Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC
 • Aktualizácia údajov
  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prijímacie konanie 2021/2022
  10. 5. 2021

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie 2021/2022, kde pribudli výsledkové listiny prijímacích skúšok po 2. termíne - celkové poradie uchádzačov. Prijatým uchádzačom o štúdium bolo cez systém Edupage zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium. Prijatí uchádzači cez systém Edupage (prípadne naskenovaním cez mail, alebo písomne poštou,...) zašlú "Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium" najneskoršie do 25.5.2021. Uchádzači, ktorí zatiaľ neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta (53. až 74. miesto), môžu byť priebežne prijímaní na uvoľnené pozície uchádzačov, ktorí potvrdia nenastúpenie na štúdium (potvrdia nastúpenie na inú školu). Uchádzačom, ktorí nebudú takto dodatočne prijatí do 20.5.2021, bude následne cez systém Edupage odoslané rozhodnutie o neprijatí na štúdium s informáciou o ďalšom možnom postupe.  

 • Organizačné zabezpečenie prijímacích skúšok - 2. termín
  7. 5. 2021

  V priložených súboroch sa nachádza organizačné zabezpečenie PS a zadelenie uchádzačov do učební v 2. termíne, 10.5.2021. 

  Org__zabezpecenie_PS2021_2_t.pdf

  zadelenie_ucebne_4r_a_2t.pdf

  zadelenie_ucebne_8r_a_2t.pdf​​​​​​​

 • Vyučovanie v týždni 10. - 14.5.2021
  7. 5. 2021

  Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe platných pravidiel Covid-automatu sa žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia (príma, sekunda, tercia, kvarta) a žiaci IV.A, IV.B a Okt budú od pondelka 10. 5. 2021 učiť prezenčne.

  Žiaci ostatných ročníkov pokračujú od pondelka 10. 5. 2021 v dištančnom vyučovaní.

 • Voľné pracovné miesto

  Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu učiteľ s aprobáciou občianska náuka.

  Predpokladaný termín nástupu na uvedené pracovné miesto je 1. 9. 2021. Žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné doručiť do 20. 5. 2021 na poštovú adresu školy alebo e-mailom na adresu dusan.zajac@gymbn.tsk.sk (rozhodujúci je dátum doručenia na adresu školy, resp. doručenia e-mailu).

  Následné budú uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, pozvaní na osobný pohovor.

  Kontaktná osoba: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy; 0904 594 237; dusan.zajac@gymbn.tsk.sk

  Podrobné informácie o pracovnej pozícii, náplni práce, kvalifikačných a ostatných požiadavkach, ako aj dokladoch, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania, nájdete v nasledujúcich súboroch:

  voľné pracovné miesto učiteľ OBN

  čestné vyhlásenie bezúhonnosť

  súhlas so spracovaním osobných údajov

 • Matematický Náboj Senior
  4. 5. 2021

  Dňa 23.4.2021 sa naši gymnazisti opäť zapojili do súťaže Matematický Náboj, ktorá sa tento rok konala online formou. V kategórii 3. – 4. ročník stredných škôl sme zostavili dva 5-členné tímy. Tím číslo 1 tvorili Laura Košinová (4.A), Hanka Galková (4.B), Mária Mináriková (4.B), Lucia Kajanová (oktáva), Jakub Mazák (oktáva); členmi druhého tímu boli Adam Beňačka (4.A), Jakub Mišina (4.A), Radovan Krupka (4.A), Peter Segeš (4.B), Barbora Šimová (4.B).

  Lucia Kajanová (kapitánka 1. tímu):

  "Tentokrát bolo ľahšie zorganizovať tím, pretože sme už chodili do školy. Som veľmi šťastná, že sa nám podarilo zorganizovať až dva tímy. Súťaž Náboj je medzinárodná súťaž, ktorej sa zúčastňujeme dlhoročne, my sme sa opäť zapojili v kategórií senior.

  Súťaž prebiehala tak, že sme mali k dispozícií vždy 6 príkladov, ktoré sme mohli počítať podľa vlastného rozhodnutia. Následne sme nahrávali výsledky. Akonáhle bol výsledok dobrý, tak sme dostali nový príklad, ktorého náročnosť sa prirodzene zvyšovala. Ak bol náš výsledok zlý, mohli sme nahrať nový výsledok až po časovej penalizácii.

  Osobne musím podotknúť, že to bola moja posledná súťaž za osem rokov na našej škole. Cením si, koľko sme ich mohli absolvovať, aj to, že tú poslednú sme mohli rátať v škole. Príklady boli celkom náročné, ale s výsledkami som spokojná. Verím, že po nás ostane ešte veľa nadšencov do matematiky, ktorí sa zúčastnia aj v nasledujúcich ročníkoch.

  Tím číslo 1 sa v rámci celého Slovenska umiestnil na 66. mieste zo 111 škôl a tím číslo 2 na 86. mieste. Medzinárodne stojíme na 384. a 453. mieste z 547 škôl. Sme radi, že sme sa mohli zúčastniť súťaže spolu s matematikmi s Českej republiky, Poľska, Rakúska, Maďarska, Nemecka, Švajčiarska, Rumunska a Veľkej Británie. Tešíme sa na ďalšie výzvy!"

 • Návrat žiakov príma – kvarta do školy od 3. 5. 2021
  4. 5. 2020

  Zajtra 4.5.2021 nastupujú žiaci prímy až kvarty na prezenčné vyučovanie. Vedenie školy pripravilo informácie k nástupu - list pre rodičov žiakov prímy až kvarty. Z dôvodu organizácie adaptačného obdobia sledujte zastupovanie vždy na nasledujúci deň. Zákonný zástupca žiaka je povinný pred nástupom do školy podať cez systém Edupage čestné výhlásenie o bezinfekčnosti. Ak takúto možnosť nemá, môže si tlačivo tu otvoriť, vytlačiť, vypísať, podpísať a žiak ho 4.5.2021 (utorok) ráno odovzdá tr. učiteľovi.

 • Prijímacie konanie 2021/2022
  3. 5. 2021

  Aktualizovali sme modul Prijímacie konanie 2021/2022, kde sme zverejnili predbežné výsledky prijímacích skúšok do štvorročnej a osemročnej formy štúdia po 1. termíne. Pri štvorročnej forme štúdia musíme miesta od 33. po 52. rezervovať aj pre 2. termín + náhradný termín, preto zatiaľ nemôžme rozhodnúť o prijatí žiakov. O týchto miestach sa rozhodne 10.5.2021 po konaní 2. + náhradného termínu PS. 

 • Aktuálne informácie k prijímacím skúškam a zmeny v pozvánkach na PS.
  30. 4. 2021

  Podľa aktuálne platných pokynov a nariadení v "červených okresoch" sa už žiaci - uchádzači o štúdium nemusia pri vstupe do budovy školy preukazovať negatívnym certifikátom testu na ochorenie COVID-19. Okres Bánovce nad Bebravou je od 3.5.2021 podľa "Covid automatu" zaradený medzi "červené" okresy. Uchádzač o štúdium teda už nemusí predkladať test za seba ani za zákonného zástupcu!

  Uchádzači o štvorročnú formu štúdia (deviataci) môžu pri písaní testu z matematiky používať okrem rysovacích potrieb aj kalkulačku.

  Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť na prijímacej skúške:       

           a) z dôvodu izolácie v domácom prostredí alebo v karanténe, zákonný zástupca čestným prehlásením oznámi túto skutočnosť riaditeľke strednej školy, v ktorom uvedie aj termín ukončenia izolácie v domácom prostredí alebo karantény. Po ukončení izolácie v domácom prostredí alebo karantény uchádzač odovzdá riaditeľovi strednej školy v deň konania prijímacej skúšky potvrdenie o ukončení karantény od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

         b) zo zdravotných dôvodov iných ako je izolácia v domácom prostredí alebo karanténa, zákonný zástupca oznámi túto skutočnosť riaditeľke strednej školy. Zákonný zástupca ospravedlní žiaka najneskôr v deň konania prijímacej skúšky potvrdením od príslušného všeobecného lekára pre deti a dorast. Riaditeľ určí náhradný termín prijímacieho konania v čo najskoršom možnom termíne.

  Pre uchádzačov o štúdium v 1. termíne sú v priložených súboroch organizačné pokyny.

  Org__zabezpecenie_PS2021_1_t.pdf

  zadelenie_ucebne_4r_a.pdf

  zadelenie_ucebne_8r_a.pdf

 • Vyučovanie v týždni 3. - 7. 5. 2021

  Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe platných pravidiel Covid-automatu sa žiaci nižších ročníkov osemročného gymnázia (príma, sekunda, tercia, kvarta) budú od utorka 4. 5. 2021 učiť prezenčne.

  Žiaci ostatných ročníkov pokračujú od pondelka 3. 5. 2021 v dištančnom vyučovaní.

  Žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty majú na pondelok 3. 5. 2021 udelené riaditeľské voľno z technicko-organizačných dôvodov - zabezpečenie prijímacích skúšok do prvého ročníka 2021/2022.

 • Poznáte svetové právne systémy?

  Odpoveď na nie jednoduchú otázku sa mohli dozvedieť študenti 3. ročníka Gymnázia Janka Jesenského, navštevujúci spoločenskovedný seminár, ktorí sa v dňoch 19.4.2021 a 23.4.2021 zúčastnili online besedy práve na túto tému.

  Stretnutie s pútavým názvom Svetové právne systémy viedli vysokoškolskí študenti práva – absolventka nášho gymnázia Rebeka HajšováPeter Sokol. Prednášajúci nás oboznámili nielen so štandardnými systémami práva vo svete, ako angloamerický či kontinentálny právny systém, no dotkli sa napríklad aj málo známeho islamského práva.

  Za nás všetkých zúčastnených by som sa chcel poďakovať prednášajúcim za výklad podaný zaujímavou formou. Už teraz sa tešíme na ďalšie online besedy, prostredníctvom ktorých budeme môcť spoločenskovedné disciplíny spoznávať ešte lepšie.

   

  Adam Briešťanský, študent gymnázia

 • Pytagoriáda

  Dňa 14. apríla 2021 prebehlo online formou okresné kolo matematickej Pytagoriády, ktorej sa zúčastnilo až 23 našich žiakov – 10 žiakov z prímy, 10 žiakov zo sekundy a 3 žiaci z tercie. Títo žiaci postúpili zo školského kola, v ktorom boli úspešnými riešiteľmi.

  Veľmi pekne reprezentovali naše gymnázium v okresnom kole, kde súťažilo v troch vekových kategóriách až 115 žiakov. Úspešnými riešiteľmi sú Peter Hudec, Tomáš Havala, Adela Lukášová, Samuel a Martina Žatkoví z prímy a Viliam Vaňko zo sekundy, čomu sa veľmi tešíme.

  Peter Hudec z prímy dosiahol so získanými 29 súťažnými bodmi krásne 2. miesto, k čomu mu srdečne gratulujeme. Tešíme sa, že aj v dobe dištančného vzdelávania študenti na matematiku nezanevreli a stále majú motiváciu a snahu pracovať na svojich vedomostiach aj nad rámec hodín v rozvrhu.

  (Mr)

 • Vyučovanie v týždni 26. - 30.4.2021, riaditeľské voľno pre maturitný ročník
  23. 4. 2021

  Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe platných pravidiel Covid-automatu sa žiaci končiacich ročníkov (IV.A, IV.B a Oktávy) budú od utorka 27. 4. 2021 učiť prezenčne a žiaci ostatných ročníkov pokračujú  od pondelka 26.4.2021 v dištančnom vyučovaní.

  Žiaci maturitného ročníka (IV.A, IV.B a Okt) majú na pondelok 26.4.2021 udelené riaditeľské voľno z technicko-organizačných dôvodov.

 • UŽ LEN DO PIATKU 30.4.2021

  2% daní za rok 2020

  Prosíme priateľov, sledovateľov, rodičov ,ale i ľudí, ktorí nevedia, komu poskytnúť svoje 2% a nechcú ich nechať prepadnúť ...

  Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%! Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole aj na skvalitnenie vybavenia školy. :)

  Pre viac informácií o spôsobe poukázania 2% daní kliknite na nasledujúci link:

  https://gymradbn.edupage.org/percenta2/U

 • Vyučovanie v týždni 19. - 23.4.2021
  16. 4. 2021

  Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že na základe rozhodnutia ministra školstva a platných pravidiel Covid-automatu sa žiaci končiacich ročníkov (IV.A, IV.B a Oktávy) budú od pondelka 19. 4. 2021 učiť prezenčne a žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vyučovaní.

 • Súťaž s hvezdárňou Partizánske

  Hvezdáreň v Partizánskom organizuje kreatívnu súťaž pri príležitosti 60. výročia prvého letu človeka do vesmíru s názvom "Leť ku hviezdam - postav si svoj hviezdolet".

  Zámerom súťaže je podnietiť kreativitu mládeže a naplniť voľnočasové aktivity, ale aj prispieť k tvorivosti detí.

  V prílohe nájdete plagát organizátora súťaže s podrobnejšími informáciami. Pravidlá a podmienky súťaže sú dostupné na linku

  http://www.hvezdaren.sk/buxus/docs/Podmienky%20a%20pravidl%C3%A1%20s%C3%BA%C5%A5a%C5%BEe.pdf

 • Okresné kolo matematickej olympiády Z6, Z7 a Z8
  15. 4. 2021

  Dňa 31. 3. 2021 sa konalo online okresné kolo matematickej olympiády v kategóriách Z6, Z7 a Z8. Aj žiaci nášho gymnázia sa zapojili do súťaže. V kategórii Z7 školu úspešne reprezentoval žiak sekundy Roman Ševčík, ktorý obsadil výborné 4. miesto, a len jeden bod ho delil od miesta druhého.

  Pri riešení úloh matematickej olympiády je potrebné logické myslenie, vytrvalosť a v neposlednom rade aj matematické vedomosti. O to viac si ceníme, že sú naši žiaci ochotní zapájať sa aj do matematických súťaží.

  Romanovi blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • Voľné pracovné miesto

  Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície:

  • školský psychológ

  Predpokladaný termín nástupu na uvedené pracovné miesto je v mesiaci apríl 2021, prípadne dohodou. Žiadosti o zaradenie do výberového konania je potrebné zaslať do 14.04.2021 na poštovú adresu školy alebo e-mailom na adresu dusan.zajac@gymbn.tsk.sk (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky, resp. odoslania e-mailu).

  Následne budú uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady a ostatné požiadavky, pozvaní na osobný pohovor.

  Kontaktná osoba pre ďalšie informácie: PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky školy; 0901 918 463; dusan.zajac@gymbn.tsk.sk

  Podrobné informácie o pracovnej pozícii, náplni práce, kvalifikačných a ostatných požiadavkach, ako aj dokladoch, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o prijatie do zamestnania, nájdete v nasledujúcich súboroch:

  školský psychológ

  súhlas so spracovaním osobných údajov

   

 • Kreatívne dištančné vyučovanie

  O tom, že dištančné vyučovanie nemusí byť nudné, ale dáva priestor aj kreatívnej realizácii žiakov, vás presvedčia žiaci osemročného gymnázia zo sexty. Tí na hodinách dejepisu pod vedením Mgr. Zuzany Sedlákovej predstavili v rámci projektu Webquest významné osobnosti slovenského národného obrodenia.

  Pracovali s veľkým množstvom informácií, ktorými nás internet zahlcuje. Vyskúšali si prácu v skupinách, čo nie je vždy jednoduché. Použili svoju fantáziu, zahrali sa na reportérov, ktorí musia čo najlepšie predať svoju prácu, zapôsobiť na verejnosť. Pripravili zaujímavé prezentácie, v ktorých priblížili život a dielo našich národných buditeľov, meme obrázky, videá, ale i vlastnú báseň o živote a tvorbe J. I. Bajzu.

  Prinášame Vám malú ukážku ich práce. :-)

 • Krajské kolo SOČ

  Dňa 31. 3. 2021 sa konalo online krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Aj naši gymnazisti sa zapojili do súťaže v kategórii Zdravotníctvo a farmakológia, ktorá je v súčasnej dobe vysoko aktuálna. Svoje práce odovzdali žiaci septimy z 8-ročného gymnázia Monika Kováčiková a Michal Števanka. V silnej konkurencii sa im darilo veľmi dobre.

  Monika so svojou prácou „Vplyv pohybovej aktivity na výsledky liečby pacientok s osteoporózou“ obsadila pekné 3. miesto. Michal, ktorý v práci Vplyv liekov obsahujúcich látky paracetamol, kyselinu acetylsalicylovú a ibuprofen na ochorenie Covid-19“ písal o nanajvýš aktuálnom probléme ľudstva, obsadil 9. miesto.

  Samotný proces prípravy, ale aj tvorba práce je veľmi náročná. Chce to nápad, veľa času a štúdia nových poznatkov z daného odboru. O to viac si ceníme záujem gymnazistov venovať príprave svoj voľný čas a vytrvalosť pri písaní. Obidvom blahoželáme k úspechu, ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

  Ďakujeme aj konzultantom MUDr. Martine Šuchovej, PhD., Bc. Adriane Strakovej a Mgr. Zuzane Mališovej za odbornú pomoc a rady.

strana: