Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC
Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyGymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou
Adresa školyRadlinského 665/2, 95701 Bánovce n.B.
Telefón+421/38/7602852
E-mailinfo@gymbn.tsk.sk
WWW stránkagymradbn.edupage.org
ZriaďovateľTrenčiansky samosprávny kraj

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľRNDr. Elena Kacvinská038/76031600901918461elena.kacvinska@gymbn.tsk.sk
ZRŠIng. Igor Marko038/76028520901918462igor.marko@gymbn.tsk.sk
ZRŠPaedDr.Dušan Zajac038/76028520901918463dusan.zajac@gymbn.tsk.sk

Rada školy

 Titl., priezvisko, meno
predseda, zástupca nepedagogických zamestnancovBc. Ivana Škultétyová
pedagogickí zamestnanciMgr. Andrea Dúcka
 Mgr. Branko Rurák
zástupcovia rodičovPhDr. Jana Prekopová
 MUDr. Mário Drozdík
 Ing. Gabriel Dravecký, PhD.
zástupcovia zriaďovateľaIng. Mária Hajšová
 PhDr.,PaedDr.Rudolfa Novotná
 Ing. Zuzana Máčeková
 Ing. Juraj Maláň
zástupca žiakovDamián Dravecký

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovTrenčiansky samosprávny kraj
SídloK dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Telefón032 / 6555 111
E-mailinfo@tsk.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Všetci vyučujúci sú rozdelení do jednotlivých predmetových komisií podľa predmetov, ktoré učia.  Vedúci predmetových komisií spolu s vedením školy sú zodpovední za úroveň predmetov, ktoré sú v ich predmetovej komisii. Tvoria poradný orgán riaditeľky školy, ktorý zasadá  pravidelne raz mesačne a zaoberá sa aktuálnymi úlohami v činnosti školy a prípravou práce školy na najbližšie obdobie.

Názov PK

Vedúci

Členovia PK

Zastúpenie predmetov

MAT, FYZ, INF, THD

RNDr. Terézia

Dolanová

RNDr. Elena Kacvinská,  Ing. Igor Marko,  Mgr. Elena Masárová,   Mgr. Miroslava Rešková, RNDr. Silvia Rosenbergová, PaedDr. Juraj Žitňanský

matematika, fyzika, informatika, technika

 

SJL, UKL,  HUV,

VYV

 

Mgr. Andrea

Dúcka

 

PaedDr. Elena Košíková, Mgr. Branko Rurák, PaedDr. Dušan Zajac

slovenský jazyk a literatúra, umenie a kultúra, psychológia, hudobná výchova, výtvarná výchova

Cudzie jazyky (ANJ, SJA, NEJ, RUJ)

Mgr. Monika Filová

Mgr. Dana Švančarová, Mgr. Denisa Žitňanská, Mgr. Marcela Hlbočanová, Mgr. Michaela Páleníková  Mgr. Lenka Janáčová, Ing.Stella Aschengeschvandtnerová, Mgr.Katarína Kováčová,  Mgr.Zuzana Sedláková, PaedDr.Dušan Zajac

anglický jazyk, španielsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk

 

DEJ, OBN, ETV,

NBV, FIG

 

PaedDr. Elena

Košíková

 

PaedDr. Magdaléna Dobiašová, Mgr. Branko Rurák,  Mgr. Mário Kutiš, Mgr. Zuzana Sedláková, Mgr. Monika Filová, Ing. Jaroslava Žemberová,  PaedDr. Dušan Zajac, Mgr. Róbert Holečka (NBV-k), Mgr.Miroslava Škreková (NBV-k), Mgr.Ivo Madzin (NBV - e)

dejepis, občianska náuka, finančná gramotnosť, etická výchova,

náboženská výchova

 

CHE, BIO, GEG, EKL

Mgr. Katarína

Kováčová

Mgr. Elena Masárová, Ing. Jaroslava Žemberová , Ing. Tatiana Gerbelová,  Mgr. Denisa Žitňanská, Mgr. Mário Kutiš, Mgr. Dana Hudecová (rodičovská dovolenka), Mgr.Dominika Chovan 

chémia, biológia, geografia, ekológia

 

TSV

Mgr. Miroslava

Rešková

Mgr. Ján Ďuračka , Mgr. Lenka Janáčová

telesná a športová výchova

K ďalším poradným orgánom riaditeľky školy patria:

- školská poradkyňa (výchovná a kariérová poradkyňa) Mgr. Zuzana Sedláková

- školská koordinátorka vo výchove a vzdelávaní (koordinátorka antidrogovej prevencie, prevencie kriminality a  antidiskriminačnej činnosti) Ing. Jaroslava Žemberová

- koordinátor finančnej gramotnosti PaedDr. Dušan Zajac

- koordinátorka environmentálnej výchovy Ing. Tatiana Gerbelová

- kronikárka PaedDr.Elena Košíková

- hovorca školy Mgr.Branko Rurák

- vedúci zbierok, kabinetov

- žiacka školská rada, koordinátorka Mgr. Andrea Dúcka

- výbor rodičovského združenia

Údaje o Rade školy:

Rada školy pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou (ďalej len „rada školy“)  bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s ustanovením § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení  po voľbách dňa 12. 04., 10.5., 11.5. a 16.5.2016. Funkčné obdobie rady školy je na obdobie 4 rokov.

V priebehu 4-ročného funkčného obdobia rady školy nastali viaceré zmeny, niektorým členom zaniklo členstvo, uskutočnili sa doplňujúce voľby, zriaďovateľ delegoval nových členov rady školy a  náhradní členovia boli doplnení podľa poradia z poslednej voľby zástupcov rodičov do RŠ.

Funkčné obdobie rady školy, ktoré malo skončiť v máji 2020, bolo predĺžené z dôvodu mimoriadnej situácie v záujme predchádzania šírenia ochorenia COVID-19. Na základe výzvy Trenčianskeho samosprávneho kraja na uskutočnenie volieb do Rady   školy   pri   Gymnáziu   Janka   Jesenského,  Radlinského  665/2,  Bánovce nad Bebravou, so  sídlom   Radlinského  665/2,  957 01   Bánovce nad Bebravou,    číslo:   TSK/2020/03450-6  zo      dňa     06. 03. 2020     v súlade     so     zákonom      č.  596/2003    Z.  z.    o   štátnej   správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č.  291/2004 Z.  z., ktorou  sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení v znení neskorších  predpisov sa uskutočnili voľby členov do rady školy.

Voľby zo zástupcov pedagogických zamestnancov vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa  uskutočnili  online  formou   prostredníctvom  aplikácie EduPage    v dňoch 14.12. 2020 a 15.12. 2020.  Zvolení do rady školy boli Mgr. Branko Rurák a Mgr. Andrea Dúcka.

Voľby zo zástupcov nepedagogických zamestnancov sa uskutočnili dňa 07.12. 2020. Voliči prichádzali jednotlivo z dôvodu tajného hlasovania a prísnych hygienických a protiepidemiologických opatrení v súvislosti s COVID-19. Zvolená do rady školy bola  Bc. Ivana Škultétyová.

Voľby zo zástupcov rodičov vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19  sa uskutočnili online formou  prostredníctvom aplikácie EduPage. Prvé kolo  volieb sa uskutočnilo 11.12.2020 – 15.12.2020.  Druhé kolo volieb sa uskutočnilo 17.12.2020 – 20.12. 2020. Zvolení do rady školy boli PhDr. Jana Prekopová,  MUDr. Mário Drozdík a  Ing. Gabriel Dravecký, PhD.  

Voľby zo zástupcov žiakov vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti s COVID-19 sa  uskutočnili  online  formou   prostredníctvom  aplikácie EduPage  v dňoch  17.12. 2020 – 18. 12. 2020.  Zvolený do rady školy bol Damián Dravecký.

Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo uznesením číslo 490/2020

zo zasadnutia konaného dňa 06. júla 2020 delegovanie zástupcov Trenčianskeho samosprávneho kraja do Rady školy pri Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou, so sídlom  Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou Ing. Mária Hajšová, PhD., poslankyňa Zastupiteľstva TSK, Ing. Zuzana Máčeková, poslankyňa Zastupiteľstva TSK,  PhDr.,PaedDr.Rudolfa Novotná, poslankyňa Zastupiteľstva TSK a  Ing. Juraj Maláň, poslanec Zastupiteľstva TSK.

Rada školy spolupracuje so školou promptne, v mnohých prípadoch elektronicky.

Riaditeľka školy elektronicky predložila členom Rady školy  „Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2019/20“ dňa 13.10.2020.  Členovia RŠ si správu preštudovali a odporučili zriaďovateľovi správu schváliť.

Riaditeľka školy elektronicky predložila revidované znenie Školského vzdelávacieho programu Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou členom rady školy na prerokovanie a pripomienkovanie dňa 26.8.2020.  Členovia RŠ si revidované znenie Školského vzdelávacieho programu preštudovali a nevzniesli k jeho zneniu žiadne pripomienky.

Riaditeľka školy informovala členov rady školy o dianí v škole počas prerušeného vyučovania elektronicky. Zároveň zasielala členom rady školy na vedomie dôležité interné pokyny a usmernenia, ktorými sa škola riadila v čase prerušeného vyučovania. 

Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štúdia na Gymnáziu Janka Jesenského, Radlinského 665/2, Bánovce nad Bebravou pre školský rok 2021/2022 boli s členmi rady školy taktiež prerokované elektronicky, členovia rady školy boli s nimi oboznámení dňa 22.2.2021.

V pedagogickej rade Gymnázia Bánovce nad Bebravou bol dňa 8.6.2020 per rollam prerokovaný návrh počtu prijímaných žiakov do tried prvého ročníka pre školský rok 2022/2023.  Návrh spolu so zdôvodnením rozoslala riaditeľka školy dňa 7.6.2021 elektronicky členom Rady školy. RŠ odporučila zaslať zriaďovateľovi nasledovný počet prijímaných žiakov tried prvého ročníka pre školský rok 2022/2023:

1.ročník 4-ročnej formy štúdia, odbor 7902 J gymnázium: 2 triedy po 30 žiakov, spolu maximálne 60 žiakov,

1.ročník 8-ročnej formy štúdia, odbor 7902 J gymnázium: 1 trieda s počtom žiakov minimálne 22.

Spolupráca RŠ so školou je na veľmi dobrej úrovni, vzájomne sa informujeme a konzultujeme všetky aktuálne problémy. RŠ  plní  svoju funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy a taktiež svoju funkciu poradného, iniciatívneho orgánu presadzujúceho verejné záujmy v oblasti výchovy a vzdelávania na škole.

SPRÁVY PREDMETOVÝCH KOMISIÍ (PK) ZA ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

 JAZYK A KOMUNIKÁCIA, UMENIE A KULTÚRA

 

Predmetová komisia SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (SJL) – UMENIE A KULTÚRA (UKL) – HUDOBNÁ VÝCHOVA (HUV) – VÝTVARNÁ VÝCHOVA

správu vypracovala vedúca predmetovej komisie Mgr. Andrea Dúcka

 1. Zloženie predmetovej komisie:

Mgr. Andrea Dúcka – SJL, UKL, HUV, VYV – vedúca PK

PaedDr. Elena Košíková – SJL, DEJ

Mgr. Branko Rurák – SJL, DEJ

PaedDr. Dušan Zajac – SJL, NEJ

 1. Zasadnutia predmetovej komisie

Plán zasadnutí predmetovej komisie stanovený v Pláne práce PK na školský rok 2020/2021 bol dodržaný. Stretli sme sa na štyroch plánovaných zasadnutiach, a to  27. augusta 2020, 20. novembra 2020 (online), 23. februára 2021 (online) a 1. júla 2021. Z každého zasadnutia PK bola vypracovaná zápisnica. Okrem toho sme sa podľa potreby stretávali aj mimo zasadnutí PK, navzájom sme aktívne komunikovali a riešili problémy, ktoré sa týkali najmä organizácie dištančného vzdelávania. Komunikácia v tomto období prebiehala buď telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

 1. Hodnotenie plnenia plánu PK

Uplynulý školský rok sa opäť niesol v znamení opatrení proti pandémii koronavírusu COVID-19. Do 12.10. sa žiaci 1. – 4. ročníka, kvinty – oktávy učili prezenčne, žiaci prímy – kvarty sa učili v škole až do 29. októbra 2020. Po jesenných prázdninách sme sa od 3.11. museli už všetci preorientovať na dištančné vyučovanie. V porovnaní s prvou vlnou pandémie sme túto druhú absolvovali lepšie. Boli sme pripravení, vedeli sme, čo nás čaká, systém komunikácie so žiakmi a samotnej výučby sme zvládali bez výrazných problémov. Lepšie sme sa zžili s prostredím EduPage, čo výrazne našu prácu sprehľadnilo a zosystematizovalo.

Od marca 2021 bola dištančná výučba postupne nahrádzaná prezenčnou – najskôr sa vrátili do lavíc maturanti (22.3.), potom žiaci prímy až kvarty (3.5.) a napokon od 17.5. ostatní žiaci. Školský rok sme teda ukončili prezenčne.

Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

správu vypracovala Mgr. Andrea Dúcka

Zhodnotenie dištančného vyučovania:

Úlohy a ciele, ktoré sme si stanovili na tento školský rok, boli splnené do takej miery, ako nám to situácia dovoľovala. Opäť sme sa museli vzdať niektorých akcií a činností – nekonalo sa Testovanie 9, písomná ani ústna forma maturitnej skúšky, žiaci sa nezúčastnili viacerých súťaží, nezrealizovali sme ani našu tradičnú literárnu exkurziu na Oravu.

Všetci členovia PK pracovali v súlade s tematickými výchovno-vzdelávacími plánmi. Napriek náročnej situácii sa nám podarilo prebrať v jednotlivých ročníkoch všetky tematické celky, preto nie je v novom školskom roku potrebné pristúpiť k úprave školského vzdelávacieho programu ani k úprave TVVP.

Každý vyučujúci vychádzal z rozvrhu jednotlivých tried a v dňoch určených na výučbu SJL komunikoval so žiakmi a zadával im prácu. Hlavným komunikačným kanálom medzi nami a žiakmi sa stal portál na webstránke školy EduPage. Prostredníctvom neho sme žiakov informovali o všetkých zadaniach, úlohách, aktivitách. V prípade, že sa väčšie súbory nepodarilo cez EduPage poslať, využívali sme mailovú komunikáciu. U mladších žiakov sa nám osvedčili portály Smartbooks a Bezkriedy.

Najčastejšie sme aplikovali slovné metódy vo forme písaného textu, ale vďaka online hodinám realizovaným prostredníctvom aplikácie ZOOM sme aj priamo komunikovali so žiakmi, čo vo výraznej miere posilnilo vzájomnú interakciu. Počet online hodín sme v porovnaní s predchádzajúcim obdobím navýšili, čo malo pozitívny dopad na študijné výsledky aj na celkovú atmosféru v triednych kolektívoch. Veľmi dôležitou sa stala metóda samostatnej práce. Žiaci študovali materiály, ktoré sme im v podobe konspektov, prehľadov gramatických javov, zostručnených obsahov literárnych diel, PPT prezentácií či videí posielali. V rámci výučby literatúry žiaci využívali samostatnú prácu s literárnymi ukážkami. Čítali texty a na základe ich analýzy vypracovávali úlohy zadané učiteľom. 

Na opakovanie a precvičovanie jazykových aj literárnych vedomostí a zručností sme zadávali žiakom pracovné listy vo formáte Word alebo vo forme kariet na EduPage s rôznymi typmi úloh, s otvorenými aj uzavretými otázkami, pravopisné doplňovačky, interaktívne cvičenia, atď. Tie sme následne opravovali a opravu spolu s komentárom posielali ako spätnú väzbu.

Získané vedomosti a zručnosti žiakov sme priebežne diagnostikovali a hodnotili. Vychádzali sme z opravených úloh a zadaní (PL, úlohy v kartách, tvorba vlastných slohových útvarov, PPT prezentácie...), z didaktických testov, ale aj z ústneho skúšania cez videokonferencie. S kritériami hodnotenia boli žiaci vopred oboznámení a zároveň vopred vedeli, ktorá úloha bude klasifikovaná a ktorá nie. Klasifikačná stupnica bola totožná so stupnicou odsúhlasenou členmi PK na začiatku školského roka. Z predmetu slovenský jazyk a literatúra boli na konci 1. aj 2. polroka klasifikovaní všetci žiaci.

Materiálne a technické podmienky učiteľov boli počas dištančného vzdelávania optimálne, nedostatky z predchádzajúceho obdobia boli odstránené. Čo sa týka žiakov, snažili sme sa podchytiť všetky prípady, kedy mal žiak problémy s internetom alebo technickým vybavením a hľadali sme spôsob, ako mu pomôcť zabezpečiť študijný materiál. 

Prehľad aktivít:

·         Na začiatku školského roka sme si naplánovali činnosť PK, stanovili sme na nový školský rok výchovno-vzdelávacie ciele. Oboznámili sme sa s pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR, vzali sme na vedomie harmonogram olympiád a súťaží na šk. rok 2020/21. Ďalej sme prerokovali a schválili kritériá hodnotenia v predmete SJL. Urobili sme si prehľad o integrovaných žiakoch a stanovili sme metódy a formy práce s nimi. Zhrnuli sme aj metódy a formy práce, ktoré sme plánovali použiť počas dištančného vyučovania, nakoľko sme predpokladali, že v priebehu niekoľkých týždňov naň prejdeme. S prechodom na dištančné vyučovanie súviselo aj zmapovanie materiálno-technického vybavenia všetkých vyučujúcich. 

·         V septembri sme uskutočnili objednávku učebníc literatúry pre 1. ročník, kvintu a pre niektoré triedy vyšších ročníkov. Žiaci mali možnosť zakúpiť si aj vlastnú učebnicu slovenského jazyka. Využili ju žiaci 4. ročníka, žiaci sexty a septimy. Učebnice tak zostanú v ich vlastníctve a môžu ich využiť pri opakovaní na maturitnú skúšku.

·         Od polovice októbra sme postupne prechádzali na dištančné vyučovanie.

·         12. novembra sa študenti 3. A triedy a oktávy zúčastnili online besedy so slovenskou herečkou a hudobníčkou Dorotou Nvotovou. Beseda bola určená pre študentov nášho gymnázia, na jej organizácii sa podieľalo Bánovské kultúrne centrum, Mestská knižnica Ľ. Štúra a ŽI:VA, v priestoroch ktorej sa beseda konala. Napriek tomu, že študenti sa nachádzali v domácom prostredí, mali možnosť aktívne sa do besedy zapájať – hostke kládli zaujímavé otázky súvisiace s jej životom i prácou.

·         Každoročne sa na jeseň naša škola zúčastňuje divadelného predstavenia. Tento rok návšteva divadla možná nebola, preto nám DAB v Nitre na istý čas sprístupnilo linky na dve svoje predstavenia: Banalita lásky a Hlava XXII. Linky mali naši žiaci prístupné do konca novembra. V rámci SJL či UKL si predstavenia pozreli a venovali sa aj ich interpretácii. 

·         Vydavateľstvo Orbis Pictus Istropolitana každoročne ponúka od 1. januára do 15. marca akciové ceny na učebnice, preto sme v tomto čase zrealizovali objednávku učebníc z literatúry pre 2. a 3. ročník.

·         V dňoch 23. – 25. marca sa konalo online DOD pre všetkých záujemcov o štúdium na našej škole. Forma ZOOM stretnutí bola síce nezvyčajná, ale podstatné informácie sa k záujemcom dostali. Aj naša PK sa podieľala na tvorbe DOD, podali sme prehľad o možnostiach štúdia jazyka, literatúry, umenovedných a výchovných predmetov a stručne sme predstavili aktivity organizované našimi členmi. 

·         Koncom marca a v priebehu mesiaca apríl sme spolu s PK matematiky zorganizovali prípravné stretnutia pred prijímacími skúškami do 4-ročného a 8-ročného gymnázia. Aj tieto prípravné stretnutia mali online podobu cez ZOOM. Žiaci riešili úlohy zo SJL, pri ktorých si zopakovali potrebné gramatické javy a pravidlá a zároveň zistili, na čom majú ešte do prijímacích skúšok popracovať. Záujem o online stretnutia bol vysoký, žiaci sa naplno snažili využiť ponúkanú možnosť.

·         Začiatkom mája sme pripravili dve verzie testov pre prijímacie skúšky do 8-ročnej aj 4-ročnej formy štúdia, pričom sme dbali na súlad úloh so štátnym vzdelávacím programom pre 1. a 2. stupeň základných škôl (ISCED 1, ISCED 2). Pri tvorbe testov pre žiakov 5. ročníka sme brali ohľad na sťažené podmienky štúdia počas predchádzajúceho obdobia dištančnej výučby. Preto sme učivo 5. ročníka do obsahu úloh prijímacích skúšok nezaradili.

 • Od školského roku 2020/2021 sa koordinátorom školskej knižnice stala p. Košíková. Knižnica bola fyzicky prebratá v októbri 2020 po p. Novotnej, v čase dištančného vzdelávania. Nakoľko až do mája 2021 boli žiaci i učitelia na dištančnom vzdelávaní, činnosť školskej knižnice bola pozastavená. Od mája 2021 bola knižnica k dispozícii žiakom i učiteľom, čo využili najmä študenti prvého ročníka a 3.B a podľa potreby aj vyučujúci. Knižnica bola pre žiakov otvorená každý deň v čase 10.20 – 10.40 hod. Inventarizácia z uvedených dôvodov prebehla až v mesiaci júl, kedy došlo aj k vyradeniu mnohých už nepotrebných knižných jednotiek (cca 300). Mnohé vyradené knihy boli pre žiakov neatraktívne, viac ako 50-ročné, spisovatelia neznámi, najmä predstavitelia sovietskej a socialistickej literatúry. Z knižničného fondu boli tiež vyradené mnohé obrazové, filmové i zvukové materiály, ktoré v súčasnej dobe už nespĺňajú požiadavky didaktického materiálu.
 • Koncom júna sme zhodnotili úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok školského roka 2020/2021. Klasifikácia žiakov bola ovplyvnená dištančnou formou vzdelávania, nie vždy odrážala reálne vedomosti žiakov, ale to je jav, na ktorý si budeme musieť v súvislosti s dištančným vzdelávaním zvyknúť. Dištančné vzdelávanie je však aj príležitosťou pre tých žiakov, ktorí chcú dobrovoľne rozvíjať svoju samostatnosť, systematickosť a cieľavedomosť. Len treba dúfať, že takých bolo v predchádzajúcom školskom roku čo najviac.

·         Výsledky súťaží zo slovenského jazyka a literatúry sú uvedené v príslušnej časti správy.

Akcie a činnosti, ktoré sa v dôsledku 2. vlny pandémie koronavírusu Covid-19 nepodarilo zrealizovať:

 • celoškolská účasť na divadelnom predstavení v DAB Nitra,
 • literárna exkurzia na Oravu pre 3. ročník,
 • nebolo vydané žiadne číslo školského časopisu SOS.

Výsledky Testovania 9:      

Testovnie 9 sa v dôsledku pandémie koronavírusu Covid-19 ani tento školský rok neuskutočnilo.                                     

Výsledky maturitnej skúšky:

Aj maturitná skúška si vyžiadala osobitné opatrenie. Z dôvodu prevencie a ochrany obyvateľstva pred možným šírením vírusu rozhodol minister školstva zrušiť PFIČ, EČ MS aj ústnu formu maturitnej skúšky. Známky z maturitných predmetov školy určili administratívne – aritmetickým priemerom zo známok, ktoré získal žiak počas štúdia na strednej škole. Žiaci mali možnosť známku prijať alebo ju odmietnuť a následne maturovať ústne. Na našej škole sa všetci maturanti stotožnili s priemernými známkami a možnosť maturovať ústne zo SJL nevyužili. Výsledky maturitnej skúšky podľa priemerov žiakov: počet žiakov 58, známku výborný dostalo 41 žiakov, známku chválitebný 13 žiakov, známkou dobrý boli ohodnotení 3 žiaci a 1 známkou 4. Výsledný priemer známok má hodnotu 1,38.

Umenie a kultúra (UKL), hudobná výchova (HUV), výtvarná výchova(VYV)

správu vypracovala Mgr. Andrea Dúcka

Zhodnotenie dištančného vyučovania:

V rámci umenovedných a výchovných predmetov sme sa snažili žiakom sprostredkovať živú skúsenosť najmä s výtvarným, hudobným, filmovým a tanečným umením. Prierezovo sme zaraďovali do výchovno-vzdelávacieho procesu aj prvky literárneho a dramatického umenia, čím sa intenzívne podporovali medzipredmetové vzťahy. Snažili sme sa formovať emocionalitu a intelekt žiakov najmä prostredníctvom tvorivých činností. Charakter výchovných predmetov vyžaduje od učiteľa zaraďovať do procesu výučby vo väčšej miere inovatívne a aktivizujúce metódy a formy, vďaka ktorým môžu žiaci naplno prejaviť svoju kreativitu.

Žiaci na VYV podľa zadania tvorili a prostredníctvom fotografií či videa dokumentovali vlastné umelecké diela. Nové a nezvyčajné zadania žiakov zaujímali a mnohé z nich boli zrealizovateľnejšie práve v domácom prostredí.

Na hodinách hudobnej výchovy žiaci hudbu nielen počúvali, ale aj pozerali. Záznamy z koncertov či opier boli názorným príkladom hudobných ukážok daného historického obdobia. Na predmete UKL študenti okrem sledovania edukačných videí o výtvarnom umení historických období tvorili aj projekty, pomocou ktorých sa učili samostatne či tímovo pracovať a následne prezentovať výsledky svojej aktivity.Na základe rozhodnutia pedagogickej rady sa výchovy známkovali (VYV, HUV), predmet  umenie a kultúra nie, tento školský rok ho študenti iba absolvovali.

Prehľad aktivít:

 • Pokiaľ to situácia dovoľovala, vystavovali sme v priestoroch školy výtvarné práve žiakov prímy a sekundy. Počas dištančného vyučovania boli po každom zadaní prezentované celej triede výtvarné práce všetkých žiakov. Činnosť jednotlivých žiakov tak nebola izolovaná, žiaci si navzájom zdieľali nielen výsledky svojej práce, ale aj postrehy zo samotnej tvorby.
 • Vzhľadom na pandemickú situáciu sa žiaci tento rok nezúčastnili žiadnych projektov a ani hudobných či výtvarných súťaží.

 

Predmetová komisia CUDZIE JAZYKY (CUJ)

správu vypracovala vedúca predmetovej komisie Mgr. Monika Filová

Predmetová komisia pracovala v zložení:

Anglický jazyk:  Mgr.Monika Filová (predseda PK), Mgr.Marcela Hlbočanová, Mgr. Lenka Janáčová, Mgr.Michaela Páleníková, Mgr.Miroslava Flimelová, Mgr.Dana Švančarová,

Nemecký jazyk:  Mgr.Zuzana Sedláková, Mgr.Katarína Kováčová, PaedDr.Dušan Zajac

Ruský jazyk:  Mgr.Ján Ďuračka, Mgr.Denisa Žitňanská

Španielský jazyk:  Ing.Stella Aschengeschvandtnerová

Anglický jazyk (ANJ)

 správu vypracovala Mgr. Monika Filová

Hlavným cieľom predmetovej komisie anglického jazyka na začiatku školského roka 2020/2021 bolo zopakovať učivo preberané počas prvej vlny pandémie, kedy sme museli náhle prejsť na dištančné vzdelávanie, motivovať žiakov k učeniu sa, zistiť a následne eliminovať nedostatky vo vedomostiach žiakov. Keď sa nám podarilo tento cieľ splniť, opäť sme boli nútení prejsť na dištančné vzdelávanie. Od 12.10.2020 bolo naším cieľom zabezpečiť kvalitnú výučbu predmetu ANJ a to aj napriek sťaženým podmienkam, ktoré sú spojené s dištančným vzdelávaním.

V tomto školskom roku bol však prechod na dištančné vzdelávanie oveľa jednoduchší. Keďže vyučujúce už ovládali prácu v aplikácii EduPage, či platformou ZOOM, ktorú sme využívali na online hodinách (zväčša 1 hodina týždenne, podľa potreby aj častejšie), mali sme viac času venovať sa vytváraniu študijných materiálov a testov v aplikácii EduPage, či kvízov Kahoot. Vyučujúce využívali rôzne webové stránky poskytujúce materiály na výučbu anglického jazyka. Študenti pracovali s časopisom Bridge, ktorý používame ako doplnkový študijný materiál pre študentov, keďže vydavateľ sprístupnil každé číslo online.

Technické problémy súvisiace s online pripojením zo strany žiakov, aj učiteľov už neboli tak časté. Žiaci už boli zvyknutí pracovať v online priestore, ich absencia na online hodinách oproti prvému obdobiu dištančného vzdelávania bola tiež nižšia.

Ako pozitívum dištančného vzdelávania vidíme väčší dôraz na samostatnú prácu žiakov, preberanie zodpovednosti za vlastné vedomosti, ktorá častokrát vedie k spolupráci so spolužiakmi prostredníctvom vzájomných konzultácii, či doučovania. Učiteľom dištančná forma vyučovania poskytuje priestor pre využívanie rôznych interaktívnych materiálov a testov ako doplnok k učebniciam používaných na vyučovaní. Učitelia si taktiež významne zlepšili IKT zručnosti.

Za negatívum považujeme nedostatočný priestor na precvičovanie komunikačných zručností žiakov, chýbajúca možnosť interakcie so spolužiakmi, nižšia výpovedná hodnota známok z online testov z dôvodu nedostatku účinných kontrolných prostriedkov.

Počas dištančného obdobia boli žiaci hodnotení podľa vydaného usmernenia. Žiaci boli priebežne hodnotení za aktivitu, vypracovávanie dištančných úloh a projektov. Boli im tiež zadávané klasifikované testy a ústne skúšanie prebiehalo prostredníctvom individuálnych online hovorov v aplikácii Zoom. V prípade potreby a záujmu zo strany žiakov poskytovali vyučujúce individuálne konzultácie, a v niektorých skupinách žiaci vypracovali feedback na svoju prácu a prácu učiteľa počas dištančného vzdelávania. Z predmetu anglický jazyk boli všetci žiaci klasifikovaní.

Maturitná skúška prebehla administratívnou formou. Nikto nepožiadal o prezenčné vykonanie maturitnej skúšky.

Z dôvodu nepriaznivej pandemickej situácie sme so žiakmi nenavštívili plánované divadelné predstavenia v anglickom jazyku.

Po návrate žiakov do školy sme sa snažili o ich postupné prechod na školský režim, zisťovali sme úroveň ich vedomostí, najskôr sme sa venovali opakovaniu učiva až následne sme pokračovali v preberaní učiva nového. U väčšiny žiakov prebehla adaptačná fáza pomerne rýchlo. Aj vďaka tomu bol obsah ŠkVP z predmetu anglický jazyk splnený.

Nemecký jazyk (NEJ)

správu vypracovala Mgr. Katarína Kováčová

Aj v tomto školského roku sme uplatňovali nové metódy a formy práce so žiakmi vo vyučovaní. Pripravovali sme  vlastný doplňujúci materiál, pracovné listy a testy, žiakov tak aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. Na hodinách sme rozvíjali jazykové zručnosti žiakov.

Vyučovanie prezenčnou formou bolo prerušené pre všetky ročníky od 1.11. 2020 do 14.5. 2021. V tomto období sme prešli na dištančné vzdelávanie. Vyučujúci prešli na home office. Komunikáciu, prípravu učebných materiálov a testov sme realizovali cez portál edupage, online hodiny realizovali cez videokonferencie zoomu. Pri týždennej dotácii 3 hodiny sme mali  minimálne 1-krát týždenne online hodinu.       

Za klady vyučovania považujeme  plynulé a rýchle napredovanie s novým učivom, dôraz na samoštúdium a na zodpovednosť žiakov, dostatok interaktívnych materiálov. Pracovali sme efektívnejšie ako minulý rok, učebné materiály, pracovné listy a elektronické testy si vďaka skúsenostiam získaných už v minulom šk. roku pripravili rýchlejšie a obsahovo rozmanitejšie .Ako zápory uvádzame nedostatočnú kontrolu žiakov, pochybnosti o tom, že žiaci pracovali samostatne, oslabené sociálne väzby, odpisovanie pri testovaní a technické problémy žiakov a učiteľov a hlavne nedostatočný priestor pre rozvoj komunikačných zručností.

Maturitnú skúšku z nemeckého jazyka robili dve žiačky ( S. Kmeťová, A . Duranziová). Zvolili si dobrovoľnú maturitu na úrovni B1.

Aj počas tohto obdobia boli žiaci hodnotení podľa vydaného usmernenia. Priebežne sme hodnotili aktivitu, zasielanie vypracovaných materiálov, online testovanie, tvorbu projektov. Žiakom sme poskytovali konštruktívnu spätnú väzbu, upozorňovali ich na chyby a navrhovali postupy na zlepšenie ich práce

Po návrate žiakov do škôl pokračovalo vyučovanie prezenčne. Na hodinách sme  kládli dôraz  na opakovanie a upevňovanie učiva z dištančného obdobia a pokračovali v preberaní učiva. Obsah ŠkVP bol tak z predmetu nemecký jazyk splnený.

DOD sa v tomto školskom roku prezenčne neuskutočnil, vyučujúci informovali o svojich predmetoch cez videokonferenciu zoomu.

Krajské kolá olympiád vo všetkých kategóriách sa v tomto šk. roku uskutočnili online formou.

Exkurzie naplánované pre tento šk. rok neboli pre mimoriadnu  situáciu a nariadenia realizované.

Španielsky jazyk (SJA)

správu vypracovala Ing. Stella Aschengeschvandtnerová

Na začiatku školského roka som sa sústredila na doučenie učiva z predchádzajúceho školského roka, čo sa mi podarilo. Kvôli zhoršenej pandemickej situácii sa znovu väčšiu časť školského roka učila dištančnou formou.

Žiaci aj počas dištančného vzdelávania používali klasické papierové učebnice, úlohy odovzdávali cez Edupage prostredníctvom fotiek a textov. Zvyčajne sme mali 1 hodinu týždenne online, niekedy podľa potreby viac. Písomky a skúšanie sa tiež uskutočňovali online formou a myslím, že skúšaní boli dostatočne. Počas dištančného vzdelávania som známkovala iba písomky.

Všimla som si, že žiaci pomerne často kopírovali úlohy, alebo odpovedali nesprávne a neúplne, ale u niektorých som si všimla veľký pokrok. Dištančné vzdelávanie sa trochu negatívne prejavilo na úrovni a množstve prebraného učiva. Pozitívom bola možnosť používať viac doplnkových materiálov z internetu (videá, texty, cvičenia), precvičovanie čítania s porozumením a gramatiky.

Komunikácia so žiakmi prebiehala väčšinou v španielskom jazyku, vo výnimočných prípadoch, keď učivo bolo veľmi náročné, po slovensky. Hlavne prváci mali so zadávaním úloh v španielčine problémy, ale postupne si zvykli a ja som sa snažila zadávať úlohy jednoducho a zrozumiteľne. Trochu sme počas dištančného vzdelávania zanedbali konverzácie.

Po návrate k prezenčnému vzdelávaniu sa žiaci pomerne rýchlo adaptovali a snažili sme sa venovať hlavne konverzáciám.

Ruský jazyk (RUJ)

správu vypracovala Mgr. Denisa Žitňanská

Cieľom práce vyučujúcich ruského jazyka bolo zabezpečiť kvalitnú výučbu ruského jazyka, aby žiaci dosiahli požadované vedomosti a zručnosti, dosiahli schopnosti, ktoré umožňujú konkrétnu komunikáciu v rôznych situáciách v ruskom jazyku s dosiahnutím úrovne B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, napriek komplikovaným podmienkam v období dištančného vyučovania. Pri výučbe sa učitelia zameriavali hlavne na komunikatívnu stránku v súlade s multikultúrnou výchovou. K dosiahnutiu daného cieľa sme využívali informačné technológie, zaraďovali sme do vyučovania krátke filmy, dokumenty, hry.

Vyučujúci ruského jazyka zabezpečili nákup učebníc Klass 1, Klass 2, Klass 3 a vypracovali tematické plány podľa platných učebných osnov, vzdelávacích štandardov a cieľových požiadaviek.

V období 12.10.2020 až 14.5.2021 vyučovanie prebiehalo dištančnou formou,  prostredníctvom portálu Edupage a online hodiny boli realizované cez Zoom (pri týždennej dotácii 3 hodiny  aspoň 1-krát týždenne). Po obnovení prezenčnej výuky sa  vyučujúci počas adaptačného obdobia sústredili na opakovanie a upevnenie učiva preberaného počas dištančného obdobia a neskôr pokračovali v preberaní učiva. Obsah ŠkVP bol tak z predmetu ruský jazyk splnený.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a prevažne dištančné vyučovanie sme sa resp. žiaci, v školskom roku 2020/21 nezapojili do olympiády v ruskom jazyku.

 

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI, ČLOVEK A PRÍRODA

 

Predmetová komisia MATEMATIKA (MAT) – FYZIKA (FYZ) – INFORMATIKA(INF) – TECHNIKA(THD)

správu vypracovala vedúca predmetovej komisie RNDr.Terézia Dolanová

1.Predmetová komisia pracovala v zložení:

 Predseda: RNDr.T. Dolanová

 Členovia:

 RNDr.  E. Kacvinská, Ing.I. Marko, Mgr. E.Masárová, Mgr.M.Rešková,

 RNDr. S. Rosenbergová, PaedDr.J. Žitňanský, PaedDr.D.Zajac, Mgr.Dana Hudecová -do 17.10.2021, Mgr.D.Chovan – od 18.10.2021, Mgr.Michaela Páleniková

2. Činnosť PK

Členovia PK pracovali podľa schváleného plánu práce školy a plánu PK. PK mala naplánované 4 stretnutia, z dôvodu dištančného vyučovania v termíne od 01.11.2020 do 14.05.2021 sa uskutočnili prezenčne len stretnutia v mesiacoch aug 2020 a jún 2021.

 Počas dištančného vzdelávania členovia PK  aktívne spolupracovali,  radili sa, vymieňali si navzájom materiály pre dišt.výučbu, radili si pri práci s Edupage, niektorí využívali aj SmartBooks. Členovia PK sa podieľali na online Dni otvorených dverí, vytvorili videá do celoškolskej prezentácie, zúčastnili sa online diskusií so záujemcami o štúdium.

ŠkVP boli naplnené vo všetkých predmetoch aj vďaka tomu, že vyučovanie nebolo narušené žiadnymi akciami školy, negatívom dištančného vzdelávania  bola nedostatočná kontrola žiakov, pochybnosti o tom, že žiaci pracovali samostatne, oslabené sociálne väzby, odpisovanie pri testovaní a technické problémy žiakov a učiteľov. Vyučujúci dostali v priebehu dištančného vzdelávania nové počítače a grafické tablety, čo im umožnilo skvalitniť online vyučovanie.

V tomto školskom roku sa členovia PK nezúčastnili vzdelávania organizovaného MPC. Členovia sa vzdelávali individuálne, informácie získavali štúdiom dostupnej literatúry, časopisov a internetových zdrojov.

Matematika (MAT)

správu vypracovala RNDr.Terézia Dolanová

Vyučovanie predmetu matematika prebiehalo podľa platných tematických plánov a ŠkVP.

Okrem povinných hodín matematiky sa vyučoval predmet Seminár z matematiky v 3. a 4.ročníku a triedach septima a oktáva. V 2.ročníku bola  jedna hodina matematiky delená.

Na začiatku školského roku boli všetci žiaci oboznámení s hodnotením a klasifikáciou v predmete, spôsobmi overovania vedomostí. Prevažnú časť školského roka sa vyučovalo dištančne, pozitívom bolo plynulé vyučovanie, ktoré nebolo narušené žiadnymi školskými akciami, všetci vyučujúci naplnili plán vzdelávania. Počas dištančnej výučby dostávali žiaci materiály a boli skúšaní prostredníctvom testov cez Edupage, v prostredí ZOOM vyučujúci viedli online hodiny. V dôsledku epidemiologickej situácie bola ústna maturitná skúška aj v tomto školskom roku zrušená a študenti dostali známky vypočítaním priemerov koncoročných známok.

Pre záujemcov o štúdium do 4G a 8G pripravili vyučujúce Masárová a Dolanová prípravné kurzy z matematiky,  prebehli len online formou cez ZOOM.

Všetky matematické súťaže sa konali online formou, viac informácií je uvedených v príslušnej časti správy.

Informatika (INF)

správu vypracovala RNDr.Silvia Rosenbergová

Predmet sa vyučoval vo všetkých ročníkoch 4G a 8G okrem 4.roč. a oktávy; v 3.roč. a 4.roč.septime a oktáve sa vyučoval aj predmet Seminár z informatiky. Obsahom seminára je príprava na maturitnú skúšku a ďalšie štúdium na vysokých školách technického a informatického zamerania. Vyučujúci pracovali podľa schválených tematických plánov a ŠkVP. Všetci vyučujúci naplnili plán vzdelávania.

Aj v tomto školskom roku bola maturitná skúška  zrušená a študenti dostali známky vypočítaním priemerov koncoročných známok.

V školskom roku 2020/2021 sa informatika prevažne vyučovala z domu, tak ako ostatné predmety. Časť úloh žiaci spracovávali samostatne podľa pokynov vyučujúcich a žiaci odovzdávali referáty, prezentácie, vlastné videá, obrázky a iné domáce úlohy prostredníctvom aplikácie Edupage. Časť sa odučila online pomocou aplikácie Zoom. Takto sa vyučovalo hlavne programovanie a algoritmizácia. Taktiež sa používal online kompilátor programovacieho jazyka Pascal. Učitelia pri práci používali materiály, ktoré sami vytvorili alebo stiahli  z verejných stránok, resp. zo stránok doporučených ministerstvom školstva. V nižších ročníkoch 8-ročného gymnázia žiaci v rámci algoritmizácie programovali micro:bity pripojení do virtuálnej micobitovej učebne. Následne v júni programovali aj skutočné micro:bity.

Fyzika (FYZ)

správu vypracovala RNDr.Terézia Dolanová

 Vyučujúci fyziky pracovali vo všetkých ročníkoch podľa schválených ŠkVP., povinné hodiny fyziky sú vo všetkých ročníkoch okrem 4.a oktávy, vo 4.roč a oktáve bol predmet Seminár z fyziky.

Na úvod boli všetci žiaci oboznámení s hodnotením a klasifikáciou v predmete, počtom a obsahom laboratórnych prác. Oboznámili sa  s pracovným poriadkom pri vykonávaní laboratórnych úloh, s prácou vo fyzikálnom laboratóriu(učebni fyziky), s pravidlami bezpečnosti a zásadami prvej pomoci. Vyučujúci sa snažili pri vyučovaní v najväčšej možnej miere využívať meranie, experiment, pozorovanie.

Počas dištančného vzdelávania vyučujúci využívali prezentácie, videofilmy , tvorili pre žiakov pracovné listy, žiaci pracovali so simuláciami, cez ZOOM viedli online hodiny. Preverovanie vedomostí prebiehalo počas videohodín, žiaci boli skúšaní formou testov.

Nepodarilo sa z dôvodu pandemickej situácie zorganizovať exkurziu do Energolandu Mochovce a Tesárskych Mlyňan (spolu s PK Bio-Che-Geo) pre žiakov 1.ročníka a kvinty a  navštíviť Hvezdáreň v Malých Bieliciach s výberom žiakov školy, hlavne žiakov nižších ročníkov OG.

Rovnako sa z dôvodu pandémie nepodarilo zorganizovať pre  triedy OG príma až kvarta zorganizovať exkurziu do Gymnázia Martin, kde realizujú popularizáciu fyziky interaktívnou formou  a zaujímavými pokusmi . Túto exkurziu realizovať vo vhodnom termíne z hľadiska pandemickej situácie.

Technika  (THD)

správu vypracoval Ing.Igor Marko

Predmet Technika je súčasťou školského vzdelávacieho programu našej školy, ktorý rozširuje štátny vzdelávací program. Vyučuje sa v tercii a kvarte po 1 hod. týždenne. Premet sa zameriava na praktické využitie fyziky v technike a princípy činnosti rôznych technických zariadení, s ktorými sa žiaci  bežne v živote stretávajú. Žiaci sa v predmete oboznámia so základnými technickými materiálmi a ich vlastnosťami. V šk. roku 2020/2021 sa prevažná časť tém preberala dištančnou formou, ktorá pozostávala z online hodín, zasielaním spracovaných prezentácií k jednotlivým témam, riešením zadávaných úloh a vypracovávanie hodnotených testov vytvorených v systéme Edupage.

 

Predmetová komisia BIOLÓGIA(BIO) – CHÉMIA(CHE) – GEOGRAFIA(GEG) – EKOLÓGIA(EKL)

správu vypracovala vedúca predmetovej komisie Mgr. Katarína Kováčová

Predmetová komisia pracovala v školskom roku 2020/ 2021 v zložení:

Mgr. Katarína Kováčová, predseda PK

Ing Tatiana Gerbelová, člen

Mgr Denisa Žitňanská, člen

Mgr. Mario Kutiš, člen

Mgr. Dana Hudecová, člen, do 18. 10. 2020, rodičovská dovolenka

Ing Jaroslava Žemberová, člen

Mgr. Dominika Chovan, člen, od 18.10.2020

 

1.      Hodnotenie plnenia plánu práce PK

PK pracovala podľa schváleného plánu práce školy a podľa plánu PK do prerušenia vyučovania pre mimoriadnu situáciu od 1.11.2020. do 14. 5. 2021 . Uskutočnili sa 2 zasadnutia, zasadnutie, ktoré sa malo uskutočniť v novembri a apríli sa pre mimoriadnu situáciu neuskutočnilo. Členovia PK riešili aktuálne problémy vo vyučovaní v jednotlivých ročníkoch a predmetoch.

Biológia (BIO)

správu vypracovala Mgr. Katarína Kováčová

Aj v tomto školského roku sme uplatňovali nové metódy a formy práce so žiakmi vo vyučovaní. Využívali sme IKT v spojení s klasickými metódami vyučovania. Učitelia si  pripravovali vlastný doplňujúci materiál, pracovné listy a testy, žiakov tak aktívne zapájali do vyučovacieho procesu. Na praktických hodinách sme rozvíjali praktické zručnosti žiakov. Naďalej, hlavne na hodinách seminárov využívame dostupný výukový softvér, multimediálne CD a tvoríme vlastné výukové prezentácie.

Vyučovanie prezenčnou formou bolo prerušené pre všetky ročníky od 1.11. 2020 do 14.5. 2021. V tomto období sme prešli na dištančné vzdelávanie. Vyučujúci prešli na home office. Komunikáciu, prípravu učebných materiálov a testov realizovali cez portál edupage, online hodiny realizovali cez videokonferencie zoomu. Pri týždennej dotácii 2 hodiny mali vyučujúci minimálne 1-krát týždenne online hodinu.     

Za klady vyučovania považujeme  plynulé a rýchle napredovanie s novým učivom, dôraz na samoštúdium a na zodpovednosť žiakov, dostatok interaktívnych materiálov, elektronických testov. Učitelia pracovali efektívnejšie ako minulý rok, učebné materiály, pracovné listy a elektronické testy si vďaka skúsenostiam získaných už v minulom šk. roku pripravili rýchlejšie a obsahovo rozmanitejšie .Ako zápory uvádzame nedostatočnú kontrolu žiakov, pochybnosti o tom, že žiaci pracovali samostatne, oslabené sociálne väzby, odpisovanie pri testovaní a technické problémy žiakov a učiteľov.

V dôsledku epidemiologickej situácie bola ústna maturitná skúška aj v tomto školskom roku zrušená a študenti dostali známky vypočítaním priemerov koncoročných známok.

Aj počas tohto obdobia boli žiaci hodnotení podľa vydaného usmernenia. Učitelia priebežne hodnotili aktivitu, zasielanie vypracovaných materiálov, online testovanie, tvorbu projektov. Žiakom poskytovali konštruktívnu spätnú väzbu, upozorňovali ich na chyby a navrhovali postupy na zlepšenie ich práce. Z predmetov biológia, chémia,

Po návrate žiakov do škôl pokračovalo vyučovanie prezenčne. Učitelia na svojich hodinách kládli dôraz  na opakovanie a upevňovanie učiva z dištančného obdobia. Pokračovali v preberaní učiva. Obsah ŠkVP bol tak z predmetu biológia splnený.

DOD sa v tomto školskom roku prezenčne neuskutočnil, vyučujúci informovali o svojich predmetoch cez videokonferenciu zoomu.

V tomto školskom roku sa členovia PK nezúčastnili vzdelávania organizovaného MPC. Členovia sa vzdelávali individuálne, informácie získavali štúdiom dostupnej literatúry, časopisov a internetových zdrojov.

Okresné a krajské kolá olympiád vo všetkých kategóriách sa v tomto šk. roku uskutočnili online formou. Účasť a výsledky žiakov sú uvedené v príslušnej časti správy.

Exkurzie naplánované pre tento šk. rok neboli pre mimoriadnu  situáciu a nariadenia realizované.

Ekológia (EKL)

správu vypracovala Mgr. Katarína Kováčová

V 1. ročníku a kvinte sa naďalej vyučoval predmet ekológia, na ktorom žiaci okrem získavania teoretických vedomostí rozvíjali zodpovednosť vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu, realizovali školské  projekty v oblasti  ekosystémy Zeme a súčasné ekologické problémy Zeme hlavne počas dištančného vzdelávania. Žiaci pracovali s výukovými videami, vytvárali vlastné projekty a náučné letáky, prakticky dokumentovali stav životného prostredia vo svojom okolí. Tieto aktivity boli kladne hodnotené vyučujúcimi a aj žiakmi.

Geografia (GEG)

správu vypracovala Mgr. Denisa Žitňanská

Vyučujúci geografie (Mgr. Denisa Žitňanská a Mgr. Mário Kutiš) pracovali podľa plánu činnosti PK a školského vzdelávacieho programu. Žiaci všetkých tried boli na začiatku školského roka oboznámení s vypracovaným hodnotiacim portfóliom žiaka a vyučujúci postupovali pri hodnotení žiakov jednotne s cieľom o čo najobjektívnejšie hodnotenie. Žiaci na hodinách geografie pracovali s atlasmi, rôznymi odbornými schémami, obrázkami                                     a pracovnými zošitmi. Učitelia aj žiaci (pri prezentovaní učiva a projektov) na hodinách geografie využívali IKT pomôcky a zamerali sa na aktuálne globálne environmentálne problémy, multikultúrnu a mediálnu výchovu. Väčšia časť školského roka sa uskutočnila formou dištančného vzdelávania. Ako pozitíva môžeme vyzdvihnúť plynulé preberanie učiva bez narušenia výuky prijímacími pohovormi, maturitami, exkurziami a pod. Študenti boli  prinútení k väčšej samostatnosti a práci s materiálmi (poznámky, učebné texty, prezentácie, pracovné listy,...), ktoré dostávali prostredníctvom Edupage. Ako negatíva  vidíme najmä technické problémy pri realizovaní online výuky, či už na strane učiteľov alebo žiakov, ďalej nedostatočná možnosť kontroly samostatnej práce študentov a s tým spojené objektívne zhodnotenie ich reálnych vedomostí.

V dôsledku epidemiologickej situácie bola ústna maturitná skúška aj v tomto školskom roku zrušená a študenti dostali známky vypočítaním priemerov koncoročných známok.

Plánované domáce a zahraničné exkurzie sa neuskutočnili z dôvodu pandémie COVID-19.

Chémia (CHE)

správu vypracovala Ing. Jaroslava Žemberová

Členovia PK za chémiu v školskom roku 2020/2021 uskutočňovali výuku chémie v prvom, druhom a  treťom ročníku štvorročného gymnázia, pre žiakov 3., 4. ročníka  a oktávy, ktorí si vybrali seminár z chémie a v príme až septime osemročného gymnázia podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov vytvorených v súlade so ŠkVP a novými požiadavkami na reformu vzdelávania.

Pri vyučovaní chémie členovia PK za chémiu využívali chemické pokusy, počítačovú techniku, internet, chemickú učebňu, nové učebnice, kvalitnú a novú odbornú literatúru.

Členovia PK za chémiu svoje výchovné pôsobenie zamerali aj na prevenciu proti civilizačným ochoreniam, na správnu životosprávu, na podporu zdravého životného štýlu a prevenciu proti experimentovaniu s drogami. Zamerali sa na prevenciu proti alkoholizmu, fajčeniu, užívaniu mäkkých, či tvrdých drog a škodlivosti neúmerného užívania liekov.  Viedli žiakov k ochrane životného prostredia, zvýšeniu povedomia v oblasti separácie odpadov. Zvyšovali informovanosť žiakov o toxických, rádioaktívnych, a škodlivých látkach pre živé organizmy.

V prvom polroku školského roku 2020/2021, v októbri, v dôsledku pandémie COVID-19 a zatvorenia škôl, členovia PK prešli na dištančnú formu vzdelávania žiakov vyšších ročníkov ( prvý, druhý, tretí  a štvrtý ročník štvorročného gymnázia, a kvinta až oktáva osemročného gymnázia) a následne od novembra aj nižších ročníkov osemročného gymnázia ( príma-kvarta).

Plnenie školského vzdelávacieho programu prebiehalo podľa stanoveného plánu. Učivo bolo plynule prednášané a vysvetľované na online hodinách a potom precvičované pomocou domácich úloh, testov a práce na hodinách. Plynulé vyučovanie sa uskutočňovalo často pri nedostatočnom technickom vybavení žiakov , niekedy aj učiteľov, ale aj napriek tomu bolo učivo jednotlivých ročníkov zodpovedne prebraté, ako aj zopakované. Učitelia využívali najmä EduPage, Zoom, mail, online učebnice, prezentácie, ktoré si vytvárali svojpomocne. Využívanie e-learningu sa ukázalo byť počas dištančného vzdelávania veľmi prínosné. Najčastejšie využívanými webovými lokalitami boli: viki.sk, digiskola.sk, smartbooks.sk. Tento spôsob výuky bol spojený so zvýšenými nárokmi na samoštúdium a zodpovednosť žiakov.

Žiaci robili aj prezentácie k niektorým tematickým celkom, čím sa učili získavať sami nové informácie, ktoré potom prezentovali na online hodinách. Členovia PK priebežne realizovali prieskum u svojich žiakov, zisťovali, aké majú technické vybavenie, aké majú možnosti ich využívania pri online vyučovaní a ako psychicky zvládajú dištančnú výučbu chémie. Keďže nie všetci študenti mali dobré technické vybavenie, čo im bránilo sa dobre zapojiť do vyučovania v sťažených podmienkach, koncoročné hodnotenie bolo upravené v prospech žiakov.

Maturity sa nekonali, hoci príprava maturantov online bežala do konca marca a od apríla 2021 prezenčná výučba. Maturanti boli dobre pripravení na prijímacie skúšky na rôzne typy vysokých škôl. Maturanti na maturitnom vysvedčení dostali známky na základe priemeru štvorročného štúdia.

Členovia PK za chémiu sa zúčastnili  na veľkom množstve webinárov a online školení, aby mohli kvalitne zabezpečiť online výuku chémie.

Mgr. Dominika Chovan absolvovala adaptačné vzdelávanie v termíne 19.10.2020 – 31.1.2021. Cieľom adaptačného vzdelávania bolo získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného zamestnanca.

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ, ČLOVEK A HODNOTY

 

Predmetová komisia DEJEPIS (DEJ) – OBČIANSKA NÁUKA(OBN) – FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ(FIG) – ETICKÁ VÝCHOVA(ETV) – NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA(NAV)

správu vypracovala vedúca predmetovej komisie PaedDr. Elena Košíková

Predmetová komisia pracovala v školskom roku 2020/ 2021 v zložení:

PaedDr.Elena Košíková, PaedDr.Magdaléna Dobiašová, PaedDr.Dušan Zajac, Mgr.Monika Filová, Mgr.Zuzana Sedláková, Mgr.Marcela Hlbočanová, Mgr.Branko Rurák, Mgr.Mário Kutiš, PaedDr.Miroslava Škreková, Mgr.Róbert Holečka,  Mgr.Ivo Madzin.

1.      Vyhodnotenie študijných výsledkov maturitných skúšok

Tento školský rok bol opäť netypický z pohľadu maturitných skúšok. Nakoľko bolo prerušené vzdelávanie z dôvodu vírusu Covid 19 už od októbra 2020, neprebehli ani písomné, ani ústne maturitné skúšky. Výsledné hodnotenie na maturitnom vysvedčení tvoril priemer známok za predchádzajúce štúdium z jednotlivých predmetov.

 • Z DEJ „maturovalo“ 22 študentov (priemer 1,23).
 • Z  OBN „maturovalo“ 22 študentov (priemer 1,14)

O horeuvedené predmety prejavujú študenti stále záujem.

Semináre z OBN a DEJ si dobrovoľne vyberajú študenti, ktorí sa hlásia na štúdium práva, politológie, ekonómie, sociológie, psychológie, masmediálnej komunikácie, policajnej akadémie, histórie, filozofie, atď.

Na prijímacích skúškach z OBN i DEJ sú úspešní a tiež počas štúdia na VŠ. Aj toto sú výsledky, ktoré prispievajú ku kvalite školy.

2.      Vyhodnotenie výsledkov a plánov predmetovej komisie

Klasifikácia tried za celý školský rok 2020/2021 - prehľadná tabuľka u p. zástupcu Ing. Marka.  Všetci žiaci sú z predmetov DEJ, OBN, SPS, FIG hodnotení. V rámci predmetov ETV a NBV majú žiaci hodnotenie absolvoval.

Všetci členovia PK vychádzali vo svojej práci z  pokynov vydaných MŠ SR na školský rok 2020/2021 a postupovali v tematických plánoch podľa platných učebných osnov schválených MŠ VVaŠ SR. 

Pedagógovia potvrdili prebratie učebných plánov a ich splnenie v rámci možností – Covid 19 a prerušenie štúdia. Nakoľko sa jedná len o pár hodín, nie je dôvod na úpravu ŠkVP a tematických plánov v budúcom školskom roku. Upravovať sa bude po obsahovej stránke len ŠkVP z dejepisu pre 2. ročník a sextu.

Predmety DEJ, OBN, FIG, ETV – boli odučené podľa ŠkVP a TVVP.

3.      Zhodnotenie dištančného vzdelávania

Dištančné vzdelávanie začalo od 12.10.2020 pre starších gymnazistov a od 26.10.2020 zostali doma na dištančnom vzdelávaní prvé 4 ročníky 8-ročného gymnázia.

V rámci predmetov DEJ a OBN sme využívali aplikácie Edupage, ZOOM... Žiakom sme posielali poznámky, prezentácie, tajničky, linky na zaujímavé krátke dokumenty, online karty na Edupage a úlohy k videám... Žiaci vypracovávali pracovné listy, prezentácie, úlohy a zasielali ich na Edupage. Technická vybavenosť žiakov v niektorých prípadoch nespĺňala požadované kritériá, nemali tlačiareň, pripojenie na internet, prípadne mali len mobilný telefón, no napokon sme sa so žiakmi dohodli na odovzdávaní úloh. Každý vyučujúci mal zabehnutý svoj systém výuky, hodnotenia, žiaci si rýchlo na to zvykli.

Členovia PK spoločne zhodnotili dištančné vzdelávanie. Ako pozitíva vyzdvihli plynulé preberanie učiva bez narušenia výuky prijímacími pohovormi, maturitami a pod. Študenti boli

prirodzene prinútení k väčšej samostatnosti a práci s materiálmi.

Aj keď to už nebola pre nás nová situácia, nikto z nás nevedel, ako dlho bude trvať mimoriadna situácia, netušili sme, kedy sa do školy vrátime. Zo začiatku mnohí z nás koncipovali svoje úlohy a zadania s tým, že v škole učivo doberieme. Učiteľ musel byť oveľa viac tvorivejší ako na hodinách, nakoľko musel úlohy prispôsobovať tak, že nemá priamy kontakt so žiakmi...

Žiaci boli oboznámení s kritériami hodnotenia. Hodnotila sa najmä aktivita žiakov, ale aj konkrétne zadané úlohy, písali sme previerky, ústne skúšali. Využívanie IKT technológii umožňovalo žiakom takéto aktivity „obchádzať“, čím by bola narušená objektivita takéhoto hodnotenia.

Realizované boli tiež online hodiny s presne stanoveným počtom hodín. Takmer všetci sa bez problémov týmto hodinám prispôsobili.

4.      Vyhodnotenie exkurzií a besied

V tomto školskom roku neboli realizované v rámci PK žiadne exkurzie. V rámci premetov OBN a SPS vyučujúca týchto predmetov každoročne organizuje rozmanité besedy z rôznych oblastí. Besedy sú medzi študentmi veľmi obľúbené, užitočné, potrebné a hlavne prepojené so životom. Naplánované besedy sa v rámci SPS taktiež z dôvodu pandémie COVID -19 neuskutočnili.

5.      Aktivity predmetovej komisie

 • Vzhľadom na to, že tento školský rok bol iný ako tie predchádzajúce, aj Deň otvorených dverí sa preniesol do online prostredia. Naša predmetová komisia – PaedDr. M. Dobiašová za OBN a PaedDr. E. Košíková za DEJ - pripravila pre  záujemcov o štúdium na bánovskom gymnáziu online stretnutie, kde prezentovali aktivity týchto predmetov. To sa uskutočnilo 23. 3. 2021.

·         Kreatívne dištančné vyučovanie

O tom, že dištančné vyučovanie nemusí byť nudné, ale dáva priestor aj kreatívnej realizácii žiakov, vás presvedčia žiaci osemročného gymnázia zo sexty. Tí na hodinách dejepisu pod vedením Mgr. Zuzany Sedlákovej predstavili v rámci projektu Webquest významné osobnosti slovenského národného obrodenia.

Pracovali s veľkým množstvom informácií, ktorými nás internet zahlcuje. Vyskúšali si prácu v skupinách, čo nie je vždy jednoduché. Použili svoju fantáziu, zahrali sa na reportérov, ktorí musia čo najlepšie predať svoju prácu, zapôsobiť na verejnosť. Pripravili zaujímavé prezentácie, v ktorých priblížili život a dielo našich národných buditeľov, meme obrázky, videá, ale i vlastnú báseň o živote a tvorbe J. I. Bajzu.

·         Poznáte svetové právne systémy?  Odpoveď na nie jednoduchú otázku sa mohli dozvedieť študenti 3. ročníka Gymnázia Janka Jesenského, navštevujúci spoločenskovedný seminár, ktorí sa v dňoch 19.4.2021 a 23.4.2021 zúčastnili online besedy práve na túto tému.

Stretnutie s pútavým názvom Svetové právne systémy viedli vysokoškolskí študenti práva – absolventka nášho gymnázia Rebeka Hajšová a Peter Sokol. Prednášajúci žiakov oboznámili nielen so štandardnými systémami práva vo svete, ako angloamerický či kontinentálny právny systém, no dotkli sa napríklad aj málo známeho islamského práva.

Dejepis (DEJ)

Dejepis patrí k spoločenskovedným predmetom. Žiaci si v ňom osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s historickým procesom. Hlavnou funkciou dejepisu je formovanie historického vedomia žiaka tak, aby poznal miestne, regionálne, slovenské, európske a svetové dejiny. Súčasťou dejepisu je oboznamovanie sa s takými historickými udalosťami, javmi a procesmi v priestore a čase, ktoré zásadne ovplyvnili vývoj slovenskej spoločnosti a ovplyvnili našu súčasnosť. V dejepise kladieme dôraz na dejiny 19. a 20. storočia, pretože majú väčšiu prepojenosť so súčasnými spoločenskými javmi a problémami. Žiaci by si na základe osvojených vedomostí mali uvedomiť príslušnosť k vlastnému národu, kultivovať svoje historické vedomie a toleranciu k iným národom a etnikám. Dejepis tak prispieva k uvedomeniu si demokratických hodnôt spoločnosti.

Na našej škole sa dejepis učí 1 hodinu týždenne v príme – tercii, 2 hodiny týždenne v kvarte,  1. a 3. ročníku – 4. ročného štúdia. V 2. ročníku je posilnená hodina dejepisu, spolu 3 hodiny týždenne. Reforma mnohé tematické celky vynechala, preto majú žiaci možnosť vybrať si seminár z dejepisu. V 3. ročníku sú 2 hodiny a vo 4. ročníku 4 hodiny týždenne.

Občianska náuka(OBN)

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých predpokladov je kritické myslenie.

Finančná gramotnosť (FIG)

Predmet finančná gramotnosť rozvíja u žiakov spôsobilosti, ktoré sú potrebné pre orientáciu v súčasnom finančnom svete. Žiaci majú možnosť nadobudnúť znalosti, schopnosti a rozvíjať hodnotové postoje potrebné k tomu, aby mohli efektívne reagovať na osobné udalosti v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí. Predmet finančná gramotnosť bol vyučovaný v maturitnom ročníku v rozsahu 1 hodina týždenne.

Etická výchova (ETV)

Hlavnou funkciou povinne voliteľného predmetu etická výchova je osobnostný a sociálny rozvoj žiakov s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou. Žiaci sú vedení k harmonickým a stabilným vzťahom v rodine, v kolektíve spolužiakov i v iných sociálnych skupinách. Preto sa etická výchova javí ako predmet, ktorý pripravuje pôdu pre ostatné výchovy, ktoré súvisia s uplatnením sa nielen v konkrétnych osobných vzťahoch žiaka, ale aj v jeho pripravenosti žiť pre spoločné dobro s inými ľuďmi a pre iných.

Náboženská výchova (NAV)

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu kresťanských cirkví a k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou. Zameriava sa na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety.

 

ZDRAVIE A POHYB

 

Predmetová komisia TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA (TSV)

správu vypracovala vedúca predmetovej komisie Mgr. Miroslava Rešková

Predmetová komisia pracovala v školskom roku 2020/2021 v zložení:

Mgr. Miroslava Rešková – vedúca PK a vedúca kabinetu TSV

Mgr. Ján Ďuračka – člen

Mgr. Lenka Janáčová – člen

PK v školskom roku 2020/2021 zasadala 2-krát (august, jún) a v dôsledku pandémie COVID 19 nesplnila svoj naplánovaný program. Okrem toho riešila aj niektoré organizačné záležitosti, ktoré sa vyskytli v priebehu školského roka.

Vo všetkých triedach sa TSV vyučovala odborne. Hodiny TSV boli zaradené do rozvrhu v 2 – hodinových a 1- hodinových blokoch ( žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty 3 hodiny a žiaci ostatných ročníkov 2 hodiny týždenne).

V jednotlivých ročníkoch učitelia predpísané učivo neprebrali, testovanie a kontrola pohybových schopností a zručností v jednotlivých tematických celkoch neboli vykonané.  

V tomto školskom roku sa neorganizovali lyžiarske kurzy, ani plavecký výcvik. Nekonali sa ani žiadne športové súťaže. V dôsledku protipandemických opatrení nám nebolo umožnené venovať sa na hodinách telovýchovnej činnosti. Hodiny TSV sme zamerali na pobyt na čerstvom vzduchu (formou vychádzok) a za nepriaznivého počasia na teoretické hodiny.

V naplánovanom termíne sa konal trojdňový kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) pre žiakov tretieho ročníka 4-ročného a septimy 8-ročného gymnázia a účelové cvičenia pre žiakov ostatných ročníkov. V rámci kurzu KOŽAZ sme zorganizovali aj branný pretek pozostávajúci z behu, streľby zo vzduchovky, prvej pomoci, topografie a orientácie v teréne a hodu granátom. KOŽAZ a účelové cvičenia boli realizované v mesiaci september. Druhá časť ÚC neprebehla.

Vyučovanie v čase mimoriadnej situácie

V termíne od 1.11.2020 – 14.5. 2021 z dôvodu mimoriadnej situácie (prerušenie prezenčnej formy vzdelávania) prebiehalo vyučovanie TSV dištančnou formou.

Vyučujúci vykonávali svoju prácu formou home office (dištančné a online vzdelávanie). Zadávanie úloh a komunikácia so žiakmi prebiehali cez portál edupage. Voľba formy a typov úloh bola ponechaná na jednotlivých vyučujúcich. Boli to rôzne inštruktážne videá s cvičebnými programami, prezentácie, teoretické otázky (otvorené, výber možností) týkajúce sa pravidiel športov, úspechov slovenských aj svetových športovcov, zaujímavosti zo sveta športu, história športu a pod. vytvárané na portáli edupage. Vzhľadom na získané skúsenosti z minulého školského roku sa vyučujúcim pracovalo ľahšie, IKT zručnosti a skúsenosti s portálom edupage sa oproti minulosti podstatne zlepšili.

Na základe odporúčania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pedagogická rada prijala rozhodnutie neklasifikovať výchovy na vysvedčení. Preto bola práca žiakov ohodnotená termínom „absolvoval/a“.

Vzhľadom na to, že pre vyučovanie TSV sú potrebné špecifické podmienky, v ani jednej skupine nebol naplnený TVVP. V jednotlivých ročníkoch sa tematické celky opakujú, preto zameškané aktivity každý vyučujúci začlení do vyučovania v nasledujúcom školskom roku.

 

OKREM PREDMETOVÝCH KOMISIÍ NA ŠKOLE PRACOVALI:

 

Školský koordinátor vo výchove a vzdelávaní: Ing. Jaroslava Žemberová

správu vypracovala Ing. Jaroslava Žemberová

Plán práce koordinátora vo výchove a vzdelávaní, ktorý bol vytvorený na začiatku školského roka, bol splnený.

Počas celého školského roka som sústavne spolupracovala s výchovnou poradkyňou Mgr.Sedlákovou, so školskou psychologičkou Mgr.Koprivovou a následne (po nastúpení novej školskej psychologičky) s Mgr.Roštekovou, s triednymi učiteľmi; metodicky usmerňovala preventívnu a informačnú činnosť, poskytovala konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom.

Naša škola sa zapojila do prvého ročníka programu „ Škola bez nenávisti“ ,ktorého cieľom je podporiť a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi; podporiť prevenciu šikanovania a kyberšikanovania, podporiť prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu; podporiť vzájomný rešpekt v komunikácii; podporiť zapájanie žiakov do projektov podporujúcich princípy demokracie a uplatňovania ľudských práv. V dôsledku pandémie COVID-19 sa tento program predčasne ukončil v januári 2021.

V rámci programu Škola bez nenávisti sa študenti prímy a sekundy sa zúčastnili dvojfázového online školenia nazvaného V sieti sociálnych sietí, ktoré bolo zamerané na problematiku bezpečného správania sa v online priestore, pod taktovkov školiteľov: Natália Babicová, Juraj Hanuš a Tomáš Michalec z občianskeho združenia DigiQ a KPMG. 

Informácie o všetkých aktivitách sa priebežne uverejňovali na internetovej stránke školy, ako aj v miestnych novinách. Program Škola bez nenávisti má svoj blok na stránke školy.

Spolupracovali sme s Informačným centrom mladých Partizánske.

Pre študentov prvého, druhého, tretieho a štvrtého ročníka boli odprezentované besedy prezenčne i online skúsenými lektorkami  z Informačného centra mladých Partizánske, p. Martinkovou a Oršulovou.   

Prevencia látkových a nelátkových závislostí so zameraním na kult tela - prvý ročník

Extrémizmus, nacionalizmus, xenofóbia – druhý ročník

Občianska participácia – tretí ročník

Obchodovanie s ľuďmi - štvrtý ročník

 

Školský špecialista vo výchove a vzdelávaní: PaedDr.Elena Košíková

správu vypracovala PaedDr.Elena Košíková

 

V školskom roku 2020/21 sa koordinátorom školskej knižnice stala PaedDr. E. Košíková. Knižnica bola fyzicky prebratá v októbri 2020 od PhDr. R. Novotnej, v čase dištančného vzdelávania. Nakoľko až do mája 2021 boli žiaci i učitelia na dištančnom vzdelávaní, činnosť školskej knižnice bola pozastavená.

Od mája 2021 bola knižnica k dispozícii žiakom i učiteľom, čo využili najmä študenti prvého ročníka a 3.B a podľa potreby aj vyučujúci. Knižnica bola pre žiakov otvorená každý deň v čase 10:20-10:40 hod.

Inventarizácia z uvedených dôvodov prebehla až v mesiaci júl, kedy došlo tiež k vyradeniu mnohých  už nepotrebných knižných jednotiek (cca 300). Presný údaj bude k dispozícii po administratívnom vyradení.

Mnohé vyradené knihy boli pre žiakov neatraktívne, viac ako 50-ročné, spisovatelia neznámi, najmä predstavitelia sovietskej a socialistickej literatúry, ale mnohé knihy boli vyradené aj preto, lebo odchádzajúci pedagógovia si nesplnili v predchádzajúcich rokoch svoju povinnosť tieto knihy vrátiť.

Z knižničného fondu boli tiež vyradené mnohé obrazové, filmové i zvukové materiály, ktoré v súčasnej dobe už nespĺňajú požiadavky.

Momentálne sú knihy uložené nielen v priestoroch knižnice – tam sú najmä nové a odborné knihy, ale všetky knihy určené žiakom sa nachádzajú na hornej chodbe (učebne 40-42) a sú zoradené abecedne, nie podľa čísel, ako to bolo doteraz.

Na dolnej chodbe (učebne 25 a 26) sú umiestnené knihy z učiteľskej knižnice, zoradené sú kvôli prehľadnosti podľa predmetov.

Naša škola je zapojená do bezplatného projektu ALBI, ktorý každoročne poskytuje školským knižniciam zdarma 2 spoločenské hry. Tieto sú určené žiakom našej školy, najmä z nižších ročníkov 8-ročného gymnázia. V súčasnosti disponujeme 4 ks spoločenských hier.

 

Školská poradkyňa (výchovná a kariérová) Mgr. Zuzana Sedláková

správu vypracovala Mgr. Zuzana Sedláková

Hlavným cieľom poradenstva v školskom roku 2020/21 bolo poskytovanie poradenských služieb v otázkach výchovného, vzdelávacieho, osobnostného a profesijného vývinu žiakov vychádzajúc  zo stanovených trvalých a termínovaných úloh uvedených v pláne práce školskej poradkyne.

Hlavnými zložkami činnosti boli:

1. práca s integrovanými žiakmi a žiakmi s výchovno-vzdelávacími problémami;

2. profesijná orientácia a usmerňovanie záujmu žiakov o vysokoškolské štúdium;

3. spolupráca s CPPPaP a ICM;

4. iné.

1. Práca s integrovanými žiakmi a žiakmi s výchovno-vzdelávacími problémami

Bližší popis v časti ŠVVP na SŠ.

2. Profesijná orientácia a usmerňovanie záujmu žiakov o vysokoškolské štúdium

Jednou z kľúčových činností školského poradcu je informovať žiakov o možnostiach ďalšieho štúdia na VŠ (doma i v zahraničí), ako i odborná pomoc pri výbere VŠ a vypĺňaní prihlášok na VŠ

Školská poradkyňa:

-          poskytovala študentom jednotlivých ročníkov informácie o možnostiach štúdia a získavaní informácií o vysokých školách, podávaní prihlášok, termínoch prijímacích pohovorov a ich formách,

-          poskytovala informácie prostredníctvom edupage správ, online vstupmi do tried, pravidelnou aktualizáciou školskej stránky (stránka školy – Školský poradca – aktualizácia informácii počas celého roka) a individuálnymi konzultáciami,

-          overovala nejasné informácie podľa potrieb študentov na študijných oddeleniach príslušných vysokých škôl,

-          sprostredkovala žiakom online prednášky i letáky z jednotlivých vysokých škôl, ktoré prejavili záujem o propagáciu.

-          18.11. 2021 zorganizovala pre žiakov online motivačnú prednášku s bývalou študentkou gymnázia Simonou Bagovou, zameranú na voľbu budúceho povolania.

-          11.12. 2021 zorganizovala pre študentov maturitného ročníka účasť na DOD Virtuálne, ktoré zastrešovalo národné kariérne centrum

-          v spolupráci s CPPPaP v šk. roku 2020/2021 uskutočnili testovanie profesijnej orientácie pre výber povolania a seminárov pre žiakov 2. ročníka a sexty. Vzhľadom na pandemickú situáciu a aktuálne opatrenia nedovoľujúce bežné vzdelávanie v školách prebehlo testovanie tento rok na báze dobrovoľnosti v skupinkách po 5 žiakov v termínoch 8. a 14. decembra 2020. Testovania sa zúčastnilo spolu 47 študentov (17 študentov z  2. A, 17 študentov z 2. B, 13 študentov zo sexty). Vyhodnotenie bolo odkonzultované hromadne v jednotlivých triedach online formou (ZOOM videohovor) v dňoch 1. – 3. februára, s následnými individuálnymi konzultáciami rovnako online formou, podľa časového rozloženia dohodnutého s jednotlivými študentami a vedením školy.

-          následne v apríli 2021 zorganizovala v triedach druhého ročníka a sexty online triednické hodiny zamerané na výber seminárnych predmetov.

3. Spolupráca s CPPPaP a ICM Partizánske

CPPPaP v Bánovciach nad Bebravou vypracovala prehľad činnosti a školská poradkyňa po dohode s vedením školy a triednymi učiteľmi vybrala vhodné besedy pre jednotlivé ročníky. Besedy sa vzhľadom na uvedenú pandemickú situáciu neuskutočnili.

Na základe ponuky online besied CPPPaP, boli na základe žiadosti triednymi učiteľmi uskutočnené besedy v rozsahu cca jednej vyučovacej hodiny na tému Denný režim počas online vyučovaniaNecítim sa dlhodobo OKčo s tým v týchto termínoch a triedach:

22. 2. 2021 o 8. 30 hod 2. B – celá trieda

25. 2. 2021 o 12.25 hod 3. A – celá trieda

4. 3. 2021 o 8. 30 hod sexta – celá trieda

10. 3. 2021 o 12.25 hod 3. B – celá trieda

18. 3. 2021 o 12.25 hod 3. A – dobrovoľne (4 študentky)

V školskom roku 2020/2021 sme pokračovali v spolupráci s ICM Partizánske, ktorá sa osvedčila. Potvrdzuje to spätná väzba žiakov. Časť interaktívnych besied sa do 12.10. 2021 uskutočnila prezenčne. Ostatné workshopy sa realizovali v online priestore prostredníctvom zoom videokonferencie.

 

 

 

4. Iné

Okrem odborných besied organizovaných v spolupráci s CPPPaP a ICM, ktoré sa osvedčili, a v ktorých budeme pokračovať, sme spolu s vedením školy a žiakmi gymnázia zrealizovali nasledovné činnosti:

a) Adaptácia žiakov na nové podmienky po zmene školy

V priebehu septembra absolvovali žiaci prvého ročníka a prímy pod vedením školskej psychologičky T. Koprivovej adaptačné vzdelávanie (v rozsahu 4 vyučovacích hodín), zamerané na sebapoznanie, poznávanie iných a spoluprácu (viď správa z adaptačného vzdelávania).

Adaptačný pobyt si pre žiakov prvého ročníka pripravila i žiacka školská rada. Cieľom  aktivity bolo podporiť komunikáciu medzi novými spolužiakmi, rôznymi teambuildingovými aktivitami dopomôcť k ich vzájomnému spoznávaniu sa a k budovaniu dobrého triedneho kolektívu.

b) Prezentačný deň stredných škôl – sa vzhľadom na pandemickú situáciu neuskutočnil.

Prezentácia školy sa uskutočnila v online priestore. V rámci virtuálneho Dňa otvorených dverí sa škola prezentovala prostredníctvom portálu KamNaStrednú, kde sa nachádzajú informácie o našej škole, možnostiach štúdia a zaujímavé videá prezentujúce aktivity školy.

c) zoznam absolventov školy a ich prijatie na VŠ

Na konci šk. roka, resp. začiatkom nového šk. roka v septembri ŠP spracuje v spolupráci s triednymi učiteľmi prehľad prijatých absolventov na VŠ .

d) účasť žiakov na konferencii organizovanou Zipcem

9.10. 2021 sa výber 14 žiakov zúčastnil na online konferencii s názvom „Kam kráčaš participácia?“. Získali nové skúsenosti a námety, ktoré následne využijú v programe DofE.

e) DOD na gymnáziu

V školskom roku 2020/2021 sa konal deň otvorených dverí taktiež v online priestore. Pre záujemcov o štúdium a pre ich zákonných zástupcov sa uskutočnili online stretnutia ako alternatíva za Deň otvorených dverí. Konzultácie s vyučujúcimi a s vedením školy prebiehali v prostredí ZOOM v dňoch 23. – 25. 3. 2021. Cieľom bolo informovať žiakov ZŠ v našom regióne, najmä žiakov 5. a 9. ročníkov a ich rodičov o možnostiach štúdia na našej škole.

f) dotazník pre 1.ročník

Na začiatok školského roku 2020/2021 zisťovala ŠP v spolupráci s triednymi učiteľmi  prostredníctvom dotazníka dojmy a skúsenosti žiakov z DOD v našej škole. Cieľom dotazníka bolo žiakov i lepšie spoznať ich záujmy, zistiť čo očakávajú a čoho sa počas štúdia najviac boja. S výsledkami oboznámili vedenie školy a pedagogický zbor.

g) vzdelávania - ŠP sa v školskom roku 2020/2021 zúčastnila nasledovných vzdelávaní:

- VUDPAP – Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve na školách

- Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske – multidisciplinárne vzdelávanie na tému: práva a povinnosti dieťaťa a rodičov, legislatívna prax, vzdelávanie v oblasti rodinného a trestného práva

h) Školský poradca:

§  eviduje zmeny počtu žiakov v triedach v priebehu školského roka,

§  podieľa sa na informovanosti študentov o správnej voľbe voliteľných predmetov z hľadiska ďalšieho vysokoškolského štúdia a profesijnej orientácie (voľba seminárov),

§  spolupracuje s triednymi učiteľmi pri riešení problémov

§  žiakom a rodičom poskytuje poradenské, konzultačné služby (prospech, problémy v učení, osobné problémy, klíma triedy...)

§  spolupracuje s koordinátorkou vo výchove a vzdelávaní  Ing. Žemberovou, 

§  spolupracuje so školskou psychologičkou Mgr. Roštekovou

§  aktualizuje sekciu "Školský poradca" na stránke školy,

§  monitoruje polročné a koncoročné výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov.

 

Žiacka školská rada pod vedením Mgr. Andrei Dúckej

správu vypracovala Mgr. Andrea Dúcka

Žiacka školská rada pri Gymnáziu Janka Jesenského mala v tomto školskom roku jedenásť členov. Tvorili ju zástupcovia jednotlivých tried, ktorí boli zvolení svojimi triednymi kolektívmi. Zasadnutia sa prezenčne konali iba v období pred 2. vlnou pandémie a po nej, počas dištančného vzdelávania prebiehala medzi členmi rady komunikácia v online prostredí. Informácie zo stretnutí sprostredkovali zvolení zástupcovia tried ostatným žiakom a pedagógom na triednických hodinách, prostredníctvom sociálnych sietí alebo oznamov na nástenke.

Zoznam aktivít ŽŠR v školskom roku 2020/2021

Činnosť ŽŠR naplno zasiahla 2. vlna pandémie koronavírusu Covid-19. Podstatou všetkých plánovaných akcií totiž je ich zameranie na väčšie množstvo ľudí. Keďže hromadné akcie boli počas 2. vlny pandémie zakázané, podarilo sa nám uskutočniť iba malú časť zo všetkých naplánovaných aktivít. Na začiatku školského roka, pokiaľ neprišla 2. vlna, to bola jedna akcia a na konci dve, kedy sa situácia postupne začala zlepšovať.  

 

Začiatkom školského roka sa uskutočnila voľba zástupcov 1. ročníka do ŽŠR. Novými členmi rady sa stali: Damián Dravecký z 1. A, Johanna Dvončová z 1. B a Karolína Marušincová z kvinty.

Zoznam všetkých členov ŽŠR pre školský rok 2020/2021:

Samuel Hainc, príma – kvarta

Karolína Marušincová, kvinta

Samuel Kluvánek, sexta

Richard Hainc, septima

Damián Dravecký, 1. A

Johanna Dvončová, 1. B

Daniel Zdychavský, 2. A

Lea Molnárová, 2. B

Alica Chudobová, 3. A

Patrik Guniš, 3. B

Martin Filo, 4. ročník

Ostatní žiaci, ktorí boli ochotní participovať na fungovaní ŽŠR, no nemali právo hlasovať a schvaľovať návrhy, sa stali jej čestnými členmi:

Klára Vališová, sexta

Andreas Fraňo, 2. A

Laura Ačaiová, 3. A

Alžbeta Jakalová, 3. A

Paulína Valjentová, 3. A

Alexander Švančara, 4. A

September:

·         V dňoch 23. – 24. septembra zorganizovala žiacka školská rada adaptačný pobyt pre žiakov 1. ročníka. Tentokrát nie v Látkovciach, ale v priestoroch zrekonštruovaného kaštieľa v osade Patrovec, ktorá je súčasťou Veľkej Hradnej. Cieľom  aktivity bolo podporiť komunikáciu medzi novými spolužiakmi, rôznymi teambuildingovými aktivitami dopomôcť k ich vzájomnému spoznávaniu sa a k budovaniu dobrého triedneho kolektívu. Keďže sa jednodňového pobytu zúčastnili takmer všetci žiaci, cieľ aktivity sa podarilo splniť.

Animátormi aktivít boli členovia ŽŠR, teda taktiež študenti, čo prispelo k pozitívnej a tvorivej klíme. Pedagogický dozor vykonávali triedni učitelia, čo taktiež prispelo k stmeleniu jednotlivých kolektívov. 

V peknom prostredí Kaštieľa Patrovec sa žiaci zahrali, zašportovali si, ale si aj trochu potrápili hlavičky. Pripravený bol pre nich chutný obed a podvečer si pri ohni mohli opiecť špekáčiky. Náklady na adaptačný pobyt si žiaci zaplatili sami, náklady spojené s prítomnosťou členov ŽŠR boli hradené z prostriedkov ZRŠ.

Po akcii sa v oboch triedach zisťovala krátka spätná väzba, ktorú následne na svojom zasadnutí členovia ŽŠR vyhodnotili. Reakcie účastníkov pobytu boli veľmi pozitívne a inšpiratívne, čo žiacku školskú radu utvrdilo v názore, že organizovať túto akciu aj v budúcnosti má zmysel.

Adaptačný pobyt pre najmladších žiakov prímy sa organizuje každý druhý rok a v rámci neho sa spájajú kolektívy aktuálnej a minuloročnej prímy. Keďže sme adaptáciu prímy a sekundy absolvovali minulý rok, tento rok sa nekonala, zrealizuje sa až na budúcu jeseň. Žiaci prímy sa nielen navzájom spoznajú, ale nadviažu aj nové kamarátstva s o rok staršími spolužiakmi.

Október:

·         Pred adaptáciou prvákov mali členovia rady niekoľko pracovných stretnutí, no prvé oficiálne zasadnutie ŽŠR sa nám podarilo uskutočniť až 2. októbra, čiže až po adaptačnom pobyte prvákov. Privítali sme nových členov – Damiána Draveckého, Johannu Dvončovú a Karolínu Marušinovú. Členovia žiackej školskej rady ako zástupcovia všetkých študentov školy prerokovali predložené znenie školského poriadku a následne ho schválili. Napokon predsedníčka rady Alica Chudobová predstavila Plán práce ŽŠR na školský rok 2020/21. Členovia rady ho prerokovali, v diskusii doplnili a napokon schválili.

November – Máj:

·         Od 12. októbra sme postupne prechádzali na dištančné vyučovanie, ktoré trvalo viac ako päť mesiacov. V tomto čase sa nedali organizovať žiadne hromadné akcie. ŽŠR musela svoju činnosť pozastaviť, iba občas bola aktívna na Instagrame. Až v marci 2021 sa situácia začala zlepšovať a od 17. mája sa všetci žiaci opäť vrátili k prezenčnej forme vyučovania.   

Jún:

·         Hneď po návrade do školy sa členovia ŽŠR zamerali na prípravu dlho očakávanej akcie Escape room, ktorú sa podarilo zrealizovať 24. – 25. júna, krátko pred ukončením školského roka. Príprava akcie bola časovo i organizačne veľmi náročná. No poctivá príprava sa oplatila. Tímy z jednotlivých tried mali v časovom limite odkryť záhadu pomocou indícií a odhaliť tak zlo, ktoré malo podobu drogovej siete riadenej Pablom Escobarom. Všetky tímy boli nakoniec úspešné. Tri najlepšie dostali pri preberaní koncoročného vysvedčenia aj sladkú odmenu.

ŽŠR si prípravu i samotný priebeh akcie veľmi užila. Podobne ako súťažné tímy, aj tím rady sa zabavil a utužil svoje kamarátstva.

·         Začiatkom posledného školského týždňa sa podarilo ŽŠR ešte zorganizovať Športovú olympiádu pre žiakov prímy – kvarty. Žiakov čakalo veľa súťažných disciplín. Zmiešané tímy sa snažili podať čo najlepšie výkony. Tí, ktorým sa to podarilo najviac, dostali pri vyhodnotení čokoládové medaily. Spoločne si všetci užili krásny slnečný deň a symbolicky pohybom ukončili školský rok, keďže viac ako jednu jeho polovicu museli tráviť zavretí doma pri počítačoch.

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 364

Počet tried: 16


TriedaPočet žiakov
príma17
sekunda19
tercia18
kvarta21
kvinta19
I.A26
I.B22
sexta20
II.A32
II.B24
septima23
III.A32
III.B33
oktáva11
IV.A27
IV.B20

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

V školskom roku 2020/2021 pracovalo v škole 26 interných učiteľov všeobecnovzdelávacích predmetov, z toho 9 mužov a 24 žien.

Ďalej sú zamestnancami školy 1 všeobecná účtovníčka, 1 mzdová účtovníčka - personalistka, 1 administratívna pracovníčka, 1 školník a 3 upratovačky. Okrem toho pribudli v tomto školskom roku pracovné pozície školský psychológ a pedagogický asistent, ktoré boli vytvorené prostredníctvom projektu Metodicko-pedagogického centra s názvom "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov".

Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady pre vyučovanie všeobecnovzdelávacích predmetov na gymnáziu.

Abecedný zoznam pedagogických zamestnancov školy a skratka vyučovaných predmetov:

Aschengeschvandtnerová Stella, Ing. SJA

Dobiašová Magdaléna, PaedDr. OBN

Dolanová Terézia, RNDr. MAT, FYZ

Dúcka Andrea, Mgr. SJL, HUV, VYV

Ďuračka Ján, Mgr. TSV

Filová Monika, Mgr. ANJ

Flimelová Miroslava, Mgr. ANJ

Gerbelová Tatiana, Ing. BIO, EKL

Hlbočanová Marcela, Mgr. ANJ, DEJ

Holečka Róbert, Mgr. NBV-k

Chovan Dominika, Mgr. BIO, CHE, INF

Janáčová Lenka, Mgr. ANJ, TSV

Kacvinská Elena, RNDr. MAT, INF

Košíková Elena, PaedDr. SJL, DEJ

Kováčová Katarína, Mgr. BIO, NEJ

Kutiš Mário, Mgr. DEJ, GEG, OBN

Madzin Ivo, Mgr. NBV-e

Marko Igor, Ing. INF, THD

Masárová Elena, Mgr. MAT, BIO

Rešková Miroslava, Mgr. MAT, TSV

Rosenbergová Silvia, RNDr. FYZ, INF

Rurák Branko, Mgr. SJL, DEJ

Sedláková Zuzana, Mgr. NEJ, DEJ

Švančarová Dana, Mgr. ANJ

Zajac Dušan, PaedDr. NEJ, SJL, FIG, INF

Žemberová Jaroslava, Ing. CHE, EKL

Žitňanská Denisa, Mgr. ANJ, GEG

Žitňanský Juraj, PaedDr. FYZ, INF

Mgr. Lucia Rošteková - školský psychológ

PaedDr. Miroslava Škreková - pedagogický asistent

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov03131
vychovávateľov000
asistentov učiteľa011
    
spolu03232

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Výsledky súťaží v školskom roku 2020/21:

Tento školský rok bola vzhľadom na situáciu obmedzená účasť našich žiakov v rôznych súťažiach. Plánované okresné a krajské kolá takmer všetkých súťaží boli zrušené. Niektoré súťaže sa uskutočnili dištančne. Do dištančných súťaží sa naši žiaci zapojili. Niekedy však dochádzalo k zlyhaniu techniky – aj takéto úskalia priniesla neštandardná situácia.

Slovenský jazyk a literatúra

Vo štvrtok 26. novembra sa konalo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry vo všetkých troch kategóriách. Zúčastnili sa ho 6 žiaci, víťazka C kategórie Nina Ruráková postúpila do okresného kola a víťazi kategórií A a B priamo do krajského kola OSJL.

Už si pomaly zvykáme na fakt, že nielen výučba, ale aj súťaže a olympiády sa prenášajú do online priestoru. Výnimkou nebol ani 13. ročník Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého krajské kolo sa uskutočnilo tesne pred jarnými prázdninami v piatok 12. februára 2021. O úspešné zvládnutie dištančnej formy olympiády sa pokúsili dvaja študenti nášho gymnázia. V kategórii B nás reprezentoval Matej Baško z kvinty a v kategórii A Jakub Filo zo septimy.

Písomná časť olympiády sa začala testom a po jeho skončení bola súťažiacim zaslaná téma na tvorbu alebo transformáciu textu. Počet získaných bodov v písomnej časti rozhodol o tom, kto postúpi do ústnej časti olympiády. Túto možnosť mali iba najlepší piati z každej kategórie. Jakub Filo skončil tesne pred bránou rečníckych prejavov, obsadil v súťaži pekné 6. miesto.

Matejovi Baškovi sa podarilo prebojovať nielen do najlepšej pätice, ale po absolvovaní rečníckeho prejavu sa postavil aj na stupne víťazov. Skončil na 2. mieste a zo striebornej pozície sa stal náhradníkom na postup do celoštátneho kola.

Vo štvrtok 3. júna 2021 sa v CVČ Bánovce nad Bebravou konalo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci: Alexander Bielik v I. kategórii prózy a Samuel Hainc v III. kategórii prózy. Súťaže sa však fyzicky nezúčastnili. V súlade s propozíciami súťaže svoje výkony nahrali na video a nahrávku poslali usporiadateľom. Porota si nahrávky prezrela, výkony súťažiacich porovnala a určila víťazov. Žiaľ, našim študentom sa tentokrát nepodarilo dostať do víťaznej trojice.

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s obcou Uhrovec už tradične vyhlásil celoslovenskú literárnu súťaž pre žiakov základných škôl, študentov stredných a vysokých škôl pod názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka. Tento ročník súťaže sa konal pri príležitosti 100. výročia narodenia Alexandra Dubčeka – politika, veľkého demokrata a Európana. Zameraním a cieľom súťaže bolo získať od mladých ľudí stanoviská a pohľady na osobnosť Alexandra Dubčeka, jeho život a charakteristické črty. Žiaci a študenti si mohli vybrať na zobrazenie osobnosti A. Dubčeka ľubovoľný slohový útvar. Práce bolo treba poslať vyhlasovateľovi súťaže do konca júna. Z našej školy sa do súťaže zapojili 3 žiačky: Annamária Stopková (sexta), Lujza Aschengeschwandtnerová (sexta) a Tamara Antalová (3. A). Vyhodnotenie prác sa uskutoční v novembri 2021 v Uhrovci.

Žiakov na súťaže zo slovenského jazyka a literatúry pripravovali Mgr. Andrea Dúcka a PaedDr.Elena Košíková.

Olympiáda z geografie:

Zorganizovali sme školské kolo Geografickej olympiády (GO) v kategórii E a F, z ktorého postúpilo 5 študentov do okresného kola. Najlepšie sa umiestnil Roman Ševčík 3. miesto, v kategórii F, ktorý bol aj úspešným riešiteľom krajského kola. Zapojili sme sa aj do GO v kategórii Z, kde deväť žiakov postúpilo do krajského kola a z nich šiesti boli úspešnými riešiteľmi.

Žiakov na súťaž pripravovala Mgr.Denisa Žitňanská.

Olympiáda ľudských práv:

V rámci predmetu občianska náuka sme sa zapojili do Olympiády ľudských práv.  Olympiáda ľudských práv je prestížna celoštátna súťaž študentov stredných škôl v Slovenskej republike v oblasti presadzovania a ochrany ľudských práv a demokracie. Podujatie je jedinečné nielen v Európe, ale aj na celom svete. Obsah a formy realizácie súťaže sú zamerané na vedomosti, zručnosti a postoje študentov v oblasti ľudských práv, zásad demokracie a znalosti zákonov. Dňa 8. 12. 2020 sa v Gymnáziu J. Jesenského konalo školské kolo Olympiády ľudských práv. Olympiáda pozostávala z 2 častí: úvahy a testu.

                        Výsledky:

            1. miesto: Adam Briešťanský, 3.B – postup do KK

            2. miesto: Katarína Laušová, septima – postup do KK

            3. miesto:  Sofia Kmeťová, oktáva

Do krajského kola OĽP postúpil Adam Briešťanský a Katarína Laušová. Krajské kolo olympiády sa uskutočnilo 11. februára 2021, pričom vzhľadom na aktuálnu nepriaznivú situáciu, spôsobenú pandémiou, prebiehalo dištančnou formou. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali Adam Briešťanský z 3.B a Katarína Laušová zo septimy. V prvej časti súťaže študenti riešili vedomostný test, v ktorom si preverili svoje znalosti z oblasti ľudských práv, no tiež z aktuálneho spoločenského diania a politickej situácie na Slovensku aj vo svete. Najúspešnejší z nich následne postúpili do ústnej časti, kde im bola náhodne pridelená aktuálna ľudskoprávna téma. Na túto tému sa museli vyjadriť vo videu, ktoré v domácich podmienkach natáčali. V silnej konkurencii 15 študentov Adam s Katarínou obstáli výborne. Adam, ktorý sa už Olympiády ľudských práv viackrát zúčastnil a v minulom školskom roku si dokonca z krajského kola priniesol víťazstvo, skončil na vynikajúcom 2. mieste, pričom ho od absolútneho víťazstva delil jediný bod. Tým si zároveň vybojoval postup do celoštátneho kola olympiády, ktoré sa bude konať v apríli tohto roku. Katarína v prvej časti súťaže – vo vedomostnom teste – dosiahla takisto výborný výsledok, ktorý by jej rovnako zabezpečil postup do celoštátneho kola. V dôsledku nepredvídaných technických problémov, spojených s natáčaním a odosielaním videa, však napokon Katarína v silnej konkurencii získala veľmi pekné 10. miesto. Toto umiestnenie jej postup do vyššieho kola súťaže nezabezpečilo, napriek tomu však ide o výborný úspech aj s ohľadom na fakt, že sa krajského kola zúčastnila prvýkrát v takýchto neľahkých podmienkach.  Celoštátne kolo Olympiády ľudských práv sa v tomto školskom roku konalo 10. a 11. júna 2021, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu prebiehalo dištančnou formou. Sťažené podmienky súťaže nezabránili nášmu reprezentantovi Adamovi Briešťanskému 3.B bojovať o najvyššie priečky a napokon dosiahnuť neuveriteľný úspech. Celoštátna súťaž pozostávala z dvoch častí. V prvom kole bolo 64 súťažiacich z celého Slovenska postavených pred modelové prípady z oblasti porušovania ľudských práv počas pandémie COVID-19. Adamov výkon v prvom kole súťaže bol natoľko výborný, že vďaka nemu postúpil do veľkého finále olympiády. Vo finále proti sebe stálo dvanásť študentov, ktorých postupové poroty vybrali ako najlepších z najlepších. Finálovej porote predsedala verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová. Napriek silnej konkurencii a náročnosti finálového zadania si Adam vo finále počínal vynikajúco a podarilo sa mu vybojovať v celoštátnom kole prvé miesto. Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo dňa 28.6.2021 v Bratislave. Na vyhodnotení si Adam a PaedDr. M. Dobiašová, ktorá od začiatku Olympiády ľudských práv nevynechala ani jeden jej ročník, prevzali zároveň aj Cenu profesora Miroslava Kuséhotú organizátori odovzdávajú už tretí rok ako spomienku na váženého politológa a oddaného ochrancu ľudských práv. Adamovi k jeho prekrásnemu úspechu srdečne gratulujeme a veľmi sa z neho tešíme. Ďakujeme mu za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy, Bánoviec nad Bebravou ako aj celého Trenčianskeho kraja.

Dňa 27. januára 2021 sa konalo vyhodnotenie celoslovenskej esejistickej súťaže  Susedia, na ktorých sme nezabudli, ktorej vyhlasovateľom bolo Dokumentačné stredisko holokaustu v Bratislave a Medzinárodné kresťanské veľvyslanectvo Jeruzalem. Súťaž bola tematicky orientovaná na problematiku holokaustu a úlohou zapojených študentov bolo napísať súťažnú prácu reflektujúcu na tohtoročnú tému – Umenie, spútané ostnatým drôtom. Súťaže sa zúčastnilo celkovo 11 žiakov z celého Slovenska. Vzhľadom na aktuálnu situáciu prebiehalo vyhodnotenie online. Zo študentov našej školy svoje práce do súťaže poslali Adam Briešťanský z 3.B a Veronika Habalová zo 4.B. Porota sa rozhodla oceniť 3. miestom úvahu Adama Briešťanského s názvom Údel stredoeurópskeho intelektuála 

Olympiáda z matematiky:

V MO kategória B sa školského kola zúčastnili  3 žiaci, neboli úspešní a nepostúpili do krajského kola. V okresnom kole kategórie Z7 sa Roman Ševčík zo sekundy umiestnil na 4.mieste. 

Olympiáda z anglického  jazyka:

Olympiády sa tento školský rok konali online formou na všetkých úrovniach. Obvodné kolo sa konalo 13.1. a krajské kolo 10.2.2021. Obvodného kola sa mohol zúčastniť len jeden žiak za školu. Žiak musel byť úspešným riešiteľom, aby postúpil do krajského kola. V kategórii 1A a 1B súťažili naši žiaci spolu so žiakmi zo všetkých základných škôl v regióne. V kategórii 2A, 2C2 boli žiačky úspešnými riešiteľkami a postúpili do krajského kola. V kategórii 2B sa vybraný žiak nepripojil a tak sme v danej kategórii nemali zástupcu. Výsledky viď. tabuľka.  

Olympiáda zo španielskeho  jazyka:

V škole sa uskutočnilo školské kolo, ktorého víťaz postupuje priamo do krajského kola. Olympiádu zo SJA v našej škole vedie Ing. Stella Aschengeschvandtnerová. Školské kolo olympiády v španielskom jazyku sa uskutočnilo v novembri 2020 dištančnou formou a zúčastnila sa ho iba Laura Košinová zo 4. A, ktorá splnila podmienky na postup do krajského kola. Aj krajské kolo sa organizovalo dištančne vo februári 2021 a Laura Košinová v kategórii C obsadila 3. miesto. Vyučujúca španielskeho jazyka sa zúčastnila krajského kola ako členka hodnotiacej komisie.

Olympiáda z nemeckého jazyka:

V krajskom kole reprezentovali školu Emma Filová, Jakub Filo a Alena Duranziová, výsledky sú uvedené v tabuľke umiestnení.

Žiakov na súťaž pripravovali Mgr. Katarína Kováčová a Mgr. Zuzana Sedláková.

Olympiáda z dejepisu:

Školské kolo Dejepisnej olympiády – kategória A,B sa tento školský rok  neuskutočnilo.

Dňa 14.2. 2020 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády mladších žiakov. Žiak kvarty (kategória C) Samuel Košík sa umiestnil na 1. mieste (pripravovala ho PaedDr. Elena Košíková) a žiak tercie Martin Soporský (kategória C - pripravovala ho Mgr. M. Hlbočanová) sa umiestnil na 4. mieste. Obaja sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. Do krajského kola postúpil Samuel Košík. Krajské kolo sa neuskutočnilo.

Olympiáda z chémie:

Online CHO kategória B robil len jeden žiak sexty, avšak nepatril medzi úspešných riešiteľov.

Internetová matematická olympiáda, celoslovenské kolo:

Olympiádu organizuje katedra matematiky VUT Brno, koná sa vždy posledný utorok v novembri. Sedemčlenné družstvo žiakov za 120 minút má vypočítať čo najviac z 10 zadaných príkladov a ešte ich aj musí elektronicky odoslať. Tento rok súťažili žiaci  Adam Beňačka-4.A; Laura Košinová-4.A; Radko Krupka-4.A; Simona Mazourová-4.B; Peter Segeš-4.B; Lucia Kajanová –oktáva; Jakub Mazák-oktáva- zo 118 tímov skončili na 85.mieste.

Expert Geniality show je súťaž žiakov v rôznych oblastiach, nielen v matematike. V Tomto školskom roku sa súťaže zúčastnilo 24 žiakov školy, riešili úlohy rôzneho zamerania podľa výberu. 3 riešitelia mali úspešnosť nad 94%: Roman Ševčík -sekunda; Lucia Kajanová, Jakub Mazák – oktáva. Súťaž v škole organizuje Mgr. Elena Masárová.

Pytagoriáda

Školské kolo kategórií P6, P7, P8 malo spolu 23 úspešných riešiteľov, ktorí postúpili do OK. V okresnom kole uspel iba Peter Hudec z prímy v kat P6, umiestnil sa na 2.mieste.

Matematický JUNIOR náboj

Žiaci našej školy sa každoročne zúčastňujú súťaže v riešení matematických úloh NÁBOJ. Náboj je medzinárodná matematická súťaž pre tímy stredoškolákov, ktoré reprezentujú jednotlivé školy. Súčasne  prebiehala na Slovensku, v ČR a v Poľsku. Garantom súťaže je Katedra matematickej analýzy FMFI UK Bratislava a nezisková organizácia Trojsten.

NÁBOJ senior 2020 – 11.12.2020 – Adam Beňačka, Laura Košinová – 4.A; Peter Segeš – 4.B; Lucia Kajanová, Jakub Mazák – oktáva- celkové poradie 64. z 80 zúčastnených tímov.

NÁBOJ senior 2021- 23.4.2021-za školu sa súťaže zúčastnili 2 tímy:

1.tím: Laura Košinová-4.A; Hana Galková, Mária Mináriková -4.B; Lucia Kajanová, Jakub Mazák – oktáva -66.miesto

2.tím: Adam Beňačka, Jakub Mišina, Radovan Krupka – 4.A; Peter Segeš, Barbora Šimová -4.B – 86. miesto z celkového počtu 111 účastníkov.

MAKS - celoslovenská matematická súťaž žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl a prímy - kvarty osemročných gymnázií. Súťaž dvojíc žiakov v riešení zaujímavých matematických úloh má 6 kôl. Do súťaže sa zapojilo 10 žiakov – najúspešnejší boli Adela Lukášová a Matej Lukáš z triedy príma.

Matematický klokan, medzinárodná súťaž v riešení matematických úloh, sa tento rok  konal dištančne. Naše gymnázium svojimi vedomosťami reprezentovalo 15 študentov pod organizačným vedením Mgr. Eleny Masárovej  v štyroch vekových kategóriách., 5 žiakov malo úspešnosť nad 90%: Adela Lukášová, Matej Lukáš – príma; Roman Ševčík – sekunda; Lucia Kajanová, Jakub Mazák – oktáva.

Súťaže Zenit v programovaní kategória A sa v krajského kola zúčastnili 3 žiaci, najúspešnejší bol Vladimír Saloň zo septimy, ktorý sa umiestnil na 9.mieste z 15 úspešných riešiteľov.

SUDOKU

súťaž sa tradične koná v novembri, mal byť už 13.ročník, v tomto čase už žiaci boli na  dištančnom  vzdelávaní-nekonal sa.

Súťaže Čo vieš o hviezdach-regionálneho kola sa zúčastnila Simona Chúťková -3.A-nebola úspešná.

Dejepisná súťaž gymnázií SR a ČR

Je to súťaž s dlhoročnou tradíciou, ktorú podporujú významné české a slovenské osobnosti. V školskom roku 2020/21 sa konal už jej XXIX. Ročník. Do súťaže sa zapojilo viac ako 200 gymnázií z oboch krajín Krajské kolo sa uskutočnilo online formou 17.júna 2021 v 14 krajoch ČR a v 8 krajoch SR. Témou ročníka bola Európa v krásnych časoch, v búrke a za súmraku. Súťažné otázky zahŕňali obdobie rokov 1900-1939, zameriavali sa na európske dejiny.

So ziskom 127 bodov sa súťažnému družstvu našej školy v zložení veronika Habalová, Adam Strapek a Samuel Košík podarilo v krajskom kole suverénne zvíťaziť. Ešte viac potešil pohľad na sumárny rebríček najlepších škôl v krajských kolách v celej Českej a Slovenskej republike. Spomínaných 127 bodov nás zaradilo na 7.miesto spomedzi všetkých zúčastnených škôl. Tento krásny úspech dosiahli žiaci pod odborným vedením PaedDr. Eleny Košíkovej.

Trojici úspešných študentov a ich lektorke ďakujeme za šírenie dobrého mena našej školy a želáme im veľa šťastia v medzinárodnom finále v Chebe 25.novembra 2021.

Dejepisná olympiáda – kategória C, D, E, F – okresné kolo:

Školské kolo Dejepisnej olympiády – kategória A,B sa ani tento školský rok  neuskutočnilo. Dňa 11.2. 2021 uskutočnilo online okresné kolo Dejepisnej olympiády u mladších žiakov – žiak prímy (kategória F) Peter Hudec sa umiestnil na 1. mieste (pripravovala ho PaedDr. E. Košíková). Samuel Sedlák zo sekundy (pripravovala ho Mgr. Z. Sedláková) sa v kategórii E umiestnil na druhom mieste a  našu školu reprezentoval aj v krajskom kole súťaže. Žiak kvarty (kategória C - pripravovala ho Mgr. M. Hlbočanová) Martin Soporský sa umiestnil na 3. mieste. Tatiana Habalová a Ema Škorcová z tercie (kategória D - pripravoval Mgr. B. Rurák) sa stali úspešnými riešiteľmi vo svojej kategórii. V krajskom kole sa Samuel Sedlák sa neumiestnil na popredných miestach, ale stal sa úspešným riešiteľom.

Naša škola je organizátorom krajského kola Dejepisnej olympiády v kategóriách A, B (stredné školy), koordinátorom KK je Mgr. Mário Kutiš. Krajské kolo Dejepisnej olympiády sa uskutočnilo online formou bez účasti našich žiakov.

Celoslovenskú súťaž „Mladý Európan“ vyhlasuje každoročne Zastúpenie Európskej komisie v SR. Regionálne kolá organizujú vyhlasujú jednotlivo centrá Europe Direct naprieč Slovenskom. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie o participatívnom občianstve EÚ medzi mladými ľuďmi a zvýšiť úroveň ich všeobecnej informovanosti o EÚ. Krajské kolo súťaže sa konalo online formou 27. 4. 2021. Našu školu reprezentovali študenti 3.A triedy – Baško, Záruba, Kyjac ako jeden tím. Obsadili 9 miesto z 15. účastníkov. Pripravoval ich Mgr. M. Kutiš.

Umiestnenia žiakov v olympiádach

 

kategória

súťažiaci žiak

 

okresné kolo

 

krajské kolo

celoštátne kolo

olympiáda ľudských práv

 

Adam Briešťanský, 3.B

 

2.miesto

1.miesto

 

 

Katarína Laušová, septima

 

10.miesto

 

slovenský jazyk a literatúra

B

Matej Baško, kvinta

 

2.miesto

 

 

A

Jakub Filo, sexta

 

6.miesto

 

anglický jazyk

1A

Natan Vimpeľ, sekunda

1. miesto

 

 

 

1B

Chiara Pascali, kvarta

2.miesto

 

 

 

2A

Monika Kopecká

1.miesto

7.miesto

 

 

2C2

Klaudia Scarlet McKenzie

1.miesto

6.miesto

 

nemecký jazyk

2A

Emma Filová

 

6.miesto

 

 

2B

Jakub Filo, sexta

 

6.-8.miesto

 

 

2B

Alena Duranziová, oktáva

 

10.miesto

 

španielsky jazyk

C

Laura Košinová,4.A

 

3.miesto

 

geografia

F

Roman Ševčík,sekunda

3. miesto

ÚR

 

 

 

Samuel Sedlák,sekunda

ÚR

 

 

 

 

Matej Lukáš, príma

ÚR

 

 

 

E

Rebeka Kováčová, tercia

ÚR

 

 

 

Z

Ivana Adamková,septima

 

ÚR

 

 

 

Jakub Filo,septima

ÚR

ÚR

 

 

 

Jakub Mazák,sexta

ÚR

ÚR

 

 

 

Lucia Kajanová,oktáva

ÚR

ÚR

 

 

 

Adam Strapek,2. A

 

 

 

 

 

Tomáš Bystriansky,2. A

 

 

 

 

 

Noel Vimpeľ, kvinta

 

 

 

biológia

A

Jana Valenteová,4.A

 

nedokončila

 

 

 

Branislav Kopčan,4. B

 

7. miesto

 

 

B

Filip Milata,sexta

 

15. miesto

 

 

 

Tomáš Mazák,sexta

 

7. miesto

 

 

C

Sára Prekopová

1. miesto

ÚR

 

 

 

Barbora Žatková,kvarta

4. miesto

 

 

 

D

Rebeka Kováčová,tercia

5. miesto

 

 

 

 

Tatiana Habalová,tercia

4. miesto

 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Gymnázium je jediné v regióne a je na veľmi dobrej úrovni. Prioritou školy je príprava na vysokoškolské štúdium. Škola využíva moderné metódy vzdelávania a je o ňu stabilizovaný záujem zo strany rodičov a žiakov.

Máme veľmi dobre prepracovanú webovú a FB stránku školy. Na stránkach sú umiestnené aktuálne a podrobné informácie zo života školy, informácie o dosiahnutých výsledkoch, o mimoškolskej činnosti. Žiacka školská rada v spolupráci s vedením školy spravuje aj svoj profil na Instagrame. Na oboch sociálnych sieťach sú zverejňované fotografie a krátke videá z aktivít prebiehajúcich v škole a na školských akciách - Deň otvorených dverí, noc v škole, exkurzie a pod. Uverejňujeme informácie o úspechoch školy, o oceneniach, ktoré naši žiaci získajú. Okrem toho na FB stránke sprostredkúvame aj informácie, ktoré môžu žiaci a návštevníci využiť pri svojich voľnočasových aktivitách, pri neformálnom vzdelávaní, pri príprave projektov. Takýmto spôsobom sa snažíme zlepšiť klímu v škole a zapojiť žiakov do najrôznejších aktivít. Rodičovská verejnosť má možnosť získať informácie prostredníctvom aplikácie EduPage. V školskom roku 2020/21 sa i vyučovací proces v čase prerušeného prezenčného vyučovania presunul do elektronického priestoru s využitím aplikácií Edupage a Zoom.

Mgr. Dúcka v rámci predmetu výtvarná výchova ozdobuje  a upravuje priestory školy výtvarnými prácami žiakov.

Študenti školy vydávajú svoj časopis S.O.S. Počas školského roka 2020/21 nevydala redakčná rada pod vedením PaedDr. Eleny Košíkovej  žiadne číslo školského časopisu. 

Posilňujeme environmentálne vedomie žiakov, pokračujeme v separácii odpadu,  v zbere papiera, žiariviek, batérií do 1kg a v zbere starých nepoužívaných elektrospotrebičov. Škola je zapojená do recyklačného programu Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií v spolupráci s organizáciou Asekol. Projekt Smerujeme k nulovému odpadu stále pokračuje. Naša škola sa tak už natrvalo stala zónou bez zbytočného odpadu.

Zber papiera sa žiaľ v plánovanom termíne na jar 2021 nemohol uskutočniť, ostatné komodity priebežne zberáme do nádob určených na ich zber.

Pre záujemcov o štúdium v našej škole sme pripravili Deň otvorených dverí, tentokrát ale v online priestore. Záujemcovia o štúdium u nás mali možnosť oboznámiť sa s priestormi, s vyučovacím procesom a so životom školy prostredníctvom videoprezentácie.  Zároveň sme pripravili online stretnutia vyučujúcich so záujemcami o štúdium a s ich rodičmi. Na stretnutiach sa mohli účastníci porozprávať s pedagógmi o živote v našej škole.

Súčasťou politiky otvorenej školy je aj realizácia prípravných stretnutí pre záujemcov o obidve formy štúdia v našej škole. Prípravné stretnutia  zo slovenského jazyka a literatúry viedla  Mgr. Andrea Dúcka,  z matematiky RNDr.Terézia Dolanová a Mgr. Elena Masárová.  Všetky tieto aktivity sa konali online a  dištančne.

V škole aktívne funguje žiacka školská rada. Prostredníctvom zástupcov zo všetkých tried vyjadrujú žiaci svoje názory, požiadavky k fungovaniu školy.  Koordinátorkou práce žiackej školskej rady je Mgr. Andrea Dúcka.

Ďalšie aktivity školy:

O dianí v škole informujeme verejnosť prostredníctvom regionálnych periodík a prostredníctvom vysielania a teletextu Bánovskej televízie.

Zúčastňujeme sa súťaží vo všetkých predmetových olympiádach, SOČ,  zapájame sa do celoslovenských literárnych a rétorických súťaží, do športových súťaží. Všetky tieto aktivity boli v školskom roku 2020/21 oklieštené, zrušené alebo prenesené do online priestoru. Neštandardnosť situácie, sťažené podmienky v príprave na súťaže i v samotnej účasti ovplyvnili i výsledky a umiestnenia našich žiakov v súťažiach. Napriek zložitým podmienkam, získali sme viaceré ocenenia, ba i najvyššiu métu v celoštátnom kole.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Škola v školskom roku 2020/21 pokračovala v realizácii programu „ Škola bez nenávisti, ktorého  cieľom je podporiť a šíriť hodnoty a kultúru tolerancie medzi mladými ľuďmi; podporiť prevenciu šikanovania a kyberšikanovania, podporiť prevenciu nenávistných prejavov na internete a v osobnej komunikácii medzi žiakmi, či v komunikácii s inými ľuďmi na základe ich sociálneho statusu, kultúry, náboženstva, krajiny pôvodu a rodu; podporiť vzájomný rešpekt v komunikácii; podporiť zapájanie žiakov do projektov podporujúcich princípy demokracie a uplatňovania ľudských práv. Koordinátorkou programu je Ing. Jaroslava Žemberová. Viac o projekte je uvedené v správe koordinátorky programu v príslušnej časti tohto dokumentu.

Naša škola je už piaty rok  „Miestnym centrom programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu“. Žiaci školy mali možnosť prihlásiť sa do prestížneho programu „The Duke of Edinburgh’s International Award“, ktorého cieľom je motivovať mladých ľudí vo veku 14-24 rokov na sebe komplexne pracovať, najmä sprostredkovaním overeného vzdelávacieho programu a mať trvalý dopad na mladých ľudí a ich praktické zručnosti, spoločenskú zodpovednosť a šancu uspieť v živote. Program sa realizuje v troch oblastiach – šport, rozvoj talentu a dobrovoľníctvo. Účastníci programu si stanovujú vlastné ciele a počas trvania programu sa ich snažia dosiahnuť. Nakoniec ich čaká dobrodružná expedícia. Počas pobytu v lese sa dva alebo tri dni spoliehajú len jeden na druhého, na tímového ducha a vlastné zásoby jedla. Záverom za mesiacmi úsilia je slávnostná ceremónia, na ktorej majú tí, ktorí prekonali samých seba a program dotiahli do konca, možnosť spoznať ďalších mladých ľudí s podobným príbehom.

V školskom roku 2020/21 sme mali do programu zapojených 20 študentov, z toho 10 na bronzovej úrovni, štyroch na striebornej a po prvýkrát sme mali aj 6 zlatých účastníkov. V júni 2021 sa nám podarilo zorganizovať expedíciu na všetkých úrovniach programu. Aj napriek mimoriadne náročnému roku plnému obmedzení a  lockdownu, ktorý na dlhé obdobie komplikoval alebo úplne pozastavil aktivity dofákov, program úspešne ukončili všetci účastníci bronzovej úrovne: Ella Filová a Barbora Žatková z triedy kvarta, Janka Repová, Vanasa Varhaníková a Karolína Marušincová z triedy kvinta, Damián Dravecký, Christian Joseph Schubert a Jakub Pakanec z 1.A triedy a Nina Urbanová zo sexty. Striebornú úroveň ukončili dve účastníčky: Emma Filová a Nikola Horníková. Pandemická situácia najviac postihla zlatých účastníkov, ktorí každú oblasť vykonávajú 12 mesiacov. Kým v jesenných mesiacoch 2020 pracovali na svojich cieľoch všetci aj napriek obmedzeniam, dlhodobé obmedzenia mali za následok stratu motivácie a vytrvalosti. Z tohto dôvodu je predpoklad, že zlatú úroveň pravdepodobne ukončí len jeden účastník. Je nutné poznamenať, že túto úroveň ukončí len veľmi malé percento účastníkov aj za bežných okolností, keďže sa vyžaduje dlhodobá, systematická a cieľavedomá práca na veľmi vysokej úrovni.

Na našej škole aktívne pôsobia 4 vedúce, ktoré sú zároveň školiteľkami a hodnotiteľkami dobrodružných expedícii: Monika Filová (koordinátor programu), Andrea Dúcka, Marcela Hlbočanová a Michaela Páleníková. Okrem nich v programe pomáhali traja ambasádori - účastníci programu vyškolení národnou kanceláriou: Michal Števanka, Ema Hlaváčová a Emma Filová. Kvôli pandemickej situácii však nemohli naplno využiť svoje organizačné schopnosti a nadobudnuté vedomosti zo školení, no plánujeme ich zapojiť do práce s účastníkmi programu v budúcom šk. roku, pokiaľ to pandemická situácia dovolí.

V posledný deň školského roka 2020/21 sme zorganizovali pre účastníkov slávnostnú ceremóniu, na ktorej si prevzali ocenenia za úspešné ukončenie bronzovej a striebornej úrovne.

Počet zapojených žiakov v škole v školskom roku 2020/21 bol napriek náročnosti programu vysoký. Svedčí to o tom, že mladí ľudia majú záujem rozvíjať sa aj prostredníctvom neformálneho vzdelávania.

Škola stále pokračuje v recyklačnom programe Recyklohry, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. V rámci projektu získavajú školy body za zber malého elektroodpadu i za plnenie jednotlivých úloh. Na hornej chodbe je umiestnený kontajner na zber starých a nepoužívaných elektrospotrebičov, ktorý prebieha v spolupráci s organizáciou Asekol a kontajner na zber použitých batérii, ktorý prebieha v spolupráci s organizáciou Insa. V júni 2021 sme realizovali odvoz použitých elektrozariadení a batérií, zároveň bol objednaný kontajner na zber použitých tonerov.  Úlohy z tohto projektu realizovali žiaci 1. ročníka na hodinách ekológie.

Deň Narcisov sa ani v tomto šk. roku formou verejnej zbierky neuskutočnil. Spoluprácu s touto organizáciou plánujeme aj v novom šk. roku.

 

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku 2020/21 sa v škole neuskutočnila žiadna inšpekčná kontrola.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

V súčasnosti sídli škola v hlavnej budove na Radlinského ulici z 20. rokov 20. storočia, v neďalekej budove na Jesenského ulici, v ktorej Janko Jesenský žil, a prenajímame si aj priestory v budove Športového centra (tzv. Sokolovňa) od mesta Bánovce nad Bebravou. V tejto budove využívame aj telocvičňu, pretože škola nemá vlastné priestory na cvičenie. S priestorovými problémami zápasíme najmä pri delení tried na vyučovaní cudzích jazykov a prírodovedných predmetov. V hlavnej budove na Radlinského ulici sa vyučovanie uskutočňuje v 14 kmeňových triedach, 2 triedy sú v budove na Jesenského ulici, v budove Športového centra sú umiestnené odborné učebne - biologické laboratórium a jazykové laboratórium.

Škola je umiestnená v blízkosti centra mesta. Autobusová stanica je vzdialená asi 200 metrov, vlaková 500 metrov od školy.

Budova školy na Radlinského ulici prešla v roku 2011 rozsiahlou rekonštrukciou v rámci úspešného projektu „Rekonštrukcia Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou“, ktorý bol podaný v rámci ROP 1.1 - 2008/01,Infraštruktúra vzdelávania. Predmetom rekonštrukcie bola celková modernizácia školy - výmena okien, dverí, zateplenie obvodového plášťa budovy a strechy, fasáda, rekonštrukcia vykurovacieho systému, rekonštrukcia učebne fyziky a ostatných vnútorných priestorov a zariadení školy (sociálne zariadenia, vymaľovanie vnútorných priestorov, školský rozhlas).

V priestoroch hlavnej budovy máme tri odborné učebne informatiky, fyzikálnu učebňu a jednu multimediálnu učebňu, ktoré využívame aj na vyučovanie iných predmetov pomocou multimediálnych aplikácií. Učebne informatiky sú v prevažnej miere vyťažené vyučovaním predmetu informatika, v popoludňajších hodinách ich využívame na činnosť krúžkov. Prebudovanú multimediálnu učebňu s 33 počítačmi a ďalším multimediálnym vybavením (grafické tablety, centrálne úložisko NAS, tlačiareň s funkciou kopírovania a skenovania, interaktívna tabuľa)

využívame predovšetkým na vyučovanie predmetu interaktívna informatika, informatika a na vyučovanie cudzích jazykov. Fyzikálnu učebňu zmodernizovanú v rámci rekonštrukcie školy máme vybavenú interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a vizualizérom, projekčným plátnom, PC s pripojením na internet a ďalšou špecializovanou technikou potrebnou pre moderné vyučovanie nielen fyziky, ale aj predmetu technika v 8-ročnom gymnáziu. Aj vďaka novému zariadeniu vznikla z tejto učebne v priestoroch školy malá multimediálna aula. Ďalšie špecializované učebne, ktoré boli zriadené v rámci projektov, sú jazykové laboratórium, biologické laboratorium a chemické laboratórium. Súčasťou školy je i moderne vybavená školská knižnica, kde si žiaci môžu zapožičať rôzne knižné tituly. Knižný fond neustále aktualizujeme a dopĺňame. Zmodernizovaný je priestor na chodbe na poschodí hlavnej budovy, kde sme pre žiakov školy vytvorili príjemnú oddychovú zónu.

Spolu máme v škole 70 počítačov, určených pre žiakov. Všetky počítače sú pripojené na internet. Takmer celá budova školy je pokrytá WiFi sieťou. Učitelia majú v zborovniach počítače s prístupom na internet a s možnosťou tlače. K dispozícii sú im aj dve veľkokapacitné kopírky. Každý vyučujúci má k dispozícii notebook a podľa požiadavky aj grafický tablet, v priestoroch školy je zabudovaných 6 DVD prehrávačov, všetci učitelia cudzích jazykov majú CD prehrávač (spolu 15). Na vyučovanie biológie a prácu biologického krúžku slúžia mikroskopy (15). V triedach je zabudovaných spolu 14 dataprojektorov s plátnom (vrátane špecializovaných učební), k dispozícii je aj 5 prenosných. V 5 učebniach je zabudovaný LCD televízor s DVD a videoprehrávačom, aby mohli učitelia využívať elektronické edukačné materiály. Učitelia majú prístup na rôzne edukačné portály a internetové stránky, odkiaľ môžu čerpať množstvo edukačných programov. Z projektu „Moderným vzdelávaním do Európy“ sme získali aj špičkové počítačom podporované prírodovedné laboratórium zo systému Vernier. Toto laboratórium slúži na modernizáciu vyučovania fyziky, chémie, biológie a geografie. Takisto sme z prostriedkov získaných

v tomto projekte zakúpili do biologického laboratória moderný elektronický mikroskop. V priestoroch školy je inštalovaných 5 interaktívnych tabúľ, získaných pri rekonštrukcii školy alebo účasťou v projektoch. Na hlavnej chodbe na poschodí sú inštalované dve veľkoplošné obrazovky využívané na poskytovanie informácií žiakom a na prezentáciu života školy. V roku 2016 zriaďovateľ poskytol finančné prostriedky na vybavenie prírodovedných laboratórií, za ktoré sme zakúpili moderný interaktívny dotykový displej a prenosné chemické súpravy do chemického laboratória, elektronické mikroskopy do biologického laboratória a moderné pomôcky pre názorné vyučovanie do fyzikálneho laboratória.

Pre vyučovanie predmetu telesná a športová výchova využívame nové multifunkčné ihrisko vybudované v areáli školy počas letných prázdnin 2019. Za finančné prostriedky, ktoré na jeho vybudovanie poskytol zriaďovateľ TSK, sa realizovala úprava povrchu ihriska, výstavba bezpečnostných mantinelov vrátane ochranných sietí, osadenie osvetlenia, ako aj športového vybavenia pre hádzanú, volejbal, basketbal a tenis. V rámci hodín telesnej výchovy chodia žiaci pravidelne do posilňovne a na plaváreň. Prenájom týchto priestorov hradí Rodičovské združenie. Stravovanie žiakov a zamestnancov formou obedov je zmluvne zabezpečené v novej súkromnej školskej jedálni

na Farskej ulici. V priestoroch školy je v prevádzke bufet so širokým sortimentom potravín a nápojov.

V modernizácii školy pokračujeme ďalej podľa finančných a personálnych možností. Na tento účel chceme využívať zdroje z rozličných projektov a výziev zo strany MŠVVaŠ SR, súkromných spoločností a nadácií, europrojekty, a tak ako v minulosti aj prostriedky z Rodičovského združenia.

Súčasťou školy je aj školská knižnica, koordinátorom je PaedDr. E. Košíková. Knižnica je k dispozícii žiakom i učiteľom,zvyčajne v čase 10:20-10:40 hod. V školskom roku 2020/2021 prebehla inventarizácia, došlo tiež k vyradeniu mnohých už nepotrebných knižných jednotiek, ktoré boli pre žiakov neatraktívne, viac ako 50-ročné, spisovatelia neznámi, najmä predstavitelia sovietskej a socialistickej literatúry. Z knižničného fondu boli tiež vyradené mnohé obrazové, filmové i zvukové materiály, ktoré v súčasnej dobe už nespĺňajú požiadavky moderného vyučovania. Naša škola je zapojená do bezplatného projektu ALBI, ktorý každoročne poskytuje školským knižniciam zdarma 2 spoločenské hry. Tieto sú určené žiakom našej školy, najmä z nižších ročníkov 8-ročného gymnázia. Momentálne disponujeme 4 ks spoločenských hier.

Aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, neustále kladieme dôraz na upravené a estetické prostredie učební a chodieb školy. V okolí školy a školského dvora pestujeme ozdobné stromy, kríky a ruže. Dbáme aj na informačné tabule a nástenky, aby obsahovali vždy aktuálne údaje. Každá predmetová komisia má určenú plochu, kde jej členovia prezentujú svoju dlhodobú i krátkodobú činnosť a výsledky svojej práce. Vo vitríne pri riaditeľni sú umiestnené poháre víťazov rôznych súťaží, diplomy našich najlepších sú zasa na neďalekej nástenke.

K budovaniu priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi prispievajú tiež nástenné noviny upravované členmi žiackej školskej rady, čo takisto vplýva pozitívne na klímu školy a budovanie medziľudských vzťahov.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

SILNÉ STRÁNKY

§   vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov

§   vysoká flexibilnosť pedagogických zamestnancov (rýchle prispôsobenie sa podmienkam dištančného vzdelávania)

§   vysoká angažovanosťpedagogických zamestnancov v profesijnom raste

§   kvalitná tímová práca pedagógov

§   kvalitný školský vzdelávací program

§   vysoko zastúpená oblasť inštrumentálnej motivácie u žiakov

§   úspešnosť študentov  v uplatnení sa na trhu práce a v ďalšom štúdiu

§   výborná poloha školy v meste

§   pozitívna sociálna atmosféra v triedach,  pozitívna klíma a kultúra školy, škola rodinného typu

§   aktívna činnosť žiackej školskej rady

§   zlepšujúce  sa  materiálno-technické vybavenie školy

§   aktuálna a dobre prepracovaná internetová stránka školy

§   škola na facebooku  a instagrame

§   dobrá spolupráca s rodičmi

§   dobrá spolupráca so zriaďovateľom

§   dobrá spolupráca s regionálnymi informačnými médiami

SLABÉ STRÁNKY

§   priestorové problémy

§   nízka potreba prestíže u žiakov

§   nízka motivácia žiakov k učeniu

§   slabší výber žiakov v dôsledku klesajúcej demografickej krivky

§   vnútorný systém kontroly a hodnotenia

PRÍLEŽITOSTI

§   zlepšovanie vzťahov vzájomnej interakcie učiteľ – žiak monitorovaním situácie formou anonymných dotazníkov raz za dva roky

§   vzdelávanie učiteľov v oblasti uplatňovania nových foriem práce zodpovedajúcim súčasným trendom

§   profilácia žiakov kopírujúca potreby trhu práce

§   zapájanie do rôznych projektov

§   spolupráca s partnerskými školami, možnosť výmeny pedagogických skúseností

OHROZENIA

§   nepriaznivý demografický vývoj

§   nízka reálna hodnota štátnej podpory

§   nedostatočná podpora  gymnaziálneho školstva všeobecne (znižovanie povoleného počtu žiakov pre štúdium na gymnáziách)

§   preťaženie učiteľov

§   negatívne vplyvy na mladých ľudí

§   byrokratizácia spoločnosti

Návrhy na zlepšenie - strategický plán:

Je vhodné použiť ofenzívnu stratégiu SO, využiť silné stránky na získanie výhody.

Využiť moderné pedagogické stratégie na zvýšenie motivácie žiakov k učeniu. Dôraz vo vzdelávaní klásť na rozvíjanie poznávacích kompetencií žiakov, pracovných návykov a zručností žiakov, rozvíjanie komunikačných, občianskych a sociálnych kompetencií žiakov a rozvíjanie kompetencií žiakov v oblasti využívania IKT. Stavať pritom na vysoko zastúpenej inštrumentálnej motivácii.

Posilniť zodpovednosť učiteľov za kvalitu vyučovania každoročným  meraním a vyhodnocovaním sociálnej klímy výučby predmetu v triede.

Posilniť účasť žiakov na rozhodnutiach školy cez žiacku školskú radu.

Zvyšovať kvalitu školy procesom autoevalvácie.

§ 2. ods. 4 a

ŠVVP na SŠ

Na základe psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení boli v školskom roku 2020/2021 integrovaní 5 žiaci našej školy. Dokumentáciu viedol a IVVP pre žiakov so ŠVVP na školský rok 2020/2021 vypracoval PaedDr. Dušan Zajac. Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom s problémami v učení a správaní bola počas celého školského roka zabezpečovaná novými pedagogickými a odbornými zamestnancami - pedagogickou asistentkou PaedDr. Miroslavou Škrekovou a školskou psychologičkou Mgr. Luciou Roštekovou v úzkej spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Bánovciach nad Bebravou i ďalšími odbornými zariadeniami poradenstva a prevencie. Cieľom spolupráce zamestnancov školy, vyučujúcich, odborných zamestnancov poradenských centier a zákonných zástupcov integrovaných žiakov bolo stanovenie prípadných problémov žiakov súvisiacich s ich integráciou, odporučiť správny postup na ich odstránenie a pomoc pri výchove a vzdelávaní v prostredí gymnázia.

§ 2. ods. 4 b

Prijatí žiaci

Na štúdium do štvorročného vzdelávacieho programu sa prihlásilo 74 žiakov. Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2021/2022 bol 52 žiakov.

Prijímacia skúška do štvorročného vzdelávacieho programu sa konala:

1.termín: 03.05.2021, bolo prihlásených 55 žiakov, 1 uchádzač sa ospravedlnil a konal skúšku v náhradnom termíne

2.termín: 10.05.2021, bolo prihlásených 19 žiakov, všetci sa dostavili.

Na štúdium do osemročného vzdelávacieho programu sa prihlásilo 19 žiakov. Plánovaný počet prijatých žiakov pre školský rok 2020/2021 bol 24 žiakov.

Prijímacia skúška do osemročného vzdelávacieho programu sa konala:

1.termín – 03.05.2021 – bolo prihlásených 17 žiakov,  1 uchádzač sa ospravedlnil a konal skúšku v náhradnom termíne (10.05.2021),

2.termín – 10.05.2021 – boli prihlásení 2 žiaci, z toho jeden sa nedostavil.

Po vyhodnotení 1.kola prijímacích skúšok riaditeľka  školy po odporúčaní pedagogickej rady vyhlásila 2.kolo PS.

Prijímacia skúška sa konala 22.06.2021 a prihlásilo sa 5 žiakov, všetci skúšku absolvovali úspešne.

Celkové vyhodnotenie prijímacích skúšok pre školský rok 2021/2022 po zápise:

-          do štvorročnej formy štúdia sa zapísalo 46 žiakov ( 1 žiak dodatočne prijatý);

-          do osemročnej formy štúdia sa  zapísalo 21 žiakov.

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021:

-          do štvorročnej  formy  štúdia nastúpilo  46 žiakov;

-          do osemročnej formy štúdia nastúpilo  16 žiakov, 5 zapísaní nenastúpili.

§ 2. ods. 4 e

Odbory

TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
príma7902 J gymnázium 
sekunda7902 J gymnázium 
tercia7902 J gymnázium 
kvarta7902 J gymnázium 
kvinta7902 J gymnázium 
I.A7902 J gymnázium 
I.B7902 J gymnázium 
sexta7902 J gymnázium 
II.A7902 J gymnázium 
II.B7902 J gymnázium 
septima7902 J gymnázium 
III.A7902 J gymnázium 
III.B7902 J gymnázium 
oktáva7902 J gymnázium 
IV.A7902 J gymnázium 
IV.B7902 J gymnázium 

§ 2. ods. 4 f

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJEKLETVFIGFYZGEGHUVCHEINFKAJLSEMATNBV
príma1,411,591,18   1,121,121,121,181  1,59 
sekunda1,581,261,21   1,111,7411,471,11  1,79 
tercia1,561,331,17   1,51,17 1,51,06  1,72 
kvarta1,571,431,14   2,11,71 1,671,38  1,9 
kvinta1,321,371,111  21,42 1,321,47  1,74 
I.A1,811,691,081  1,851,31 1,621,73  2,15 
I.B1,591,551,271  1,681,05 1,51,23  1,5 
sexta1,421,421,11   1,631,05 1,421,32  2,11 
II.A1,381,251,44   1,971,06 1,631,38  1,78 
II.B1,631,831,13   1,791,21 1,671,63  2,08 
septima1,611,651,3   1,261,13 1,481,391,351,521,57 
III.A1,631,311,19   1,811,16 1,691,191,721,311,56 
III.B1,911,361,24   1,731,24 1,481,361,971,481,94 
oktáva1,36          1,1811,64 
IV.A1,7          1,781,561,96 
IV.B1,35          1,351,152,2 

TriedaNEJOBNRUJSEBSEDSEFSEGSECSENSEMSJLSPSSPRSJATHD
príma1,411        1,24 1  
sekunda1,681,05        1,21 1  
tercia1,441        1,28 1 1,06
kvarta1,861,05        1,86 1 1,81
kvinta2,47         1,63 1  
I.A2,06 1,3       1,62 1  
I.B          1,36 11,36 
sexta1,47         1,32 1  
II.A1,38         1,41 11,68 
II.B1,96         1,29 1  
septima2,041 1,381,25 11,441,831,11,4311  
III.A1,61 1,621,1311,251,41,331,41,471,0712 
III.B1,8911,41,31,091,251,7522,331,111,391,061  
oktáva1,271 1,17111111,33111  
IV.A 1,151,361,81,3111,2521,672,081,961,3111,94 
IV.B1,651 1,41,8611,25111,431,21,171  

TriedaTSVUKLVYV
príma  1
sekunda  1
tercia   
kvarta   
kvinta   
I.A   
I.B   
sexta   
II.A   
II.B   
septima   
III.A   
III.B   
oktáva   
IV.A   
IV.B   

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
príma17143000000
sekunda19145000000
tercia18153000000
kvarta21116400000
kvinta1987400000
I.A26915200000
I.B22157000000
sexta20108101000
II.A32207500000
II.B24128400000
septima23154400000
III.A321910300000
III.B331315500000
oktáva1192000000
IV.A27128700000
IV.B20116300000

§ 2. ods. 4 g

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Prioritou Gymnázia Janka Jesenského je pripraviť žiakov na vysokoškolské štúdium. Naším cieľom je poskytnúť študentom všeobecné vzdelanie a hlbšie vedomosti vo všetkých voliteľných predmetoch. Stredobodom pozornosti je žiak, rozvoj jeho osobnosti a schopností. Hlavným cieľom gymnázia sú rozvinuté absolventove schopnosti, znalosti a hodnotové postoje tak, aby bol absolvent pripravený pre pracovný a mimopracovný život v spoločnosti a aby získal nevyhnutný vzdelanostný základ pre pokračovacie vo vzdelávaní a pre svoj osobný a sociálny rozvoj.

V súlade s cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu pokračuje väčšina absolventov školy v štúdiu na vysokých školách.

Z 58 maturantov v školskom roku 2020/21 sa 43 absolventov gymnázia umiestnilo na univerzitách a vysokých školách na Slovensku, 10 absolventov v Českej republike a 1 v Dánsku.

Najviac záujemcov bolo o štúdium na fakultách UK Bratislava (8 žiakov), na EU Bratislava (2 žiaci), na Trnavskú univerzitu (6 žiakov) a na UKF Nitra (6 žiakov).

Na univerzity v ČR bolo prijatých 10 žiakov.

Na neštátne vysoké školy boli prijatí 2 žiaci

O štúdium na univerzite sa neuchádzalo alebo neboli prijatí 4 žiaci.

TRIEDA

Počet žiakov

Počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na VŠ

Počet žiakov prijatých na VŠ

Počet žiakov prijatých na nadstavby

Iné (práca, neprijatí, nepodali si prihlášky na VŠ)

4.A

27

27

26

0

1

4.B

20

19

18

0

2

Oktáva

11

10

10

0

1

SPOLU

58

56

55

0

4

 

§ 2. ods. 4 h

Uplatnenie žiakov

Prehľad umiestnenia absolventov Gymnázia J. Jesenského končiacich v šk. roku 2020/2021

 

IV.A

IV.B

Oktáva

UNIVERZITA KOMENSKÉHO BRATISLAVA

Pedagogická fakulta

1

 

 

Právnická fakulta

1

 

1

Filozofická fakulta

 

1

 

Prírodovedecká fakulta

 

2

1

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

 

1

 

EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA

Národohospodárska fakulta

 

 

1

Fakulta hospodárskej informatiky

1

 

 

VYSOKÁ ŠKOLA EKOMÓMIE A MANAŽMENTU BRATISLAVA

Fakulta verejnej správy

1

1

 

SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

 

1

 

Fakulta architektúry a dizajnu

 

2

 

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU BRATISLAVA

 

1

 

 

SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA BRATISLAVA

Lekárska fakulta

 

1

 

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA BRATISLAVA

Fakulta psychológie

1

 

 

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE

Pedagogická fakulta

5

1

 

UNIVERZITA sv. CYRILA A METODA v TRNAVE

Filozofická fakulta

2

 

 

UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA NITRA

Pedagogická fakulta

 

 

2

Fakulta prírodných vied

1

2

 

Filozofická fakulta

 

1

 

UNIVERZITA MATEJA BELA v BANSKEJ BYSTRICI

Pedagogická fakulta

 

1

 

Ekonomická fakulta

3

 

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA

Fakulta riadenia a informatiky

2

1

 

Fakulta prevádzky a ekonomiky spojov

1

1

 

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL M.R. ŠTEFÁNIKA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Katedra bezpečnosti a obrany

1

 

 

TECHNICKÁ UNIVERZITA vo ZVOLENE

Drevárska fakulta

1

 

 

MASARYKOVA UNIVERZITA BRNO

Prírodovedecká fakulta

1

1

1

Fakulta informatiky

 

 

1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v BRŇE

Fakulta strojného inžinierstva

1

 

 

UNIVERZITA PALACKÉHO v OLOMOUCI

Lekárska fakulta

 

1

3

METROPOLITNÁ UNIVERZITA PRAHA

 

1

 

 

AARHUS UNIVERSITY DÁNSKO

BSS Ekonomics and Business Administration

1

 

 

NENASTUPUJÚ NA VYSOKÚ ŠKOLU

 

1

2

1

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  -  rok 2020:

1. Prostriedky zo štátneho rozpočtu:

Normatívne prostriedky zo ŠR spolu:       873 753 € 

v tom:

mzdy:

586 748 €

odvody:

194 507 €

tovary a služby:

87 033 €, z toho:

cestovné

  208 €

energie 

24 223 €

materiál

 21 800 €

údržba

  1 198 €

nájomné

  5 951 €

ostatné

33 653 €

transfery:

972 € (náhrada príjmu pri dočasnej PN)

30 € (náhrada za bolesť – úrazy žiakov)

30 € (náhrada škody)

presunuté (nevyčerpané) normatívne FP z r.2020:

4 381 € (energie, interiérové vybavenie, učebné pomôcky,  nájomné)

Vratky, preplatky za minulé roky:

 

52 € (energie)

Priemerný počet žiakov za rok 2020:    364

Priemerná suma normatívnych FP zo ŠR na jedného žiaka:  2 400 €

Nenormatívne prostriedky zo ŠR spolu:  20 395 €

v tom:

Vzdelávacie poukazy:                                     9 184 € (dohody, odvody)

Príspevok na lyžiarske kurzy:                         9 270 €

Odchodné do dôchodku:                                 1 941 €

2. Finančné prostriedky od zriaďovateľa poskytnuté na bežné výdavky spolu:  15 291 € 

Použitie:

Údržba budov, priestorov, objektov:             5 982 €

Príspevok na rekreácie zamestnancov:         3 699 €

Príspevok na stravovanie žiakov:                  5 610 €

3. Iné zdroje spolu:   2 163 €

Príjem za prenájom priestorov:  394 € (použitie: cestovné DofE, učebné pomôcky, služby).

Príjem od žiakov, resp. rodičov (použitie: príspevok na exkurzie, za stratu učebníc):  1 769 €.

4. Národný projekt MPC Bratislava – 9 704 €.

Spolu bežné výdavky za rok 2019: 921 306 €.

5. Kapitálové výdavky sme v roku 2020 sme nemali.

 

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
DofE 16Mgr. Andrea Dúcka
DofE 24Mgr. Monika Filová
DofE 34Mgr. Marcela Hlbočanová
DofE 44Mgr. Michaela Páleníková

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Medzi veľmi silné stránky školy patrí spolupráca s rodičmi. Rodičovské združenie úzko spolupracuje so školou. Finančne podporuje akcie organizované školou pre študentov (imatrikulácia, stužková slávnosť, príspevky na exkurzie, kultúrne podujatia, cestovné na súťaže, ap.). Odmenami za súťaže, olympiády, študijné výsledky a celkové zviditeľňovanie školy pomáha pri motivácii študentov k dosahovaniu úspechov pri reprezentácii školy. Prispieva na nákup nových učebných pomôcok a zariadenie odborných učební. Hradí prenájom posilňovne a plavárne. Združenie rodičov pri Gymnáziu Bánovce nad Bebravou sa zaslúžilo o príjem 2% z daní, ktoré tomuto občianskemu združeniu poukazovali právnické a fyzické osoby. Získané prostriedky boli použité na  vybavenie nákup ďalšieho vybavenia školy modernými učebnými pomôckami. Spravidla trikrát ročne sú zvolávané triedne rodičovské združenia. Rodičia si môžu dohodnúť stretnutia s vedením školy i jednotlivými učiteľmi aj individuálne. Vyjadrujú sa ku každodenným záležitostiam, ktoré súvisia so všetkými stránkami života školy. Robia tak prostredníctvom zástupcov rodičov z jednotlivých tried, alebo osobnou konzultáciou s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a vedením školy.

Výbor rodičovského združenia pracoval v nasledovnom zložení:

Predseda: Mgr. Denisa Kočišová

Hospodár: Ing. Ivan Jánošík

Členovia:

Andrea Lukášová

Mgr. Eva Vaňková

p.Tatiana Urbančoková

p. Alena Soporská

p.Štefan Adamka

p.Pavel Vališ

Mgr. Denisa Kočišová

Linda Čikelová

Ing. Gabriel Dravecký, PhD. 

Anna Bezáková

Ing. Ivan Jánošík

p.Simona Molnárová

PharmDr.Eva Chudobová

Ing. Rudolf Jánošík

Ing. Alena Zdychavská

Andrea Galuštáková  

 

Záver

Vypracoval: RNDr. Elena Kacvinská

V Bánovciach nad Bebravou, 5. októbra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 8.10.2021

Vyjadrenie rady školy

Rada školy odporúča zriaďovateľovi Trenčianskemu samosprávnemu kraju v Trenčíne schváliť Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou za školský rok 2020/2021.

V Bánovciach nad Bebravou, dňa 20.10.2021

Predseda rady školy: Bc. Ivana Škultétyová

Schválenie zriaďovateľom školy

Trenčiansky samosprávny kraj v Trenčíne

schvaľuje – neschvaľuje

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Gymnázia Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou za školský rok 2020/2021.