Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Elena Kacvinská Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0 137
Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy 15
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Kariérový poradca - učiteľ 35
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ing. Igor Marko Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 81
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Finančná gramotnosť 14
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
PaedDr. Dušan Zajac Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12 77
Finančná gramotnosť 0
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 23
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Excel v praxi 8
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Ing. Stella Aschengeschvandtnerová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 74
španielsky 60
PaedDr. Magdaléna Dobiašová Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8 135
Vyučovanie filozofie v občianskej náuke podľa novej koncepcie 15
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Výchovný poradca 47
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
RNDr. Terézia Dolanová Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15 127
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Andrea Dúcka Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 69
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Monika Filová Metodológia výučby anglického jazyka pre učiteľov angličtiny s odlišným materinským jazykom 0 30
Základná obsluha počítača 0
Didaktoka reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Dramatická výchova v školách 6
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 0
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 8
Mgr. Miroslava Flimelová Didaktoka reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8 41
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Jazyk, metodológia a kultúra 9
Ing. Tatiana Gerbelová Učiteľstvo biológie 30 64
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Marcela Hlbočanová Dramatická výchova v školách 6 63
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Finančná gramotnosť 14
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Mgr. Dana Hudecová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Lenka Janáčová Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8 58
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Pohybové hry - efektívny prostriedok zvyšovania pohybovej aktivity v škole 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 0
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 0
PaedDr. Elena Košíková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 9 60
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Finančná gramotnosť 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 0
Mgr. Katarína Kováčová Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25 73
Informačno- komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Elena Masárová Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10 108
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Excel v praxi 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Michaela Páleníková Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 39
Excel v praxi 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Miroslava Rešková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 9 30
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
RNDr. Silvia Rosenbergová Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 166
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-multiplikátori 0
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Textový editor WORD pre začiatočníkov 7
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - výpočtová technika 60
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Mgr. Lucia Rošteková Informačno - komunikačné zručnosti pedagog. zamestnancov a odborných zamestancov 9 101
Práca s údajmi v prostredí Microsoft Excel 15
Intervenčné stratégie odborného zamestnanca v práci s deťmi a rodičmi v kontexte poradenského procesu 12
Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15
Príprava žiakov pre trh práce - kariérové poradenstvo v školách a školských zariadeniach 35
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odbotných zamestnancov 15
Mgr. Branko Rurák Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13 34
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Mgr. Zuzana Sedláková Tvorba a vyhodnotenie školského testu 19 39
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
PaedDr. Miroslava Škreková Myšlienkova mapy vo vyučovacom procese 15 30
Digitalizácia učebných materiálov 15
PaedDr. Miroslava Škreková Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Myšlienkova mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Denisa Žitňanská Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 108
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Finančná gramotnosť 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
PaedDr. Juraj Žitňanský Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12 87
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Finančná gramotnosť 14
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6


© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 12.05.2021