Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Informácie pre verejnosť

Prístup k informáciám na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode informácií) v platnom znení má každý právo na prístup k informáciám, ktoré majú povinné osoby k dispozícii.

 Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov poskytuje informácie, ktoré má k dispozícii dvomi spôsobmi:

  • povinným zverejnením  informácií podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f)
  • sprístupnením na základe žiadosti

§ 5 ods. 1 písm. a)

Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou je rozpočtovou organizáciou zriadenou Trenčianskym samosprávnym krajom 1. septembra 1969. Predmetom činnosti organizácie je najmä príprava žiakov vo štvorročnom a osemročnom vzdelávacom programe a poskytovanie úplného stredného všeobecného vzdelania. Organizáciu vedie štatutárny orgán, ktorým je riaditeľ školy. Zoznam ostatných vedúcich zamestnancov organizácie, ako aj administratívnych zamestnancov organizácie sa nachádza na webovom sídle školy, v sekcii „O škole“.

§ 5 ods. 1 písm. b)

 Kde môžete žiadať o informácie?

Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou
Radlinského 665/2
957 01  Bánovce nad Bebravou

Osobne v pracovných dňoch v čase 8.00 – 15.00 hod.

E-mail: info@gymbn.tsk.sk, do predmetu uveďte „Ziadost o spristupnenie informacii"

  • Informácie poskytuje žiadateľom vedenie Gymnázia (riaditeľka školy, resp. zástupcovia riaditeľky školy, alebo riaditeľkou školy iný poverený zamestnanec) a to podľa druhu vyžadovanej informácie.
  • Miestom podania žiadosti o sprístupnenie informácií je riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského, Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou, riaditeľstvo školy.
  • Informácie možno získať:

a)    ústne,

b)   písomne (poštou), faxom,

c)    elektronickou poštou.

Informácie možno získať osobne po dohovore termínu na uvedenom telefónnom čísle, alebo poštou, faxom alebo elektronicky bez obmedzenia.

 

Kontakt

Meno školy:

Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou

Email školy:

info(zavinac)gymbn.tsk.sk

Email na správcu obsahu:

igor.marko@gymbn.tsk.sk

Telefón:

038/7602852
fax: 038/7603160

Adresa školy:

Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2 Bánovce nad Bebravou, 95701

IČO:

17050227

DIČ:

2021054673

Web:

http://gymradbn.edupage.sk

 

§ 5 ods. 1 písm. c)

Proti písomnému rozhodnutiu Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou o  nesprístupnení požadovanej informácie, možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia   na Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou.

Takéto odvolanie  postúpi Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou odvolaciemu orgánu,   ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj.

Podobne možno podať odvolanie proti fiktívnemu rozhodnutiu o nesprístupnení informácie.

Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu o odvolaní, ktoré nadobudne právoplatnosť dňom doručenia, nie je prípustné odvolanie. Toto rozhodnutie možno preskúmať   súdom, podaním žaloby na súd do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia  jeho právoplatnosti.

§ 5 ods. 1 písm. d)

- zo žiadosti musí byť zrejmé  meno, priezvisko a adresa pobytu žiadateľa,  ktorých informácií sa žiadosť týka a spôsob sprístupnenia žiadaných informácií.

- ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou vyzve žiadateľa, aby ich v lehote, ktorá nesmie byť kratšia, ako sedem dní, doplnil. Súčasne ho poučí, že ak žiadosť v stanovenej lehote nedoplní, žiadosť odloží. O odložení žiadosti sa nevydáva rozhodnutie.

- žiadosť je podaná  dňom, keď bola oznámená Gymnáziu  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou

- na žiadosť Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou  potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie.

- ak Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou  nemá požadované informácie k dispozícii a má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do päť dní odo dňa jej  doručenia povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii, inak žiadosť odmietne rozhodnutím

-  postúpenie žiadosti bezodkladne oznámi žiadateľovi

-  žiadosť o sprístupnenie informácií Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou      vybaví najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti, alebo odo dňa doplnenia žiadosti, ktorá nemala predpísané náležitosti.

- zo závažných dôvodov môže Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou lehotu osem pracovných dní predĺžiť najviac o osem pracovných dní, toto predĺženie lehoty bezodkladne oznámi žiadateľovi aj s uvedením dôvodov, najneskôr do ôsmych pracovných dní odo dňa podania žiadosti

- ak Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou  poskytne žiadateľovi požadované informácie v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok

-  ak Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou žiadosti nevyhovie čo i len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovej lehote písomné rozhodnutie

- ak Gymnázium  Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou v lehote na vybavenie žiadosti neposkytlo informácie, ani nevydalo rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnilo, predpokladá sa, že vydalo rozhodnutie, ktorým odmietlo poskytnúť informáciu. Za deň doručenia rozhodnutia                   ( fiktívneho rozhodnutia ) sa považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

§ 5 ods. 1 písm. e)

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, podľa ktorých Gymnázium Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe sa nachádza na webovom sídle školy http://www.gymradbn.edupage .sk v sekcii „O škole“ a časti „Dokumenty školy“. Všeobecné právne predpisy pre školy sa nachádzajú na stránke http://www.minedu.sk/12269-sk/regionalne-skolstvo/.

§ 5 ods. 1 písm. f)

Pri poskytnutí informácií žiadateľ platí úhradu materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie, podľa sadzobníka úhrad nákladov pri sprístupňovaní informácií.

1. V zmysle § 21 zák. č. 211/2000 Z. z. a vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. si Gymnázium Janka Jesenského v  Bánovciach nad Bebravou účtuje pri sprístupňovaní informácií úhradu nasledovných nákladov:

a) zhotovenie fotokópie a vytlačenie údajov z počítača (A4) 0,02 € za stranu

b) zhotovenie fotokópie a vytlačenie údajov z počítača (A3) 0,04 € za stranu

c) doručenie poštou

ca) obálka malá (C6) 0,02 €

cb) obálka stredná (C5) 0,03 €

cc) obálka veľká (C4) 0,07 €

cd) poštovné podľa platného poštového sadzobníka

ce) CD/DVD disk  1,66 €

2. Úhrady nepresahujúce sumu 1,66 € budú žiadateľovi odpustené, úhrady v sume 1,66 € a viac bude škola požadovať splatiť formou, ktorú navrhne žiadateľ.“

 Žiadateľovi sa oznamuje predpísaná suma, spôsob a lehota jej zaplatenia.

Kontakt

Meno školy: Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou
Email školy: info(zavinac)gymbn.tsk.sk
Email na správcu obsahu: igor.marko@gymbn.tsk.sk
Telefón: 038/7602852
fax: 038/7603160
Adresa školy: Gymnázium Janka Jesenského, Radlinského 665/2 Bánovce nad Bebravou, 95701
IČO: 17050227
DIČ: 2021054673
Web: http://gymradbn.edupage.sk