Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Elena Kacvinská Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0 137
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Kariérový poradca - učiteľ 35
Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Ing. Igor Marko Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 81
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Finančná gramotnosť 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
PaedDr. Dušan Zajac Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 77
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Finančná gramotnosť 0
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Excel v praxi 8
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 23
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Ing. Stella Aschengeschvandtnerová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 74
španielsky 60
RNDr. Terézia Dolanová Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 127
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Mgr. Andrea Dúcka Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 69
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Mgr. Monika Filová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 0 30
Základná obsluha počítača 0
Metodológia výučby anglického jazyka pre učiteľov angličtiny s odlišným materinským jazykom 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Didaktoka reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 8
Dramatická výchova v školách 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0
Mgr. Miroslava Flimelová Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 41
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Jazyk, metodológia a kultúra 9
Didaktoka reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Ing. Tatiana Gerbelová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 64
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Učiteľstvo biológie 30
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Mgr. Marcela Hlbočanová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5 63
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Finančná gramotnosť 14
Dramatická výchova v školách 6
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Mgr. Lenka Janáčová Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8 58
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Pohybové hry - efektívny prostriedok zvyšovania pohybovej aktivity v škole 10
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 0
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 0
PaedDr. Elena Košíková Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 60
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Finančná gramotnosť 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 0
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 9
Mgr. Katarína Kováčová Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8 73
Informačno- komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Elena Masárová Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 108
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Excel v praxi 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Michaela Páleníková Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10 10
Mgr. Miroslava Rešková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 9 30
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
RNDr. Silvia Rosenbergová Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 166
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-multiplikátori 0
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - výpočtová technika 60
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Branko Rurák Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 34
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Zuzana Sedláková Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 39
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve v školách 0
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 19
PaedDr. Miroslava Škreková Myšlienkova mapy vo vyučovacom procese 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
Ing. Ľubomíra Števove Problematika šikanovania v školskom prostredí 10 91
Ja Ekonómia a podnikanie 21
Viac ako peniaze 25
Príprava vedúcich predmetových komisií 35
Mgr. Denisa Žitňanská Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 108
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Finančná gramotnosť 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
PaedDr. Juraj Žitňanský Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 87
Finančná gramotnosť 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6


© aScAgenda 2022.0.1305 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.10.2021