Novinky Kalendár O škole Prijímacie konanie 2020/21 DofE Škola bez nenávisti Fotoalbum Ochrana osobných údajov Súkromná školská jedáleň ISIC

Vitajte na oficiálnych stránkach našej školy

Novinky

Pre maturantov 2021
22. 9. 2020

Aktualizovali sme modul Pre maturantov 2021, kde pribudli aktuálne informácie k prihláške na maturitnú skúšku. Prihlášku na maturitnú skúšku rozdajú žiakom triedni učitelia na tr. hodine. (Mk)

Vyučovanie evanjelickej náboženskej výchovy
22. 9. 2020

Oznamujeme študentom, ktorí majú zvolenú náboženskú výchovu - evanjelickú, že výučba začne 23.9.2020 a bude prebiehať pre žiakov tried  I.B, Kvi, II.A, II.B, Sex každú stredu, 0. hod (od 7:00 h) v uč.č. 4 (I.A) a pre žiakov tried Sek a Kva každý štvrtok, 0. hod (od 7:00 h) v uč. č. 42 (Sek) . (Mk)

Aktuálne usmernenia k absencii žiaka na vyučovaní

V zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR k prevádzke škôl v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zo dňa 16.9.2020 zákonná zástupca žiaka predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti, o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (príloha č. 4 usmernenia) - formulár bezinfekcnost_ziaka_prerusenie_16_09_2020.pdf.

Školský psychológ a pedagogický asistent

Oznamujeme žiakom a ich zákonným zástupcom, že v tomto školskom roku v našom gymnáziu pôsobí školský psychológ a pedagogický asistent. Pozíciu školskej psychologičky vykonáva Mgr. Tatiana Koprivová, ako pedagogická asistentka pracuje PaedDr. Miroslava Škreková. Úlohou oboch nových kolegýň je okrem iného pomáhať žiakom zvládať prípadné problémy a ťažkosti vo výchovno-vzdelávacom procese. Mgr. Koprivovú a PaedDr. Škrekovú nájdete na prízemí hlavnej budovy v miestnosti č. 28, prípadne ich môžete kontaktovať na pracovnom telefónnom čísle 0901 918 467.

Zastupovacie tlačivo na stránke!
3. 9. 2020

V sekcii "Suplovanie" sa od 2. 9. nachádza aktuálne zastupovacie tlačivo na nasledujúci deň. (Mk)

Pokyny k začiatku školského roka
28. 8. 2020

Riaditeľstvo Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou oznamuje žiakom a rodičom nasledovné pokyny:

  • Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční dňa 2.9.2020 o 8:30 v kmeňových triedach s triednymi učiteľmi.
  • Budova školy bude pre príchod žiakov otvorená od 8:00 do 8:30 h. Žiaci sú povinní vstupovať do školy s rúškom riadne umiestneným na tvári, vydezinfikovať si pri vchode ruky a podrobiť sa rannému zdravotnému filtru. Po vstupe do budovy sú žiaci povinní nechať si riadne nasadené rúško až do momentu, keď budovu školy opustia. Žiaci po vstupe do budovy pôjdu priamo do svojej kmeňovej triedy, kde ich bude čakať triedny učiteľ. Žiaci sa neprezúvajú, neodkladajú si žiadne veci do skriniek na chodbách. Všetky veci si berú so sebou do tried a po skončení vyučovania si ich zoberú so sebou. Skrinky sa im pridelia až po 14.9. 
  • Žiaci pri vchode ukážu dozorkonajúcej osobe vyplnené a podpísané povinné tlačivo, ktoré v triede odovzdajú triednemu učiteľovi.
  • Otvorenie školského roka bude trvať približne 2 vyučovacie hodiny, na ktorých budú žiaci oboznámení so školským poriadkom, epidemiologickými opatreniami školy a špecifickými podmienkami výučby od 2.9. do 14.9.2020.  
  • Žiaci 1. ročníka a prímy si prevezmú učebnice. Prosíme, aby si so sebou priniesli batoh, tašku. Žiakom bude odovzdaný čipový prívesok na zaznamenávanie dochádzky a vstup do školy. Cena čipového prívesku je 0,8 €.
  • Do budovy školy je až do odvolania zakázaný vstup všetkým osobám, okrem žiakov a zamestnancov školy!
  • Vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín (okrem špecifických podmienok výučby od 2.9. do 14.9.2020) začne vo štvrtok, 3.9.2020.

Pokyny a epidemiologické opatrenia súkromnej školskej jedálne Nedax sú tu.

Rozvrh hodín na stránke
27. 8. 2020

Na stránke školy v sekcii "Rozvrh" sa nachádza oficiálny rozvrh hodín na šk. rok 2020/2021. (Mk)

Povinné tlačivo pri prvom nástupe žiaka do školy 2.9.2020
24. 8. 2020

Od 25.8.2020 do 28.8.2020 v čase od 7:30 do 15:00 bude pri hlavnom vchode do školy alebo kliknutím na nižšie uvedený dotazník k dispozícií tlačivo  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školyKaždý žiak musí toto tlačivo priniesť vyplnené a podpísané rodičom(plnoletý žiak si tlačivo podpisuje sám) do školy v stredu 2.9.2020, musí sa ním preukázať pri vstupe do školy a potom ho odovzdá v triede triednemu učiteľovi.

Pokyny upravujúce vyučovanie od 1.9.2020
21. 8. 2020

Pokyny upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v Gymnáziu Janka Jesenského v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19:

Pokyny riaditeľky školy

Predĺženie platnosti preukazu ISIC - aktuálne informácie.

Študenti, ktorí vlastnia preukaz ISIC a majú záujem o predĺženie jeho platnosti, nájdu postup k tomuto kroku v pripojenom liste, ktorý si môžete stiahnuť z odkazu predlzenie_ISIC_september2020.pdf.

POZOR! Uvedený postup sa týka len predĺženia platnosti, nie vydania nového preukazu (návod pre nový preukaz ISIC nájdete na webovej stránke školy www.gymradbn.edupage.org na karte ISIC).

photo

Sobota 26. 9. 2020

Počet návštev: 12401208

Narodeniny a meniny:

Dnes (Sobota 26.9.2020)

Alexandra Bolfová (II.A)

Zajtra (Nedeľa 27.9.2020)

Lenka Krištofová (III.B)
Alexander Švančara (IV.A)

Pozajtra (Pondelok 28.9.2020)

Inez Escherová (oktáva)
Andreas Fraňo (II.A)
Timon Košík (tercia)
Filip Milata (sexta)

Popozajtra (Utorok 29.9.2020)

Michal Gabužda (I.A)
Michaela Hovorková (III.A)
Michal Janírek (II.B)
Michal Krchlík (III.A)
Michal Káčer (II.B)
Michaela Mišinová (I.A)
Michal Pyteľ (tercia)
Michal Reško (kvarta)
Michaela Srncová (I.A)
Michal Škorvaga (IV.A)
Michal Števanka (septima)
Michal Číž (I.A)
Mgr. Michaela Páleníková