Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2021/2022 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Pre maturantov 2022

Prihláška na MS 2022

Maturita 2021/2022.
Základné informácie podľa zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 318/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov.

 

 

 

 1. Žiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra 2021 písomne oznámi triednemu učiteľovi štyri predmety, ktoré si na maturitnú skúšku zvolil. Pri povinnom cudzom jazyku žiak gymnázia maturuje na úrovni B2 (ťažšia úroveň). Z tohto predmetu bude žiak konať externú časť (EČ) písomnú formu internej časti (PFIČ) a ústnu formu internej časti (ÚFIČ).  Žiak môže dobrovoľne konať maturitnú skúšku z ďalších dvoch predmetov, ktoré sú uvedené v učebnom pláne školy a v ktorých sa žiak vzdelával.
 2. Zmenu predmetov alebo ich úrovne  môže žiak  písomne oznámiť triednemu učiteľovi do 15. októbra 2021, riaditeľka školy  môže v osobitných prípadoch, (dlhodobý pobyt v zahraničí alebo zdravotný stav) povoliť iný termín, najneskôr do 31. januára 2022.
 3. Žiak bude konať externú časť maturitnej skúšky len z jedného cudzieho jazyka a to toho, ktorý bude uvedený ako druhý na prihláške na maturitnú skúšku!!! 
   
 4. Maturitná skúška na gymnáziu sa skladá zo štyroch predmetov:
  • slovenský jazyk a literatúra
  • povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk (úroveň B2, žiak koná okrem ÚFIČ aj EČ a PFIČ)
  •  1. voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov
  •  2. (ďalší) voliteľný predmet
Prvý voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške je každý predmet uvedený v § 12 vyhlášky, v ktorom mal žiak súčet týždenných hodinových dotácií počas štúdia najmenej šesť! Do súčtu týždenných hodinových dotácií sa môže zarátať aj hodinová dotácia zo seminára rovnakého zamerania.
Druhý voliteľný predmet žiaka na maturitnej skúške je predmet uvedený v učebnom pláne školy, v ktorom sa vzdelával.
Pozor: V prípade, ak bude malý záujem o maturitnú skúšku z niektorého predmetu, žiak pôjde maturovať na inú školu, kde bude menovaná maturitná komisia!

Vysvetlivky: MS – maturitná skúška, EČ – externá časť, PFIČ – písomná forma internej časti, ÚFIČ – ústna forma internej časti

 Vzor prihlášky na matruritnú skúšku 2021 - vyplnenú odovzdať triednemu učiteľovi do 30. septembra 2021 
Predmety maturitnej skúšky podľa § 12 vyhlášky
     Cieľové požiadavky na vedomosti a zručnosti absolventa strednej školy (na stránke Štátneho pedagogického ústavu)
 

Portál "Matura.sk" - užitočné informácie o maturitnej skúške

Všetky aktuálne informácie NÚCEM k maturitnej skúške