Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

RR ZRŠ

Voľba zástupcov rodičov do Rady školy

Riaditeľstvo Gymnázia Bánovce nad Bebravou oznamuje, že dňa 10.5.2016 sa bude konať voľba troch zástupcov rodičov do Rady školy. Voľby sa uskutočnia v zmysle  Vyhlášky  Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

Výbor zástupcov rodičov navrhol za kandidátov na členov Rady školy za rodičov nasledovných kandidátov:

  1. Mgr. Denisa Kočišová
  2. JUDr. Zuzana Čížová
  3. Ing. Juraj Kollár
  4. p. Dana Kristianová
  5. Ing. Daniela Mináriková
  6. PharmDr. Gabriela Zitová
  7. p. Peter Žáčik
  8. Mgr. Dana Balažovičová

 

Voľby do Rady školy sa môžu uskutočniť, ak je prítomná nadpolovičná väčšina oprávnených voličov (zákonných zástupcov žiakov školy). Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, riaditeľka školy vyhlási opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Kandidáta na voleného člena Rady školy môže po jeho súhlase navrhnúť ktorýkoľvek z voličov. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom sú označení maximálne traja z kandidátov.

Návrhy na doplnenie kandidátnej listiny spolu s písomným súhlasom navrhovaného kandidáta môžu zákonní zástupcovia žiakov školy doručiť na sekretariát školy najneskôr dňa 10.5.2016 do 12:00 hod. Každý zákonný zástupca žiaka školy má právo navrhnúť za kandidáta aj sám seba.

 

 

                                                                                                                                             RNDr.Elena Kacvinská

                                                                                                                                                   riaditeľka školy