Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2019/20 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Akcie školy 2019/2020

Gymnazisti sa vzdelávali o extrémizme

Nárast extrémizmu predstavuje v súčasnom období jeden z najväčších problémov pre našu spoločnosť a obzvlášť veľkým ohrozením je najmä pre mladú generáciu. Aj z tohto dôvodu na základe pozvania zo strany výchovnej poradkyne PaedDr. Magdaléne Dobiašovej uskutočnili pracovníčky Informačného centra mladých z Partizánskeho Mgr. Juliana Martinková , p. Marcela Priehodová a Ing. Marcela Lučanská dňa 5.11.2019 pre študentov 2. ročníka a sexty Gymnázia Janka Jesenského na túto tému interaktívnu besedu. Zahŕňala nielen oboznámenie sa s pojmami ako xenofóbia, extrémizmus či nacionalizmus, ktorých význam napriek ich častej frekvencii vo verejných diskusiách nebýva ľuďom úplne jasný, ale aj rôzne zážitkové aktivity zamerané na prevenciu nenávistných prejavov. Na príkladoch sme mali možnosť pochopiť podstatu nenápadnosti zla, schopného ničiť nielen ľudské životy, ale aj našu demokraciu. Osobitne užitočná vzhľadom k aktuálnej ére rozmachu sociálnych sietí bola časť venovaná šíreniu takzvaných hoaxov – teda falošných správ a klamstiev, využívaných aj na rôzne politické účely. Úzko s tým súvisí tzv. online hate speech – teda nenávistné prejavy, šírené cez internet. V prostredí, kde na šírenie nenávisti stačí kliknutie myšou, je obzvlášť dôležité dávať si pozor na svoje správanie, kriticky pracovať s informáciami a nenapomáhať nenávistnému správaniu. Veľmi pozitívne hodnotíme, že beseda bola zameraná aj týmto smerom a naučila nás v online priestore väčšej spoločenskej zodpovednosti. Zo spätnej väzby zo strany študentov vyplynulo, že danú besedu hodnotia mimoriadne pozitívne – a osobitne vynikajúci spôsob podania tejto témy zo strany pracovníčok Informačného centra mladých. Chcel by som sa v mene všetkých študentov 2. ročníka poďakovať riaditeľke školy RNDr. Elene Kacvinskej za možnosť usporadúvať v škole takéto besedy a prispievať tak k lepšiemu povedomiu o nástrahách modernej doby. Beseda bola pre študentov prínosom, nakoľko aj vzhľadom na aktuálne tridsiate výročie Nežnej revolúcie je nevyhnutné uvedomiť si, že naša demokracia tu nemusí byť navždy a je potrebné chrániť ju.

Adam Briešťanský,

študent 2.B