Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
RNDr. Elena Kacvinská Tvorba vzdelávacieho programu kontinuálneho vzdelávania 0 137
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10
Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania 6
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Kariérový poradca - učiteľ 35
Procesný prístup k zvyšovaniu kvality riadenia školy 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35
Ing. Igor Marko Finančná gramotnosť 14 81
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
PaedDr. Dušan Zajac Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 77
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 23
Finančná gramotnosť 0
Excel v praxi 8
Rozvíjanie finančnej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Ing. Stella Aschengeschvandtnerová Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14 74
španielsky 60
PaedDr. Magdaléna Dobiašová Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14 135
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej činnosti 8
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Výchovný poradca 47
Vyučovanie filozofie v občianskej náuke podľa novej koncepcie 15
Tvorba testov a možnosti ich využitia v spoločenskovedných predmetoch 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
RNDr. Terézia Dolanová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 35 127
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Didaktická analýza vyučovacej jednotky 10
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Mgr. Andrea Dúcka Digitalizácia učebných materiálov 15 69
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Mgr. Monika Filová Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 0 30
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 8
Didaktoka reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 0
Metodológia výučby anglického jazyka pre učiteľov angličtiny s odlišným materinským jazykom 0
Dramatická výchova v školách 6
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 0
Základná obsluha počítača 0
Textový editor WORD pre začiatočníkov 0
Mgr. Miroslava Flimelová Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 41
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Jazyk, metodológia a kultúra 9
Didaktoka reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Ing. Tatiana Gerbelová Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 64
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Učiteľstvo biológie 30
Mgr. Marcela Hlbočanová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5 63
Dramatická výchova v školách 6
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Finančná gramotnosť 14
Mgr. Dana Hudecová Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom procese 15 30
Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT 15
Mgr. Lenka Janáčová Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 0 66
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Pohybové hry - efektívny prostriedok zvyšovania pohybovej aktivity v škole 10
Snoubordingový inštruktorský kurz 10
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Prevencia úrazov v edukačnom procese telesneja športovej výchovy 0
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Bežecké lyžovanie v školskom vzdelávacom programe 0
Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove 6
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
PaedDr. Elena Košíková Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 60
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 0
Finančná gramotnosť 14
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 9
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Mgr. Katarína Kováčová Modernizácia vzdelávania na SŠ s podporou IKT 5 73
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10
Informačno- komunikačné zručnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 9
Mgr. Elena Masárová Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21 108
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15
Excel v praxi 8
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
PhDr. Rudolfa Novotná psychológia 60 134
Koordinátor drogovej prevencie 39
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Mgr. Katarína Podobová Vožňáková Digitalizácia učebných materiálov 15 30
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Miroslava Rešková Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 9 30
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
RNDr. Silvia Rosenbergová Textový editor WORD pre začiatočníkov 7 166
Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov - výpočtová technika 60
Právne minimum pre učiteľov základných a stredných škôl 15
Verbálna a neverbálna komunikácia vo vyučovacom procese 14
Tabuľkový procesor EXCEL pre začiatočníkov 7
Rozvoj matematickej a štatistickej gramotnosti na základných a stredných školách 12
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií-multiplikátori 0
Microsoft Office 2007 v edukačnom procese 10
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Mgr. Branko Rurák Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity I. 15 34
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Telesná výchova a zvyšovanie záujmu detí a mládeže o pohybové a športové aktivity II. 13
Mgr. Zuzana Sedláková Komunikácia učiteľa vo vyučovacom procese 10 39
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 0
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Dramatická výchova v školách 0
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 0
Finančná gramotnosť 0
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 19
Projektové vyučovanie v edukačnom procese 10
Mgr. Denisa Žitňanská Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6 108
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Finančná gramotnosť 14
Didaktika reálií vo vyučovaní anglického jazyka 8
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Skupinové vyučovanie vo výučbe cudzích jazykov 8
Využívanie informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní 25
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
PaedDr. Juraj Žitňanský Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 10 87
Lyžiarsky inštruktorský kurz zjazdového lyžovania 0
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií - frekventanti 14
Finančná gramotnosť 14
Tvorba a rozvoj pozitívnej klímy v triede 6
Tvorba a vyhodnotenie školského testu 21
Využitie digitálnej fotografie vo vyučovacom procese 12
Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní 10


© aScAgenda 2020.0.1199 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.01.2020