,91 
sexta1,331,171,25      1,421,25 1,421 
III.A2,481,81,8      2,081,56 1,561,722,6
III.B1,691,421,23      1,961,5 1,381,621,62
septima2,061,941,29      2,351,59 1,822,122
IV.A2,08      1      1,81
IV.B2,28      1      2,36
oktáva2      1      1,94

TriedaKNJKFJLSEMATNBVNASNEJOBNPSYSPYPYERUJSEBSEDSEF
príma   1,84  1,471,26       
sekunda   2,05  2,051,18       
tercia   2,24  2,291,38       
kvarta   2,26  2,261,3       
I.A   2,28  2,07        
I.B   2,85  1,89    1,87   
kvinta   2,5  1,86        
II.A   2,44       2,55   
II.B   2,68  2,27        
sexta   2,08  1,5        
III.A  1,82,28  2,771,36   1,671,8912,2
III.B  1,312,12  1,851,27    1,131,861,5
septima  1,182,59  2,471,35    2,21,6 
IV.A2 1,272,27  2,191,31    1,751,42
IV.B  1,162,52  1,91,16    2,131,732,5
oktáva1,5 1,691,88  1,381,06    1,3321,33

TriedaSEGSECSENSEMSJLSPSSPRSJATHDTSVUKLVUMVYV
príma    1,68 1  1  1
sekunda    1,73 1  1,1  1,05
tercia    1,62 1,1 1,861,05   
kvarta    1,7 1 1,781   
I.A    1,72 11,71 1,061,06  
I.B    1,76 1  1,031,45  
kvinta    1,86 1  1,051,14  
II.A    1,85 11,44 1,221,07  
II.B    1,5 1,09  1,051,09  
sexta    1,17 1  11  
III.A 22,22,561,921,221  1,12   
III.B 1,6312,11,191,2111,85 1,04   
septima 2 31,761,251  1   
IV.A21,362,51,881,81 1  1   
IV.B1,731,751,672,221,72 12,13 1,36   
oktáva2,251,211,431,5 1  1   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
príma19134200000
sekunda22118300000
tercia2194800200
kvarta2299500000
I.A32158900000
I.B334161300000
kvinta22112900000
II.A27861300000
II.B2168610000
sexta1283100000
III.A25511900000
III.B26147500000
septima1754800000
IV.A26910700000
IV.B25216700000
oktáva1695201000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
príma19115660,84115660,8400,00
sekunda22195788,95195688,9110,05
tercia21182086,67182086,6700,00
kvarta222939127,782937127,7020,09
I.A323242101,313241101,2810,03
I.B33248076,08248076,0800,00
kvinta22122455,64122455,6400,00
II.A273139116,263130115,9390,33
II.B21141969,07140868,55110,52
sexta1295679,6795679,6700,00
III.A25215386,12215386,1200,00
III.B264147159,504147159,5000,00
septima171977116,291964115,53130,76
IV.A263101119,273101119,2700,00
IV.B253521140,843512140,4890,36
oktáva161767106,601720103,84472,76

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť školy v %Pr. úspešnosť žiaka v %
Testovanie 9 SJL2395,178,6
Testovanie 9 MAT2394,982,3

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky

PredmetÚroveňPočet(M/Ž)EČ priemerEČ početPFIČ priemerPFIČ počet1 Ústna2 Ústna3 Ústna4 Ústna5 ÚstnaÚstna priemerÚstna počet
Anglický jazykB268(24/44)58,71%6768,51%673221113 1,7867
Biológia 27(3/24)    1664  1,5426
Dejepis 21(8/13)    6122  1,8020
Fyzika 9(6/3)    531  1,569
Geografia 16(6/10)    772  1,6916
Chémia 20(3/17)    1262  1,5020
Informatika 8(7/1)    62   1,258
Matematika 24(12/12)56,53%24  176   1,2623
Nemecký jazykB110(2/8)    64   1,4010
Občianska náuka 1(1/0)       1 4,001
Slovenský jazyk a literatúra 68(24/44)61,45%6778,07%67372541 1,5467

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
príma7902 J gymnázium 
sekunda7902 J gymnázium 
tercia7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
kvinta7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
sexta7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
septima7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 
oktáva7902 5 gymnázium 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

V školskom roku 2018/2019 pracovalo v škole 32 interných učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, z toho 10 mužov a 22 žien.

Ďalej sú zamestnancami školy 1 všeobecná účtovníčka, 1 mzdová účtovníčka - personalistka, 1 administratívna pracovníčka, 1 školník a 3 upratovačky.

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov na gymnáziu.

Abecedný zoznam pedagogických zamestnancov školy a skratka vyučovaných predmetov:

Aschengeschvandtnerová Stella, Ing. SJA

Bacho Ján, Mgr. TSV

Dobiašová Magdaléna, PaedDr. OBN

Dolanová Terézia, RNDr. MAT, FYZ

Dúcka Andrea, Mgr. SJL, HUV, VYV

Ďuračka Ján, Mgr. TSV

Filová Monika, Mgr. ANJ

Flimelová Miroslava, Mgr. ANJ

Gerbelová Tatiana, Ing. BIO, EKL

Hlbočanová Marcela, Mgr. ANJ, DEJ

Hrebíčková Sláva, Mgr. NEJ, RUJ

Hudecová Dana, Mgr. BIO, CHE, INF

Janáčová Lenka, Mgr. ANJ, TSV

Kacvinská Elena, RNDr. MAT, INF

Košíková Elena, PaedDr. SJL, DEJ

Kováčová Katarína, Mgr. BIO, NEJ

Kutiš Mário, Mgr. DEJ, GEG, OBN

Madzin Ivo, Mgr. NBV-e

Marko Igor, Ing. INF, THD

Masárová Elena, Mgr. MAT, BIO

Mičovský Martin, Mgr. NBV-k

Novotná Rudolfa, PhDr. PaedDr. SJL

Rešková Miroslava, Mgr. MAT, TSV

Rosenbergová Silvia, RNDr. FYZ, INF

Rurák Branko, Mgr. SJL, DEJ

Sedláková Zuzana, Mgr. NEJ, DEJ

Švančarová Dana, Mgr. ANJ

Vitek Martin, Mgr. NBV-k

Zajac Dušan, PaedDr. NEJ, SJL, FIG, INF

Žemberová Jaroslava, Ing. CHE, EKL

Žitňanská Denisa, Mgr. ANJ, GEG

Žitňanský Juraj, PaedDr. FYZ, INF

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03232
vychovávateľov000
asistentov učiteľa000
    
spolu03232

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Absolvované vzdelávania v školskom roku 2018/2019:

aktualizačné:

PaedDr. Magdaléna Dobiašová - Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl; Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese

Mgr. Dana Hudecová - Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT; Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese

Prihlásení pedagogickí zamestnanci sa zúčastnili pilotného vzdelávacieho projektu "Komunikácia - Cesta k porozumeniu a úspechu" realizovaného ŠPÚ a zameraného na rozvoj komunikačných, prezentačných a mediálnych kompetencií pedagogických zamestnancov. Projekt absolvovali RNDr. Elena Kacvinská, PaedDr. Dušan Zajac, RNDr. Terézia Dolanová, RNDr. Silvia Rosenbergová, PaedDr. Magdaléna Dobiašová, Ing Jaroslava Žemberová, Ing. Tatiana Gerbelová, Mgr. Dana Hudecová, Mgr. Miroslava Flimelová,


Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1. atestácia9 
2. atestácia15 
štúdium školského manažmentu3 
inovačné vzdelávania19 
špecializačné kvalifikačné vzdelávanie7 
aktualizačné vzdelávanie26 

§ 2. ods. 1 i

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky súťaží v školskom roku 2018/19:

Olympiáda zo SJL

Vo štvrtok 22. novembra sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa ho 14 žiakov v troch kategóriách (kategória C 6 žiakov, kategória B 6 žiakov, kategória A 2 žiaci). V rámci písomnej časti žiaci najskôr riešili test, ktorého úlohy boli zamerané na čítanie s porozumením, ako aj na preverenie vedomostí z jednotlivých jazykových rovín a literatúry. Potom nasledovala transformácia textu a po krátkej prestávke ústna časť olympiády. Žiaci si pripravili a odprezentovali krátke rečnícke prejavy na určenú tému. Po spočítaní bodov sa konalo vyhodnotenie školského kola s nasledujúcimi výsledkami:

kategória C (tercia a kvarta): 1. miesto – Matej Baško, tercia; 2. miesto – Emma Filová, kvarta;  2. miesto – Tomáš Mazák, kvarta; 3. miesto – Karina Holendová, kvarta

kategória B (1., 2. ročník, kvinta, sexta): 1. miesto – Jakub Filo, kvinta; 2. miesto – Tamara Antalová, 1. A; 3. miesto – Tereza Selešová, 1. A

kategória A (3. 4. ročník, septima, oktáva): 1. miesto – Anna Kroupová, 3. A;                           2. miesto – Jakub Marko, 4. A

28. novembra 2018 sa konalo v CVČ Bánovce nad Bebravou okresné kolo OSJL určené pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ a žiakov tercie a kvarty osemročných gymnázií. Našu školu v kategórii C reprezentoval víťaz školského kola Matej Baško z tercie. Spomedzi 7 súťažiacich sa 4 stali úspešnými riešiteľmi olympiády. Matej bol medzi nimi – po sčítaní čiastkových bodov za písomnú aj ústnu časť získal 41 bodov, čo mu zabezpečilo 2. miesto.   

Kategórie A a B mali zo školského kola priamy postup do krajského kola, ktoré sa konalo 12. februára 2019. V kategórii A súťažila Anna Kroupová (3. A) a v B kategórii minuloročný účastník celoštátneho kola Jakub Filo (kvinta). Anna Kroupová obsadila 13. miesto.

V B kategórii sa zo 17 účastníkov iba traja stali úspešnými riešiteľmi, zároveň obsadili víťazné priečky. Náš Jakub Filo uspel, získal 2. miesto.

Celkové umiestnenie žiakov v olympiáde zo SJL:

Matej Baško (tercia, C kategória) – 2. miesto okresné kolo, 

Jakub Filo (kvinta, B kategória) – 2. miesto krajské kolo. 

Žiakov na súťaž pripravovala Mgr.Andrea Dúcka.

Olympiáda z geografie:

Kategória F, okresné kolo: 

Barbora Žatková, sekunda, 5. miesto

Cyril Balla, príma , 8. miesto

Kategória E, okresné kolo: 

Samuel Košík, tercia, 2. miesto- postup do krajského kola,  bez umiestnenia

Tomáš Mazák, kvarta, 3. miesto- postup do krajského kola,  bez umiestnenia

Kategória Z , okresné kolo:

Š. Ondrejka, oktáva, 10-14. miesto

L. Kajanová, sexta,15- 23. miesto

L. Podlucký, 4. B, 30-38. miesto

K. Čerešníková, oktáva, 30-38. miesto

J. Mazák, sexta, 39- 45. miesto

Žiakov na súťaže pripravovala Mgr.Denisa Žitňanská.

Olympiáda ľudských práv:

V rámci predmetu OBN sme sa zapojili do OĽP. Dňa 4. 12. 2018 sa v Gymnáziu Janka Jesenského konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Olympiáda sa skladala z 2 častí: úvahy a testu. Zúčastnilo sa 16 žiakov. Výsledky olympiády: 1. miesto: Adam Briešťanský, 1.B ; 2. miesto:  Margaréta Jakabová, septima; 3. miesto:  Tímea Šagátová. 3.B.

Do krajského kola OĽP postúpil Adam Briešťanský. Krajské kolo tejto súťaže sa konalo 7. februára v Prievidzi. Spolu 22 súťažiach najskôr riešilo vedomostný test, v ktorom si otestovali svoje znalosti o ľudských právach. Tí najlepší z nich postúpili do ústnej časti, kde sa mali v päťminútovej rozprave vyjadriť o niektorej z aktuálnych ľudskoprávnych tém. Súťažiaci nemali témy vopred určené, svoju tému si náhodne vyžrebovali a pri vyjadrovaní svojho názoru museli pružne reagovať tiež na otázky poroty. Náš reprezentant, víťaz školského kola Adam Briešťanský z 1.B, ktorého na súťaž pripravovala PaedDr. Dobiašová, mal proti sebe veľkú konkurenciu, nakoľko väčšina súťažiacich bola v maturitnom ročníku. Výrazne ho to znevýhodňovalo vzhľadom na to, že študenti prvého ročníka ešte nemajú občiansku náuku zaradenú vo výuke. Adam sa však súperov vôbec nezľakol a v silnej konkurencii si vybojoval výborné 5. miesto a pokračoval tak do celoštátneho kola.  V dňoch 10. až 12. apríla sa v malebnom horskom prostredí – v Inštitúte vzdelávania Ministerstva spravodlivosti v Omšení uskutočnilo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv. Súťaž pozostávala z dvoch častí. Porota, zložená z popredných slovenských ľudskoprávnych odborníkov, postavila každého študenta pred náhodne vylosovanú modelovú situáciu, v ktorej sa vyskytol nejaký ľudskoprávny problém. Súťažiaci mal v priebehu pätnástich minút vysvetliť svoj postoj k problému a vyložiť, ako by ho riešil. V druhej časti študenti písali ľudskoprávne eseje na niektorú zo štyroch vybraných aktuálnych tém, pričom svoju esej pred porotou následne obhajovali. V priebehu súťaže sa konali rozpravy a diskusie s viacerými významnými slovenskými osobnosťami – s ombudsmankou Máriou Patakyovou, poradcom prezidenta Martinom Bútorom, exministrom kultúry Ladislavom Snopkom a mnohými ďalšími. Adam Briešťanský  v rámci hodnotenia poroty, v ktorej súťažil, obhájil pekné 6. miesto spomedzi šestnástich zúčastnených.

Olympiáda z chémie:

Kategória D, okresné kolo:

Nina Urbanová, kvarta, 3. miesto,  postup do krajského kola, kde obsadila 12.miesto.

Žiačku na súťaž pripravovala Ing. Jaroslava Žemberová.

Olympiáda z biológie:

Kategória A prakticko-teoretická  časť, krajské kolo:

Zuzana Masárová, oktáva, 11.miesto

Simona Adamičková, 4.B, 18.miesto

Kategória B  prakticko-teoretická časť, krajské kolo:

Radovan Krupka, 2.A , 3.miesto

Veronika Habalová, 2.B, 11.miesto

Kategória C prakticko-teoretická časť, okresné kolo:

Tomáš Mazák, kvarta, 3. miesto

Matej Baško, tercia, 6.miesto

Kategória D prakticko-teoretická časť, okresné kolo:

Timon Košík, príma, 5.miesto

Sara Prekopová, sekunda, 7.miesto

Žiakov na súťaže pripravovali Mgr. Katarína Kováčová, Mgr. Dana Hudecová a Ing. Tatiana Gerbelová.

Olympiáda z matematiky:

Matematickú olympiádu, kategória a riešili dvaja žiaci – Karolína Pisoňová z oktávy a Simon Košina zo 4.A triedy. V krajskom kole obsadila Karolína Pisoňová 3. miesto, postúpila do celoštátneho kola, tam však nedosiahla výrazný úspech.

V kategórii Z9 boli na okresnom kole umiestnení: Tomáš Mazák 4. miesto a Nina Urbanová 6.miesto. Obidvaja žiaci sú z triedy kvarta.

Žiakov na súťaž pripravovali RNDr.Terézia Dolanová a Mgr.Miroslava Rešková.

Olympiáda z anglického jazyka:

Obvodné kolo:

Kategória 1A – Chiara Pascali – sekunda – 1. miesto – postup do krajského kola

Kategória 1B – Monika Kopecká – kvarta – 3. miesto

Kategórie 2A – Adam Zdychavský – trieda 2.A– postup do krajského kola

Kategória 2B – Simon Košina – trieda 4.A– postup do krajského kola

Krajské kolo

Kategórie 1A -  Chiara Pascali  - 5. miesto

Kategória 2A – Adam Zdychavský - 6. miesto

Kategória 2B - Simon Košina 5. miesto

Olympiáda zo španielskeho  jazyka:

V škole sa uskutočnilo školské kolo, ktorého víťaz postupuje priamo do krajského kola. Olympiádu zo SJA v našej škole vedie Ing. Stella Aschengeschvandtnerová. V krajskom kole v Novom Meste nad Váhom nás reprezentovali títo žiaci s nasledovnými výsledkami:

Kategória  A – Alexandra Jombíková – (II.A) – 9. miesto

Kategória  C -  Paulína Krištofová  – (IV.B) – 7.miesto.

Olympiáda z nemeckého jazyka:

Dňa 17. 1. 2019 sa na našej škole konalo regionálne kolo olympiády NEJ. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov v dvoch kategóriách. V kategórii 2A sa zúčastnilo 7 žiakov a v kategórii 2B  10žiakov. Ďalší traja súťažiaci boli zo SOŠ strojníckej z Bánoviec nad Bebravou.

Víťazi obvodného kola :

kategória 2A: Alena Duranziová, sexta

kategória 2B: Alžbeta Hrabošová a Tereza Kollárová oktáva.

Víťazi jednotlivých kategórií postúpili do krajského kola.

Krajského kola sa zúčastnili naši traja žiaci.

kategória 2A: Alena Duranziová, sexta, obsadila 7. miesto.

kategória 2B: Tereza Kollárová oktáva obsadila 14. miesto a Alžbeta Hrabošová, oktáva obsadila 15. miesto

Olympiáda z dejepisu:

Dňa 10.2.2019 uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády u mladších žiakov. Žiak tercie (kategória D) Samuel Košík sa umiestnil 3. mieste a žiak kvarty (kategória C) Tomáš Mazák sa umiestnil na 3.mieste. Obaja sa stali úspešným riešiteľom vo svojej kategórii. Do krajského kola nepostúpil nikto, pretože sa postupuje iba z prvých dvoch miest. Žiakov pripravovali PaedDr.Elena Košíková a Mgr. Zuzana Sedláková.

Biblickej olympiáde sme mali tiež zástupcu z našej školy. V krajskom kole Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy obsadila Tamara Antalová z 1.A  2. miesto.

GQIQ celoštátna súťaž z geografie

Tomáš  Mazák z kvarty sa umiestnil na vynikajúcom 3. mieste v SR.

Dejepisná súťaž gymnazistov, krajské kolo:

V tomto školskom roku sme sa pod vedením PaedDr. E. Košíkovej  po šiestykrát zapojili do medzinárodnej súťaže pod názvom Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR. Krajské kolo sa uskutočnilo na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja 27. marca 2019 pod záštitou predsedu TSK Ing. J. Bašku. Hlavnou témou súťaže bolo Československo v rokoch 1978-1992.  Samotná súťaž prebiehala formou testu, ktorý vypĺňali trojčlenné súťažné družstvá. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo – Veronika Habalová, Branislav Kopčan a Jakub Filo, ktoré obsadilo 5. miesto. Do medzinárodného finále na jeseň 2019 v Chebe sme sa tak neprebojovali.

Na základe umiestnenia v krajskom kole súťaže v šk. roku 2017/18 sme sa dňoch 21.-23. 11. 2018 zúčastnili medzinárodného finále súťaže Dejepisná súťaž gymnázií ČR a SR v meste Cheb, ktoré je vyhlasovateľom tejto súťaže. Našu školu reprezentovali Natália Hlaváčová, Dominik Broniš a Šimon Ondrejka, pod vedením PaedDr. Eleny Košíkovej. Zo slovenských gymnázií sme sa umiestnili na 12. mieste z 19 škôl zo Slovenska. V celkovom umiestnení – zo 76 gymnázií - sme sa umiestnili v druhej polovici tabuľky.

9. 4. 2019 sa traja žiaci z kvarty – Samuel Kluvánek, Tomáš Mazák a Monika Kopecká – pod vedením Mgr. Zuzany Sedlákovej zúčastnili v Trenčíne súťaže Míľniky 2. svetovej vojny, ktorú organizoval Zväz protifašistických bojovníkov. Umiestnili sme sa na 4. mieste.

28. marca 2019 sa v Trenčíne konalo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Našu školu reprezentovali pod vedením Mgr. M. Kutiša študenti 3. B triedy A. Zelenák, B. Pavlásek a M. Zajac. Obsadili 7. miesto.

29. novembra 2018 sa v Trenčíne uskutočnila vedomostná súťaž Euroškolák o Európskej únii, ktorú organizovala spoločnosť Europe direct Trenčín. Žiačky prímy R. Kováčová, P. Dovičínová a H. Urbančoková sa umiestnili na 3. mieste. Na súťaž ich pripravovala PaedDr. E. Košíková.

Súťaž stredoškolských časopisov Trenčianskeho kraja:

21. mája 2019 sa konala súťaž Stredoškolské časopisy Trenčianskeho kraja. Deväť redakčných rád ponúklo odbornej porote možnosť nahliadnuť do tvorivej kuchyne ich školského časopisu. Okrem prezentácie časopisu bolo ich úlohou napísať fejtón na zadanú tému. Po sčítaní bodov za obsah a spracovanie časopisu a za fejtón nasledovalo vyhodnotenie súťaže. Náš časopis SOS sa napokon v silnej konkurencii umiestnil na 5. mieste a získal diplom za účasť. Redakčná rada časopisu pracuje pod odbornou záštitou PaedDr.Eleny Košíkovej.

ŠTÚROVO PERO 2019

Vyhodnotenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero 2019 sa konalo 12. – 13. apríla 2019. Do súťaže sa zapojilo 70 časopisov z celého Slovenska, medzi nimi aj náš školský časopis SOS, ktorý získal Diplom za účasť.

V rámci súťaže oceňuje ministerstvo školstva na návrh poroty svojou cenou pedagógov, ktorí sa dlhodobo a tvorivo podieľajú na podpore študentských médií. Tento rok cenu získala aj naša bývalá kolegyňa Mgr. Mária Škultétyová, ktorá v rokoch 2004 – 2014 koordinovala prácu školského časopisu SOS a veľmi aktívne pripravovala žiakov na rôzne literárne, novinárske a recitačné súťaže. 

Recitačné súťaže

Naši žiaci zabodovali aj v recitačných súťažiach, na ktoré ich pripravovala Mgr. Andrea Dúcka.

Martin Filo z 2. B sa 26. novembra zúčastnil v Topoľčanoch výberového kola 25. ročníka celoslovenského festivalu poézie Beniakove Chynorany, kde v 1. kategórii obsadil 2. miesto. Martinova príprava prebiehala najmä v ZUŠ DK Bánovce nad Bebravou, ale v súťaži reprezentoval farby našej školy.

Samuel Hainc z prímy sa 29. januára 2019 zúčastnil okresného kola súťaže v prednese povesti Šaliansky Maťko. V najvyššej tretej kategórii sa umiestnil na 1. mieste a postúpil do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 26. februára 2019. 

V pondelok 18. marca 2019 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho v druhej a tretej kategórii 7 žiakov. Do okresného kola postúpili víťazi školského kola: Samuel Hainc (príma) za II. kategóriu poézie, Tamara Richtárechová (sekunda) za III. kategóriu poézie a Janka Repová (tercia) za III. kategóriu prózy. Všetci traja boli úspešní aj v okresnom kole, ktoré sa konalo v stredu 20. marca 2019. Tamara Richtárechová získala 2. miesto a Samuel Hainc s Jankou Repovou svoju kategóriu vyhrali. Postúpili do krajského kola, kde však už najvyššie priečky neobsadili.

27. marca 2019 sa v Trenčíne konalo regionálne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín – umelecký prednes poézie a prózy mládeže a dospelých (IV. a V. kategória). Našu školu reprezentoval Martin Filo (2. B), ktorý si domov odniesol diplom za 3. miesto.

Hviezdoslavov Kubín:

Martin Filo (2. B) – 3. miesto regionálne kolo, 4. kategória poézia

Samuel Hainc (príma) – 1. miesto okresné kolo, 2. kat. poézia

Janka Repová (tercia) – 1. miesto okresné kolo, 3. kat. próza

Tamara Richtárechová2. miesto okresné kolo, 3. kat. poézia.

Esejistické súťaže

Adam Briešťanský 1.B triedy sa počas školského roka zapojil do viacerých súťaží. Všetky boli pod vedením PaedDr. M. Dobiašovej:

Esejistická súťaž To si píš!, ktorej vyhlasovateľom bol Inštitút ľudských práv v Bratislave. Postúpil do finále, v rámci čoho sa jeho práca ocitla medzi deviatimi najlepšími a bola zverejnená na Blogu Ľudské práva na webstránke Inštitútu ľudských práv.

Esejistická súťaž Vnímaj Eurovoľby, ktorej vyhlasovateľom bola Rada mládeže Trenčianskeho kraja v Považskej Bystrici. Jeho esej bola medzi piatimi najlepšími, v rámci čoho  za túto súťaž získal tiež diplom.

Súťaž v písaní príbehov Write the change, ktorej vyhlasovateľom bola medzinárodná ľudskoprávna organizácia Amnesty International. Umiestnenie v tejto súťaži zatiaľ nepoznáme, pretože porota ešte práce nevyhodnotila.

Esejistická súťaž November 89 a MY, ktorej vyhlasovateľom bolo občianske združenie Klub 89 v Bratislave. Umiestnenie takisto zatiaľ nepoznáme, nakoľko porota ešte nevyhodnotila práce.

Blog v Denníku N, tu sa Adam venuje aktuálnym spoločensko-politickým témam a zverejňuje svoje názory na ne.

Internetová matematická olympiáda, celoslovenské kolo:

Olympiádu organizuje katedra matematiky VUT Brno, koná sa vždy posledný utorok v novembri. Sedemčlenné družstvo žiakov za 120 minút má vypočítať čo najviac z 10 zadaných príkladov a ešte ich aj musí elektronicky odoslať. Tento rok žiaci našej školy získali 59.miesto zo 119 účastníkov.

Súťažili títo žiaci: Zuzana Galková – 3.B,  Simon Košina-4.A, Alexandra Ráciková-4.A, Tomáš Janečka – 4.B, Lukáš Baláž – oktáva, Dominik Broniš – oktáva a Karolína Pisoňová-oktáva.

Expert Geniality show je súťaž žiakov v rôznych oblastiach, nielen v matematike. Súťaž sa uskutočnila 30.11.2018, zúčastnilo sa  jej 36 žiakov školy (v SR súťažilo 10358 žiakov zo 478 škôl). Zmerali si svoje sily v dvoch zo 6 kategórií podľa vlastného výberu: Svetobežník; Mozgolamy; Dejiny, udalosti, umenie; Do you speak english; Góly, body, sekundy; Tajomstvá prírody. Až 13 z našich študentov sa umiestnilo v prvej štvrtine najúspešnejších súťažiacich v každej kategórii. Najúspešnejší bol Tomáš Mazák z kvarty -súťažil v disciplíne Svetobežník, Tajomstvá prírody. V obidvoch kategóriách obhájil titul TOP EXPERT.

Pytagoriáda, okresné kolo

Kategória P8:

Matej Baško, tercia obsadil 3.miesto. Žiaka na súťaž pripravovala Mgr.Elena Masárová.

Matematický náboj

Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú súťaže v riešení matematických úloh NÁBOJ. Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre päťčlenné tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy.  Garantom úloh je Katedra matematickej analýzy MFF UK Bratislava. 22.3.2019 sa dva tímy našej školy zúčastnili tejto súťaže v Bratislave, a boli úspešní. Súťaž prebiehala súčasne v Košiciach, Bratislave, Prahe, Opave, Passau, Linzi, Zurichu, Krakove, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Budapešti, Veszpréme, Cambridge, Edinburghu a Konstanci, kde sa počas dvoch súťažných hodín riešili náročné úlohy z matematiky. Náš tím seniorov v zložení  Simon Košina-4.A, Alexandra Ráciková-4.A, Šimon Ondrejka– oktáva, Karolína Pisoňová-oktáva a Boris Pavlásek -3.B skončil na 62.mieste zo 111 súťažných tímov zo Slovenska. Aj juniorom sa darilo. JunioriJakub Mišina, Radovan Krupka -2.A; Lucia Kajanová , Jakub Mazák-sexta a Richard Bobuš-1.B sa umiestnili na 40.mieste zo 120  súťažných tímov.

MAKS - celoslovenská matematická súťaž žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a prímy - kvarty osemročných gymnázií:

Súťaž dvojíc žiakov v riešení zaujímavých matematických úloh má 6 kôl. Do súťaže sa zapojilo 5 súťažných dvojíc žiakov našej školy z tried príma a sekunda. Žiaci nezískali významné umiestnenie.                                                          

21.marca 2019 sa  konal Matematický klokan, medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh. Z našej školy sa zapojilo 24 žiakov pod vedením Mgr. Eleny Masárovej. Najúspešnejší boli  Matej Baško (tercia) – 100% úspešnosť , Jakub Mazák  (sexta) - 95% a Noel Vimpeľ (tercia) – 81,7%.

SUDOKU:

Už po jedenástykrát sa vo štvrtok 8.novembra 2018  popoludní zaplnili priestory hornej chodby na našej škole. To 63 žiakov z rôznych tried osemročného aj štvorročného štúdia si prišlo zmerať sily a zasúťažiť o najlepší tím a najlepšieho „sudokára“ v kategórii JUNIOR a SENIOR. Súťažilo  21 tímov, 8 v kategórii JUNIOR a 13 v staršej kategórii SENIOR. Po 60 minútach napínavého zápolenia boli známi víťazi. V kategórii JUNIOR sa najlepšie darilo tímu KVARTA2 v zložení Karina Holendová, Monika Kopecká a Vanesa Tinkelová, dievčatá vyhrali túto súťaž už tretíkrát za sebou. Na 2.mieste skončil  chlapčenský tím z TERCIE1: Mikuš Oliver, Košík Samuel, Vimpeľ Noel a na  3.mieste tím SEKUNDY Mikušová Magdaléna, Ruráková Nina, Filová Ella. Absolútnou víťazkou tejto kategórie bola Monika Kopecká z kvarty. Aj v kategórii SENIOR zvíťazil rovnaký tím ako minulý rok. Tím dievčat z 2.B – Jana Valenteová, Laura Chochulová, Mária Mináriková - stihol s prehľadom vyriešiť všetkých 16 zadaní ešte pred stanoveným časom a presvedčivo zvíťazil. Na 2.mieste skončil tím zo SEXTY Inéz Escherová, Sofia Kmeťová a Ema Škorcová. Bronzový stupeň patril tímu dievčat z OKTÁVY – Alžbete Hrabošovej, Kristíne Čerešníkovej a Zuzane Masárovej. V tejto kategórii sa absolútnou víťazkou stala tak ako minulý rok Jana Valenteová z 2.B. Je sympatické, že napriek tomu, že táto súťaž sa koná až  po vyučovaní, je medzi žiakmi veľmi obľúbená. Preto vlastne víťazmi boli všetci zúčastnení a patrí im poďakovanie za účasť v súťaži. Súťaž pripravili RNDr.T.Dolanová a Mgr.E.Masárová.

Súťaž mladých zdravotníkov II. stupňa

Aj v tomto školskom roku sa na územné kolo súťaže hliadok mladých zdravotníkov pripravovali žiaci pod vedením Jany Števankovej. Hliadka v zložení  Filip Milata (kvarta), Samuel Košík (tercia), Samuel Kluvánek (kvarta), Janka Repová (tercia) a Tamara Balážová (tercia) obsadila v okresnom kole 1.miesto a postúpili do krajského kola.

3. miesto v okresnom kole obsadilo družstvo mladších žiakov z prímy v zložení Tatiana Habalová, rebeka Kováčová, Ema Škorcová, Hana Urbančoková a Lea Nguyen Van ngoc.

Súťaž o HIV/ AIDS

Celoslovenská súťaž,  organizovala  ju  Mládež Slovenského červeného kríža v Bratislave. Súťaže sa zúčastnilo družstvo v zložení Jakub Filo, Monika Kováčiková a Katarína Laušová z kvinty. Medailové umiestnenie  nezískali, obohatili sa ale o množstvo nových poznatkov a cennú skúsenosť.

Športové súťaže:

Študenti našej školy sa v tomto školskom roku zapojili do viacerých športových súťaží pod vedením učiteľov TSV. V niektorých dosiahli veľmi pekné umiestnenia:

1. – 4. ročník

Volejbal (CH) – 2. miesto okresné kolo

Volejbal (D) – 3. miesto regionálne kolo

Basketbal (CH) – 2. miesto regionálne kolo

Veľký futbal (CH) - 2. miesto okresné kolo

Futsal (CH) - 2. miesto regionálne kolo

Florbal (CH) - 2. miesto okresné kolo

Hádzaná (CH) – 2. miesto regionálne kolo

Hádzaná (D) – 1. miesto regionálne kolo, 1. miesto krajské kolo, 3. miesto Majstovstvá Slovenskej republiky

Príma – kvarta

Futsal (CH) – 4. miesto okresné kolo

Malý futbal FUTBAL CUP (CH) – 3. miesto okresné kolo

Basketbal (CH) – 3. miesto okresné kolo 

Výborný športový výsledok dosiahli naše hádzanárky, ktoré po úspešnom absolvovaní  oblastného a krajského kola postúpili na Majstrovstvá Slovenska stredných škôl v Trnave. Súťaž v hádzanej dievčat sa konala v športovej hale Sereď v dňoch 9.a 10.5. 2019. Prvý deň sa hrali zápasy v skupine s družstvami z Bratislavy a Dunajskej Stredy, ktoré dievčatá úspešne zvládli a do ďalších zápasov postúpili z prvého miesta. Druhý deň sme hrali s Michalovcami o postup do finále. Po dramatickom priebehu sme zápas prehrali. Čakal nás súboj o tretie miesto opäť s Dunajskou Stredou. Nervózny  zápas nakoniec dievčatá zvládli a dosiahli tak vynikajúci športový výsledok pre seba i pre Gymnázium v Bánovciach nad Bebravou a to tretie miesto na Majstrovstvách Slovenska stredných škôl

Úspešné družstvo hádzanárok tvorili žiačky: Escherová Inez, Galková Hana, Galková Zuzana,  Chrenková Zuzana, Káčerová Alexandra, Líšková  Jela, Paulová Lívia, Ráciková Alexandra, Stopková Annamaria, Uríková Paulína, Žáčiková Ema. Vedúci družstva: Mgr. Ján Ďuračka

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Gymnázium je jediné v regióne a je na veľmi dobrej úrovni. Prioritou školy je príprava na maturitnú skúšku a vysokoškolské štúdium. Naši absolventi získali výborné výsledky v externých testoch maturitnej skúšky. V externej časti maturitnej skúšky z matematiky, zo  slovenského jazyka a literatúry sme dosiahli lepšie výsledky, ako bol celoslovenský priemer. Maturantom sa darilo i v anglickom jazyku, pretože dosiahli výsledky porovnateľné s celoslovenským gymnaziálnym priemerom.

Slovenský jazyk a literatúra

Priemerná úspešnosť testu v SR bola 50,7 %,. Naša škola dosiahla priemer 61,1%. Potešujúci je percentil zo slovenského jazyka a literatúry 70,4. Percentil nad 90 dosiahlo 12 žiakov zo 69. Najvyšší percentil 98,6 mal Simon Košina  zo 4.A.  Za ním nasledujú Dominik Broniš   a Lukáš Baláž z oktávy a Kristína Lobotková zo 4.A.

Matematika

Priemerná úspešnosť testu v SR bola 51,6 %, žiaci našej školy dosiahli 55,7% a  percentil 54,7. Percentil nad 90 dosiahli traja žiaci z 24: Karolína Pisoňová a Lukáš Baláž z oktávy - 93,3 a Simon Košina zo 4.A – 90,6.

Anglický jazyk

Priemerná úspešnosť testu z anglického jazyka na úrovni B2 (gymnáziá) bola 61,7 %. Naša škola dosiahla 59,2% s percentilom 44,.  Percentil nad 90 dosiahli 7 žiaci zo 69. Z tých siedmich mali zhodne najvyšší percentil 98,3 Simon Košina a Matej Kráľ zo 4.A, za nimi Lukáš Baláž s percentilom 97,6

Ďalším ukazovateľom vzdelávacích výsledkov v celoslovenskom meradle je informácia o pridanej hodnote školy vo vzdelávaní (PHV) v predmete slovenský jazyk a literatúra (SJL), vypracovaná Národným ústavom certifikačných meraní. PHV predstavuje príspevok školy ku vzdelaniu žiakov, pričom zohľadňuje vedomostnú úroveň žiakov v SJL pri vstupe na strednú školu zachytenú Testovaním 9 (T9).  Na základe porovnania s priemerným výsledkom ostatných škôl toho istého druhu sú školy zaradené do troch kategórií:

- nad úrovňou očakávania, ak progres žiakov školy je štatisticky významne nadpriemerný,

- v súlade s očakávaním, ak progres žiakov nie je štatisticky významne odlišný od priemeru,

-pod úrovňou očakávania, ak je progres žiakov štatisticky významne podpriemerný.

 Za obdobie 2015 – 2019, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL našich maturantov v školskom roku 2018/19 a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2015, sa PHV-SJL našej školy nachádza podobne ako minulé roky v kategórii v súlade s očakávaním.

O kvalite vzdelávania v našej škole svedčí aj umiestnenie v rebríčku, ktorý každoročne zverejňuje INEKO, Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy. Metodika zohľadňuje výsledky žiakov v celonárodných testoch,  mimoriadne výsledky žiakov, mieru nezamestnanosti absolventov a množstvo ďalších merateľných ukazovateľov.  Gymnázium Bánovce n.B.  je podľa tejto metodiky  dlhodobo považovaná za školu s veľmi dobrými výsledkami.

Dňa 3. apríla 2019 sa konalo celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka 8-ročných gymnázií. Aj naši žiaci kvarty boli testovaní z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Testovaní žiaci v rámci SR dosiahli z predmetu SJL priemernú úspešnosť 62,3 %. Na základných školách bola priemerná úspešnosť 61,1 %. Na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom mali žiaci úspešnosť 77,4 %. Žiaci gymnázií s osemročným vzdelávacím programom dosiahli štatisticky významne vyššiu úspešnosť ako žiaci základných škôl. Nebolo tomu inak ani v našom gymnáziu – žiaci kvarty dosiahli úspešnosť 78,55 %, čím tesne prekročili aj priemernú úspešnosť žiakov všetkých 8-ročných gymnázií na Slovensku. Priemerná úspešnosť žiakov kvarty našej školy z matematiky bola 82,33 %, čo je oveľa lepší priemer ako celoslovenských 63,1 %. Predstihli sme aj osemročné gymnáziá, u ktorých bol celoslovenský priemer 80,8 %. Dve naše žiačky, Nina Urbanová a Annamária Stopková dosiahli 100%.

Škola využíva moderné metódy vzdelávania a je o ňu stabilizovaný záujem zo strany rodičov a žiakov.

Máme veľmi dobre prepracovanú webovú stránku školy. Na stránke sú umiestnené aktuálne a podrobné informácie zo života školy, informácie o dosiahnutých výsledkoch, o mimoškolskej činnosti. Rodičovská verejnosť má možnosť získať informácie prostredníctvom elektronickej žiackej knižky. Elektronicky, prostredníctvom webovej stránky, prebieha i komunikácia so študentmi v mnohých oblastiach výchovno-vyučovacieho procesu. Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy administruje tiež FB-stránku Gymnázium Janka Jesenského. Popri profile školy na Facebooku spravuje  ŽŠR aj svoj profil na Instagrame.
Na oboch sociálnych sieťach sú zverejňované fotografie a krátke videá z aktivít prebiehajúcich v škole a na školských akciách - Deň otvorených dverí, noc v škole, exkurzie a pod. Uverejňujeme informácie o úspechoch školy, o oceneniach, ktoré naši žiaci získajú. Okrem toho na FB stránke sprostredkúvame aj informácie, ktoré možu žiaci a návštevníci využiť pri svojich voľnočasových aktivitách, pri neformálnom vzdelávaní, pri príprave projektov. Takýmto spôsobom sa snažíme zlepšiť klímu v škole a zapojiť žiakov do najrôznejších aktivít.

Učitelia po celý školský rok podporovali študentov v aktivite a tvorivosti, čo dokazujú aj výsledky zo súťaží, z projektovej, školskej i mimoškolskej činnosti.

Mgr. Dúcka viedla výtvarný krúžok pre žiakov 8-ročného gymnázia, v rámci ktorého žiaci ozdobovali a upravovali priestory školy svojimi vlastnými prácami s témami sviatkov, výročí.

Študenti školy vydávajú svoj časopis S.O.S. Počas školského roka 2018/19 vydala redakčná rada pod vedením PaedDr. Eleny Košíkovej  dve  riadne čísla školského časopisu.  Februárové číslo mapuje dianie na našej škole v mesiacoch január – august 2018. Mesiace september – december 2018 boli obsahom čísla časopisu, ktoré pripravila do tlače  redakčná rada pod taktovkou šéfredaktorky Aničky Kroupovej z 3.A v máji 2019. 

Posilňujeme environmentálne vedomie žiakov, pokračujeme v separácii odpadu, v zbere tetrapakov, v zbere papiera a batérií do 1kg. Projekt Smerujeme k nulovému odpadu stále pokračuje. Naša škola sa tak už natrvalo stala zónou bez zbytočného odpadu.

Zber papiera pre všetky ročníky, sa uskutočnil v mesiacoch február - máj 2019. Do zberu sa zapojili celé triedy, resp. jednotlivci z tried príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, sexta,  1.B a 2.B. Nezapojili sa triedy septima, oktáva, 1.A, 2.A, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B.

Žiaci doniesli 3663 kg papiera (viac než dvojnásobok oproti minulému roku, kedy sme vyzbierali 1664,5kg). Do kontajnera bol vložený aj papierový odpad zo školy a papier prinesený vyučujúcimi.

Najúspešnejšia trieda:  KVINTA – 1022 kg

(Kočiš 220kg,  Hainc 120kg, Kováčiková 78kg, Kulašiaková 77kg, Matejková 50kg, Laušová 45kg,  Saloň 32kg, Vavrová 30kg , Slušňák 30kg,  Števanka 30kg,   Podoba 25kg, Žatko 23kg, Miklo 20kg, Balážová 15kg, Záhumenský 14kg, Lagin 12kg,  Filo 11kg, Adamková 10kg, Florová 10kg, Hlaváčová 10kg, sponzor triedy 160kg)

Najúspešnejší jednotlivci:

1. Sofian Repa, sekunda – 260kg

2. Sebastián Kočiš, kvinta – 220 kg

3. Šimon Beznák, sekunda– 195 kg.

Jednotlivci nad 90kg:

Andrej Marko, príma – 172 kg

Alex Kramár, tercia -170kg

Jozef Mišák, 1.B – 150kg

Sofia Kmeťová, sexta – 135kg

Lucia Hederová, sexta – 130kg

Šimon Klačko, sekunda – 130kg

Magdaléna Mikušová, sekunda – 125kg

Adam Grňo, príma – 97kg

Erik Bolech, sekunda – 95kg

Anastasiia Martyn – 92kg

Ďalšie zapojené triedy a jednotlivci:

2.sekunda  - 956 kg

(Repa 260kg, Beznák 195 kg, Klačko 130kg, Mikušová 125 kg,  Bolech 95 kg, Reško 54kg, Prekopová 37kg, Filová 35kg, Bednáriková 25kg)

3. 1.B  – 616 kg

(Mišák 150kg, Martyn A. 92kg, Ondrušková 44kg, Buchelová 42kg, Tomová 26kg, Guniš 25kg, Krištofová 20kg, Mokrý 20kg, Bobuš 20kg, Bročková E. 18kg, Jánošík 18kg, Horníková 17kg, Hedera 14kg, Briešťanský 13kg, Kroupa 13kg, Bročková K. 12kg, Bitarovský 12kg, Hrebíček 12kg, Brida 11kg, Adameová 11kg, Grežďová 10kg, Lišková 10kg, Gallová 6kg)

4. sexta – 491 kg

(Kmeťová 135kg, Hederová 130kg, Duranziová 85kg,  Kajanová 46kg, Černuška 40kg,  Čikel 32kg, Mazák 23kg)

5. príma – 269kg

(Marko A. 172kg, Grňo 97kg)

6. tercia – 202kg

(Kramár 170kg, Balážová 32kg)

7. kvarta – 70kg

(Filová 35kg, Čaplánová 35kg)

8. 2.B – 37 kg

(Chochulová 37kg)

 

Realizovali sme preventívne programy na podporu mentálneho zdravia žiakov,  podporné programy,  zamerané na zdravý životný štýl a prevenciu obezity, programy a prednášky na ochranu žiakov pred negatívnymi spoločenskými javmi a pred civilizačnými ochoreniami.  Podporujeme boj proti drogám, alkoholu, fajčeniu.

Formou besied, násteniek a rozdávania stužiek v rámci kampane Červené stužky poukázali žiaci na dôležitosť prevencie HIV/AIDS. Žiaci  kvinty ( Jakub Filo, Monika Kováčiková a Katarína Laušová) sa zúčastnili  celoslovenskej súťaže s touto témou. Súťaž pripravil MČK v Bratislave. Po súťaži sa konal sviečkový pochod na námestí SNP.

Prezentácia školy sa uskutočnila i na Prezentačno-propagačných dňoch stredných škôl. V deviatom ročníku základnej školy je mnoho žiakov už pevne rozhodnutých, kde budú ďalej študovať, ale je aj mnoho takých, ktorí sa ešte rozhodujú. Pre všetkých týchto žiakov sa 8. novembra 2018 konala Prezentácia stredných škôl. Stredné školy sa sústredili v Mestskom kultúrnom stredisku v Bánovciach nad Bebravou, kde mali pridelené svoje stanovištia. Svoje stanovište tu malo aj Gymnázium Janka Jesenského, kde tradične poskytuje informácie o štúdiu všetkým záujemcom. Pútavú prezentáciu školy pripravila v spolupráci s vedúcimi predmetových komisií a so študentmi  školy výchovná poradkyňa PaedDr.Magdaléna Dobiašová. Cieľom uvedenej akcie je informovať žiakov ZŠ v našom regióne, najmä žiakov 5. a 9. ročníkov a ich rodičov o možnostiach štúdia na našej škole. Výhodou je, že žiaci ZŠ, ale aj ich učitelia, príp. rodičia majú možnosť osobne hovoriť s výchovnou poradkyňou a žiakmi gymnázia. Návštevníci mali mnoho otázok, na ktoré sa gymnazisti snažili čo najpodrobnejšie odpovedať.

Pre záujemcov o štúdium v našej škole sme pripravili Deň otvorených dverí. Každoročne otvárame brány školy verejnosti, predovšetkým žiakom základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium na gymnáziu, a ich rodičom. V školskom roku 2018/19 sa Deň otvorených dverí konal 1.marca 2019. Počas „Dňa otvorených dverí“ informovali gymnazisti návštevníkov o možnostiach štúdia, prezentovali pripravené aktivity z jednotlivých vyučovacích predmetov, premietali filmy a prezentácie zo školských i mimoškolských aktivít. Základom podujatia boli nápady samotných študentov. V spolupráci s učiteľmi vytvorili zaujímavý, podnetný  program. Škola v tento deň žila vynikajúcou atmosférou. Veľkí aj malí návštevníci mali možnosť oboznámiť sa s obsahom gymnaziálneho vyučovania, s projektmi, do ktorých je škola zapojená, s činnosťou žiackej školskej rady či so spomienkami absolventov gymnázia na ich stredoškolské štúdium. Na jednotlivých stanovištiach sa žiaci zapájali do rôznych zaujímavých aktivít, kde si hravou formou overili svoje vedomosti. Pre každého žiaka ZŠ, ktorý v tento deň navštívil gymnázium a  zapájal sa do  programu, bola pripravená odmena, darčeky s motívmi školy. V posledných rokoch sa stupňuje  antikampaň na niektorých základných školách - jej hlavným cieľom je odradiť rodičov a žiakov od štúdia v osemročnom gymnáziu. Preto nás teší priaznivý ohlas  verejnosti na tohtoročný DOD.  Žiaci základných škôl, výchovní poradcovia i rodičia mali možnosť priamo vidieť inovácie, pútavosť a kreatívnosť vyučovacieho procesu. Zároveň sa mohli porozprávať so žiakmi i pedagógmi o živote v našej škole.

Súčasťou politiky otvorenej školy je aj realizácia prípravných stretnutí pre záujemcov o obidve formy štúdia v našej škole. Prípravné stretnutia  zo slovenského jazyka a literatúry viedla Mgr. Andrea Dúcka,  z matematiky RNDr.Terézia Dolanová a Mgr. Elena Masárová.  So  stretnutiami, ktoré sa konali v mesiacoch marec a apríl, máme veľmi dobré skúsenosti. Piataci a deviataci zo základných škôl si precvičili rôzne typy úloh z daných predmetov a zistili, čo si do prijímacích pohovorov majú zopakovať.

Riaditeľka školy RNDr.Elena Kacvinská a zástupcovia riaditeľky  školy PaedDr.Dušan Zajac a Ing. Igor Marko sa zúčastnili zimných rodičovských združení na základných školách v regióne bánovecko. Informovali o možnostiach štúdia v našej škole a o plánovanej koncepcii rozvoja školy. Pre rodičov a žiakov je osobný rozhovor s vedením školy prínosom pri ich rozhodovaní.

Na pôde školy sme zorganizovali školské kolá v prednesových súťažiach Hviezdoslavov Kubín a Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec pre osemročné aj štvorročné štúdium. Zorganizovali sme i školské kolá olympiád z biológie, geografie, chémie, dejepisu,  matematiky, olympiády ľudských práv a Pytagoriády podľa kalendáru predmetových olympiád  2018/2019. Víťazi sa zúčastnili okresných resp. krajských kôl, kde reprezentovali našu školu. V budúcom školskom roku chceme pokračovať v týchto výsledkoch, prípadne ich zlepšiť kvalitnejšou a systematickejšou prípravou žiakov.

V januári 2019 sme usporiadali regionálne kolo olympiády z nemeckého jazyka. Súťaže sa zúčastnili žiaci našej školy a zo Strednej odbornej školy strojníckej Bánovce n.B. 

Naša škola je organizátorom krajského kola dejepisnej olympiády v kategóriách A, B (stredné školy), koordinátorom je Mgr. Mário Kutiš. Krajské kolo dejepisnej olympiády sa uskutočnilo 26.3.2019.

Sme usporiadateľmi krajskej súťaže v rétorike „Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec“ - súťaž sa konala 3.mája 2019 v Uhrovci.

Predmetová komisia matematika-fyzika-informatika- technika  zorganizovala  8.11.2018  11.ročník súťaže triednych trojčlenných tímov v  riešení SUDOKU. Súťaž má medzi žiakmi veľmi dobrý ohlas a každoročne sa na ňu žiaci tešia. Svedčí o tom aj zapojenosť 21 tímov súťažiacich. Účasť tímov má rastúcu tendenciu, vlani sa zúčastnilo 16 tímov. Vyhodnotenie súťaže je uvedené v príslušnej časti správy.

23.11.2018 sa tretíkrát v Bánovciach nad Bebravou konala matematická súťaž JUNIOR náboj opäť v našej škole. Spoluorganizátormi súťaže  pre 8-ročné gymnázium a základné školy  z mesta a okolia boli naši žiaci, konkrétne Karolína Pisoňová z oktávy.

21.3.2019 v kaviarni Ži:VA prezentovali naše žiačky Karolína Kiripolská, Zoja Barančoková (4.B) a Lenka Zajková (septima) svoje skúsenosti zo zahraničných pobytov v rámci Erasmus +.. Besedy sa zúčastnilo 15 našich študentov i verejnosť.

V škole aktívne funguje žiacka školská rada. Prostredníctvom zástupcov zo všetkých tried vyjadrujú žiaci svoje názory, požiadavky k fungovaniu školy. Zasadnutia pod vedením Mgr. Andrei Dúckej sa konali minimálne raz mesačne, no zvyčajne sa jej členovia stretávali častejšie z dôvodu prípravy a organizácie plánovaných aktivít alebo riešenia aktuálnych problémov školy. Informácie zo stretnutí vždy členovia ŽŠR sprostredkovali ostatným študentom a pedagógom na triednických hodinách alebo prostredníctvom  nástenky či školského rozhlasu. Na podporu aktívnej účasti žiakov na dianí v škole mali členovia ŽŠR možnosť podieľať sa aj na riešení aktuálnych problémov školy, ale túto možnosť využívali iba čiastočne. Členovia ŽŠR absolvovali teambuildingové aktivity na podporu komunikácie v tíme a efektívneho fungovania žiackej školskej rady.

Zoznam členov ŽŠR v školskom roku 2018/2019:

V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa  udiali zmeny v zložení žiackej školskej rady. Podľa tohto ustanovenia bolo potrebné ustáliť počet členov ŽŠR na 11 a zároveň zakotviť túto zmenu v štatúte ŽŠR. Preto sa začiatkom školského roka uskutočnila v našom gymnáziu nová voľba všetkých členov ŽŠR. 

Zo zástupcov tried sa v celoškolských voľbách tajným hlasovaním zvolil určený počet členov nasledovným spôsobom: jeden člen zo zástupcov tried príma – kvarta, jeden člen zo zástupcov tried 4. ročníka a ostatní deviati z každej triedy 1. – 3. ročníka a kvinty – septimy. Výsledkom hlasovania bola žiacka školská rada v tomto zložení:

1.        Samuel Kluvánek, príma – kvarta

2.        Samuel Hainc, kvinta

3.        Sofia Kmeťová, sexta

4.        Lynette Adamcová, septima

5.        Alica Chudobová, 1. A

6.        Patrik Guniš, 1. B

7.        Samuel Švančara, 2. A

8.        Mária Mináriková, 2. B

9.        Radovan Hanko, 3. A

10.    Ivana Pavlisová, 3. B

11.    Bianka Hanková, 4.A, 4. B, oktáva

Ostatní žiaci, ktorí boli ochotní participovať na fungovaní ŽŠR, no nemajú právo hlasovať a schvaľovať návrhy, sa stali jej čestnými členmi:

Laura Ačaiová, Natália Adamusová – 1. A

Jakub Šiko, Peter Šiko – 3. A

Anton Zelenák, Martin Božik, Zuzana Šuhajdová, Tamara Styková, Dominika Šiveňová – 3. B

Matej Kráľ – 4. A

13. septembra 2018 sa konalo prvé zasadnutie novoutvorenej ŽŠR. Tajným hlasovaní si členovia rady zvolili za svoju predsedníčku Ivanu Pavlisovú a podpredsedníčkou sa stala Lynette Adamcová.

13. októbra 2018 sa v spolupráci s najstaršími študentmi uskutočnila imatrikulácia žiakov prímy a prvého ročníka. Imatrikulovaní žiaci sa v nezvyčajnom oblečení a za stáleho skandovania presunuli z budovy školy do MsKS, kde sa po splnení úloh a zložení sľubu stali právoplatnými členmi kolektívu študentov Gymnázia Janka Jesenského.

Bohatá nádielka drobných sladkostí a pozdravov od spolužiakov čakala na mnohých gymnazistov 6. decembra 2018 sa už tradične rozdávala Mikulášska pošta. V úlohe Mikuláša, anjelov a čertov sa s veľkou radosťou predstavili členovia ŽŠR. Aby nikto neobišiel naprázdno, všetci žiaci, učitelia i nepedagogickí zamestnanci mali ešte jedného Mikuláša – rodičovské združenie podarovalo každému sladkú čokoládu.

14. decembra 2018 už po štvrtýkrát prežili žiaci prímy až kvarty noc v škole. Žiacka školská rada celú akciu režírovala. Naši členovia ako animátori pripravili pre svojich mladších spolužiakov úlohy plné záhad a napätia, ale aj vtipu a zábavy. Žiaci z rady detailne pripravili všetky aktivity, na vysokej úrovni zvládli time management aj celú organizáciu, ukázali silu svojho tímového ducha. Príprava bola dlhodobá a náročná, ale výsledok stál za to. Vďaka tomu si všetci domov odnášali veľa spoločných zážitkov a dobrú náladu.

Posledný deň pred vianočnými prázdninami sa konalo v našich triedach vianočné posedenie. Program si organizovali a riadili buď samotní žiaci triedy, alebo mali možnosť využiť „služby“ ŽŠR a zapojiť sa do programu, ktorý im rada pripraví. Takúto možnosť využilo 5 tried, v ktorých členovia rady pripravili súťažné a zábavné aktivity. Triedni učitelia, ale aj samotní žiaci túto pomoc ocenili. 

Na Valentína naši žiaci potešili svojich spolužiakov i učiteľov pekným prianím a pozdravom. Valentínsku poštu - pekné, milé či zaľúbené pozdravy tento rok rozdávali dvaja Amorovia,  Jakub a Matej, ktorí svojím inšpiratívnym outfitom dodali pošte jedinečnú atmosféru.

V stredu 28. marca 2019 sme si pripomenuli Deň učiteľov. Členovia ŽŠR sa v mene všetkých študentov  pedagógom poďakovali, zablahoželali im a obdarovali ich kvetmi a chutnými domácimi muffinmi.

Plánovanou akciou na mesiac máj bol školský ples. Z iniciatívy koordinátorky práce s mládežou pre mesto Bánovce nad Bebravou, Miroslavy Robochovej, naša ŽŠR nadviazala spoluprácu so ŽŠR Strednej odbornej školy strojníckej v Bánovciach nad Bebravou. Študenti sa rozhodli spoločne zorganizovať ples pre gymnázium aj SOŠ strojnícku. No nakoľko sa s jeho prípravou začalo pomerne neskoro, nestihol sa zrealizovať a jeho termín sa presunul na budúci školský rok, konkrétne na piatok 7. februára 2020.

Celý uplynulý školský rok prebiehala súťaž o nové logo našej školy. Záujemcovia mohli v elektronickej podobe posielať svoje návrhy, ktoré členovia ŽŠR postupne po vzájomnej diskusii pripomienkovali a posielali na prepracovanie. Do finále sa napokon prebojovali dva návrhy, ich autormi boli Peter Tuchyňa zo 4. A a Noel Vimpeľ z tercie. Hlasovania o nové logo školy sa mali možnosť zúčastniť všetci študenti, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci školy. Výsledok hlasovania:

1.                  návrh (autor Noel Vimpeľ): 357 hlasov

2.                  návrh (autor Peter Tuchyňa): 134 hlasov

Ďalšie aktivity školy:

Vo štvrtok 11. apríla 2019 sa Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou zapojilo do 23. ročníka Dňa narcisov, ktorý organizuje Liga proti rakovine. Tridsať študentov gymnázia priplo žltý kvet narcisu zamestnancom a študentom Gymnázia J. Jesenského a taktiež ľuďom v uliciach mesta Bánovce nad Bebravou. Študenti si uvedomujú podstatu zbierky, preto tento rok zbierkovali od rána do neskorých poobedných hodín. Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli zmeniť štvrtok jedenásteho na lepší deň a malým žltým narcisom finančne prispeli v zbierke na Ligu proti rakovine celkovo sumou 4349,74 eur. Organizáciu zbierky zabezpečila naša bývalá žiačka Jana Števanková a Mgr. Katarína Kováčová. Finančné prostriedky vyzbierané počas Dňa narcisov použije LPR na realizáciu dlhoročných psychosociálnych projektov, ktoré sú určené na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.

Pod vedením bývalej žiačky Jany Števankovej, aktívnej členky Slovenského červeného kríža,  sa naši žiaci zapájajú do rôznych aktivít Mládeže Červeného kríža.

O dianí v škole informujeme verejnosť prostredníctvom regionálnych periodík a prostredníctvom vysielania a teletextu Bánovskej televízie.

Zúčastňujeme sa súťaží vo všetkých predmetových olympiádach, SOČ,  zapájame sa do celoslovenských literárnych a rétorických súťaží, do športových súťaží. O dobrej príprave študentov v Gymnáziu J.Jesenského svedčí množstvo ocenení a úspechov jeho nadaných študentov v rôznych stredoškolských súťažiach, kde nezriedka dosiahnu aj na najvyššie méty v celoštátnych kolách.

Aj Trenčiansky kraj každoročne oceňuje  talentovaných žiakov. Slávnostné oceňovanie  žiakov Talent Trenčianskeho kraja 2019 sa konalo dňa 12. júna  2019 na Trenčianskom hrade v Delovej bašte. Ocenenie si talentovaní žiaci a ich pedagógovia prevzali z rúk predsedu TSK Jaroslava Bašku a prednostu Okresného úradu v Trenčíne Jozefa Stopku, ktorý je zároveň aj poslancom krajského parlamentu. Trenčiansky župan vyslovil uznanie všetkým oceneným, ktorí svoju činnosť vykonávajú nad rámec štúdia. Svojou výnimočnosťou sú vzorom pre spolužiakov, za čo im patrí vďaka. Medzi ocenenými  bol  aj  žiak  septimy  Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou,  Dominik Plaskonis.   Dominik je vynikajúci športovec. Na jeseň 2018 úspešne reprezentoval Slovenskú republiku v celosvetovej súťaži World Juniors & Sub-Juniors Championships, Potchefstroom (South Africa)  a siahol na najvyššie svetové méty -získal 3. miesto v disciplíne „ drep“, 2. miesto „ v tlaku na lavičke“, 3. miesto v mŕtvom ťahu a v „ trojboji “ taktiež 3. miesto na svete. Je chvályhodné, že Dominik venuje svoj voľný čas športu. Jeho záľuba si vyžaduje pevnú vôľu, disciplínu, cieľavedomosť a vytrvalosť. Výsledkom jeho športovej snahy a nadšenia sú nielen celoslovenské ale už i spomínané svetové prvenstvá. Škola je na neho patrične hrdá.

Dňa 27. júna 2019 si 8 výnimočných žiakov z bánovských škôl prevzalo z rúk primátorky mesta  Rudolfy Novotnej ocenenie Talent mesta Bánovce nad Bebravou.  Gymnázium Janka Jesenského zastupovala žiačka oktávy, Karolína Pisoňová. Karolína je mimoriadne nadaná študentka najmä v oblasti prírodovedných predmetov. V prvých ročníkoch štúdia na bánovskom gymnáziu mala úspechy v okresných kolách Pytagoriády, matematickej, geografickej, chemickej olympiády aj olympiády v nemeckom jazyku. Vo vyšších ročníkoch sa sústredila na súťaže z matematiky a geografie. V školskom roku 2018/19 sa umiestnila na 3. mieste v krajskom kole olympiády z matematiky a postúpila do celoštátneho kola. Nikdy nechýbala v súťažných tímoch gymnázia, ktoré túto školu reprezentovali v súťažiach celoslovenských – Matematický náboj alebo medzinárodných – Internetová matematická olympiáda. Karolínin vzťah k matematike sa prehlboval, a stala sa organizátorkou matematických súťaží pre mladších žiakov. Už druhý rok pripravila so svojimi spolužiakmi súťaž Junior náboj pre žiakov zo ZŠ z Bánoviec a okolia, pripravuje zadania a organizuje sústredenia súťaže Pikomat a Matematický expres, čo je internetová česko-slovenská súťaž pre nadaných matematikov. Doterajší záujem a výsledky v súťažiach predurčili aj jej ďalšie štúdium na vysokej škole. Po absolutóriu na bánovskom gymnáziu chce pokračovať v štúdiu informatiky na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave. O mnohé Karolínine úspechy sa zaslúžila pedagogička Terézia Dolanová.

Za úspechmi študentov stoja kvalitní pedagógovia. Dňa 28.3.2019 si PaedDr. Magdaléna Dobiašová prevzala z rúk primátorky mesta  „Ďakovný list“ za celoživotný prínos v oblasti školstva v školách a školských zariadeniach mesta Bánovce nad Bebravou .  Ocenenie reflektuje dlhoročnú aktívnu prácu pani Dobiašovej v prospech žiakov našej školy. Pani Dobiašová pracuje v našej škole ako učiteľka OBN, RUJ a etickej výchovy 26 rokov. Pani Dobiašová dlhodobo pôsobí v škole vo funkcii výchovnej poradkyne . Zabezpečuje kariérne poradenstvo pre študentov školy a sprevádza žiakov školy od ich prijatia na gymnázium až po odchod na vysoké školy. Každoročne organizuje besedy s osobnosťami – predstaviteľmi štátu, s úspešnými ľuďmi z praxe, zabezpečuje návštevu súdnych pojednávaní, čím približuje študentom reálny život. Podieľala sa na zabezpečení návštev našich žiakov v Europarlamente. Jej cieľom je vychovávať osobnosti, pripravené uplatniť sa nielen doma, ale i za hranicami našej vlasti. A naozaj, jej žiaci bez problémov úspešne študujú na vysokých školách a následne sa výborne uplatňujú v živote. Systematicky vedie žiakov pri tvorbe projektov a aktívne sa podieľa  na naplnení cieľov rôznych projektov . Táto práca priniesla v školskom roku 2014/15 svoje ovocie. Tím študentov pani Dobiašovej zvíťazil  v celoslovenskej súťaži „Máme radi samosprávu“. Víťazstvo bolo spojené i s finančnou odmenou pre školu. V školskom roku 2018/19 sa stala školskou koordinátorkou prvej dotačnej schémy na zavádzanie participatívnych rozpočtov na stredných školách TSK. Počas svojho pôsobenia na Gymnáziu Bánovce n.B. sa pani Dobiašová venovala a stále venuje práci s talentovanými žiakmi. Dosiahla mnohé úspechy predovšetkým v Olympiáde ľudských práv. Za dlhoročnú aktívnu prácu v prospech Olympiády ľudských práv získala v roku 2018 pani Dobiašová významné ocenenie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  udelilo z príležitosti 20. ročníka OĽP ďakovné listy trom najaktívnejším učiteľom, ktorí vysoko presahujú hranice v oblasti výchovy a výučby ľudských práv v Slovenskej republike. Jednou z trojice ocenených bola aj pani Dobiašová. Pani Dobiašová  je priateľskej, nekonfliktnej povahy,  má veľký zmysel pre zodpovednosť a vynikajúce pedagogické schopnosti. Patrí k mimoriadne obľúbeným pedagógom. Napriek množstvu pracovných povinností, zvláda ich plnenie na výbornú, jej prácu si vážia  žiaci i zamestnanci školy. 

Vymenované aktivity a udalosti svedčia o tom, že našu školu možno právom považovať za školu s veľmi dobrými výsledkami.

§ 2. ods. 1 j

Projekty


V lete 2018 Rodičovské združenie pri našom gymnáziu predložilo na Trenčianskom samosprávnom kraji v rámci environmentálneho grantového programu Zelené oči tvoriaceho súčasť projektu Zelená župa žiadosť o grant s názvom "Na bicykli do školy". Tento bol v jesenných mesiacoch schválený a na jeho realizáciu bola pridelená suma vo výške 910,00 EUR. Za poskytnuté finančné prostriedky bol zakúpený materiál na vybudovanie parkoviska pre bicykle v areáli školy (cyklostojany a materiál na ich osadenie), ako aj potreby na informačné letáky a plagáty, ktoré vyrábali žiaci našej školy v decembri 2018 na hodinách výtvarnej výchovy i vo svojom voľnom čase. Vytvorené informačné materiály sú zverejnené vo vestibule školy, resp. v každej triede. Okrem toho sme ako súčasť grantového programu dňa 12.12.2018 privítali na pôde našej školy pána Michala Kutlíka z Občianskeho združenia Pestrec z Novej Bane. Ten odprezentoval prednášku na tému „Zelená doprava“ pre zástupcov žiakov z každej triedy (spolu 32 žiakov), ktorí následne na hodinách ekológie a biológie informovali ostatných spolužiakov o obsahu prednášky aj o aktivitách na nej. Projekt bol dokončený na jar 2019, kedy boli osadené cyklostojany v areáli školy.

Škola sa v školsom roku 2018/19 zapojila do pilotného ročníka programu „ Škola bez nenávisti, ktorého  cieľom je podporiť a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi; podporiť prevenciu šikanovania a kyberšikanovania, podporiť prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu; podporiť vzájomný rešpekt v komunikácii; podporiť zapájanie žiakov do projektov podporujúcich princípy demokracie a uplatňovania ľudských práv. Na zlepšenie komunikácie sme od februára 2019 zaviedli na našej škole schránku dôvery. O jej správnom umiestnení rokovala Žiacka školská rada.

Zrealizovali sme aj  niekoľko rovesníckych workshopov za supervízie koordinátora:

·      zážitkové aktivity vedené študentami k téme právo na vzdelanie (s pomocou príručky Kompasito) pre primu až kvartu:

-  príma,dňa 25.2.2019 a  20.3.2019, 90 minút

-  sekunda, dňa 21.2, 90 minút

-  tercia, dňa 18.2.2019 a  28.2. 2019, 90 minút

-  kvarta, dňa 19.3.2019 a 16.4.2019, 90 minút

·      workshop na tému Tvárou v tvár diskriminácii (s využitím Stories that move):

-  kvinta, dňa 19.3.2019 a  9.4.2019, 90 minút

-  1.A, dňa 22.2.2019 a  22.3.2019, 90 minút

-  sexta, dňa 25.2.2019 a  14.3.2019, 90 minút

-  2.B, dňa 20.2.2019 a  27.2.2019, 90 minút

-  3.B, dňa 21.2.2019 a  21.3.2019, 90 minút

-  septima, dňa 15.2.2019 a  3.4.2019, 90 minút

-  1.B, dňa 19.2.2019 a  5.4. 2019, 90 minút

-  2.A , dňa 28.3.2019 a  11.4.2019, 90 minút

-  3.A, dňa 28.2.2019 a  4.4.2019, 90 minút

·      rovesnícku aktivitu formou besedy o občianskej participácií dňa 11.12.2018, 135 minút

Informácie o všetkých aktivitách sme priebežne uverejňovali na internetovej stránke školy. Program Škola bez nenávisti má na stránke školy svoj blok. Dňa 20.6.2019 získala naša škola certifikát o úspešnom absolvovaní pilotného ročníka programu Škola bez nenávisti.

V priebehu 2. polroka tohto školského roka sme v triedach sekunda a tercia osemročného gymnázia realizovali projekt finančného vzdelávania v spolupráci s neziskovou organizáciou JA Slovensko. JA Slovensko podporuje už viac ako 20 rokov rozvíjanie podnikateľského, ekonomického a finančného vzdelávania. Počas piatich stretnutí s lektorkou sa žiaci v dvojhodinových blokoch venovali rôznym témam: zostavovali rozpočet, osvojili si rôzne pojmy a zručnosti, učili sa, čo znamená podnikať a byť zamestnaný, vytvárali reklamu a vyskúšali si, aký môže mať dosah na rozhodovanie a financie človeka. Na záver celého vzdelávania si dňa 29.5.2019 z rúk lektorky, pani Aleny Soporskej a riaditeľky školy, RNDr. Eleny Kacvinskej prevzali certifikáty o jeho absolvovaní. Ďakujeme Ja Slovensko n.o. a pani Soporskej za čas a ochotu prispieť k neformálnemu vzdelávaniu a rozvíjaniu zručností našich gymnazistov.

Štátny pedagogický ústav overoval v školskom roku 2018/2019 pilotný projekt Komunikácia – Cesta k porozumeniu a úspechu. Školy mali možnosť prihlásiť sa do projektu v priebehu letných prázdnin 2018. Odborná komisia zaradila do projektu z prihlásených 28 škôl po jednej škole z každého kraja, spolu 9 škôl v rámci SR. Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou so svojou prihláškou uspelo a v projekte reprezentovalo Trenčiansky samosprávny kraj. Projekt je zameraný na výučbu správneho jazykového prejavu, výber a spracovanie informácií, tvorivé metódy úspešnej prezentácie, skupinovú komunikáciu a argumentáciu. Ďalšími cieľmi projektu sú komunikačná kultúra v digitálnom priestore, orientovanie sa v mediálnom svete, identifikácia dezinformácií a hoaxov, osvojenie si zásad slušného správania sa a spoločenského protokolu, čo vedie ku kultivovaniu medziľudských vzťahov. Projekt prebiehal formou tréningov učiteľov, ktorí následne získané zručnosti budú aplikovať v pedagogickej praxi.

Prvý modul pre 9 pedagógov bánovského gymnázia sa uskutočnil po vianočných prázdninách, 7.1.2019. Pod odborným vedením lektoriek doc. PhDr. Zory Hudíkovej, PhD., vedúcej Katedry umeleckej komunikácie Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava a Mgr. Viery Hincovej sa účastníci formou interaktívnych cvičení venovali téme spätnej väzby, spoznaniu seba samého, spôsobom komunikácie s rôznymi typmi ľudí.

Druhý modul projektu dňa 1.2.2019 bol venovaný rozvoju mediálnych zručností. Viedli ho Mgr. Jana Balková, redaktorka spravodajstva RTVS a Mgr. Monika Hossová, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM Trnava. Účastníci sa zaoberali odlíšením serióznosti a bulvárnosti správ v médiách, orientácii vo svete hoaxov a praktickej mediálnej tvorbe.

Tretie stretnutie sa uskutočnilo 26. apríla 2019. Bolo zamerané na správnu techniku prezentovania informácií. Rétorickým cvičeniam, jazykolamom i uvedomeniu si neverbálne vysielaných odkazov priučili bánovských gymnaziálnych pedagógov profesionáli  z mediálnej praxe a  vysokých škôl pod vedením doc. PhDr. Evy Chudinovej, PhD. Spolu s pani Chudinovou trénovali pedagógov i ďalší dvaja naslovovzatí odborníci - PhDr. Richard Keklak, PhD., prodekan Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy a PhDr. Jozef Bohunický, PhD., dlhoročný redaktor a moderátor RTVS, ale i vysokoškolský pedagóg. Mottom celého dňa bolo, že vžité stereotypy je možné zmeniť k lepšiemu a vhodnej komunikácii sa dá naučiť, len treba chcieť.

Všetky tri vzdelávacie dni boli veľmi zábavné. Lektori odovzdávali poznatky výlučne interaktívnou formou a každý účastník aktívne a rád pracoval od rána až do neskorého popoludnia.

26. apríla sa v škole okrem tréningu pedagógov uskutočnilo aj stretnutie študentov s „otcom“ projektu,  s iniciátorom myšlienky  posilnenia mediálnej výchovy na všetkých stupňoch vzdelávania, s poslancom NR SR Mgr. Karolom Farkašovským, PhD. Študenti debatovali s pánom poslancom o význame  vhodnej komunikácie v dnešnom modernom svete.  Komunikácia zásadne zlepšuje medziľudské vzťahy a aj keď nie je všetkým, vo svojej podstate správna komunikácia stojí za všetkým. Diskusia, ktorú pán poslanec rozvinul, dala študentom mnoho cenných rád a odporúčaní aj ohľadom voľby ich budúceho povolania. Komunikačné, prezentačné a mediálne kompetencie, ochutnávku ktorých účastníci projektu zažili, sa určite stanú cennou pomôckou v ich pedagogickej činnosti.  Skúsenosti získané v projekte uplatnia účastníci v praxi a výsledkom budú ešte kultivovanejší, spokojnejší žiaci študujúci v škole, ktorej záleží na medziľudských vzťahoch.

V  školskom roku 2018/19  sme boli aj naďalej  „Miestnym centrom programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Žiaci školy mali možnosť prihlásiť sa do prestížneho programu „The Duke of Edinburgh’s International Award“, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí vo veku 14-24 rokov na sebe komplexne pracovať, najmä sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu a mať trvalý dopad na mladých ľudí a ich praktické zručnosti, spoločenskú zodpovednosť a šancu uspieť v živote. Medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburghu (DofE) založil princ Philip, manžel britskej kráľovnej. Funguje vo viac ako 140 krajinách, pričom na Slovensku je do nej zapojených takmer 150 škôl a organizácií s vyše tisíckou študentov. Program sa realizuje v troch oblastiach – šport, rozvoj talentu a dobrovoľníctvo. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele a počas trvania programu sa ich snažia dosiahnuť. Nakoniec ich čaká dobrodružná expedícia. Počas pobytu v lese sa dva alebo tri dni spoliehajú len jeden na druhého, na tímového ducha a vlastné zásoby jedla. Záverom za mesiacmi úsilia je slávnostná ceremónia, na ktorej majú tí, ktorí prekonali samých seba a program dotiahli do konca, možnosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobným príbehom.

Koordinátorkou  programu v našej škole je Mgr. Monika Filová a vedúcimi jednotlivých skupín sú Mgr. Marcela Hlbočanová, Mgr. Andrea Dúcka a Mgr. Miroslava Flimelová.

Začiatkom školského roka 2018/19 boli slávnostne ocenení absolventi programu z predchádzajúceho školského roka. Bronzovú úroveň ukončilo 13 účastníkov a striebornú 8.

Absolventi na bronzovej úrovni si prevzali cenu za účasti britského veľvyslanca Andrewa Gartha v malebnom prostredí kaštieľa Château Gbeľany dňa 19.9.2018. Ocenení  sa venovali rôznym aktivitám a rozvíjali svoj talent v oblasti športu, gastronómie, učenia sa cudzích jazykov, výroby záhradného nábytku. Taktiež sa venovali krajčírskemu umeniu, hre na hudobný nástroj a dobrovoľníctvu. Veľkou výzvou pre mnohých bola dobrodružná expedícia, ktorú všetci účastníci programu zvládli so cťou.

Vo štvrtok, 8. novembra 2018, sa v historickej budove Národnej rady SR v Bratislave konalo slávnostné odovzdávanie Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. Medzi ocenenými nechýbali ani ôsmi bánovskí gymnazisti, ktorí z rúk olympijského víťaza v chôdzi Mateja Tótha a britského veľvyslanca Andrea Gartha prevzali strieborné ocenenia.

Sme veľmi hrdí na našich strieborných absolventov – Karolínu Kiripolskú, Marcelu Baškovú, Bianku Hankovú, Terezu Kollárovú, Natáliu Hlaváčovú, Simonu Súkenikovú, Šimona Ondrejku  a Karin Mikušovú, ktorí sa pol roka intenzívne venovali stanoveným cieľom v oblasti športu, rozvoja talentu a dobrovoľníctva. Samozrejme, že nechýbala ani dobrodružná expedícia, ktorá tentokrát trvala tri dni a preverila fyzické i psychické sily celého tímu. Aj napriek viacerým prekážkam to nevzdali, za čo im patrí uznanie, obdiv a gratulácia.

V školskom roku 2018/19 sa do programu zapojilo 22 žiakov na bronzovej a 3 žiaci na striebornej úrovni. Žiaci pracovali pod vedením 4 vedúcich programu – Mgr. Marcela Hlbočanová,  Mgr.Andrea Dúcka, Mgr.  Miroslava Flimelová a Mgr.Monika Filová. Okrem plnenia vlastných cieľov všetci účastníci absolvovali cvičnú expedíciu pod dohľadom školiteľa dobrodružnej expedície (Monika  Filová, Marcela Hlbočanová, Andrea Dúcka a dobrovoľníčka Dagmar Filová) a kvalifikačnú expedíciu pod vzdialeným dohľadom hodnotiteľa dobrodružnej expedície (Monika  Filová, Marcela Hlbočanová, Andrea Dúcka a dobrovoľníčka Karolína Kiripolská).  Prevzatie cien čaká absolventov na jeseň roku 2019 a na jar 2020. Počet zapojených žiakov v škole v školskom roku 2018/19 stúpol napriek náročnosti programu. Svedči to o tom, že mladí ľudia majú záujem rozvíjať sa aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

 

Pilotný projekt Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj

občianskej spoločnosti a Trenčianskeho samosprávneho kraja uviedol do života prvú dotačnú

schému na zavádzanie participatívnych rozpočtov v prostredí župných stredných škôl.

Vďaka včasnému prihláseniu sa i naše gymnázium mohlo do tohto projektu zapojiť. Pomocou projektu žiaci mohli pocítiť, že aj na ich názore záleží. Žiaci totiž sami navrhli projekty, ktoré by chceli na svojej škole zrealizovať.

Dňa 25.3.2019 sa uskutočnil workshop, kde žiacke tímy odprezentovali pripravené projekty. Po schválení bolo všetkých 7 projektov posunutých do tajného hlasovania v dňoch 15. – 17.4. 2019. Celková suma na realizáciu projektov  mala výšku 1000 eur, preto mali byť podporené víťazné 2 projekty. Vďaka sponzorom, ktorí sa rozhodli prispieť, boli zrealizované nielen 2, ale až 4 projekty. Primátorka mesta Bánovce nad Bebravou PhDr. PaedDr. Rudolfa Novotná prispela sumou 255€, firma Eterna sumou 150€ a rodičovské združenie vyčlenilo sumu 220€ zo svojho rozpočtu.

Víťaznými projektmi sú:

1. Cíťme sa na našej škole lepšie (navrhovateľky sú Lynette Adamcová zo septimy a Ivana Pavlisová z 3.B) : Zakúpenie dávkovačov na servítky, dávkovačov na mydlá, stojanov na toaletné papiere a zrkadiel na všetky toalety.

2. Vonkajšia oddychová zóna (Tamara Richtárechová, Peter Stano zo sekundy a Lynette Adamcová zo septimy): Vytvorenie príjemného posedenia pre žiakov vo vonkajších priestoroch školy v podobe lavičiek, stolov a vysadených kvetov. Okolo spomínaných lavičiek bol osadený plot, na ktorý si môžu triedy, zaľúbenci alebo kamaráti zamknúť svoje zámky.

3. Školské mikiny (Dominika Zelenáková a Nina Pietriková z 3.A triedy): Vypracovanie návrhu na školské mikiny s naším novým logom, ktoré dostali vybraní žiaci za odmenu a ostatní si ju budú môcť zakúpiť.

4. Školské dresy (Peter Šiko, Jakub Šiko z 3.A triedy a Anton Zelenák z 3.B triedy): Zakúpenie 15 nových dresov vo farbe našej školy, ktoré budú študenti využívať pri reprezentovaní školy v športových súťažiach.

Participatívny rozpočet na našej škole úspešne prebieha vďaka koordinátorke,

ktorou je PaedDr. Magdaléna Dobiašová a jej organizačnému výboru zloženého zo študentov.

V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK bolo naše gymnázium v rámci stredných škôl medzi

prvými, ktoré v zmysle princípov otvoreného vládnutia túto možnosť dostalo.

Naša škola bola aj v tomto školskom roku zapojená do recyklačného programu Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. V rámci projektu získavajú školy body za zber malého elektroodpadu i za plnenie jednotlivých úloh. Na hornej chodbe je umiestnený kontajner na zber starých a nepoužívaných elektrospotrebičov, ktorý prebieha v spolupráci s organizáciou Asekol a kontajner na zber použitých batérii, ktorý prebieha v spolupráci s organizáciou Insa.

Na separovanie odpadu  a  zber recyklovateľných  starých zubných kefiek je zameraný projekt EKO Alarm. Projekt bol ukončený v máji 2019

Vo februári žiaci prímy a sekundy podporili projekt Do školy na bicykli, do ktorého sa zapojila naša škola. Výtvarné práce žiakov propagovali jazdu na bicykli a obsahovali výpočet výhod takejto formy dopravy. Najlepšie výkresy slúžili v triedach ako propagačný materiál projektu.

V sobotu 30.3. 2019 sa z iniciatívy ŽŠR zúčastnili tridsiati siedmi študenti gymnázia projektu Hodina Zeme. Cieľom stretnutia bolo zbieranie odpadkov v okolí našej školy, na autobusovej stanici, na Záfortni a v okolí nemocnice. Viacerých lákala nielen jednotka z ekológie, ale aj dobrý pocit, že aspoň trochu môžu pomôcť našej planéte. Počas trojhodinovej dobrovoľníckej aktivity sa vyzbieralo viac ako desať vriec plných papierov, plastových obalov, sklených fliaš a veľkého množstva ohorkov z cigariet. Účasť na tomto projekte bola veľmi podnetná a výchovná a zúčastneným študentom patrí chvála a veľké poďakovanie.

Zapojili sme sa do iniciatívy Školského Anjela občianskeho združenia Wallor s projektom Chill-out zóna s knižnicou. Naši študenti v rozhovoroch často vyjadrujú potrebu vybudovať na škole oddychovú zónu, kde by mohli na krátku chvíľu zrelaxovať, odbúrať stres. Projekt počíta s renováciou a úpravou chodby na vrchnom poschodí, ktorá je doteraz zaplnená starými skriňami. Nachádzali by sa tu dva gauče, niekoľko tuli vakov a celý priestor by sa zútulnil kobercom. Veľkým prínosom novej chill-out zóny by bola i zabudovaná knižnica s oddychovou, odbornou a motivačnou literatúrou. Preto by tam nechýbali ani nové skrine plné rôznych kníh a študijných materiálov. Oddychová zóna by neslúžila iba na relax, ale by vytvárala príležitosti na stretnutia a rozhovory študentov, čo by viedlo k zlepšeniu komunikácie medzi nimi a k tvorbe nových vzťahov. Projekt je napísaný, zverejnený a my pevne veríme, že sa nájdu sponzori, ktorý ho aj pomôžu zrealizovať.

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti


Dátum  inšpekčnej kontroly: 13.2.2019

Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti na gymnáziu – testovanie žiakov končiacich ročníkov gymnázia (4.ročník, oktáva, 5.ročník)

Zistenia a ich hodnotenie:

Testovania sa zúčastnilo 16 žiakov z oktávy. Žiaci získali 67,08%. Dosiahli vyššiu percentuálnu úspešnosť v porovnaní s národným priemerom žiakov v teste, ktorý bol 62,1% ako aj vyššiu percentuálnu úspešnosť v porovnaní s dosiahnutým priemerom žiakov v testovaných školách v Trenčianskom kraji, ktorý bol 63,0%.

Dátum  inšpekčnej kontroly: 3.4.2019

Predmet školskej inšpekcie: Stav zabezpečenia a realizácie  celoslovenského testovania žiakov 4.ročníka gymnázia s osemročným vzdelávacím programom

Zistenia a ich hodnotenie:

Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administrátorov testov celoslovenského testovania žiakov boli v kontrolovaných skupinách dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V súčasnosti sídli škola v hlavnej budove na Radlinského ulici z 20. rokov 20. storočia, v neďalekej budove na Jesenského ulici a prenajímame si aj priestory v budove Športového centra (tzv. Sokolovňa) od mesta Bánovce nad Bebravou. V tejto budove využívame aj telocvičňu, pretože škola nemá vlastné priestory na cvičenie. S priestorovými problémami zápasíme najmä pri delení tried na vyučovaní cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. V hlavnej budove na Radlinského ulici sa vyučovanie uskutočňuje v 14 kmeňových triedach, 2 triedy sú v budove na Jesenského ulici, v budove Športového centra sú umiestnené odborné učebne - biologické laboratórium a jazykové laboratórium.

Škola je umiestnená v blízkosti centra mesta. Autobusová stanica je vzdialená asi 200 metrov, vlaková 500 metrov od školy.

Budova školy na Radlinského ulici prešla v roku 2011 rozsiahlou rekonštrukciou v rámci úspešného projektu „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“, ktorý bol podaný v rámci ROP 1.1 - 2008/01, Infraštruktúra vzdelávania. Predmetom rekonštrukcie bola celková modernizácia školy - výmena okien, dverí, zateplenie obvodového plášťa budovy a strechy, fasáda, rekonštrukcia vykurovacieho systému, rekonštrukcia učebne fyziky a ostatných vnútorných priestorov a zariadení školy (sociálne zariadenia, vymaľovanie vnútorných priestorov, školský rozhlas).

V priestoroch hlavnej budovy máme tri odborné učebne informatiky, fyzikálnu učebňu a jednu multimediálnu učebňu, ktoré využívame aj na vyučovanie iných predmetov pomocou multimediálnych aplikácií. Učebne informatiky sú v prevažnej miere vyťažené vyučovaním predmetu informatika, v popoludňajších hodinách ich využívame na činnosť krúžkov. Multimediálnu učebňu využívame predovšetkým na vyučovanie cudzích jazykov. Fyzikálnu učebňu zmodernizovanú v rámci rekonštrukcie školy máme vybavenú interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a vizualizérom, projekčným plátnom, PC s pripojením na internet a ďalšou špecializovanou technikou potrebnou pre moderné vyučovanie nielen fyziky, ale aj predmetu technika v 8-ročnom gymnáziu. Aj vďaka novému zariadeniu vznikla

z tejto učebne v priestoroch školy malá multimediálna aula. Ďalšie špecializované učebne, ktoré boli zriadené v rámci projektov, sú jazykové laboratórium, biologické laboratorium a chemické laboratórium.

Súčasťou školy je i moderne vybavená školská knižnica, kde si žiaci môžu zapožičať rôzne knižné tituly. Knižný fond neustále aktualizujeme a dopĺňame.

Spolu máme v škole 50 počítačov, určených pre žiakov. Všetky počítače sú pripojené na internet. Časť školy je pokrytá WiFi sieťou. Učitelia majú v zborovniach počítače s prístupom na internet a s možnosťou tlače. K dispozícii sú im aj dve veľkokapacitné kopírky. Každý vyučujúci má k dispozícii notebook, v priestoroch školy je zabudovaných 6 DVD prehrávačov, všetci učitelia cudzích jazykov majú CD prehrávač (spolu 15). Na vyučovanie biológie slúžia mikroskopy (15). V triedach je zabudovaných spolu 14 dataprojektorov s plátnom (vrátane špecializovaných učební), k dispozícii je aj 5 prenosných. V 5 učebniach je zabudovaný LCD televízor s DVD a videoprehrávačom, aby mohli učitelia využívať elektronické edukačné materiály. Učitelia majú prístup na rôzne edukačné portály a internetové stránky, odkiaľ môžu čerpať množstvo edukačných programov.

Z projektu „Moderným vzdelávaním do Európy“ sme získali aj špičkové počítačom podporované prírodovedné

laboratórium zo systému Vernier. Toto laboratórium slúži na modernizáciu vyučovania fyziky, chémie, biológie a geografie. Takisto sme z prostriedkov získaných v tomto projekte zakúpili do biologického laboratória moderný elektronický mikroskop. V priestoroch školy je inštalovaných 5 interaktívnych tabúľ, získaných pri rekonštrukcii školy alebo účasťou v projektoch. Na hlavnej chodbe na poschodí sú inštalované dve veľkoplošné obrazovky využívané na poskytovanie informácií žiakom a na prezentáciu života školy. V roku 2016 zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky na vybavenie prírodovedných laboratórií, za ktoré sme zakúpili moderný interaktívny dotykový displej a prenosné chemické súpravy do chemického laboratória, elektronické mikroskopy do biologického laboratória a

moderné pomôcky pre názorné vyučovanie do fyzikálneho laboratória.

V školskom roku 2017/2018 boli z rozpočtových prostriedkov školy zakúpené rôzne didaktické pomôcky, materiály a knihy, pomôcky na vyučovanie telesnej a športovej výchovy (florbalové vybavenie, bedmintonové vybavenie, švédska bedňa, rôzne lopty), nové notebooky.V interiéri školy bol modernizovaný žiacky nábytok v niektorých učebniach, vymenené stoly v zborovni. Zriaďovateľ vyčlenil finančné prostriedky na rekonštrukciu a odizolovanie podlahy v kotolni, na rekonštrukciu kanalizácie v areáli školy.

V školskom roku 2018/2019 sme z rozpočtových prostriedkov školy a s finančnou spoluúčasťou Rodičovského združenia zakúpili vybavenie tabletovej učebne do jazykového laboratória. Na Jesenského ulici sa nám z rozpočtových prostriedkov podarilo vymeniť žiacke lavice (ako v posledných triedach školy). V čase letných prázdnin pred začiatkom školského roka 2018/2019 sme z finančných prostriedkov zriaďovateľa rekonštruovali vo vnútorných priestoroch vstup do učebne č. 56 v hlavnej budove školy. Počas celého školského roka sme v spolupráci so zriaďovateľom školy a Krajským pamiatkovým úradom intenzívne pripravovali projekt rekonštrukcie Jesenského budovy.

V rámci hodín telesnej výchovy chodia žiaci pravidelne do posilňovne a na plaváreň. Prenájom týchto priestorov hradí Rodičovské združenie.

Stravovanie žiakov a zamestnancov formou obedov je zmluvne zabezpečené v školskej jedálni na Farskej ulici. V priestoroch školy je v prevádzke bufet so širokým sortimentom potravín a nápojov, ako aj mliečny automat, ktorý do školy umiestnila spoločnosť RAJO v rámci svojho programu podpory škôl.

V modernizácii školy pokračujeme ďalej podľa finančných a personálnych možností. Na tento účel

chceme využívať zdroje z rozličných projektov a výziev zo strany MŠVVaŠ SR, súkromných spoločností

a nadácií, europrojekty, a tak ako v minulosti aj prostriedky z Rodičovského združenia.


Názov vybaveniaPočetUmiestnenie
PC50odborné učebne
notebook38všetci vyučujúci
dataprojektor19kmeňové učebne, odborné učebne, 5 ks prenosné
interaktívna tabuľa53 odborné učebne, 2 triedy
DVD prehrávač6kmeňové učebne
CD prehrávač15vyučujúci podľa potreby
televízor5kmeňové učebne
veľkoplošný informačný panel2chodba
interaktívny dotykový displej1chemické laboratórium
elektronické mikroskopy5biologické laboratórium

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy - rok 2018:

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu:

Normatívne prostriedky zo ŠR spolu:       733 549 € 

v tom:

mzdy:

482 139 €

odvody:

168 726 €

tovary a služby:

71 462 €, z toho:

cestovné

  2 025 €

energie 

22 001 €

materiál

  8 569 €

prepravné

     720 €

údržba

     825 €

nájomné

  5 950 €

ostatné

31 372 €

transfery:

1 644 € (náhrada príjmu pri dočasnej PN)

150 € (náhrada za bolesť – úrazy žiakov)

presunuté (nevyčerpané) normatívne FP z r.2017:

6 537 € (energie, interiérové vybavenie, učebné pomôcky,  nájomné)

Vratky, preplatky za minulé roky:

2 891 € (energie, poistné)

Priemerný počet žiakov za rok 2018:            364

Priemerná suma normatívnych FP zo ŠR na jedného žiaka: 2 015 €.

Nenormatívne prostriedky zo ŠR spolu:   22 708 €:

Vzdelávacie poukazy:  dotácia za rok 2018:  9 184 €

Použitie:

dohody o vykonaní práce 

6 704 €

odvody do poisťovní 

2 172 €

nájom telocvične 

   142 €

cestovné

   166 €

Príspevok na lyžiarske kurzy:             9 750 €

Odchodné do dôchodku:                    3 774 €

2. Iné zdroje spolu:   19 341 €

Príspevok od Okresného úradu Trenčín, odbor školstva, na zabezpečenie súťaže Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec: 300 € (použitie: dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní, stravovanie, materiálové zabezpečenie).

Príjem za prenájom priestorov:  540 € (použitie:  cestovné DofE, učebné pomôcky, služby).

Príjem od žiakov, resp. rodičov (na úhradu členských príspevkov DofE, príspevok na exkurziu, za stratu učebníc, príspevok na lyžiarsky kurz):  4 350 €.

Realizácia  projektu ERASMUS+:  11 772 € (použitie: cestovné, pobytové náklady, cestovné poistenie, dohody o vykonaní práce, odvody do poisťovní).

Príspevok od zriaďovateľa na riešenie havarijnej situácie na Jesenského budove: 2 379 €.

Spolu bežné výdavky za rok 2018: 775 598 €.

3. Z kapitálových výdavkov sme v roku 2018 realizovali nasledovné investičné akcie:

- projektová dokumentácia – vybudovanie multifunkčného ihriska: 1 968 €

- rekonštrukcia vstupu do učebne č. 56: 9 229 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Gymnázium Bánovce nad Bebravou je všeobecnovzdelávacia inštitúcia, ktorej hlavným cieľom je výchova, vzdelávanie a príprava študentov na vysokoškolské štúdium. Popri vzdelávaní sa v škole uskutočňuje celkové kreovanie osobnosti mladého človeka, osobnosti, ktorá je pripravená na celoživotné vzdelávanie a  uplatnenie sa v zjednotenej Európe. Prostriedkom na dosiahnutie cieľa je samotný výchovno-vzdelávací proces a mimoškolská činnosť, organizovaná školou. Cieľ dlhodobo dosahujeme, výsledkom sú úspechy našich žiakov v súťažiach,  v externej časti maturitnej skúšky a v prijímacom konaní na vysoké školy.

Sme škola s jasnou víziou. Máme záujem, aby každý žiak zažíval úspech v duchu hesla: „Nie je dôležité, aby si bol lepší ako iní, ale dôležité je byť lepší, ako si bol včera.“  Žiakom poskytujeme vzdelávací program, ktorý umožňuje rozvoj nadania každého jednotlivca podľa jeho potrieb a možností. Žiak môže riadiť svoje vzdelávanie voľbou vlastnej vzdelávacej cesty, voľbou tzv. seminárov podľa svojej budúcej profesijnej orientácie. Nemalú mieru pri formovaní budúceho euroobčana zohráva aj dôraz na slobodu každého žiaka v rozhodovaní a zodpovednosť za vlastné výsledky. Pri napĺňaní vízie našej školy uplatňujeme moderné pedagogické princípy:

-           princíp uspokojovania potrieb partnerov vo vyučovacom procese

-           princíp orientácie na proces vo vyučovaní

-           princíp permanentného zdokonaľovania  vyučovacieho procesu

-           princíp vytvárania priaznivej klímy vo vyučovacom  procese.

 

Zhodnotenie plnenia cieľov školy:

 

Výchovno - vzdelávací proces

1. Prioritným cieľom školy i v tomto školskom roku bola realizácia Školského vzdelávacieho programu  - jeho tvorba, zdokonaľovanie, vyhodnocovanie priebežnej realizácie a prijímanie potrebných opatrení a zmien.

Cieľ bol splnený, platný ŠkVP bol plne realizovaný. Nebolo potrebné uskutočniť žiadne zmeny ani dodatky k aktuálnemu ŠkVP.

 

2. Pri realizácii ŠkVP sa orientovať na procesy, posilňovať projektové a zážitkové vyučovanie. Dôraz klásť na získavanie kompetencií potrebných pre život v zjednotenej Európe (komunikačné, matematické, informačno-technologické zručnosti, právne vedomie, ap.).  Stavať pritom na vysoko zastúpenej inštrumentálnej motivácii.

Cieľ bol splnený.

 

3. Sledovať indikátory kvality školy. Na základe zisteného udržať, resp. zvýšiť  kvalitu vzdelávania, rozvoj vedomostí, schopností a zručností žiakov v našej škole. Dbať pritom na uspokojovanie potrieb štátu, zriaďovateľa, partnerov (rodičia, žiaci, odberatelia). Cieľom je udržať, prípadne zlepšiť výsledky školy vo všetkých ukazovateľoch. 

Cieľ priebežne plníme.

 

4. Venovať zvýšenú pozornosť realizácii maturitnej skúšky v príprave učiteľov a žiakov s cieľom dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

Cieľ bol splnený .

 

5.  Školské projekty chápať ako súčasť vyučovacieho procesu a mimoškolskej činnosti  s cieľom využiť ich ako motivačný prvok na zvýšenie angažovanosti žiakov a zvýšenie ich  záujmu o štúdium a dosahovanie lepších študijných výsledkov.

Cieľ bol splnený .

 

6. Zlepšovať kolegiálne vzťahy spoločnými mimoškolskými akciami, využiť pritom aj pomoc odborníkov na komunikáciu.

Cieľ priebežne plníme. 

 

7. Posilňovať v žiakoch ekologické vedomie, podporovať environmentálnu výchovu na všetkých vyučovacích predmetoch.

Cieľ priebežne plníme.

 

8. Pokračovať v zapájaní študentov v najväčšej možnej miere do rôznych predmetových súťaží, olympiád, SOČ ap. Študenti takto získajú okrem bežných vedomostí aj nadštandardné poznatky a zručnosti. Pokračovať v  tradícii víťazov týchto súťaží na krajskej a celoštátnej úrovni.

Cieľ bol splnený.

 

9. Umožniť učiteľom rôzne formy ďalšieho vzdelávania, motivovať ich k získavaniu nových poznatkov, nevyhnutných pre modernizáciu vzdelávacieho procesu. Udržiavať v učiteľoch nadšenie pre prácu, ktorú vykonávajú a ktorá nie je spoločensky docenená.

Cieľ bol splnený.

 

10. Pokračovať v pozitívnej propagácii školy, aby o úspechoch školy a jej študentov bola informovaná široká verejnosť.

Cieľ bol splnený. Osobitne k jeho splneniu prispel Deň otvorených dverí 1.3.2019.

 

11. Pokračovať v spolupráci so základnými školami v regióne, aj naďalej organizovať návštevy výchovného poradcu do ZŠ v meste a okolí, vymieňať si skúsenosti a informácie o profile absolventa, budúceho gymnazistu s učiteľmi ZŠ.

Cieľ bol splnený.

 

12. Podľa potreby a opodstatnených požiadaviek partnerov aktualizovať vnútorný poriadok školy.

Cieľ bol splnený.

 

13. Priebežne venovať pozornosť protidrogovej tematike, v spolupráci s odborníkmi, zdôrazňovať škodlivosť fajčenia, alkoholu, besedovať s lekármi a odborníkmi z praxe.

Cieľ bol splnený.

 

14. Naďalej umožňovať žiakom pracovať v rôznorodých záujmových krúžkoch.

Cieľ bol splnený.

 

Materiálno - technické podmienky

1. Pokračovať v modernizácii školy, priebežne dopĺňať nové učebné pomôcky a prostriedky IKT, postupne vybavovať triedy novými lavicami a stoličkami, neustále sa aj v spolupráci so sponzormi starať o obnovenie vybavenia odborných učební, o modernizáciu vo všetkých oblastiach.

Cieľ priebežne plníme.

 

2. Zaviesť internetovú prípojku do každej triedy, resp. rozšíriť  WiFi pokrytie na celú školu.

Cieľ bol splnený iba čiastočne. Pokrytie škôl WiFi signálom plánuje zabezpečiť MŠVVaŠ SR v rámci digitalizácie spoločnosti. Zatiaľ nebol vybraný dodávateľ.

 

3. Udržať vyrovnaný rozpočet školy dôslednou realizáciou rôznych úsporných opatrení. Dbať pritom, aby neutrpela kvalita školy.

Cieľ bol splnený,  úsporné opatrenia ale neprispievajú k skvalitňovaniu vyučovacieho procesu .

 

4. Dodržiavať platné zákony,  normy, vyhlášky, zmluvy, dohody a pravidlá slušnosti, rešpektovať ľudské práva.

Cieľ priebežne plníme.

 

Personalistika

1. Udržiavať stabilný, plne kvalifikovaný kolektív zamestnancov.

Cieľ bol splnený.

 

2. Prenášať zodpovednosť a právomoc na svojich spolupracovníkov.

Cieľ priebežne plníme.

 

3. Usilovať sa o efektívny spôsob vedenia kolektívu, správnymi rozhodnutiami podporovať zdravé medziľudské vzťahy.

Cieľ pribežne plníme.

 

4. Naďalej uskutočňovať jasnú, slušnú a spravodlivú politiku získavania, výberu, hodnotenia, odmeňovania pracovníkov školy.

Cieľ priebežne plníme.

 

5.  Viesť otvorenú personálnu politiku, informovať pracovníkov pravdivo a včas o všetkých dôležitých skutočnostiach, rešpektovať názory kolektívu. Takáto politika je potrebná pre udržanie dobrej pracovnej atmosféry v škole.

Cieľ priebežne plníme.

 

6. Vytvárať a udržiavať priaznivé pracovné podmienky, maximálne sa usilovať o ochranu zdravia a bezpečnosť pracovníkov pri práci.

Cieľ priebežne plníme.

 

7. Vedenie školy motivovať k neustálemu rozvíjaniu umenia pracovať a riadiť, nedovoliť strnulosť, rutinnosť konania.

Cieľ priebežne plníme.

 

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky


SILNÉ STRÁNKY

·         vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

·         kvalitná tímová práca pedagógov

·         kvalitný školský vzdelávací program

·         vysoko zastúpená oblasť inštrumentálnej motivácie u žiakov

·         úspešnosť študentov v externej časti maturitnej skúšky, v súťažiach a olympiádách

·         úspešnosť študentov  v uplatnení sa na trhu práce a v ďalšom štúdiu

·         výborná poloha školy v meste

·         pozitívna sociálna atmosféra v triedach,  pozitívna klíma a kultúra školy, škola rodinného typu

·         aktívna činnosť žiackej školskej rady

·         zlepšujúce  sa  materiálno-technické vybavenie školy

·         aktuálna a dobre prepracovaná internetová stránka školy

·         škola na facebooku

·         dobrá spolupráca s rodičmi

·         dobrá spolupráca so zriaďovateľom

·         školský časopis

·         dobrá spolupráca s regionálnymi informačnými médiami

SLABÉ STRÁNKY

  • priestorové problémy
  • nízka potreba prestíže u žiakov
  • nízka motivácia žiakov k učeniu
  • slabší výber žiakov v dôsledku klesajúcej demografickej krivky
  • vnútorný systém kontroly a hodnotenia

PRÍLEŽITOSTI

·         zlepšovanie vzťahov vzájomnej interakcie učiteľ – žiak monitorovaním situácie formou anonymných dotazníkov raz za dva roky

·         vzdelávanie učiteľov v oblasti uplatňovania nových foriem práce zodpovedajúcim súčasným trendom

·         profilácia žiakov kopírujúca potreby trhu práce

·         zapájanie do rôznych projektov

·         spolupráca s partnerskými školami, možnosť výmeny pedagogických skúseností

OHROZENIA

  • nepriaznivý demografický vývoj
  • nízka reálna hodnota štátnej podpory
  • nedostatočná podpora  gymnaziálneho školstva všeobecne (znižovanie povoleného počtu žiakov pre štúdium na gymnáziách)
  • „vyhorenie“  učiteľov
  • negatívne vplyvy na mladých ľudí

·         byrokratizácia spoločnosti

Návrhy na zlepšenie - strategický plán:

Je vhodné použiť ofenzívnu stratégiu SO, využiť silné stránky na získanie výhody.

Využiť moderné pedagogické stratégie na zvýšenie motivácie žiakov k učeniu. Dôraz vo vzdelávaní klásť na rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov, pracovných návykov a zručností žiakov, rozvíjanie komunikačných, občianskych a sociálnych kompetencií žiakov a rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti využívania IKT. Stavať pritom na vysoko zastúpenej inštrumentálnej motivácii.

Posilniť zodpovednosť učiteľov za kvalitu vyučovania každoročným  meraním a vyhodnocovaním sociálnej klímy výučby predmetu v triede.

Posilniť účasť žiakov na rozhodnutiach školy cez žiacku školskú radu.

Zvyšovať kvalitu školy procesom autoevalvácie.

 

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Štúdium úspešne ukončilo 67 žiakov 4.ročníka a oktávy.  Jeden žiak oktávy zanechal štúdium  a jeden prerušil štúdium v priebehu školského roka 2018/19. Všetci absolventi školy, ktorí mali záujem študovať na vysokej škole, sú umiestnení na vysokých školách v SR i v zahraničí, ostatní sa zaradili do pracovného pomeru.

24 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na technické vedy: informatika, chémia, stavebníctvo, strojárenstvo, architektúra, biológia, elektrotechnika ap.

13 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na humanitné vedy: právo, politológia, žurnalistika, filozofia, tlmočníctvo,  pedagogika.

14 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium medicíny, farmácie, fyzioterapie a zdravotníctva.

10 absolventov bolo prijatých na vysokoškolské štúdium so zameraním na ekonómiu.

2 absolventi nastúpili na Akadémiu policajného zboru.

4  absolventi nemajú záujem študovať na VŠ a nastúpili do pracovného pomeru.

Z uvedených 67 absolventov nastúpilo 17 na vysoké školy do Českej republiky (Praha, Brno, Olomouc) a 1 študentka pokračuje v štúdiu na VŠ v Rakúsku.

 

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky vzdelávania v našej škole sú dobré. Pri tvorbe rozvrhu hodín rešpektujeme  zásady psychohygieny. Nie je to celkom možné, vzhľadom na priestorové problémy školy.

Výchova a vzdelávanie žiakov sa uskutočňuje v zmysle platného školského vzdelávacieho programu, v ktorom sú podrobne rozpracované všetky náležitosti, súvisiace s realizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. K výchovno-vzdelávaciemu procesu patria aj exkurzie, lyžiarske kurzy, školy v prírode, plavecký kurz, návštevy kultúrnych podujatí, účasť na výstavách, koncertoch, návšteva hvezdárne, týždenné zájazdy do zahraničia a odborné prednášky, zamerané na výchovu právneho vedomia, zdravý životný štýl, voľba povolania, predchádzanie sociálno-patologickým javom.

Žiakov učíme dodržiavať správny režim dňa (triednické hodiny, ETV). Úzko spolupracujeme s CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou. Pod vedením odborných zamestnancov CPPPaP Bánovce nad Bebravou sa uskutočnili besedy, tréningy a testovania a výchovno - preventívne akcie. CPPPaP vypracovala prehľad činnosti a výchovná poradkyňa  po dohode s vedením školy a triednymi učiteľmi vybrala vhodné besedy pre jednotlivé ročníky. V spolupráci s CPPPaP vysvetľujeme žiakom, ako sa správne a efektívne učiť (triednické hodiny, ETV). Taktiež v spolupráci s pracovníčkami CPPPaP žiakom radíme, ako zvládať stres, trému, ako riešiť záťažové a problémové situácie (triednické hodiny, ETV, individuálne konzultácie s psychologičkami).

V školskom roku 2018/19 opäť zrealizovali pracovníčky CPPPaP pre žiakov a triednych učiteľov prvého ročníka a prímy psychosociálny výcvik, s cieľom zlepšiť adaptáciu žiakov v novom prostredí a v novom kolektíve. Na základe žiadosti Gymnázia J. Jesenského, Bánovce n. B. vyplývajúcej z ponuky zo strany CPPPaP sa v dňoch 1. 10. 2018 v triede príma v rozsahu 4 vyučovacích hodín, 23. 10. 2018 v triede 1. B v rozsahu 2 vyučovacích hodín a 26. 10. 2018 v triede 1. A v rozsahu 2 vyučovacích hodín uskutočnil zážitkový blok aktivít zameraných na prispôsobenie sa žiakov novému kolektívu a školským podmienkam. Aktivity viedli dve psychologičky v prítomnosti triednych učiteliek, ktoré boli do aktivít zapojené rovnako ako žiaci. Žiaci tak mali možnosť zoznámiť sa s triednymi učiteľkami na inej úrovni, než je v školskom prostredí bežné v zmysle pedagóg – žiak. Aktivity boli zamerané na vzájomné spoznanie sa (formou rozhovorov a vzájomného predstavenia sa), dôležitosť vzájomného porozumenia a spolupráce. Psychologičky  prediskutovali so žiakmi očakávania od nového prostredia a formy, akými môžu k splneniu svojich očakávaní napomôcť. V prvých ročníkoch bolo pôvodné štvorhodinové stretnutie pozmenené na dvojhodinové z dôvodu zorganizovania spoznávacieho dňa Žiackou školskou radou  v predchádzajúcom týždni.

Žiacka školská rada zorganizovala pre žiakov prvého ročníka jednodňový adaptačný pobyt v rekreačnom zariadení PEMA FARM v Látkovciach.

Žiaci 1. A sa akcie zúčastnili vo štvrtok 27. septembra a v piatok 28. septembra zavítali do Látkoviec žiaci 1. B. triedy. Z celkového počtu 64 sa pobytu zúčastnilo 59 žiakov.

Cieľom adaptačného pobytu bolo uľahčiť žiakom vstup do stredoškolského prostredia, pomôcť im navzájom sa lepšie spoznať a budovať pozitívnu klímu v novom kolektíve.  Členovia ŽŠR pripravili rôzne formy aktivít, ktoré mali zabezpečiť jednak vzájomnú komunikáciu medzi žiakmi, ale aj komunikáciu medzi žiakmi a triednymi učiteľkami. Pri jednotlivých vedomostných, zábavných či športových činnostiach bola podporovaná  vzájomná kooperácia žiakov, čo viedlo k výraznému kolektívnemu zážitku. 

Veľmi pozitívne možno hodnotiť fakt, že akciu pripravili žiaci žiakom – členovia ŽŠR svojim mladším spolužiakom. Vďaka tomu boli prváci uvoľnení, ochotne sa do aktivít zapájali, navzájom spolupracovali. V rámci spätnej väzby, ktorú po návrate absolvovali, veľmi pozitívne hodnotili celú akciu a potvrdili jej význam v procese ich socializácie a adaptácie na nové prostredie.

 

 

V rámci umenovedných a výchovných predmetov sme sa snažili žiakom sprostredkovať živú skúsenosť najmä s výtvarným, hudobným, filmovým a tanečným umením. Prierezovo sme zaraďovali do výchovno-vzdelávacieho procesu aj prvky literárneho a dramatického umenia, čím sa intenzívne podporovali medzipredmetové vzťahy. Snažili sme sa formovať emocionalitu a intelekt žiakov nielen prostredníctvom tvorivých činností v čase vyučovania, ale aj prostredníctvom krúžkovej činnosti (kultúrny krúžok).

Všetci žiaci školy  sa  16. 10. 2018 zúčastnili večerného divadelného predstavenia  v DAB Nitra. Pedagógovia a žiaci našej školy mali možnosť vidieť divadelné spracovanie realistického románu Honoré de Balzaca Otec Goriot.  Žiaci ocenili nielen herecké výkony, ale aj aktuálnosť a nadčasovosť ústredného konfliktu. Pri následnej analýze diela na hodinách literatúry sme sa stretli s ich pozitívnymi reakciami.

Žiaci počas hodín TSV okrem telocvične ( veľká + malá ), ihriska za školou a mestského parku využívali aj posilňovňu na sídlisku Sever, kde okrem pokynov a rád vyučujúcich mohli využiť aj znalosti a praktické zručnosti kvalifikovaných kondičných trénerov pôsobiacich v tomto fitnes. Na niektorých hodinách chlapci vyšších ročníkov využívali, po dohode s učiteľmi ZŠ Gorazdova, ihrisko s umelou trávou na Dubničke. V tomto roku bol otvorený aj zimný štadión, ktorý sme s obľubou využívali hlavne so žiakmi prímy až kvarty. Trojdňový kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) pre žiakov tretieho ročníka 4-ročného a septimy 8-ročného gymnázia a účelové cvičenia pre žiakov ostatných ročníkov boli realizované v mesiacoch september, október.  V rámci kurzu KOŽAZ je aj branný pretek pozostávajúci z behu, streľby zo vzduchovky, zdravotnej prípravy, topografie a orientácie v teréne. Druhá časť ÚC sa uskutočnila  v máji 2019 počas konania ústnej časti maturitných skúšok.

Výborné prepojenie teórie s praxou prinášajú do školy rôzne besedy a semináre.

V spolupráci s CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou Sa v školskom roku 2018/19 uskutočnili besedy:

trieda

téma

dátum

počet žiakov

časová dotácia

Príma

Adaptácia v novom kolektíve

1.10.2018

18

180 minút

 

Aj učiť sa treba vedieť učiť

15.1.2019

18

45 minút

Sekunda

Kyberšikana

20.3.2019

20

45 minút

 

Týždeň slušného správania

31.5.2019

20

90 minút

Tercia

Obchodovanie s ľuďmi

15.11.2018

19

45 minút

Kvarta

Partnerské vzťahy

8.10.2018

22

45 minút

Kvinta

Naučme sa správne žiť

8.10.2018

21

45 minút

Sexta

Konflikty a ich riešenie

10.10.2018

12

45 minút

 

Profesijná orientácia

26.10.2018

12

125 minút

Septima

Zmysel života

20.3.2019

15

45 minút

Oktáva

Zmysel života

20.3.2019

16

45 minút

1.A

Adaptácia v novom kolektíve

25.10.2018

30

90 minút

 

Aj učiť sa treba vedieť učiť

7.12.2018

32

45 minút

1.B

Adaptácia v novom kolektíve

23.10.2018

32

90 minút

 

Aj učiť sa treba vedieť učiť

15.1.2019

30

45 minút

2.A

Profesijná orientácia

26.10.2018

28

125 minút

 

Láska alebo sex

14.11.2018

28

45 minút

2.B

Profesijná orientácia

26.10.2018

18

125 minút

 

Prevencia závislostí

14.11.2018

19

45 minút

3.A

Zmysel života

15.1.2019

22

45minút

3.B

Zmysel života

15.1.2019

22

45 minút

SPS1

Praktické využitie psychologických poznatkov

12.10.2018

20

90 minút

SPS2

Praktické využitie psychologických poznatkov

24.10.2018

14

90 minút

4.A

                        ---------

  --------

 

 

4.B

Kam po skončení strednej školy

10.10.2018

21

45 minút

 

Veľkým prínosom boli aj interaktívne besedy, ktoré v škole po prvýkrát realizovalo Informačné centrum mladých z Partizánskeho:

trieda

téma

dátum

časová dotácia

počet žiakov

príma

--

 

 

 

sekunda

--

 

 

 

tercia

--

 

 

 

kvarta

--

 

 

 

kvinta

Prevencia látkových a nelátkových závislosti

14.12.2018

90 minút

22

sexta

Extrémizmus, nacionalizmus, xenofóbia

13.11.2018

90 minút

11

septima

Občianska participácia

21.11.2018

90 minút

15

oktáva

Prevencia obchodovania s ľuďmi - novodobé otrokárstvo

23.10.2018

90 minút

16

1.A

Prevencia látkových a nelátkových závislosti

14.12.2018

90 minút

27

1.B

Prevencia látkových a nelátkových závislosti

14.12.2018

90 minút

31

2.A

Extrémizmus, nacionalizmus, xenofóbia

13.11.2018

90 minút

28

2.B

Extrémizmus, nacionalizmus, xenofóbia

13.11.2018

90 minút

19

3.A

Občianska participácia

21.11.2018

90 minôt

22

3.B

Občianska participácia

21.11.2018

90 minút

18

4.A

Prevencia obchodovania s ľuďmi - novodobé otrokárstvo

23.10.2018

90 minút

21

4.B

Prevencia obchodovania s ľuďmi - novodobé otrokárstvo

23.10.2018

90 minút

22

 

V nasledujúcom šk.roku 2019/2020 chcú pracovníčky ICM ponúknuť besedy i pre prímu, sekundu, terciu a kvartu.  

Dňa 19.10.2019 sa pre záujemcov konala prednáška spojená s besedou o civilizačnej chorobe rakovine. Prednášajúcim bol úspešný onkológ doc. Vladimír Bella, ktorý  pôsobí v Nemocnici sv. Alžbety v Bratislave. Mladí ľudia sa dozvedeli nové poznatky o vzniku, priebehu, dôsledku tejto zákernej choroby, ale najmä o prevencii ako chorobe predísť. Veríme, že informovanosť žiakov o prevencii a príznakoch ochorenia zachráni ľudské životy.

Každoročne si 16. októbra  pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Svetový deň výživy vyzýva  aj k spolupráci, aby sa základné ľudské právo, právo na potraviny, zabezpečilo všetkým obyvateľom planéty. Zároveň nadväzuje na Svetový potravinový summit z roku 1996, na ktorom účastníci a účastníčky prijali za cieľ zníženie počtu hladujúcich vo svete o polovicu najneskôr do roku 2015. Naša škola si Svetový deň zdravej výživy pripomenula Dňom mlieka, ktorý sa konal dňa 22.10.2018. Podujatie pripravila Ing. Tatiana  Gerbelová spolu so žiakmi septimy. Naše poďakovanie patrí spoločnostiam Milsy Bánovce nad Bebravou za poskytnutie mliečnych produktov, Grimpeku Bánovce nad Bebravou za poskytnutie čerstvého pečiva, Bioplantu Ostratice za poskytnutie jabĺk a Agrovitalu Breznianska mliekareň za poskytnutie mliečnych produktov. Vďaka patrí aj žiakom: E. Bolech, sekunda, S. Kmeťová, sexta, Inez Escheroví, sexta, A. Duranziová, sexta a S. Vigodová, 4. A, ktorí upiekli chutné zdravé koláče.

23.10.2018 bola v našej škole realizovaná beseda s názvom „Prevencia novodobého otrokárstva“. Prezentácia bola realizovaná pracovníčkami z Informačného centra mladých v Partizánskom. Besedy sa zúčastnili žiaci 4.ročníka. Študenti mali možnosť pozrieť si krátky film, ktorý je založený na reálnych výpovediach obetí novodobého otrokárstva. Taktiež sa dozvedeli o možnostiach ako sa chrániť pred prípadným zneužitím.  Súčasťou besedy bola aj diskusia o osobných skúsenostiach a o nápadoch ako pomôcť obetiam novodobého otrokárstva. Všetci študenti sa tak zamysleli nad tým , ako by postupovali v prípade, že by sa nevedomky dostali do podobnej situácie. Naši žiaci spoločne spracovali zoznam veci, ktoré nám nesmú chýbať pri cestovaní do zahraničia a taktiež si každý poznačil dôležité čísla a linky, na ktoré sa môžu obrátiť počas pracovného pobytu v zahraničí. Aj keď by sme si mohli myslieť, že téma otrokárstvo sa viaže k stredoveku, bohužiaľ  je vysoko aktuálna aj v modernej dobe. Svet nám všetkým ponúka veľa možností vycestovať a zamestnať sa, avšak vždy by sme mali byť obozretní, chrániť svoje osobné údaje a preveriť si ponúkané možnosti.

V piatok  26.10. 2018 sme privítali na pôde  školy nášho bývalého absolventa, odborníka na klímu a zmeny, ktoré s ňou súvisia,  Mgr. Jozefa Pecha. Mgr. Jozef Pecho patrí k špičkovým odborníkom v oblasti meteorológie a klimatológie nielen v našej republike, ale dlhodobo pôsobil aj v Prahe v Ústave fyziky atmosféry Akadémie vied ČR. Pre žiakov  z fyzikálneho a geografického seminára si pripravil prednášku na tému, ktorá sa týkala predpokladaných zmien klímy našej Zeme. Prednáška sa niesla v duchu informácií o klimatických zmenách a problémoch, ktoré tieto zmeny spôsobujú. Obsah bol prepojením fyzikálnych, geografických, biologických a chemických poznatkov. Žiaci mali možnosť sledovať štatistické údaje o teplotách a ich zmenách za posledné tisícročia. Dozvedeli sa alarmujúce správy o stave klímy, v ktorej žijeme. Niekedy si ani neuvedomujeme aký obrovský dopad na životné prostredie má náš  pohodlný životný štýl. Smutným príkladom je napríklad ostrov Kiribaty, ktorý v dôsledku globálneho otepľovania za pár desaťročí vymizne z mapy sveta. Ak svoje správanie nezmeníme, naše deti už nebudú poznať čaro jari, ktorá zanikne a bude nahradená dlhším letom. O pár rokov budú teploty na Slovensku takmer rovnaké ako teploty v Srbsku alebo v Grécku. Žiaci sa však dozvedeli aj o možnostiach, ktoré by mohli našej klíme pomôcť. Menšia spotreba fosílnych palív, obmedzenie používania lietadiel, áut alebo  dôsledná recyklácia odpadu.

 

V spolupráci s CPPPaP sa dňa 26.10.2018 uskutočnilo testovanie profesijnej orientácie kariérové poradenstvo žiakov druhých ročníkov a sexty. Cieľom bolo poradenstvo pri výbere vysokej školy, čomu predchádza výber zamerania a voľba seminára do tretieho ročníka. Výsledky boli podané žiakom osobne a formou písomnej správy počas individuálnych konzultácií v priestoroch školy, a to v dňoch:

20. 11. 2018 - 2. B (20 žiakov )

4. 12. 2018 - 2. A (26 žiakov)

6. 12. 2018 - sexta (10 žiakov)

Vyhodnotenie testov profesijnej orientácie  bolo pre žiakov veľmi príťažlivé a preto budeme v tejto aktivite pokračovať.

V termíne od 3.12. do 7.12.2018, denne od 10.00 do 12.00 hodiny, sa konal už po štrnásty krát zdokonaľovací plavecký výcvik žiakov prímy 8-ročného gymnázia, ktorého sa zúčastnilo 14 žiakov z celkového počtu 18. Štyria žiaci sa nezúčastnili zo zdravotných dôvodov.  Plavecký výcvik viedli učitelia telesnej a športovej výchovy Mgr. Rešková a Mgr. Bacho. Všetci žiaci absolvovali naplánovaný obsah, ciele a úlohy boli splnené. Žiaci usilovne plnili inštrukcie vyučujúcich a každý deň sa na výcvik veľmi tešili. Taktiež z bezpečnostného hľadiska môžeme hodnotiť plavecký výcvik veľmi pozitívne. Žiaci svedomito dodržiavali bezpečnostné predpisy, o ktorých boli poučení na triednickej hodine a počas výcviku sa nikto nezranil. Na záver výcviku sa konala súťaž v dvoch disciplínach (50 metrov voľný spôsob a plávanie pod vodou). Po vyhodnotení obidvoch disciplín boli víťazi odmenení diplomami a všetci účastníci výcviku za svoju aktivitu a snahu dostali ovocie a sladkosti. Plavecký výcvik absolvovali všetci žiaci bezplatne, pretože bol plne hradený z prostriedkov  Rodičovského združenia.

12.12.2018 sa žiaci školy  zúčastnili prednášky pod názvom ,, Zelená doprava´´, ktorá bola realizovaná dvomi členmi občianskeho združenie Pestrec. Je to organizácia zaoberajúca sa ochranou životného prostredia a všetkých jeho zložiek, a to najmä formou environmentálnej výchovy, globálneho vzdelávania a vnútornej transformácie. Každú triedu zastupovali dvaja žiaci. Žiaci sa rozdelili do skupín. Prednáška bola rozdelená na 3 časti. V prvej časti sa žiakom predstavili  členovia  tejto organizácie a predstavili aj organizáciu samotnú. V druhej časti žiaci videli krátke video, v ktorom mali možnosť vidieť rozdiely dopravy v rôznych krajinách. Po videu nasledovala diskusia ohľadom využívania dopravných prostriedkov s infoblokom a ich pripravenou prezentáciou. Žiaci sa dozvedeli  aké ekologické je cestovanie bicyklom a aké výborné by bolo zvýšiť počet cyklotrás po Slovensku. V tretej časti študenti robili rôzne praktické úlohy. Od kresieb vyriešenia dopravy, cyklotrás až po nápady na nové spôsoby dopravy. Využívali svoju fantáziu a nadobudli veľa nových vedomostí s ktorými sa podelili aj s ostatnými spolužiakmi v triedach na hodinách biológie a ekológie.

13. decembra 2018  sa výber 37 žiakov školy zúčastnil exkurzie do VIDA centra v Brne. Je to zábavný vedecký park so 170 zaujímavými expozíciami z oblasti fyziky, biológie, chémie a techniky. Tu si môže každý návštevník všetko vyskúšať, chytiť, ohmatať a pri tom sa učiť. Naši žiaci to samozrejme využili a zábavnou formou overovali svoje vedomosti. Súčasťou programu bola aj vedecká show zameraná na zvuk a jeho vlastnosti. Efektné experimenty so zvukom, ktorý dokázal roztancovať plameň, aký zvuk počujú malé deti  a dospelí už nie, ako znejú zvuky pod hladinou,  prečo pri šume vodopádu zle počujeme – to všetko videli a počuli žiaci v programe s názvom Mr.Ucho. Ďalšia časť návštevy VIDA centra bola venovaná náučnému programu o plazme, jej vlastnostiach a výrobe plazmy s pomocou šikovných vidátorov. V popoludňajších hodinách pokračoval program exkurzie prehliadkou starého centra Brna so sprievodcom. Prehliadku sme začali pri Starej radnici a tam sme videli najstaršie vypreparované zviera v strednej Európe  - brnenského draka. Je to krokodíl, ktorý je zavesený na strope priechodu Starej radnice. Spolu so sprievodcom prešli žiaci historické centrum a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o budovách a tradíciách starého Brna, navštívili Zelný trh, Dominikánske námestie a Námestie svobody. V celom historickom centre boli vianočné trhy, námestia boli nádherne vyzdobené, plné stánkov s vianočnými dobrotami a milými drobnosťami a tak si účastníci exkurzie na záver vydareného dňa užili aj trochu predvianočnej atmosféry Brna.Brno sa žiakom veľmi páčilo, exkurzia splnila svoj cieľ.

20.12.2018 besedovali vybraní žiaci 3.ročníka s bývalým absolventom školy, v súčasnosti politológom, členom nášho zastúpenia v Európskej komisii v Bruseli, Jozefom Kšiňanom. Témou bolo uplatnenie mladých ľudí v európskych štruktúrach.

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov v školách  je dôležitou súčasťou systému účinných preventívnych aktivít zameraných na ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov, najmä Deklarácie práv dieťaťa, Dohovoru o právach dieťaťa a je v súlade s Národnou protidrogovou stratégiou. Výchovu a vzdelávanie v oblasti primárnej prevencie závislosti v školstve je potrebné realizovať v širšom kontexte prevencie sociálno-patologických javov v zmysle pozitívnej výchovy k formovaniu zdravého životného štýl. K tomu prispievajú najmä športové aktivity a utváranie optimálnych podmienok pre rozvoj osobnosti jednotlivca. Naším dlhodobým cieľom je organizovať kultúrne a športové aktivity zamerané na posolstvo života bez drog a bez sociálno-patologických javov, medzi ktorými výrazne vystupuje v poslednom čase kyberšikana .

31.1.2019 sa celá škola zúčastnila výchovno hudobno-slovného koncertukyberšikane. Podľa našich prieskumov formou dotazníkov v októbri 2018 považujú študenti kyberšikanu za neškodnú zábavku. Hovoríme s nimi o tom na vyučovaní, najmä na triednických hodinách a na informatike. V programe výchovného podujatia účinkoval spevák Marcel Dragúň zo skupiny Cigánski diabli, ktorý spoločne so spevákom Robom Pappom rozbehli obdobné koncerty po celom Slovensku.  Protagonista Marcel nielen spieval, ale aj diskutoval s gymnazistami, ktorí mu chtiac-nechtiac čo to prezradili o svojom správaní na sociálnych sieťach. Ale aj o tom, ako sa vedia brániť voči neželaným aktivitám priateľov zo sociálnych sietí, ako si overujú identitu priateľov, a podobne. Spoločne zaspievané piesne vytvorili v sále príjemnú atmosféru, ktorá bola zavŕšením prvej polovice školského roka pred jednodňovými polročnými prázdninami.

V dňoch  6.2. a 8.2. 2019 prišla na svoju bývalú školu, naše gymnázium, študentka 5. ročníka Fakulty sociálních studijí v Brne Ivana Balgová. O svoje zážitky a skúsenosti zo štúdia sociológie sa podelila so žiakmi 3. ročníka, ktorí navštevujú spoločensko-vedný seminár. Žiaci mali možnosť dozvedieť sa viac o tom, čo to vlastne sociológia je, čím sa zaoberá a aké je štúdium na FSS v Brne.  Jednou z tém bol aj Erasmus v Holandsku, ktorého sa Ivana zúčastnila.  Pri jej rozprávaní o skúsenostiach z tohto pobytu nejeden zo žiakov túžil zažiť to, čo ona spoznala vďaka štúdiu sociológie v Brne.

Lyžiarsky kurz žiakov prvého ročníka štvorročného gymnázia sa v školskom roku 2018/2019  konal v termíne od 10. – 15. februára 2019 v lyžiarskom stredisku Štrbské pleso. Vedúcim  kurzu bol Mgr. Ján Bacho.  Kurzu sa zúčastnilo 47 žiakov. Žiaci lyžovali pod vedením štyroch inštruktorov a mali k dispozícii aj zdravotníčku a pedagóga voľného času.

Ubytovaní boli v hoteli Litvor na Štrbskom Plese, kde bývali v 2 - 6 posteľových izbách. Na svah sa prepravovali skibusom. Stravovanie bolo zabezpečené 3x denne. Ubytovanie spĺňalo normu, strava bola pestrá a chutná. Snehové podmienky boli výborné, ako aj podmienky na lyžovanie. V stredisku sa nachádzajú svahy pre všetky úrovne lyžovania, od začiatočníkov až po pokročilých. Žiaci lyžovali pod vedením inštruktorov v 4 družstvách, rozdelení podľa výkonnosti. Mali veľkú snahu a aj výsledky ich práce boli vidieť. Javili o šport veľký záujem, o čom svedčí aj skutočnosť, že hneď prvé dva dni všetci začiatočníci (pod vedením p. Bacha) zvládli základný výcvik. Všetci žiaci prvého, druhého aj tretieho družstva od prvého dňa jazdili na sedačkovej lanovke na Solisko. Žiaci boli disciplinovaní, dodržiavali stanovený harmonogram a rešpektovali vyučujúcich. V priebehu výcviku sa nikto vážne nezranil, a okrem drobných pomliaždenín, bolesti hrdla a brucha nemusela zdravotníčka riešiť žiaden vážnejší zdravotný stav.

14.2.2018 sa konala beseda s príslušníkmi Policajného zboru SR, ktorá bola určená pre žiakov štvrtého ročníka. Prednášať prišiel plukovník Mgr. Miloš Šagát, ktorý je riaditeľ okresného riaditeľstva a jeho zástupca plukovník Mgr. Miroslav Zaťko. Témou bola práca v policajnom zbore. Žiaci sa dozvedeli o atraktívnych stránkach tohto povolania ale i o tvrdých kritériách prijatia do Policajného zboru. Napríklad uchádzač nesmie nosiť okuliare alebo mať tetovanie na viditeľnom mieste.

Lyžiarsky výchovno – výcvikový kurz pre žiakov prímy až kvinty 8-ročného gymnázia sa v školskom roku 2018/2019  konal v termíne od 10. – 15. marca 2019 v lyžiarskom stredisku Štrbské Pleso. Kurzu sa zúčastnilo  48 žiakov (16 žiakov prímy, 15 žiakov sekundy, 1 žiačka  kvarty, 16 žiakov kvinty), 4 inštruktori, pedagóg voľného času a zdravotníčka. Vedúcou kurzu bola Mgr. Miroslava Rešková.

Žiaci lyžovali pod vedením inštruktorov v 4 družstvách rozdelení podľa výkonnosti.  Mali veľkú snahu, , javili o šport veľký záujem a aj výsledky ich práce boli vidieť. Svedčí o tom skutočnosť, že hneď prvý deň  skoro všetci začiatočníci zvládli základný výcvik a na tretí deň všetci žiaci, okrem jedného začiatočníka, lyžovali na svahu Solisko.

Lyžiarske kurzy môžeme  hodnotiť ako veľmi dobré, najmä po vzdelávacej úrovni. Ciele a úlohy boli splnené. Žiaci získali základné poznatky o technike lyžovania a takisto o možnostiach ďalšieho zdokonaľovania sa v lyžovaní. Zaradením turistických vychádzok  okolo Štrbského Plesa sa žiaci naučili  rozpoznať subjektívne a objektívne nebezpečenstvo na horách. Samotnou účasťou na LVK sa nám u mnohých žiakov podarilo vytvoriť, prípadne upevniť trvalý vzťah k lyžovaniu ako k súčasti aktívneho odpočinku.

Dňa 22. marca 2019 sa 46 študentov 3. a 4. ročníka v rámci konverzácii v anglickom jazyku zúčastnilo divadelného predstavenia „Romeo & Juliet“ (by William Shakespeare). Divadelné predstavenie sa konalo v Bratislavskom Teatre Wustenrot a bolo realizované hercami z „An American Drama Group Europe production“. Divadelného predstavenia v anglickom jazyku sa zúčastňujeme pravidelne, keďže je na vysokej úrovni a poskytuje študentom posledných ročníkov príležitosť precvičiť si počúvanie s porozumením pred maturitnou skúškou.

Divadelné predstavenie v anglickom jazyku  pre žiakov nižšieho stupňa 8 roč. gymnázia v MsKS v Bánovciach nad Bebravou sa neuskutočnilo pre nedostatočnú ponuku zo strany MsKS.

Prenášku pre žiakov tretieho ročníka, ktorí majú záujem študovať na technických a prírodovedných odboroch vysokých škôl si pripravil Mgr.Marek Sýs, PhD, náš bývalý absolvent. Prišiel v stredu 24.apríla 2019, aby žiakov dopredu pripravil na to, akú úroveň vedomostí od nich očakávajú VŠ.  Je absolventom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK Bratislava, po jej skončení pracoval na FEI STU Bratislava a v súčasnosti pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne.  Vyučuje matematiku, venuje sa kryptografii a šifrovaniu, teda vie zo svojej praxe, aké problémy majú študenti VŠ so zvládnutím učiva . Prišiel preto našim žiakom poradiť ako a na ktorých webových stránkach prestížnych VŠ si s predstihom vyhľadať študijné materiály a učivo, ktoré vysoké školy od svojich študentov vyžadujú. Okrem toho dal žiakom pár príkladov ako rozvinúť poznatky zo základných operácii s maticami na vyššiu úroveň, ktorú vyžaduje VŠ.  Prítomní žiaci ocenili jeho snahu a je už len na nich ako jeho dobre mienené návody a rady ďalej využijú.

30.4.2019 sa tretiaci v rámci spoločenskovedného seminára zúčastnili pojednávania na Okresnom súde v Bánovciach nad Bebravou, kde sa prejednával trestný čin výtržníctva.

7.5.2019 sa 18 žiakov Gymnázia Janka Jesenského  spolu s pedagogičkami  RNDr.Elenou Kacvinskou a Mgr. Andreou Dúckou zúčastnilo konferencie o  budúcnosti práce a pracovného prostredia s názvom  Be Ready for the Future. Konferenciu pre stredoškolákov pripravila Ekonomická univerzita v Bratislave. 11 špičkoví ľudia z praxe zdieľali s účastníkmi podujatia dôležité informácie o budúcnosti trhu práce, príležitostiach, ale aj hrozbách, na ktoré by mali byť mladí ľudia pripravení. Konferencie sa zúčastnilo 600 vybraných študentov zo 40-tich najlepších stredných škôl v SR. Pozvanie dostala aj naša škola a radi sme ho prijali.

V dnešnom rýchlo sa meniacom svete sú excelentné znalosti a skúsenosti čoraz  nevyhnutnejšie pre uplatnenie sa na trhu práce. Globálna konkurencia, digitalizácia sveta, automatizácia a umelá inteligencia urýchľujú zmeny v ľudskom živote a menia požiadavky na vzdelanie.

Zmena je nevyhnutná a prichádza v čoraz kratších intervaloch. To, čo sa žiaci učia na strednej škole môže vyjsť "z módy" kým ukončia vysokú školu. Aké vedomosti a zručnosti treba ovládať? Ako sa pripraviť na vstup na pracovný trh, ktorý sa  dynamicky mení? Čím sa môžeme odlíšiť od automatov, v čom nás nenahradia? Na otázky podobného charakteru pútavo a mimoriadne kompetentne odpovedalo 11 naozaj výnimočných ľudí. Spojivom všetkých príspevkov bola myšlienka, že  každý z nás je niečím iný a výnimočný.  Je dôležité  využívať šance, ktoré sa nám ponúkajú a vedieť, ako je možné  efektívne z nich ťažiť. Podmienkou úspechu je poznať sám seba a vedieť sa učiť. Prijať výzvy, aj riskovať. Ak nie, zostaneme na bezpečnom mieste, ale nevyužijeme svoj potenciál a nebudeme šťastní.  Doba je rýchla a predpovedať profesijné oblasti, ktoré budú žiadúce o niekoľko rokov je takmer nemožné. Ako sa teda pripraviť na život v budúcnosti? Nezmení sa to, čo budú ľudia robiť, ale ako to budú robiť. Práca bude poháňaná nadšením, úspešní budú ľudia, ktorí do nej vložia svoje špičkové vedomosti, kreativitu, srdce a pokoru. Predpokladá sa tiež schopnosť mobility v rámci firmy i sveta. Účastníci sa dozvedeli, ako napísať životopis, ktorý na prvý pohľad zaujme, na čo sa zamerať pri hľadaní práce, ako sa prezentovať u budúceho zamestnávateľa.  Ale najmä že príprava na povolanie spočíva v dlhodobej práci na sebe. Že úspech začína odvahou. A že je potrebné neustále zdokonaľovať to, v čom je človek dobrý, nie snažiť sa byť v mnohom priemerný.

15.mája 2019 sa 40 žiakov školy zúčastnilo návštevy v Národnej rade SR.  Na exkurziu ich pozval  poslanec NR SR a predseda TSK, Ing. Jaroslav Baška.  Po bezpečnostnej prehliadke si v sprievode stážistu, povereného sprevádzaním návštevníkov, prezreli priestory  samotného parlamentu.  V rámci prehliadky si  pripomenuli  najkľúčovejšie momenty, vedúce  ku vzniku nášho súčasného štátneho zriadenia. Prezreli si originál pečate Jozefa Miloslava Hurbana,  ktorá je  vystavená na prízemí parlamentu,  vyfotografovali sa s čestnou strážou,  sledovali  výmenu členov čestnej stráže, dozvedeli sa informácie zo života parlamentu.  Jedna zo zastávok prehliadky bola aj pri umeleckých dielach  A. Brunovského, vyobrazujúcich Slovensko a svet z rozličných historických či kultúrnych pohľadov. Informácie z prvej ruky si vychutnali  priamo z balkóna rokovacej sály , odkiaľ pozorovali rokovanie poslancov.V kinosále potom diskutovali s pánom poslancom Jaroslavom Baškom o rôznych témach, počínajúc jeho  funkciami v parlamente, končiac rozhovorom o aktuálnych témach v našej spoločnosti . Stretnutie s pánom poslancom bolo veľmi bezprostredné, žiaci mali možnosť spýtať sa ho, čo ich zaujíma . Zrejme rešpekt pred osobnosťou pána poslanca spôsobil, že žiaci túto možnosť nevyužili dostatočne.

Dňa 31.5.2019 sa 2. ročník osemročného gymnázia spolu s  výchovnou poradkyňou PaedDr.Magdalénou Dobiašovou zúčastnili na podujatí s názvom  “Týždeň slušného správania“, ktorý organizovala Mestská knižnica Ľudovíta Štúra v spolupráci s CPPPaP v  Bánovciach nad Bebravou. Cieľom prednášky bol oboznámiť žiakov tvorivou formou so zásadami slušného správania počas rôznych situácií odohrávajúcich sa na rôznych miestach ako je napríklad ulica, obchod, kino atď. Žiaci mali možnosť pozrieť si film, ktorý ich naučil, ako sa slušne správať na návšteve. Odozvy z akcie boli veľmi pozitívne a žiakom sa táto akcia páčila. 

Na záver školského roka, dňa  27.6.2019, sa v škole  už po ôsmykrát konal športový deň. Žiaci 4-ročného gymnázia a kvinty, sexty a septimy súťažili vo volejbale (dievčatá) v telocvični na Sokolovni a v malom futbale (chlapci) v športovom areály SHOK. Zodpovedná za organizáciu bola p. Rešková za pomoci ostatných vyučujúcich TSV. Rozhodovanie zápasov na jednotlivých športoviskách zabezpečovali učitelia TSV. Žiaci sa do súťaží zapojili vo veľkom počte a ich snaha bola ocenená nielen diplomami a pochvalou, ale aj sladkosťami. Žiaci prímy až kvarty si zmerali sily 26.6.2019 v mestskom parku. Túto akciu pre nich zorganizovala žiacka školská rada. Členovia ŽŠR pripravili pre „malých“ nápadité súťaže, ktoré ich vtiahli do diania a veľmi zaujali. Všetci si okrem zážitkov odniesli sladký croissant, džús a minerálku. Víťazi jednotlivých disciplín navyše čokoládové medaily. Členovia ŽŠR zvládli organizáciu na vysokej úrovni, za čo si vyslúžili pochvalu a poďakovanie nielen od žiakov, ale aj od učiteľov konajúcich dozor.

Prevencii drogových závislostí a protispoločenských javov sa venujeme v Gymnáziu Janka Jesenského už dlhé roky. Náš plán prevencie preto vychádza z bohatých skúseností a z hodnotenia týchto aktivít našimi žiakmi. Je zrejmé, že preventívne podujatia musia mať pestrý charakter. V rámci preventívnej činnosti realizujeme prednášky so psychológmi, lekármi, abstinujúcimi závislými, právnikmi, koncerty,  športové dni, atď. Do školského poriadku boli v septembri pridané  preventívne opatrenia a výchovné opatrenia proti šikane detí a žiakov v školách a v školských zariadeniach v zmysle  Smernice č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach. Smernica upravuje základné znaky, formy a prejavy šikanovania detí a žiakov, možnosti preventívneho pôsobenia a metódy riešenia šikanovania žiakov v nadväznosti na zodpovednosť školy a školského zariadenia podľa ustanovení školského zákona s účinnosťou od 1. septembra 2018.

 

Ďalej sme v školskom roku 2018/2019  uskutočnili tieto exkurzie:

Príma + sekunda

25. 9. 2018  jednodňová exkurzie Živá voda a Archeoskanzen v Modrej (Česká republika), ktorá bola finančne podporená TSK Trenčín. Biológia a dejepis môžu byť aj zábavné. Presvedčili sa o tom žiaci prímy a sekundy, ktorí 25. septembra 2018 zavítali k našim západným susedom, presnejšie na Moravu. Cieľom ich cesty bola dedinka Modrá, v okrese Uherské Hradiště, kde sa nachádza sladkovodná a botanická expozícia Živá voda. Žiaci sa oboznámili so životom vo vode, vodnými živočíchmi a rastlinami v povodí rieky Morava. Zároveň  mali možnosť nazrieť aj „pod hladinu“ vďaka tunelu, ktorý sa nachádza v 3,5m hĺbke pod vodnou hladinou. Ďalšou zástavkou bol Archeoskanzen Modrá, kde žiaci spoznávali dejiny našich predkov z obdobia Veľkej Moravy, dozvedeli sa o spôsobe ich života a vyskúšali si aj streľbu z luku. Archeoskanzen v Modrej sa môže pochváliť niekoľkými „naj“. Ako jediní v Európe verne kopírujú pôvodné osídlie z 9. storočia, ktoré navyše stojí aj na pôvodnom mieste bývalej keltskej osady. Vo vodnom tuneli Živá voda sa návštevníci dostanú do blízkeho kontaktu so sladkovodnými rybami . Od Živej vody vedie malý náučný chodník s rôznymi druhmi bylín.

-  4. 6. 2019 jednodňová  exkurzia do  Nitry: po stopách Veľkej Moravy - Hradný vŕšok, Kalvária, múzeum, Oponice. Exkurzie a zároveň aj školského výletu sa zúčastnilo 37 žiakov pod vedením Mgr. Marcely Hlbočanovej.

2.roč. + sexta

- 29 . 11. 2018 sa konala exkurzia pre druhý ročník a sextu  do Viedne.

Cieľom exkurzie bolo okrem  utvrdenia jazykových schopností a zručností aj spoznávanie rozmanitosti  kultúr v praxi. Žiaci navštívili Prírodovedné múzeum,  v ktorom sa zoznámili s expozíciami rôznych oddelení, napríklad mineralógia, paleontológia, antropológia a iné. Získané vedomosti môžu využívať v prírodovedných predmetoch. Pravú vianočnú atmosféru zažili na vianočných trhoch pred radnicou.

Pozoruhodne zdobené stromčeky, radnica, rozprávkové bytosti ich okúzlili. Zlákali ich najmä nádherné vianočné ozdoby, pečivo, punč a rôzne darčeky. Tým získali inšpirácie a nápady pre tvorbu vlastných darčekov.

Pri plánovaní literárnej exkurzie na Oravu, ktorá mapuje stopy slovenských realistických spisovateľov, sme prehodnotili jej časové zaradenie do plánu exkurzií školy. Nakoľko sa podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu tematický celok realizmus vyučuje až v 3. ročníku, usúdili sme, že je vhodnejšie realizovať túto exkurziu na konci 3. ročníka, nie v 2. ročníku. Vedenie školy návrh na presun literárnej exkurzie schválilo. Preto sa v uplynulom školskom roku exkurzia na Oravu neuskutočnila, žiaci 2. ročníka sa jej zúčastnia v júni 2020 už ako tretiaci. 

 

3.roč. + septima

- 15.10. 2018 - exkurzia Myjava - Bradlo – Košariská, zodpovedná za exkurziu bola PaedDr.Elena Košíková. Študenti boli s touto exkurziou veľmi spokojní, páčilo sa im nielen náukové jadro, ale i prekrásna okolitá príroda. Exkurzie sa zúčastnilo 57 študentov + 3 pedagógovia. Nakoľko prebiehala rekonštrukcia Múzea SNR, bola v rámci exkurzie zvolená aj návšteva hradu Beckov.

Plánovaná jednodňová exkurzia do Viedne sa neuskutočnila z dôvodu kolízie s týždňovou zahraničnou exkurziou do Talianska.

4. roč.

- 9. októbra 2018 – A&V (AKADÉMIA & VAPAC), medzinárodný študentský veľtrh štúdia a kariéry v Bratislave. Každoročne túto udalosť absolvujú žiaci maturitného ročníka, akciu organizuje výchovná poradkyňa školy PaedDr.Magdaléna Dobiašová.  Veľtrh je miestom stretávania zástupcov vzdelávacích inštitúcií a potenciálnych študentov. Cieľom veľtrhu je informovať študentov o možnosti štúdia na vysokých školách u nás na Slovensku i v zahraničí. Pre návštevníkov sú pripravené brožúry s informáciami o kritériách prijatia na univerzity, o zoznamoch fakúlt a ponuka študijných odborov, ktoré možno na daných vysokých školách študovať. Každý návštevník môže využiť poradenstvo poskytované zástupcami vysokých škôl, ktorí sa snažia odpovedať na každú otázku a podeliť sa aj o osobné skúsenosti. Veľtrh ponúka návštevníkom možnosť priameho kontaktu a diskusie s odbornými pracovníkmi z oblasti vzdelávania a ľudských zdrojov jednotlivých inštitúcií. Tohtoročná expozícia bola situovaná v Národnom tenisovom centre. Naši žiaci spolu s pedagogickým dozorom mali možnosť vypočuť si rady, ktoré im ochotne poskytli zástupcovia vysokých škôl. Každá vysoká škola bola zastúpená pedagogickým pracovníkom, ale aj študentmi. K dispozícií bolo veľké množstvo brožúr s informáciami o konkrétnej vysokej škole, možnostiach prijatia alebo so zoznamom  študijných odborov, ktoré daná škola ponúka. Každú pol hodinu bola realizovaná živá prednáška o vybraných vysokých školách. Veľtrhu sa okrem slovenských škôl zúčastnili aj vysoké školy z Českej republiky, Dánska, Veľkej Británie a pod. Taktiež mali žiaci možnosť stretnúť sa so zástupcami inštitúcií ako napríklad Erasmus+ alebo InterStudy. Exkurzia poskytla študentom možnosť sa orientovať  v ponuke vysokých škôl a pomohla tým, ktorí sa nevedia rozhodnúť.

- 25.septembra 2018 –  exkurzia do Osvienčimu a Krakova, zodpovední za exkurziu boli PaedDr. E. Košíková, PaedDr. M. Dobiašová a PaedDr. J. Žitňanský. Exkurzie sa zúčastnilo 57 študentov. Osvienčim je synonymom bolesti a utrpenia. Študenti v tomto tábore hrôzy navštívili Náš zriaďovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj opäť podporil exkurziu sumou 500 eur.

Žiakom školy bola ponúknutá aj týždenná zahraničná exkurzia do Škandinávie:  Štokholm – Kodaň – Gdaňsk. Pre malý záujem sa táto exkurzia neuskutočnila.

Veľký záujem bol o  týždennú zahraničnú exkurziu Rím – Florencia – Benátky. Uskutočnila sa  v dňoch 13. - 18. mája 2019 s počtom účastníkov 54 žiakov a 3 pedagogičky. Okrem historických pamiatok v Ríme, Florencii a Benátkach sa žiaci zúčastnili aj audiencie u Svätého Otca Františka II. vo Vatikáne.  O účasť na audiencii žiaci požiadali v rámci tvorenia programu exkurzie. Tým bola táto exkurzia spojená tiež s náboženskou výchovou. Za exkurziu bola zodpovedná PaedDr. Elena Košíková.

 

Naďalej sme podporovali návštevnosť školskej knižnice, individuálne aj hromadné čítanie povinných či odporúčaných diel. Podporou fungovania školskej knižnice sa budoval v žiakoch celkový záujem o čítanie, literatúru, umenie a kultúru. Knižný fond školskej knižnice sme obohatili o nové tituly. Išlo prevažne o beletriu zo zoznamu diel povinnej literatúry, ale aj o tituly odbornej literatúry, ktoré sa využijú pri výučbe jazykovej a slohovej zložky.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

V školskom roku 2018/2019 boli otvorené nasledovné záujmové krúžky:

Športovo-turistický krúžok Mgr. Janáčová

Turistický krúžok Ing. Gerbelová

Zdravotnícky krúžok sl. Števanková (SČK)

Školský časopis PaedD. Košíková

Kultúrny krúžok - ŽŠR Mgr. Dúcka

Krúžok DofE 1 Mgr. Dúcka

Krúžok DofE 2 Mgr. Filová

Krúžok DofE 3 Mgr. Hlbočanová

Krúžok DofE 4 Mgr. Flimelová

Žiaci v nich podľa svojich možností a záujmov mohli rozvíjať talent a zručnosti, nadobúdať nové vedomosti, získať nové skúsenosti. Predovšetkým krúžky realizované v zmysle programu DofE poskytujú možnosť na komplexný rozvoj osobnosti mladého človeka. Pre život školy a jej kultúru majú význam krúžky koordinujúce vydávanie školského časopisu či činnosť Žiackej školskej rady.

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je vynikajúca a patrí medzi veľmi silné stránky školy.  Výbor rodičovskej rady pracoval v nasledovnom zložení:

Predseda: Mgr. Denisa Kočišová

Hospodárka: p.Dana Kristianová

Členovia:

p.Tatiana Urbančoková

p. Alena Soporská

p.Štefan Adamka

p.Pavel Vališ

Mgr. Denisa Kočišová

Linda Čikelová

Ing. Alena Paulová

Ing. Juraj Kollár

p. Dana Kristiánová

PharmDr.Eva Chudobová

Ing. Rudolf Jánošík

Ing. Alena Zdychavská

Andrea Galuštáková 

p. Katarína Žatková

p. Viera Petrušová

Ing. Daniela Mináriková

Ing. Rudolf Botka

Rodičovské združenie úzko spolupracuje so školou. Finančne dotuje akcie, organizované školou pre študentov ( imatrikulácia, stužková slávnosť, príspevky na exkurzie, kultúrne podujatia, cestovné na súťaže, ap.). Odmenami za súťaže, olympiády, študijné výsledky a celkové zviditeľňovanie školy pomáha pri motivácii študentov k dosahovaniu úspechov pri reprezentácii školy. Prispieva na nákup nových učebných pomôcok a zariadenie odborných učební. Hradí prenájom posilňovní a plavárne.

Združenie rodičov pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou sa zaslúžilo o príjem 2% z daní, ktoré tomuto občianskemu združeniu poukazovali právnické a fyzické osoby. Získané prostriedky boli použité na  vybavenie nákup ďalšieho vybavenia školy modernými učebnými pomôckami.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Študenti i zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na verejnom živote mesta a kraja. Študenti sú členmi Mládežníckeho parlamentu mesta Bánovce nad Bebravou. Sme účastníkmi a spolutvorcami mnohých kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré sa konajú na pôde mesta.

Záver

Vypracoval: RNDr. Elena Kacvinská

V Bánovciach nad Bebravou, 10. októbra 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11.októbra 2019

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Trenčianskemu samosprávnemu kraju v Trenčíne schváliť správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou za školský rok 2018/2019.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 25.10.2019

Predseda rady školy: Bc. Ivana Škultétyová

 

 

Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne

schvaľuje – neschvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou za školský rok 2018/2019.